ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพื่อนพ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพื่อนพ้อง*, -เพื่อนพ้อง-

เพื่อนพ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อนพ้อง (n.) friends See also: company Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนฝูง
เพื่อนพ้อง (n.) friends See also: company Syn. มิตรสหาย, เพื่อนเกลอ
เพื่อนพ้อง (n.) friend See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who is your associate?เพื่อนพ้องคุณนั่นใคร
Friends. Elders.เพื่อนพ้องเอ๋ง ผู้นำทั้งหลาย
These guys aren't helping you do anything.ถ้าไม่มีเพื่อนพ้องคอยช่วยกัน
I'm glad to be going back to Japan... but I'm a bit sad to leave my friends behind.ดีใจที่จะได้กลับมาญี่ปุ่นอีก... แต่ก็เศร้าหน่อย ๆ ที่ต้องจากเพื่อนพ้องมา
We come in peace for cats and mice everywhere.เรามาโดยสันติ/เพื่อเพื่อนพ้องเหล่าแมวและหนุ
In memory of Laura and Simon... and of the orphans...ด้วยความรำลึกถึงลอร่าและไซมอน... และเหล่าเพื่อนพ้องเด็กกำพร้า...
The sky really became a little higher, the contours of the clouds became gentler, and the classmates whom Kabu jumped on ended up looking like they'd put on thin jumpers.ราวกับท้องฟ้าอยู่สูงขึ้นไป ความงดงามของมวลหมู่เมฆ เหล่าเพื่อนพ้องที่ต่างเริ่มรื้อเอาเสื้อกันหนาวบางๆออกมาสวมใส่
We're not changing in midstream,hotch. I have a rapport. This is my interview.เราไม่เปลี่ยนใจกลางคันหรอกฮอตช์ ผมรักเพื่อนพ้อง นี่คือการสอบสวนของผม
"Honor, valor, sacrifice, duty, commitment, bravery, justice, integrity, brotherhood, self-esteem, low prices, affordable housing, loose-fitting pants, cheap internet porn."เกียรติยศ กล้าหาญ เสียสละ หน้าที่ พันธะ กล้าหาญ ยุติธรรม ถูกต้อง เพื่อนพ้อง
Your brother, your friends.ทั้งพี่ชาย เพื่อนพ้อง
Even if we could, these are our friends and neighbors.ต่อให้ทำได้ นั่นก็เป็นเพื่อนพ้องคนรู้จักเรานะ
These are our friends, this is our town.พวกนั้นเป็นเพื่อนพ้อง นี่เป็นเมืองของเรา
# Ladies with an attitude Fellas that were in the mood ## เพื่อนพ้องทั้งหลาย # # อย่ายืนเฉย มาเร็วสิ #
Or I could be the rogue anthropologist, battling pythons down in the Congo! Down, Chongo, down!ได้รับการเชิดชูในหมู่เพื่อนพ้องน้องพี่
The unity of this hemisphere, the support of our allies and the calm determination of the American people.การรวมเป็นหนึ่ง การช่วยเหลือของเพื่อนพ้อง และการมาของความสงบของคนอเมริกัน
You just concentrate on making sure your friends believe your story.เจ้าตั้งใจทำให้เพื่อนพ้อง เชื่อเรื่องที่เจ้าพูดไปเถอะ
I'm all that stands between Deucalion and the lives of your friends.ฉันคือคนเดียวที่ยืนอยู่ระหว่างดูเคเลี่ยน และชีวิตของเหล่าเพื่อนพ้องของเธอนะ
I was warned by a former colleague... a friend.ผมได้รับคำเตือน จากอดีตเพื่อนร่วมงาน-- เพื่อนพ้อง
When I saw you working with your friend-family,ฉันเห็นนายร่วมมือกับครอบครัวเพื่อนพ้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพื่อนพ้อง
Back to top