ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นห่วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นห่วง*, -เป็นห่วง-

เป็นห่วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นห่วง (v.) worry See also: feel anxious, concern
เป็นห่วงเป็นใย (v.) care See also: be concerned, help, aid Syn. พะวง, นำพา, เอาใจใส่, เอื้อเฟื้อ, เอื้ออาทร Ops. เห็นแก่ตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
ansate crossกางเขนที่ส่วนที่เป็นห่วงตอนบน
apathetic(แอพพะเธท'ทิค) adj. มีหรือแสดงอารมณ์เล็กน้อยหรือไม่มีอารมณ์,สนใจหรือมีความเป็นห่วงน้อย., Syn. unfeeling,indifferent ###A. concerned, caring, moving)
apathy(แอพ'พะธี) n. การไร้อารมณ์,ความไม่สนใจ,ความไม่ เป็นห่วง, Syn. unconcern)
armillary(อาร์'มิลลารี) adj. ประกอบด้วยหรือมีรูปเป็นห่วงหรือวงแหวน, เกี่ยวกับกำไลมือ
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
bight(ไบทฺ) n. ส่วนเวิ้ง,อ่าวเล็ก ๆ ,ห่วงเชือก vt. เอาเชือกมาผูกเป็นห่วง,ใช้ห่วงเชือกผูกมัดไว้
care(แคร์) {cared,caring,cares} vt.,n. (การ) เอาใจใส่,ระมัดระวัง,ดูแล,เป็นห่วง,อยากได้,ชอบ,รัก, Syn. attention
concern(คันเซิร์น') {concerned,concerning,concerns} vt. เกี่ยวกับ,พัวพัน,กังวล,เป็นห่วง n. ความเกี่ยวพัน,ความพัวพัน,ความเป็นห่วง,ความสนใจ,ธุระ,ธุรกิจ,บริษัท, Syn. affect,involve,pertain
concerned(คันเซิร์นดฺ') adj. ที่เกี่ยวข้อง,ซึ่งเป็นที่สนใจ,ซึ่งเป็นห่วง, See also: concernedness n. ดูconcerned, Syn. involved,anxious ###A. free,clear
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
exercise(เอค'เซอไซซ) v.,n. (การ) ออกกำลังกาย,ฝึกหัด,การฝึกฝน,ปฏิบัติ,ดำเนินการ,เป็นห่วง,ทำให้เป็นห่วง., See also: exercisable adj. exerciser n.
hung-up(ฮัง'อัพ) adj. เต็มไปด้วยปัญหาที่ยุ่งยาก,เป็นห่วง,กังวลใจ, Syn. detained
light-hearted(ไลทฺ'ฮาร์'ทิด) adj. เบิกบานใจ,ร่าเริง,ไม่มีอะไรเป็นห่วง., See also: light-heartedness n. ดูlight-hearted, Syn. lighthearted
loop(ลูพ) n. ห่วง,ขมวด,วง,บ่วง,รูห่วง,การตีลังกา,วงจรปิดของไฟฟ้าหรือแม่เหล็ก,ทางวงแหวน,ทางหลบรถ,เส้นกลับ,การกลับ,รูกำแพง,รูเล็ก ๆ หรือแคบ ๆ vt. กลายเป็นห่วง,ทำเป็นห่วง,ทำให้เคลื่อนที่เป็นรูปวงแหวน. vi. ทำให้เป็นห่วง,กลายเป็นห่วง -Phr. (the Loop ย่านธุรกิจในกรุงชิคาโก,ห่วงคุมกำเนิดที่ใช้ใส่เข่าไปในช่องคลอด
love(ลัฟว) {loved,loving, loves} n. ความรัก,ความชอบมาก,ความใคร่,ความต้องการทางเพศ,เรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ ,กามเทพ (CupidหรือEros) ,ความเป็นห่วง,สิ่งที่ชอบ,ความรักของพระผู้เป็นเจ้า. v. รัก,ชอบมาก,ต้องการ,ได้ประโยชน์มากจาก,สมสู่,สังวาส. -Phr. (for the love of เพื่อ โดยคำนึงถึง)
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
solicitous(ซะลิส'ซิทัส) adj. เป็นห่วง,กังวล,ร้อนใจ,กระวนกระวาย,อยาก,ต้องการมาก,ระมัดระวัง,พิถีพิถัน, See also: solicitously adv. solicitousness n., Syn. caring,concerned
