ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพิ่มจำนวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพิ่มจำนวน*, -เพิ่มจำนวน-

เพิ่มจำนวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพิ่มจำนวน (v.) increase See also: grow, multiply, build up Syn. เพิ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
beef(บีฟ) {beefed,beefing,beefs} n. เนื้อวัว,เนื้อควาย,วัวสำหรับฆ่าเป็นอาหาร,กำลังกล้ามเนื้อ,อำนาจ,พละกำลัง,น้ำหนัก,การบ่น vi. บ่น, See also: beef up ทำให้แข็งแรง,เพิ่มกำลัง,เพิ่มจำนวน
English-Thai: Nontri Dictionary
multiplication(n) การคูณ,การเพิ่มจำนวน,การทวีคูณ
multiply(vt) คูณ,ทับทวี,ทับถม,เพิ่มจำนวน,ทวีคูณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
proliferationการงอกขยาย, การเพิ่มจำนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Colonizeเพิ่มจำนวน,พำนักอาศัย [การแพทย์]
Bloom บลูม, (สาหร่าย) เบ่งบาน การเบ่งบานหรือการเพิ่มจำนวนของชีวพืชจำนวนมาก ทั้งที่มองเห็นและ ไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำมีสีเขียวหรือแดง [สิ่งแวดล้อม]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
meristemเนื้อเยื่อเจริญ, กลุ่มเซลล์ที่สามารถ แบ่งตัวเองเพิ่มจำนวนเซลล์ได้เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้แก่พืช มักพบตามยอดและปลายรากของพืช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mitosisการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส, การแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกายเพื่อเพิ่มจำนวน เซลล์ที่ได้ใหม่แต่ละเซลล์จะมีจำนวนโครโมโซมเท่าเซลล์เดิม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Passageวัฏจักรของการเจริญเติบโตและการเพิ่มจำนวนของเซลล์เมื่อเพาะเลี้ยงไว้ในห้องทดลอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Proliferationการแพร่ขยายหรือการเพิ่มจำนวนเซลล์การเพิ่มจำนวนของเซลล์ซึ่งเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ จากเซลล์เริ่มต้นหนึ่งเซลล์เป็นเซลล์ลูก (Daughter Cells) จำนวนสองเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Vectorดีเอ็นเอพาหะพลาสมิดตามธรรมชาติที่แยกได้จากแบคทีเรียมีการพัฒนาจนกลายเป็นดีเอ็นเอพาหะที่เหมาะสมใช้ในงานพันธุวิศวกรรม โดยพลาสมิดทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการสามารถเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ที่ต้องการแสดงออกซึ่งลักษณะนั้น เริ่มแรกตัดพลาสมิดและดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ แล้วเชื่อมต่อดีเอ็นเอทั้ง 2 ตัวอย่างด้วยเอนไซม์ ligase หลังจากนั้นส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์ (transformation) ตัวอย่างพลาสมิดที่นิยมใช้ได้แก่ พลาสมิด pUC ซึ่งมีส่วนประกอบคือ ยีน B-galactosidase (lac Z) ยีนต้านทานต่อยาปฏิชีวนะแอมพิซิลิน ลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์ตัดจำเพาะหลายชนิดเรียงตัวซ้อนกันอยู่ในบริเวณยีน lac Z โดยมีลำดับเบสที่จำเพาะของเอนไซม์เพียง 1 ตำแหน่งต่อ 1 เอนไซม์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงใช้เป็นที่เชื่อมต่อกับดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะที่ต้องการเรียกบริเวณนี้ว่า multiple cloning site
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
multiply (vt.) เพิ่มจำนวน See also: เพิ่มขึ้น, ทวีคูณ, ทับทวี, เพิ่มพูน Syn. manifold
multiply up (phrv.) เพิ่มจำนวนของ
bulk up (phrv.) เพิ่มจำนวนขึ้น See also: เพิ่มเป็น, เพิ่มจำนวนเป็น, ใหญ่ขึ้น, หนักขึ้น
multiply by (phrv.) เพิ่มจำนวนด้วยการคูณ See also: คูณด้วย
proliferate (vi.) เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว
proliferate (vt.) ทำให้เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว
proliferation (n.) การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว Syn. increase, propagation, generation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Double the guards. I want this assassin intercepted before he reaches Camelot.เพิ่มจำนวนเวรยามเป็นสองเท่าข้าต้องการ จับเจ้ามือสังหารนี่ให้ได้ก่อนที่มันจะมาถึงคาเมลอท
Bishop Marcos, multitudes of Greek Orthodoxers.ท่านบิช๊อปมากอสเพิ่มจำนวน ชาวกรีกออโธด็อกซ์
Machines that reproduce themselves.เครื่องยนต์ที่สามารถเพิ่มจำนวนได้เอง
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ
I'm sure he'll turn out to be a worthy addition to the Numbers.ผมแน่ใจว่าเขาจะย้อนกลับค่า การเพิ่มจำนวน
I want to see you now, to give your tender self cherry-blossom kisses, and if your heart beats faster, let's let our love bloom.มีลูกค้า 48 คน ที่ถามหาเธอ การเพิ่มจำนวนเงินที่ได้จากการขายสินค้า และหักออกมาจากค่าแจกันแล้ว...
