ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสริมเพิ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสริมเพิ่ม*, -เสริมเพิ่ม-

เสริมเพิ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสริมเพิ่ม (v.) add See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach Syn. เพิ่ม, เสริมเติม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can make a phone call and have 50 operatives here.ฉันสามารถต่อสาย และมีกำลังเสริมเพิ่มมาอีก 50 คน
No that's the subjunctive.ไม่นะ นั่นคือที่เสริมเพิ่มเข้ามา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสริมเพิ่ม
Back to top