ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เวร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เวร*, -เวร-

เวร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เวร (n.) retribution See also: fate, misfortune, Nemesis Syn. เวรกรรม
เวร (n.) turn See also: shift, duty Syn. ผลัด
เวรกรรม (n.) fate See also: retribution Syn. บาปกรรม, เวร, กรรมเวร
เวร (n.) enemy See also: foe, opponent Syn. ศัตรู, ข้าศึก, คู่แค้น, ปรปักษ์, คู่อริ
English-Thai: HOPE Dictionary
covert clothn. (คัฟ'เวร์ท-) ผ้าคลุม, Syn. covert
expropriate(อิคซฺโพร'พริเอท) vt. ยึดเอา (โดยเฉพาะไม่ได้รับอนุญาต) ,เคลื่อนย้าย,บังคับซื้อ,เวรคืน., See also: expropriable adj. expropriation n. expropriator n.
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
fateful(เฟท'ฟูล) adj. เป็นเรื่องความเป็นความตาย,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้,ถึงตายได้,เป็นเวรกรรม,เป็นลางร้าย, See also: fatefulness n.
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
relay(รีเล') {relaid,relaying,relays} vt. ถ่ายทอด,สิ่งเป็นทอด ๆ ,ผลัดเปลี่ยน,สับเปลี่ยน,เปลี่ยนเวร,วางใหม่,นอนใหม่,ปูใหม่ vi. ถ่ายทอด n. (รี'เล) ม้าหรือสุนัขที่ใช้สับเปลี่ยน,เจ้าหน้าที่ผลัดเปลี่ยน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอดเสียง,เครื่องถ่ายทอดภาวะกระแสไฟฟ้า,เครื่องถ่ายทอด,เครื่องหมุนต่อ
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
retribution(รีทระบิว'เชิน) n. เวร,กรรมสนอง,การจองเวร,การตอบแทน,การแก้แค้น, See also: retributive adj., Syn. retaliation,recompense
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
shift(ชิฟทฺ) vi.,vt.,n. (การ) เลื่อน,เคลื่อน,ย้าย,เคลื่อนย้าย,ยัก,เปลี่ยน,สับ เปลี่ยน,หมุนเวียน,แกว่ง,เสี่ยง,บ่ายเบี่ยง,ผลัก,ปัด,ผลัด,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนเกียร์,โยกย้าย. n. วิธีเปลี่ยน,วิธ'เลี่ยง,วิธีการ,แผนเฉพาะการ,การเปลี่ยนเวร,เวร,ยาม,เล่ห์เพทุบาย,การเปลี่ยนเก
spell(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมาซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนตร์,เสน่ห์,อิทธิพลครอบงำ,คำสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ช่วงอากาศ,ระยะพัก spell out อ่านด้วยความลำบาก,อธิบายอย่างชัดเจน,ชี้แจง
subvert(ซับเวร์ท') vt. โค่นล้ม,ล้มล้าง,ทำลาย,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: subverter n., Syn. overthrow
turn(เทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่าย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,รอบหนึ่ง,พักหนึ่ง,รายการ,นิสัย,ลักษณะ,ท่าทาง,พฤติการณ์,รูปแบบ,ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,เวร,ลำดับ,การรักษา,การเดินเล่น,
verifiable(เวริไฟ'อะเบิล) adj. สามารถพิสูจน์ความจริงได้,ตรวจสอบได้,ยืนยันได้., See also: verifiability n. verifiableness n.
verification(เวริฟิเค'เชิน) n. การพิสูจน์ความจริง,การตรวจสอบความเป็นจริง,การยืนยันความเป็นจริง,หลักฐานพิสูจน์ความจริง., See also: verificative,verificatory adj., Syn. proof
verisimilitude(เวริซิมิล'ลิทิวดฺ) n. ความคล้ายกัน,ลักษณะน่าจะเป็นความจริง,ความเป็นไปได้,สิ่งที่ดูเหมือนเป็นของจริง,เรื่องหรือข้อความที่ดูเหมือนเป็นความจริง.
watch(วอทชฺ) vt. vi.,n. (การ) เฝ้า,ดู,ชม,จ้องมอง,รอคอย,ระมัดระวัง,เฝ้ายาม ,นาฬิกาข้อมือ,การเฝ้ายาม,การดูแล,เวลาอยู่เวรในเรือ,คนยาม,กะเวลา,ยาม (เวลา) , -Phr. (on the watch ตื่นตัว ระมัดระวัง), Syn. guard,sentry,sentinel,look,observe
wordbook(เวริ์ด'บุค) n. พจนานุกรม,ปทานุกรม หนังสือคำศัพท์
wordy(เวริ์ด'ดี) adj. ใช้คำมากเกินไป,เกี่ยวกับคำ,ประกอบ ด้วยคำ,เกี่ยวกับตัวหนังสือ,เกี่ยวกับคำ,เกี่ยวกับตัวหนังสือ, See also: wordily adv. wordiness n.
worked-up(เวริคทฺ'อัพ) adj. ตื่นเต้น,ถูกกระตุ้น,ถูกยั่วยุ, Syn. wrought-up
English-Thai: Nontri Dictionary
causality(n) อำนาจ,เวรกรรม,การดลบันดาล
fate(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวรกรรม
fateful(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,เป็นเรื่องความเป็นความตาย,เป็นเวรเป็นกรรม
relief(n) การเปลี่ยนเวร,การช่วยให้พ้นภัย,ภาพนูน,ความเด่น
retribution(n) การแก้แค้น,การตอบแทน,การจองเวร,กรรมสนอง,เวรกรรม
shift(vt) สับเปลี่ยน,เปลี่ยนมือ,ย้ายที่,หมุนเวียน,เปลี่ยนเวร,โยกย้าย
wage(n) ค่าจ้าง,ค่าแรง,ผลแห่งกรรม,เวร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dockyard (n.) บริเวรอู่เรือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Do you believe this shit?เชื่อเรื่อง เวร ๆ นี่เหรอ
Get Mark to stretch.- เวร ให้มาร์คถ่วงเวลา
I can get really creative. Damn. Samuel!ว่ามันจะออกมาสวยสุดๆ เวร แซมมวล!
