ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสริมเติม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสริมเติม*, -เสริมเติม-

เสริมเติม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสริมเติม (v.) add See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach Syn. เพิ่ม, เสริมเพิ่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสริมเติม
Back to top