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
staccato(ลทะคา'โท) adj.,adv.,n. (ดนตรี) เป็นห้วง ๆ ,ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,สิ่งที่ไม่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่ขาดตอน,ลักษณะที่ขาดตอน pl.staccatos,staccati
tender(เทน'เดอะ) adj.,vt. (ทำให้) อ่อน,อ่อนนุ่ม,นิ่ม,นิ่มนวล,ประสาทไว,ระวัง,บรรจง,ละมุนละไม,รักใคร่,เป็นห่วง, (ใจ) อ่อนไหวง่าย vt.,n. (การ) เสนอ,มอบ,ยื่น,จัดให้,จ่าย vi. ยื่นประมูล,การประมูล,ใบประมูล, See also: tenderness n. -S...
uneasy(อันอี'ซี) adj. กระสับกระส่าย,ไม่สบาย,ไม่สบายใจ,เป็นห่วง,เป็นทุกข์., See also: unease n. uneasily adv. uneasiness n.
worriment(เวอ'ริเมินทฺ) n. ความทุกข์,ความยุ่งยาก,ความกังวลใจ,ความเป็นห่วง
worry(เวอ'รี) vi.,vt.,n. (ทำให้) (ความ) เป็นห่วง,กังวล,หนักใจ,เป็นทุกข์,รบกวน,กัด,ฉีก,ทำให้เปลี่ยนตำแหน่ง,ลาก,ดึง,สาเหตุที่ทำให้ลำบากใจหรือกังวล -Phr. (worry along,worry through ก้าวหน้าหรือประสบความสำเร็จด้วยความพยายามแม้จะลำบาก), See also: worrier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
concerned(adj) เป็นห่วง,เป็นกังวล,เกี่ยวข้อง,เอาธุระ
pulsate(vi) เต้น,รัว,ไหลเป็นห้วงๆ,สั่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exercise (vt.) ทำให้เป็นห่วง (คำทางการ) See also: ทำให้กังวล
lockstitch (n.) วิธีการเย็บด้ายคู่เป็นห่วงเล็กๆ
loop (vt.) ทำให้เป็นห่วง See also: ผูกเป็นห่วง Syn. knot, encircle
loop (vi.) ผูกเป็นห่วง See also: กลายเป็นห่วง Syn. spiral
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I understand your concernsฉันเข้าใจความเป็นห่วงของคุณ
They are deeply concerned about the condition of…พวกเขาเป็นห่วงอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสภาพ/ความเจ็บป่วยของ...
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Worried about me because I'm a girl?เป็นห่วง เพราะฉันเป็นผู้หญิงงั้นหรือ
Worried was last week.เป็นห่วง เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
You weren't worried about me, were you, Auggie?เป็นห่วงฉันใช่ไหมอ็อคกี้
She's in your dress with your ex, but if you're so concerned about Charlie, you find her, and I'll find Dan.เป็นห่วงชาร์ลีนัก หาเธอให้เจอ แล้วฉันก็จะหาแดน
Save yourself. Go.เป็นห่วงตัวเองเถอะ ไป
Worried about your friends?เป็นห่วงพระสหายหรือ?
With myself or the bike?เป็นห่วงรถหรือผมกันแน่เนี่ย?
I was worried that cow had gotten the best of you.เป็นห่วงว่า เจ้าจะเสร็จเจ้าวัวนั่นซะแล้ว
Worried that Booth might get hurt on a case, and I couldn't prevent it, worried... about what our partnership means.เป็นห่วงว่าบูธอาจได้รับบาดเจ็บ จากการทำคดี และฉันไม่อาจป้องกัน เขาเอาไว้ได้ เป็นห่วง...
