ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นเงา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นเงา*, -เป็นเงา-

เป็นเงา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นเงา (adv.) closely See also: inseparably Syn. ตามติด, เป็นเงาตามตัว
เป็นเงา (v.) be glossy See also: be bright, be shiny Syn. เป็นมัน, วาว Ops. ด้าน
เป็นเงาตามตัว (adv.) closely See also: inseparably Syn. ตามติด, เป็นเงา
เป็นเงาวับ (v.) be shiny See also: be glossy, be lustrous, be sleek Syn. มันเงา, มันปลาบ, เงาวับ
English-Thai: HOPE Dictionary
adumbral(แอดอัม' บรัล) adj. เป็นเงา, บังแดด, ร่ม
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
brightworkn. ส่วนที่เป็นโลหะที่เป็นเงา
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
dusky(ดัส'คี) adj. ค่อนข้างมืด,สลัว,เป็นเงาคล้ำ,ดำ,มืดมน., See also: duskily adv. ดูdusky duskiness n. ดูdusky, Syn. dark,shadowy,gloomy
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
glaze(เกลซ) vt. ติดกระจก,เคลือบ,โรยหน้า. vi. เป็นเงามัน. n. วัตถุเคลือบ,สีเคลือบ,ความเป็นเงามัน,แผ่นน้ำแข็งบาง ตามพื้นดิน, Syn. polish
glazing(เกล'ซิง) n. การติดกระจก,แผ่นกระจกที่ใช้ติด,ผิวหน้าที่เรียบเป็นเงามัน
gloss(กลอส) n. ความแวววาว,ความเป็นเงามัน,ภาพลวงตา vt. เคลือบเงา,ขัดเกลา, See also: glosser n., Syn. sheen,shine
glossy(กลอส'ซี) adj. เป็นเงามันหรือวาว,แสงเหลือบ,หน้าเนื้อใจเสือ,ดูเหมือนว่าถูกต้องแต่ความจริงไม่ใช่., See also: glossily adv. glossiness n., Syn. reflecting,shining
luster(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
lustre(ลัส'เทอะ) {lustered,lusteriing,lusters;lustred,lustring,lustres} n. ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความรุ่งโรจน์,โคมระย้า,สิ่งทอที่เป็นมัน,เคลือบเงาของเครื่องปั้นดินเผา vt. ฉาบเงา,ทำให้เป็นเงา vi. กลายเป็นเงา
mat(แมท) n. พรมเช็ดเท้า,เสื่อ,ที่รองจานอาหาร (หรือตะเกียง แจกันหรืออื่น ๆ) ,พรมปูพื้น. vt. ปูพรม,ปูเสื่อ,ทำเป็นเสื่อหรือพรม. vi. พัวพัน,ยุ่งเกี่ยว- adj. ด้าน,ไม่เป็นเงา,n. ผิวหน้าที่ด้าน เอ็มเอที ย่อมาจาก machine aided translation (การแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
mirror(มี'เรอะ) n. กระจก,สิ่งที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง,แบบแผนของการเลียนแบบ. vt. สะท้อนแสง,เป็นตัวแทนที่แท้จริง,ส่อ,ส่องเป็นเงา, Syn. glass
panne(แพน) n. ผ้ากำมะหยีที่เบา และเป็นเงาชนิดหนึ่ง
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
project(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง, Syn. plan,venture
shadiness(แชด'ดินิส) n. (ความ) เป็นเงามืด,มืด,ไม่ชัดเจน,น่าสงสัย,ลึกลับ
shady(เช'ดี) adj. เต็มไปด้วยร่มเงา,เป็นเงามืด,ให้ร่มเงา,มืด,สลัว,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,น่าสง-สัย,เลว, See also: shadily adv. shadiness n.
