ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสียงก้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสียงก้อง*, -เสียงก้อง-

เสียงก้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียงก้อง (n.) roar See also: loud sound, loud voice, clamor, bellow Syn. เสียงกังวาน
English-Thai: HOPE Dictionary
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย
echo(เอค'โค) n. เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,การซ้ำ,การเลียนแบบ,การหวนกลับ,ผู้เลียนแบบ,การสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุ. -v. สะท้อน,หวนกลับ,เลียนแบบ,ทำซ้ำ, See also: echoer n. ดูecho, Syn. reverberation,imitation,imitate -pl. echoes
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง
resonance(เรซ'ซะเนินซฺ) n. เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกังวาน,เสียงรัว,การสั่นที่ทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) การได้ระดับกัน,การได้เสียงคู่แปด
resonant(เรซ'ซะเนินทฺ) adj. ก้อง,เกี่ยวกับเสียงสะท้อน,กังวาน,ซึ่งทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) ได้ระดับกัน,ได้จังหวะ
resound(รีเซาดฺ') vi. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,ทำให้เสียงก้อง,ทำให้กังวาน,มีชื่อเสียง vt. ทำให้ดังก้อง,ร้องเสียงดัง,ประกาศด้วยเสียงอันดัง, Syn. reverberate
reverberation(รีเวอบะเร'เชิน) n. การดังก้อง,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,เสียงก้อง,เสียงสะท้อนกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ
voiced(วอยซฺทฺ) adj. มีเสียงเฉพาะ,ออกเสียง,เปล่งเสียง,แสดงข้อคิดเห็น,เสียงก้อง
voiceful(วอยซฺ'ฟูล) adj. มีเสียงร้อง,มีเสียงพูด,เสียงก้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
echo(n) เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกึกก้อง,การสะท้อนกลับ
resonance(n) เสียงกังวาน,การกำทอน,เสียงก้อง,เสียงสะท้อน
resound(vi) สะท้อนกลับ,ส่งเสียงก้อง,ดังกังวาน
reverberation(n) เสียงก้อง,การสะท้อนกลับ,การสั่นสะเทือน
tinkle(n) เสียงกรุ๊งกริ๊ง,เสียงก๋องแก๋ง,การสั่น(กระดิ่ง)
whack(n) เสียงก้อง,การทดลอง,หุ้นส่วน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voiced soundเสียงก้อง, เสียงโฆษะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
sonorous-เสียงก้อง, -เสียงดัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
resonance (n.) เสียงก้อง See also: เสียงสะท้อน, เสียงสะท้อน Syn. echo, repercussion
sonant (n.) เสียงก้อง Syn. vocal, voiced
anechoic (adj.) ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดที่จะเป็นไปได้
articulated (adj.) ซึ่งมีเสียงก้อง See also: ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง Syn. vocalized Ops. unvoiced, voiceless
resound with (phrv.) ทำให้เกิดเสียงก้องของ Syn. echo with, reverberate with
vocalized (adj.) ซึ่งมีเสียงก้อง See also: ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง Syn. articulated Ops. unvoiced, voiceless
voiced (adj.) ซึ่งมีเสียงก้อง See also: ซึ่งออกเสียงโดยมีการสั่นของเส้นเสียง Syn. vocalized, articulated Ops. unvoiced, voiceless
voicedness (n.) การมีเสียงก้อง
voicelessly (adv.) อย่างไม่มีเสียงก้อง
voicelessness (n.) การไม่มีเสียงก้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doctor: [ Echoing ] No response.หมอ: [ เสียงก้อง ] ไม่ตอบสนอง
Better acoustics for your throat singing? It's actually not bad.เสียงก้องในนี้ เหมาะเล่นลูกคอมากกว่าเหรอ ที่จริง ไม่เลวนะ
A ringing like- like a clang.เหมือนเสียงก้อง... เสียงดังแคร๊ง
...that was being played, and all those different approaches and the echoes, but the first time I heard the Rumble....พวกเขาเล่นมัน และใช้วิธีการต่างๆ และเสียงก้องๆ แต่ครั้งแรกที่ผมได้ยินเพลง "Rumble" ผมก็ แบบว่า...
I'm just gonna go in the other room [echoing] and wash this dirt off.ผมจะไปยัง อีกห้องหนึ่ง [เสียงก้อง] ล้างคราบสกปรกนี้ออก
[rumbling] [echoing] I've seen history repeat itself enough times to know a war is coming, just as we predicted, Walter and I, years ago, and we knew that we had to prepare a guardian,[เสียงดังครืน] [เสียงก้อง] ผมได้เห็นประวัติศาสตร์ฺ ย้อนรอยตัวเอง ใช้เวลาเพียงพอแล้วที่จะรู้
Oh man, the acoustics are shit in here.ให้ตายซิ เสียงก้องมากเลยในนี้ นี่อะไรเนี่ย ?
It's an elevator shaft.แค่เสียงก้องของลิฟท์
♪ The sun would set so high, ring through my ears ♪#ดวงตะวันขึ้นชูโชติบนฟ้า เสียงก้องกังวานมาเข้าหู
Ladies and gentlemen, the song stylings of the next global phenom,จากนักร้องชื่อเสียงก้องโลกคนต่อไป
And the reverberations of his momentous discovery echo still.เขาตีพิมพ์ทุกอย่างที่ เขารู้เกี่ยวกับพวกเขา และเสียงก้องกังวานของ การค้นพบที่สำคัญยิ่งของเขา
It's the most echoey room in the house.ในนั้นเสียงก้องจะตาย
And sweet acoustics.และเสียงก้องกังวานของดนตรี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสียงก้อง
Back to top