ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เยือกเย็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เยือกเย็น*, -เยือกเย็น-

เยือกเย็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เยือกเย็น (adv.) calmly Syn. สุขุม, ใจเย็น
เยือกเย็น (v.) be cold See also: be freezing, be frozen, be frigid Syn. เย็นยะเยือก, หนาว, เย็น Ops. ร้อน
เยือกเย็น (adj.) cool See also: calm, unruffled, composed, collected Syn. สุขุม, ใจเย็น
English-Thai: HOPE Dictionary
algid(แอล' จิด) adj. หนาว, เยือกเย็น. -algidity, algidness n. (cold, chilly)
algor(แอล' กอร์) n. ความหนาวสะท้าน, ความเยือกเย็น (coldness, chill)
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
chilly(ชิล'ลี่) adj.,adv. เยือกเย็น,หนาว,หนาวสั่น,เย็นชา
cool(คูล) {cooled,cooling,cools} adj. เย็น,เย็นสบาย,เยือกเย็น,สุขุม,เฉยเมย,หน้าด้าน,หน้าหนา,ไร้ความกระตือรือร้น,ไร้อารมณ์,ดีเลิศ (แสลง) vi. เย็นลง,มีอารมณ์น้อยลง,กระตือรือร้นน้อยลง. vt. ทำให้เย็นลง,ทำให้สงบลง,ทำให้ลดน้อยลง (ความโกรธอารมณ์), See also: co
douce(ดูส) adj. สงบ,เงียบ,เยือกเย็น,สุภาพเรียบร้อย., See also: douceness n. ดูdouce
frappe(ฟระเพ') n. น้ำผลไม้แช่เย็นจนขึ้นเกล็ดน้ำแข็ง,เหล้าที่เทลงบนก้อนน้ำแข็ง. adj. เยือกเย็น,เย็นเป็นน้ำแข็ง
freezing(ฟรซ'ซิง) adj. เยือกเย็น,เย็นจัด,เริ่มแข็งตัว., See also: freezingly adv., Syn. frigid
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
passionlessadj. ไร้อารมณ์,เยือกเย็น,สุขุม,ไม่มีความกระตือรือร้น,ไม่เกิดการสะเทือนอารมณ์.
philosopher(ฟิลิส'ซะเฟอะ) n. นักปรัชญา,ปรัชญาเมธี,ปราชญ์,ผู้รู้หลักธรรม,ผู้ที่ปลงตก,ผู้เล่นแปรธาตุ,ผู้มีใจเยือกเย็น ไม่สะทกสะท้านต่อภยันตราย,ผู้เล่นแปรธาตุ ุ, See also: philosophership n.
philosophic(ฟิลละซอฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับปรัชญา,ยึดหลักปรัชญา,คัมภีรภาพ,ไม่ดิ้นรน,ยึดหลักธรรมะ,ธรรมะธัมโม,ปลงตก,มีเหตุและเยือกเย็น
philosophical(ฟิลละซอฟ'ฟิเคิล) adj. เกี่ยวกับปรัชญา,ยึดหลักปรัชญา,คัมภีรภาพ,ไม่ดิ้นรน,ยึดหลักธรรมะ,ธรรมะธัมโม,ปลงตก,มีเหตุและเยือกเย็น
recollected(เรคคะเลค'ทิด) adj. สงบ,เงียบ,สุขุม,เยือกเย็น,ระลึกได้,รำลึกถึง,สำรวมใจ, Syn. calm,recall
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง,มีสติ,สามารถข่มใจตัว เองได้,สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้,สุขุม,ไม่หวั่นไหว,เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed,poised
serene(สะรีน') adj.,n. (ความ) สงบ,เงียบสงบ,ในสงบ,ราบรื่น,ราบเรียบ,เยือกเย็น,ไม่มีเมฆ,ปลอดโปร่ง,สง่า, See also: sereneness n., Syn. clear,calm,tranquil
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
sober-mindedadj. มีสติ,สุขุม,สงบเสงี่ยม,เยือกเย็น,มีเหตุผล., See also: sober-mindedness n.
