ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แกล้วกล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แกล้วกล้า*, -แกล้วกล้า-

แกล้วกล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แกล้วกล้า (v.) be brave See also: be courageous Syn. กล้าหาญ, กล้า, เก่งกล้า
แกล้วกล้า (adj.) clever See also: wise, skilled, bold, courageous Syn. ชำนาญ, ฉลาด, เก่ง, หลักแหลม Ops. โง่, เขลา
แกล้วกล้า (adj.) sturdy See also: able-bodied, strong, robust, bold, brave, fearless, daring, muscular Syn. ฉกาจ, แข็งแรง, ห้าวหาญ, องอาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Strong, brave, born to be an adventurer.แข็งแรง แกล้วกล้า เกิดมาเพื่อเป็นนักสู้
He is a capable young man-- strong military mind.เขาเป็นคนหนุ่มมากความสามารถ จิตใจเหมือนทแกล้วกล้า
"Earth's mightiest heroes"-type thing."วีรบุรุษแกล้วกล้าของโลก" ประเภทนั้น
One of nature's mightiest multipliers.อย่างใดอย่างหนึ่งของธรรมชาติ คูณแกล้วกล้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แกล้วกล้า
Back to top