ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสนอแนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสนอแนะ*, -เสนอแนะ-

เสนอแนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสนอแนะ (v.) guide See also: direct, show, instruct, indicate, give directions Syn. ชี้แนะ, แนะนำ, แนะแนว, ชี้ทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
recommend(เรค'คะเมนดฺ) vt. แนะนำ,ชี้แนะ,เสนอแนะ,ฝากฝัง,มอบ,ทำให้อยากได้,ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ vi. แนะนำ, See also: recommendable adj. recommendation n. recommendatory adj.
refer(รีเฟอ') v. อ้างถึง,อ้างอิง,พาดพิง,กล่าวถึง,เกี่ยวโยงไปถึง,ค้นหา (หลักฐาน,พจนานุกรม) ,เสนอแนะ,ถาม, See also: referable adj. referrable adj. referral n. referrer n., Syn. attribute,impute,consign
suggest(ซักเจสทฺ') vt. แนะนำ,ชักชวน,เสนอ,เสนอแนะ,บอกเป็นนัย,แย้ม,กระตุ้น,ชวนให้นึกถึง, See also: suggestible adj. suggestive adj. suggester n. suggestingly adv., Syn. propose,imply
suggestion(ซักเจส'เชิน) n. การแนะนำ,การชักชวน,การเสนอ,การเสนอแนะ,ร่องรอย,สิ่งที่บอกเป็นนัย,เค้าโครง,ข้อชวนคิด,สิ่งที่ชวนคิด, Syn. proposal,implication,lead
English-Thai: Nontri Dictionary
recommend(vt) รับรอง,มอบ,ฝากฝัง,ชี้แนะ,เสนอแนะ
recommendation(n) การรับรอง,การชี้แนะ,การมอบ,จดหมายแนะนำ,การเสนอแนะ
refer(vt) พาดพิงถึง,อ้างถึง,หมายถึง,ค้นหา,เสนอแนะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
recommendationข้อเสนอแนะ คำแนะนำ [การทูต]
Suggestion boxกล่องรับความคิดเห็นห้องสมุดบางแห่งหาวิธีให้ผู้ใช้ห้องสมุดเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดและวิธีปฏิบัติของห้องสมุด โดยการเขียนเสนอแนะในแผ่นกระดาษและนำไปใส่ไว้ในกล่องรับความคิดเห็นที่ห้องสมุดจัดไว้ซึ่งอาจวางไว้ใกล้กับเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนหนังสือ โต๊ะบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า หรือประตูทางเข้าห้องสมุด นอกจากนั้นบนรายการออนไลน์ (Online catalog) และบนหน้าเว็บของห้องสมุดยังให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ สำหรับคำตอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารห้องสมุดอาจจะติดไว้บนป้ายประกาศของห้องงสมุด หรือแสดงไว้ในส่วนพิเศษในหน้าโฮมเพจของห้องสมุด [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
put forward (phrv.) เสนอแนะ See also: เสนอ Syn. put forth, put out
put out (phrv.) เสนอแนะ See also: เสนอแผนการ Syn. put forth, put forward
vote (vt.) เสนอแนะ
suggest to (phrv.) เสนอแนะต่อ See also: แนะนำ
come up (phrv.) พูดเสนอแนะ Syn. bring up
counsel (n.) ข้อเสนอแนะ Syn. advice
hinting (adj.) เป็นข้อเสนอแนะ See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ Syn. evocative, indicative
raise with (phrv.) พูดเสนอแนะ Syn. bring up, come up
say about (phrv.) พูดเสนอแนะ See also: พูดแสดงความเห็นเกี่ยวกับ
suggestion (n.) การเสนอแนะ See also: การแนะนำ Syn. advice, recommendation
suggestive (adj.) เป็นข้อเสนอแนะ See also: เป็นการชี้แนะ, ซึ่งชี้แนะ Syn. evocative, hinting, indicative
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I told you, you should have listened to other people's suggestionsฉันบอกแล้วไง เธอควรฟังข้อเสนอแนะของคนอื่นบ้าง
I'm not going to listen to your suggestionฉันจะไม่ฟังข้อเสนอแนะของนายหรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, we're still tied up six to six. Who's got a suggestion?ดีเราก็ยังคงผูกขึ้น 6-6 ใครมีข้อเสนอแนะหรือไม่
And then we all followed Colonel Mustard's suggestion that we split up and search the house.แล้วเราทั้งหมดก็แยกย้ายกัน ตามข้อเสนอแนะของผู้พันมัสตาร์ด ที่ให้เราแยกออกมาและค้นบ้านดู
May I make a suggestion to you ?ขอเสนอแนะหน่อยได้มั้ยครับ อะไรอีกล่ะ
You see, Adam, there are some suggestions... that are to be brought forward.อดัม มันมีข้อเสนอแนะบางอย่าง ที่จะถูกนำขึ้นมา
I know you said you would entertain suggestions.ผมรู้ว่าคุณเคยพูดว่า คุณจะรับข้อเสนอแนะ
'Cause if you do, please, feel free to drop it in my suggestion box here.ถ้ามีปัญหาอะไร ช่วยส่งข้อเสนอแนะในกล่องนี้ด้วย
Oh, you know... i took your advice.อ้อ คุณก็รู้ ฉันนำข้อเสนอแนะของคุณไปใช้
You weren't coming here For advice,คุณจะไม่ได้มาที่นี่เพื่อเสนอแนะ
As my learned colleague so naively suggests, we can release Calypso, and we can pray that she will be merciful.อย่างที่ผู้อ่อนเดียงสาของข้าเสนอแนะ เราอาจปลดปล่อยคาลิปโซ่ และหวังว่านางจะมีจิตเมตตา
We have got to do something, and I am open to suggestions.เราต้องทำอะไรสักอย่าง และฉันยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ
Senator, may I make a suggestion?ท่าน ส.ว.ครับ ผมขออนุญาตเสนอแนะ
Thus suggesting that we're tougher to take out,ข้อเสนอแนะว่าเราแข็งกว่ากระจายไปแล้ว
Okay, Henry, very glad you finally learned how to use the suggestion box.โอเค เฮนรี่ ในที่สุดคุณก็เรียน วิธีใช้กล่องใส่ข้อเสนอแนะ
We have a compromise to suggest--เราต้องมีข้อประนีประนอม เพื่อเสนอแนะ--
Well, he asked me what was good to eat, and I mentioned that you liked the meatloaf.เอาล่ะ เขาถามฉันว่า จะทานอะไรกันดี และฉันก็เสนอแนะว่า คุณชอบทานมีทโลฟ
The decision will be based in large part on a recommendation from the Visitor Threat Assessment Joint Task Force.การตัดสินใจอยู่บน พื้นฐานอย่างมีส่วนสำคัญ ในการรับฟังข้อเสนอแนะจาก ศูนย์ประเมินภัยคุกคามของ ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจ เรื่องผู้มาเยือน
Absolutely. I mean, you know, I might make some suggestions, but-แน่นอน ฉันอาจเสนอแนะบ้างแต่...