sobriety(โซไบร'อิที) n. ความมีสติ,ความสุขุม,ความสงบเสงี่ยม,ความไม่เมา,ความเยือกเย็น,ความมีเหตุผล,ความไม่เมา., Syn. restraint
stolid(สทอล'ลิด) adj. ไม่หวั่นไหวง่าย,ไม่ตื่นเต้นง่าย,เยือกเย็น,เฉื่อยชา., See also: stolidity,stolidness n. stolidly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
bleak(adj) เยือกเย็น,เปล่าเปลี่ยว,มืดมัว
chilly(adj) เยือกเย็น,เย็น,หนาว,สั่น
coldness(n) ความหนาว,ความเย็น,ความเยือกเย็น
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
frigid(adj) หนาวจัด,เย็นชา,เยือกเย็น,ไม่ยิ้มแย้ม,ไม่ต้อนรับขับสู้,จืดชืด
frost(n) น้ำค้างแข็ง,การแข็งตัว,ความเยือกเย็น
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก
icy(adj) เหมือนน้ำแข็ง,เยือกเย็น,ไม่ต้อนรับขับสู้,เมินเฉย
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น
serene(adj) ราบเรียบ,สงบเงียบ,เยือกเย็น,ใจเย็น,ปลอดโปร่ง
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง
stolid(adj) ไม่หวั่นไหว,โง่,เยือกเย็น,เฉื่อยชา
tranquil(adj) เงียบสงบ,เยือกเย็น,ราบรื่น,สงบสุข
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
philosophical (adj.) เยือกเย็น See also: ใจเย็น, อดทน, ซึ่งมีเหตุผล
calmness (n.) ความสงบเยือกเย็น
calmness (n.) ความเยือกเย็น See also: ความสงบเงียบ, ความใจเย็น, การไม่วิตกกังวล Syn. serenity
cool (n.) ความสงบเยือกเย็น Syn. calmness
coolness (n.) ท่าทางสงบเยือกเย็น Syn. self-control Ops. panic
imperturbation (n.) ความเยือกเย็น See also: ความสงบเงียบ, ความใจเย็น, การไม่วิตกกังวล Syn. calmness, serenity
poise (n.) ท่าทางสงบเยือกเย็น Syn. coolness, self-control Ops. panic
quietude (n.) ความเยือกเย็น See also: ความใจเย็น, ความสงบ Syn. silence, tranquillity, composure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is she kinda standoffish?เธค่อนข้างสุขุม เยือกเย็น ไอวี่ลีก?
Cold, impersonal.เยือกเย็น ขาดบุคลิกลักษณะ
Tell me, what does it take to loosen up a gal like you, huh?เยือกเย็น บอกฉันซิ อะไรทำให้ผู้หญิงอย่างคุณคลายลงบ้าง?
Cold as stone.เยือกเย็นราวกับหินผา
And third to Mr. Harry Potter for pure nerve and outstanding courage I award Gryffindor house 60 points.ที่สาม แก่มิสเตอร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ สำหรับความเยือกเย็น และความกล้าหาญโดดเด่น
That is why I have made a goal, to make my heart harder, colder and stronger.นั่นเป็นเหตุว่าทำไมผลจึงต้องสร้างจุดมุ่งหมาย ที่จะทำให้หัวใจแข้มแข็งขึ้น เยือกเย็นขึ้นและอดทนยิ่งขึ้น
People who can chill and have a blast and people who can't... which is better?คนที่เยือกเย็นแต่มีไฟ กับพวกที่ไม่ใช่... แบบไหนดีกว่ากัน?