shine(ไชนฺ) {shone/shined,shone/shined,shining,shines} vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) ส่องแสง,ส่องสว่าง,ส่องแสงระยิบระยับ,เปล่งปลั่ง,สุกใส,โชติช่วง,ดีกว่า,เงาวาว,แสงอาทิตย์,ท้องฟ้าแจ่มใส,การขัดรองเท้าให้เป็นเงามัน, Syn. beam,excel brilliance
splendent(สเพลน'เดินทฺ) adj. แวววาว,แจ่มจรัส,เป็นเงาโลหะ,เด่นชัด, Syn. shining
English-Thai: Nontri Dictionary
glaze(n) ของเป็นมัน,ความเป็นเงามัน,สีเคลือบ
gloss(n) ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความแวววาว
glossy(adj) เป็นมัน,ขึ้นเงา,เป็นเงาวาว
lustrous(adj) เป็นเงา,มัน,รุ่งโรจน์,แวววาว
shadowy(adj) สลัว,เป็นเงา,มืดมัว,คลุมเครือ
shady(adj) เป็นเงามืด,ในที่ร่ม,สลัว,คลุมเครือ,น่าสงสัย
sleek(adj) เป็นมัน,เป็นเงา,ลื่น,อ่อนนิ่ม
spectral(adj) รางๆ,เหมือนผี,เป็นเงา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coin Lesionก้อนเลือดในเนื้อปอดเห็นเป็นเงาคล้ายเงินเหรียญ,ก้อนเนื้อในปอด [การแพทย์]
Glaze - Clear ice - Glazed frostเกลซ - น้ำแข็งใสเป็นเงา - น้ำแข็งเคลือบ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adumbral (adj.) เป็นเงา See also: ที่มีเงาดำ
gleaming (adj.) เป็นเงาวาว Syn. glossy, shining
polished (adj.) เป็นเงาวาว Syn. gleaming, glossy, shining
buff (vt.) ขัดให้เป็นเงา Syn. shine
chintz (n.) ผ้าที่มีสีสว่างเป็นเงามัน
darkness (n.) ความเป็นเงามืด See also: ความมืด, ความไม่ชัดเจน
inseparably (adv.) อย่างเป็นเงา See also: อย่างแยกออกไม่ได้
jet-black (adj.) ดำเป็นเงา See also: ดำสนิท Syn. ebony, pitch black, raven
luster (n.) ความเป็นเงา See also: ความเป็นมัน, สิ่งที่ทอเป็นมัน Syn. shine, sheen, gloss Ops. dullness, gloom, darkness
luster (vt.) ฉาบให้เป็นเงา See also: ทำให้เป็นเงา
mercerize (vt.) ใส่ด่างเพื่อให้ผ้าติดสีย้อม เป็นเงาและคงทน
pitch black (adj.) ดำเป็นเงา See also: ดำสนิท Syn. ebony, raven
polish (vi.) (พื้น, ผิว) เป็นเงา See also: (พื้น, ผิว) ขึ้นมัน
rub up (phrv.) ขัด/ถูให้เป็นเงา Syn. polish up
shadiness (n.) ความเป็นเงามืด See also: ความมืด, ความไม่ชัดเจน Syn. darkness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was Colonel Telford.เป็นเงาของผู้พันเทลฟอร์ด
Something dark that I let loose into my world.เป็นเงามืดๆ ฉันปล่อยมันออกมาเอง
He's a shadow in a parking garage.เป็นเงามืดในโรงจอดรถ
I'm a shadowy reflection of you. lt would take only a nudge to make you like me.ผมเป็นเงาสะท้อนภาพของคุณ. มันต้องการ แค่การผลักดันที่จะทำให้คุณเหมือนผม
I don't want you falling over me everywhere I go.อย่าติดฉันเป็นเงาตามตัว
And they had a film crew a smoke machine were silhouetted...พวกเขามีทีมถ่ายทำ เครื่องสร้างควัน เราถูกถ่ายออกมาเป็นเงาดำ... .
Most have left already and the refugees are packed everywhere.แล้วถ้าเธอถูกเกณฑ์ทหารล่ะ? ถ้าเค้าแค่อยากให้รองเท้าเป็นเงาเท่านั้นแหละ.