Put a note in the suggestion box.เขียนโน้ตใส่กล่องรับข้อเสนอแนะสิ
Well, I'm open to suggestions.อื้ม ผมเปิดให้เสนอแนะกันแล้ว
Then I suggest you sell everything you have as soon as possible.งั้นฉันก็เสนอแนะให้คุณ ขายทุกอย่างที่มี - ให้เร็วที่้สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
I offer the guidance of a priest, try and keep us focused on God's will.พ่อทำตามคำเสนอแนะของท่านปุโรหิต และพยายามให้เรามุ่งเน้นในพระประสงค์ของพระเจ้า
I suggest we cast a wider net... terrorists, anyone interested in future focasting.ผมเสนอแนะให้ทางเรากระจายเครือข่ายไป ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น-- ผู้ก่อการร้าย ใครก็ตามที่คาดว่า จะเป็นผู้ก่อการร้ายในอนาคต
Yeah.I mean,I might have given her a few suggestions,that'all.ใช่ ฉันหมายถึง ฉันอาจจะให้เสนอแนะเธอได้ ก็แค่นั้น
I just drink wine and make suggestions.ฉันแค่ดื่มไวท์และเสนอแนะ
Well, that was more than a comment on this case.อืมม นั่นเป็นเสียยิ่งกว่าข้อเสนอแนะ ที่มีให้กับคดีนี้อีกน่ะ
Oh, suggesting chemical agents or radiation.โอ้... ขอเสนอแนะให้ตรวจหา สารเคมีหรือสารรังสีดีกว่าน่ะ
In the meantime, I suggest you two make the best of things, the best you can.ในระหว่างนี้ ผมขอเสนอแนะให้ คุณทั้งคู่ทำเรื่องดีที่สุด เท่าคุณทั้งสองคน สามารถทำได้
I suggest you think twice before you bring another frivolous claim into my courtroom.ศาลขอเสนอแนะให้คุณคิดทบทวน อีกครั้งเสียก่อนที่คุณจะยื่น ข้อกล่าวอ้างที่ไร้ซึ่งความหมายใด ภายในห้องพิจารณาคดีของศาล
No, not gonna happen.ไม่, มันจะไม่เกิดขึ้น และทุกๆข้อเสนอแนะ
Uh, I'm just suggesting possible ways...เอ่อ.. ผมแค่กำลังเสนอแนะ หนทางที่เป็นไปได้...
Let me offer my theory.ให้ฉันเสนอแนะทฤษฎีของฉันหน่อยนะ
Well, they haven't had time to install half the security measures we recommended.คืองี้ พวกเขายังไม่มีเวลาจะติดตั้ง ระบบรักษาความปลอดภัย ในระดับที่เราเสนอแนะไป
Do you have any comment for this?มีข้อเสนอแนะอะไรมั้ยคะ สำหรับผลงานนี้
We can't rotate the universe -- it either is rotating or not -- but we might be able to do something on a smaller scale.และฉันสงสัยว่าฉันจะติดตาม ข้อเสนอแนะของ ไอนสไทน, นี้สามารถทำได้จริงทางร่างกาย? เราไม่สามารถหมุนจักรวาล มันทั้งหมุนได้หรือไม่
What do you recommend?ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
It starts understanding that when it puts out this act, the sensory feedback is a little bit slower than it expected.มันเริ่มต้นการทำความเข้าใจว่าเมื่อ มันทำให้ออกการกระทำนี้ ข้อเสนอแนะทางประสาทสัมผัสเป็น เล็กน้อยช้ากว่าที่คาด
Well, in that case, may I interest you in this nuclear-winter lantern?ดีจัง ในกรณีนั้น ผมขอเสนอแนะ 'โคมไฟนิวเคลียร์' สำหรับฤดูหนาว
That's where we're headed, but, um, after this we move into the feedback and then the practicum.นั่นละที่เราตั้งใจจะบอกคุณ แต่ว่า,อื้ม หลังจากนี้ เราจะเสนอแนะ แล้วก็ฝึก
I ready the notes on the case.ผมอ่านข้อเสนอแนะของคดีนีแล้ว
And if I'd listened to that advice outside the gates of Qarth, we'd all be dead by now.หากข้าเชื่อฟัง คำเสนอแนะนั่น ที่นอกกำแพงเมืองคาร์ธ เราทั้งหมดก็คงตายไปแล้ว

เสนอแนะ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] Thai: เสนอแนะ English: to suggest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสนอแนะ
Back to top