Oh, hell, I didn't expect that.โอ้ย เวร นึกไม่ถึงจริงๆ
Oh, crap, crap. Oh, God.โอ้ เวร เวร โอ้ พระเจ้า
Oh crap! Aw! Are you dumping him?โอ้ว เวร นี่พี่จะทิ้งเขาเหรอ
Oh, shit. Oh! - ( yells ) - ( bone snaps )โอ้ เวร ตาย ตาย ขอบคุณ พระเจ้า กรุณาฝากข้อความ \ เจ้าหน้าที่เจสัน สเต็กเฮาส์
Locked himself in. Hell, he was just eating barbecue yesterday.ล๊อคตัวเขาเองไว้ข้างใน เวร เมื่อวานเขายังนั่งกินบาร์บีคิวอยู่เลย
Oh, shit! Go to camera one!โอ้ย เวร ตัดไปที่กล้องตัวที่ 1
Someone's coming. Oh, fuck! Fuck!มีคนกำลังมา โอ้ เวร เวร
Aaron! Do not fuck with my angles! Oh, shit!ของคนที่กำลังหิวโหยหน่อยสิ แอร่อน! อย่าทำมุมกล้องชั้นเพี้ยนโว้ย! เวร เวรแล้ว!
Don't shoot! I have a puppy! Go!อย่ายิงๆ ผมมีหมา ไปเลย! โอ้ เวร เวร
Me-stro-bean. Fuck. Neighbors report a woman screaming for her life?เมสโตรบีน เวร เพื่อนบ้านแจ้งว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องหรอ นึกว่าจะเจอเรื่องใหญ่โตกว่านี้
We're circulating his photo now.- เวร เราจะกระจายรูปถ่ายเขา
Fuck! Move it! Move it!เวร ขยับมันสิ ขยับมัน
AH, WELL...เวร คุณแม่เรียกนายแล้ว
Damn, it means I let myself get shot up for nothing.เวร งั้นที่ฉันยอมให้ตัวเองถูกยิง ก็ไม่มีความหายอะไรเลยงั้นสิ
You still want me to do the second one?เวร จะให้แทงจุดที่สองมั้ย
Oh, shit. I'm probably dead.เวร ฉันกำลังจะตายเหรอเนี่ย
Shit, I seen this one. It's the one where Spock goes nuts.เวร ฉันดูเรื่องนี้แล้ว ภาคนี้คือตอนที่ สป๊อคเสียสติ
Shit, and I was thinking of turning in for the night on New Year's Eve.เวร ฉันล่ะนึกว่าคืนนี้ เป็นวันปีใหม่ซะอีก
No, don't spit it back!เวร ดันพ่นกลับซะงั้น
Shit. Keep doing that!เวร ทำให้เสร็จก่อนค่อยรับ
Shit. Lucky me. I am just going to the Bahamas, man.เวร ทำไมว่ะ น่าจะไปบาฮามาสกันแล้ว
No, you're checking your Facebook page.เวร ที่ไหนได้ นั่งเล่นเฟซบุ๊คอยู่
Hell, maybe he's still alive.เวร บางทีเขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้
Damn, what's wrong with you two? Are you blind or something? Shit, I'm pretty.เวร พวกนายเป็นอะไรวะเนี่ย โง่บ้าหรือตาบอด?
Shit. We should've been long gone by now.เวร พวกเราน่าจะออกไปกันตั้งนานแล้ว
Damn! That's the saddest thing I ever heard in my life.เวร มันช่างน่าเศร้าที่สุด ตั้งแต่เคยได้ยินมาในชีวิต
Fuck, there's blood under my fingernails.เวร มีเลือดในเล็บด้วย
Damn it. I forgot about god.เวร ลืมคิดถึงท่านเลย
Damn, girl, ain't you ever heard of spin?เวร สาวๆ ได้ยินเหมือนเสียงอะไรหมุนๆมั้ย
Shit, that's in 20 minutes.เวร อีก 20 นาที 6 โมง
Fuck! Fuck me! Oh, he didn't look.เวร เกือบซวย ดีที่มันไม่เห็น
Wha'da ya know, a greedy pirateเวร เจอไอ้โจรสลัดขี้งกเข้าแล้ว
Does she know I'm upstairs?เวร เธอรู้ไหมว่าฉันอยู่ข้างบน
Damn it! If only I could fly.เวร เอ๊ย ถ้าผมบินได้
Jeez, this unlucky guy is about to get double dead.เวร ไอ้หนุ่มโชคร้ายคนนี้ น่าตายสักสองรอบ
Damn! You were dug in like a tick.เวร, ฉันคิดว่าคุณเสร็จซะแล้ว
Hell, drunk driving kills.เวร, เมาไม่ขับต่างหาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เวร
Back to top