Rats multiplying in great numbers all around here?หนูเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นทวีคูณ รอบๆ ที่นี่
The increase in temperature would raise the bacteria levelอุณหภูมิที่สูงขี้นน่าจะเพิ่มจำนวนแบคทีเรีย
We have to up the amount.เราต้องเพิ่มจำนวนขึ้นอีก
The Mayan body count in Oakland pissed off the FBI.พวกมายันเพิ่มจำนวนในชาร์มมิ่ง เป็นหน้าที่ของFBI
How much would you have if I said I would pay you a penny on the first day and then two pennies on the second, and then four pennies on the third day and I just kept doubling it and I did this for a month?คุณจะมีเท่าไหร่ ถ้าผมบอกว่าผมจะให้คุณ 1 เพนนีในวันแรก 2 เพนนีในวันที่สอง และ 4 เพนนีในวันที่สาม และผมก็เพิ่มจำนวนสองเท่าไปเรื่อยๆ เป็นเวลาหนึ่งเดือน
OR ATTRACT ENOUGH ATTENTION.ดังนั้น เขาจึงไม่ได้เพิ่มจำนวนเหยื่อในเหตุไฟไหม้ที่บาร์
The reality is the International Whaling Commission does have a mandate to look at issues affecting dolphins, but the Japanese are trying to legitimize a practice that just about every country in the world has said no to.แต่มันก็เป็นหน่วยงานเดียวที่มีในตอนนี้ IWC ห้ามการล่าวาฬเพื่อการค้าในปี 1986 1 ปีต่อมา ญี่ปุ่นตอบรับด้วยการเพิ่มจำนวนการสังหารโลมา อีก 3 เท่าตัว และเริ่มโครงการวิจัยเกี่ยวกับวาฬขนาดใหญ่ มีวลีอยู่หนึ่งวลี
To me, you're either an activist or an inactivist, and I wanted to be active.ในความเห็นของฉันนะคะ คือมันมีเวลามากพอ ที่จะให้สัตว์เพิ่มจำนวน ขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะพวก
He also closed all his accounts and handed his entire estate over to a victims support group.เขาเพิ่มจำนวนเงิน เป็น $100,000 สำหรับการฆ่าครั้งเดียว เขายังปิดบัญชีทั้งหมดของเขาด้วย
And he escalated from one victim to 2.และเขายังเพิ่มจำนวน จาก 1 คนเป็น 2 คน
They're almost always multiple repeat offenders.พวกเขามักจะกระทำความผิดช้ำ ๆ และเพิ่มจำนวนทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ
The escalation might be causedการเพิ่มจำนวนนั้น อาจมีสาเหตุ...