Tassels. Shiny, sequined tassels and $1 bills.พู่ เป็นเงา,โลหะแววๆ\ พู่และ1ดอลล์
I don't know, you've been like a mirage.ไม่รู้สิ เหมือนคุณเป็นเงาสะท้อนไกลๆ
I wouldn't have to live as a shadow, If they didn't take my soul away from me.เราคงไม่ต้องอยู่เป็นเงา ถ้าหากพวกมันไม่เอาวิญญาณของเราไป
"Our lives are like your shadow.""ชีวิตเราเป็นเงาของเธอ"
I will happily be a shadow until I die.ผมยินดียอมที่จะเป็นเงา จนกว่าจะตาย
I am a walking shadow.ผมเป็นเงาที่สามารถเดินได้
I'll be shadowing J.J. For the next couple of weeks.ฉันจะเดินตามเจเจเป็นเงาไปอีกสักสองสามสัปดาห์
The lines on their palms change, so they--they become mirror images of each other.เส้นในมือพวกเขาเปลี่ยน แล้วพวกเขา พวกเขากลายเป็นเงาของกันและกัน
Just your silhouette. I can tell you cut your hair short.เห็นแค่เป็นเงาลางๆน่ะ แต่บอกได้เลยว่าคุณไปตัดผมให้สั้นมา
And you so much as cast a shadow on that kid... try to turn some legal screw and get custody, I will finish this job.และเธอมากเกินกว่า จะเป็นเงาเด็กนั่นได้ แหกตาดูข้อกฏหมาย และผู้ดูแล ฉันจะทำงานนี้ให้จบซะ
It was shining like polished aluminum, or polished metal Yesมันเป็นเงามันแวบเหมือนกับอลูมิเนียมขัดเงา หรือโลหะขัดมัน ใช่ครับ
I became another shallow hollywood celebrity,ฉันกลายมาเป็นเงาของดาราฮอลิวู๊ด
They're a reflection.พวกเธออาจเป็นเงาสะท้อน
Some pots, the clay has been burnished by tea made over 400 years ago.บางใบถูกน้ำชาขัดจนเป็นเงา ตลอดระยะเวลา 400 ปีที่ผ่านมา
You walk alone, but you think your shadow is the lord's.คุณเดินอยู่คนเดียว แต่คิดว่า เงาของตัวเองเป็นเงาของพระเจ้า
The inside of the ring is shinier than the outside.ด้านในของแหวนเป็นเงา มากกว่าด้านนอก
Look, I know you must have been worried for me, but you can't shadow me forever.ฉันรู้ว่าพี่เป็นห่วง แต่จะมาตามเป็นเงา ไปตลอดไม่ได้หรอกนะ
May the only thing she ever sees in the mirror be her own beautiful reflection.ขอให้สิ่งที่เธอเห็นในกระจก เป็นเงาสะท้อนที่สวยงามของเธอ
It's all "a moon's reflection, illusions and smokes"จงคิดว่ามันเป็นเงาดวงจันทร์ที่สะท้อนบนผิวน้ำ
Soft and shiny. "อ่อนนุ่ม เป็นเงางาม "
She follows Hye Mi around all the time. That's why she's Hye Mi's follower.ตามติดทั้งวันยังกะเป็นเงาของเค้าเลย
You wanna be unnoticed? Try being "and Brick."พี่อยากเป็นเงามั้ย ลองเป็น "และบริค" ซิ
Why you insist on hurting her is only a reflection of your low character and lack of breeding.เหตุผลที่คุณยื้อที่จะทำให้เธอเจ็บปวดมันก็เป็นเงาสะท้อน ของบุคลิกต่ำๆและขาดการเลี้ยงดู
Did her lustrous hair smother her in her sleep?หรือผมอันนุ่มเป็นเงาไปปิดจมูกตายตอนหลับ?
But for me, commitment has a shadow side, a darker drive that constantly asks the question...แต่สำหรับฉัน ข้อผูกมัดคือเงาข้างกาย ที่เป็นเงาดำที่เดินตามอย่างสม่ำเสมอ คอยถามคำถามว่า
I guarantee you anything that was a girl's shadow that grabbed Maya outside of Noel's cabin.ฉันการันตีเลยว่าคนที่จับมายา ที่กระท่อมโนเอลเป็นเงาผู้หญิง
I'm no longer a mask.ผมจะไม่ยอมเป็นเงาให้ใครอีก
Record his shadows From his shadow size, we can tell his body sizeบันทึกเขา (ในหนังหน้าจะเห็นเป็นเงานะ ) / จากเงา มันสามารถบอกถึงร่างกายและลักษณะของเค้า
It's your shadow. He's talking about his shadow.มันเป็นเงาของคุณ เขาพูดเกี่ยวกับเงาของเขา
Notice how all the letters are shiny except for the "E" and the "M"?สังเกตตัวอักษรทั้งหมดสิ มันเป็นเป็นเงา\ ยกเว้นตัวEกับตัวM
Uh, I'm in Greendale, stuck in the body of a man who could be Gollum's shadow, so yeah, I'd say it's half past suck.ฉันอยู่ที่กรีนเดล แถมติดอยู่ในร่าง ของคนที่อาจเป็นเงากอลลั่ม คำว่าไม่เหมาะยังน้อยไปด้วยซ้ำ
Until we crack this case, I'm going to be your very sexy shadow. Kenzi, did you really see that girl leave?จนกว่าเราจะปิดคดี ฉันจะ เป็นเงาที่เซ็กซี่มากๆ ของเธอ เคนซี่ เธอเห็นเขากลับไปจริงๆ เหรอ
You didn't think your brother was Silas' first shadow?นายคงไม่คิดว่าน้องชายนายเป็นเงาของไซลัสชาติแรกหรอกนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นเงา
Back to top