We belong to the frozen worldเราเป็นของ โลกอันเยือกเย็น
I want you to take your ego out of the equation and to judge the situation dispassionately.ฉันอยากให้เธอละทิ้งความอวดดีซะ ...และตัดสินสถานการณ์เบื้องหน้า ด้วยความสงบเยือกเย็น
But your girlis rigid like a twig.แต่ลูกสาวของคุณเป็นเยือกเย็นเหมือนกิ่งไม้
Do it slowly and with patience. Got it.ทำอย่างช้าๆและเยือกเย็น เข้าใจนะ
Plants give us the chemicals we need. Everything is connected.อันมืดมนและเยือกเย็น
I must be contagious, 'cause he's catching cool like it was a cold.ฉันคงแพร่เชื้อให้เขาเพราะ เขาทำเยือกเย็นเหมือนเป็นหวัด
I know I'm not an easy man.ข้ารู้ว่าข้าไม่ใช่คนเยือกเย็น
Okay, we can't be calm and collected this time.โอเค, เราไม่สามารถ สงบและเยือกเย็นได้ในเวลาแบบนี้
We will remain calm and collected.เราจะยังคงสงบ และเยือกเย็น
We will be calm and collected when we go to Beverly Hills tonight and we will be calm and collected when I use my manager's code to get into the store.เราจะสงบ และเยือกเย็น เมื่อพวกเราไปที่ เบ็บเวอรี่ ฮิลล์ คืนนี้ และเราจะ สงบและเยือกเย็น
And then we will be calm and collected when we burn that mother loving store to the ground.และจากนั้น เราจะสงบและเยือกเย็น เมื่อเราเผาแม่ของมัน ที่พื้น
"and ken tanaka's smoky baritone "is like a cool fogและเสียงทุ้มนุ่มของ เคน ทานากะ ยังกับเสียงหมอกอันเยือกเย็น
The first planet is too cold.ดวงดวงแรกช่างเยือกเย็น
That's why he's so sereneนั่นไงทำไมเขาถึงดู เยือกเย็นสงบนิ่งมาก
You were pretty cool in there.คุณช่างดูเยือกเย็นเหลือเกิน
# In the cold of the night #ความเยือกเย็นในตอนกลางคืน
Between warmth of life, the iciness of death....ระหว่างความอบอุ่นของชีวิต กับความเยือกเย็นของความตาย
The sea may be cold and unforgiving,ทะเลอาจจะเยือกเย็นและไร้ความปราณี
Unless this place runs out of ice.อย่างน้อยที่นี้ก้อไม่ได้เยือกเย็น
What if her dispassion makes her more logical?- จะเป็นไรไหมหากความ เยือกเย็นของเธอ จะทำให้เธอกลายเป็น คนมีเหตุมีผลยิ่งขึ้น?
"A cool breeze and gentle rain do little to silence Robert's beating heart."สายลมอันเยือกเย็นและสายฝนอันแผ่วบาง กระทบจังหวะหัวใจอันเงียบงันของโรเบิร์ต"
For 17 years I've been trained along side with one of the coolest, boldest, most heartless killer of all the A.S.S.es,17 ปีที่ผ่านมาผมได้ฝึกเคียงข้างกับจนท. A.S.S ผู้แสนจะเยือกเย็น กล้าหาญ ไร้เป็นนักฆ่าไร้หัวใจ
Your new secrecy, calmness with Mr. Chuck, supporting Ms. Serena's new boyfriend, and last week,ความลับใหม่ของคุณ ความเยือกเย็นกับเรื่องของคุณชัค สนับสนุนแฟนคนใหม่ของคุณเซรีน่า และอาทิตย์ที่แล้ว
♪ Her voice is soft and cool ♪# เสียงของเธอช่างนุ่มนวลและเยือกเย็น #
That's cold.นั่นมันช่างเยือกเย็น
You know how to stay cool, keep your emotions in check.คุณเยือกเย็น คุณเก็บอารมณ์ได้
What happened to keeping your cool?เกิดอะไรขึ้นกับความสุขุมเยือกเย็นของคุณเนี่ย ?
All I know is it's not going to happen at a public art show in front of him and his beautiful, coolทั้งหมดที่ฉันรู้คือมันจะไม่เกิดขึ้นในงานแสดงศิลป์ที่สาธารณะ ฉันจะเผชิญหน้ากับเขาด้วยความสงบเยือกเย็น
Misunderstanding? You said to meet So Yi!นายเคยพูดว่าคบหากับยุนโซอี นายทำเป็นสุขุมและเยือกเย็น และบอกว่าจะให้โอกาสที่ยุติธรรมกับฉัน
It is the cold edge of steel.มันคือความเยือกเย็นของคบดาบ
♪ There were nights when the wind was so cold ♪ในค่ำคืน ที่ลมหนาวนั้นช่างเยือกเย็น
He was all calm and cool.เขาดูสงบและเยือกเย็น
But he was pretty cool under the interrogation.แต่ว่าเขาเยือกเย็นมากนะ\ตอนถูกสอบสวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เยือกเย็น
Back to top