Well, it's important that we allow the human race time to repopulate.อืม มันเป็นเรื่องสำคัญ เรากำลัง หาทางเพิ่มจำนวนประชากรมนุษย์
Wes knows enough vampires in office that want this cure, and more importantly, will use it for the right reasons.และที่สำคัญ พวกเราทำไปเพราะมีเหตุผล พวกเราต้องการ จะเพิ่มจำนวนมนุษย์ให้เร็วที่สุด
Turn us both, let us leave, and I'll show you a way to repopulate your entire human supply.ปล่อยเราไป แล้วผมจะบอกให้รู้วิธี เพิ่มจำนวนมนุษย์ขึ้นมา นั้นคุณพูดบ้าอะไรของคุณ?
But I guess I was wrong. Look.ดูสิ พวกเราเพิ่มจำนวน การผลิตได้มากขึ้น ภายใน2วัน
You were relocated to repopulate.คุณถูกย้ายถิ่นมา เอ่อ.. เพิ่มจำนวน
We were supposed to repopulate.เพื่อเพิ่มจำนวนหมาป่า
No, no, no. Mom. We didn't repopulate.ไม่ ไม่ ไม่ เราไม่ได้มีอะไรกัน เพื่อเพิ่มจำนวนแบบนั้น
I've doubled the amount of money to ensure you have a comfortable life in our town.ฉันเพิ่มจำนวนเงินให้คุณ ไปอีกเท่าตัว เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะมีชีวิต สะดวกสบายอยู่ในเมืองของเรา
Senator Padme Amidala, recognizing that more troops will only prolong the fighting.วุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาลา รู้สึกได้ว่าการเพิ่มจำนวนทหาร ย่อมหมายถึงการทำให้การรบยืดเยื้อ
You could double the amount you claim.คุณก็จะเพิ่มจำนวนเป็น2เท่าได้ตามีท่คุณขอมา
Had to stretch his DNA toเราจำเป็นต้องเพิ่มจำนวนดีเอ็นเอของเขา
We have increased tourism 22%,เราเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ได้ร้อยละ 22
They have added the Gemino curse. Everything you touch will multiply.พวกเค้าได้ใส่คำสาปเจมิโน เคิร์ส ทุกอย่างที่เราแตะจะเพิ่มจำนวนขึ้น
How fast it multiplies depends on a variety of factors.มันจะเพิ่มจำนวนเร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
Her body had no idea what to do with it. It just kept amplifying.ร่างกายของเธอไม่รู้จะทำยังงัยกับเชื้อนี้/N มันเลยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ
It's an interesting fact, they increase the body's insulin, which clears competing amino acids and a path of serotonin to your brain and--พวกมันเพิ่มจำนวนอินซูลิน พวกกรดอะมิโน และฮอร์โมเซราโทนิน
He had the remorse one experiences from killing anxiety for both victims, but the increase in hits on the second victim indicates that he started to enjoy it.เขามีความสำนึกผิดจากการฆ่า และความเครียดจากเหยื่อทั้งสองคน แต่การเพิ่มจำนวนการตี ในเหยื่อรายที่สอง
Mr. Hall, the cancer cells are multiplying too rapidly.คุณฮอลล์ เซลล์มะเร็ง เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วมาก
The Amazon population was decimated, so they made a bargain with Harmonia to replenish their ranks and make them stronger.ชาวเผ่าอเมซอนถูกทำลายล้าง พวกเขาจึงเจรจากับฮาร์โมเนีย ขอให้พวกเขาได้เพิ่มจำนวน และมีพลังแข็งแกร่ง
♪ Cloning while they're multiplying ♪รีบก๊อบก่อนพวกมันจะเพิ่มจำนวน
I have a problem with you dating anyone but me, and knowing you're into guys and girls, it just doubles the amount of people I have to compete with.ฉันมีปัญหาที่เธอเดทกับคนอื่นที่ไม่ใช่ฉัน แล้วก็การที่ได้รู้ว่า เธอคบได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง มันเลยเพิ่มจำนวนคนที่ฉันต้องแข่งขัน เป็นสองเท่า
And I was also thinking about, uh, maybe adding one more to us.และฉันยังได้คิดเกี่ยวกับ , เออ. เออ, การเพิ่มจำนวนพวกเราขึ้นอีกคนหนึ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพิ่มจำนวน
Back to top