Worried you were out there alone, afraid.เป็นห่วงว่าเธอจะอยู่ตัวลำพัง หวาดผวา
Worried that their sweetheart's gone missing, or worse...เป็นห่วงว่าแฟนหายไปหรือแย่กว่า
If I was worried I'd be nailing myself to the container right now.เป็นห่วงสิ ห่วงจนเอาเล็บจิกไว้กับคอนเทนเนอร์แล้ว
Just worry about yourself right now, okay?เป็นห่วงเฉพาะเรื่องของพ่อเถอะครับตอนนี้, โอเค ?
I really worry about you, Boeun.เป้นห่วงเธอจริงนะ โบอ้วน
Caring for your wife already?เป็นห่วงเมียด้วยเหรอนี่
Worry about your own business.เป็นห่วงเรื่องของคุณเองดีกว่านะ
Privacy concerns.เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัย
Did you tell him about this place?เป็นห่วงเรื่องงานหรือ
Carter is more attentive to a woman's-- enough.เป็นห่วงและใส่ใจผู้หญิง--มากพอแล้ว
Waiting gives the devil time.เป็นห่วงไม่อยากฝากไว้นาน
And I must congratulate you upon the way Maxim looks. We were very worried about him this time last year.ดูหน้าตาแม็กซิมมีความสุขขึ้น ต้องขอบคุณคุณจริงๆ ช่วงนี้ของเมื่อปีก่อนเราเป็นห่วงเขามาก
Oh, Maxim, I'm worried about what you'll do at the inquest tomorrow.แม็กซิม ฉันเป็นห่วงว่าพรุ่งนี้ คุณจะทำยังไงที่คณะสืบสวน
I was rather worried about you at first. That's why I came down to the inquest.ตอนเเรกฉันอดเป็นห่วงนายไม่ได้ ก็เลยมาร่วมฟังการไต่สวนนี่ไงล่ะ
Well, I'm touched by your solicitude. But if you don't mind, we'd rather like to have our lunch.ขอบคุณที่เป็นห่วง แต่ถ้าไม่ว่าอะไร เราขอตัวทานอาหารกลางวันก่อน
But let your wife know. She'll be getting worried.ไปบอกภรรยาคุณจะดีกว่าหล่อนคงกําลังเป็นห่วงเเย่
Is something worrying you, Maxim?- เป็นห่วงอะไรเหรอ เเม็กซิม
It was chain-locked, remember.มันเป็นห่วงโซ่ล็อคจำ
Twice he had felt faint and dizzy... ... and that had worried him.สองครั้งที่เขามีความรู้สึกและ ลมวิงเวียน และที่เป็นห่วงเขา
Listen, if the kids going in the water is worrying you they can play out here on the beach.ฟังนะ ถ้าคุณเป็นห่วง เวลาเด็กๆ ลงเล่นนํ้า... เราก็ให้พวกเขาเล่นบนหาดก็ได้
He is a supermarket manager from Tarzana, California who says that he has been instructed by God to spread the message that God lives and God cares.เขาเป็นผจก.ซูเปอร์มาร์เก็ต จากทาร์ซานน่า เขาบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เขา เผยแพร่ข้อความว่า พระเจ้ามีตัวตนและท่านเป็นห่วง
You said that God wants us to know that he still cares.พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าท่านยังเป็นห่วง
Oh, Ted, please be careful. I worry about you so much.เท็ดคะ ระวังตัวด้วยนะ ฉันเป็นห่วงคุณมากเลย
Marion's the least of your worries, believe me, Indy.แมเรียนเป็นสิ่งที่คุณต้องเป็นห่วง น้อยที่สุด, เชื่อผมสิ, อินดี้.
My only worry is what shape it will take.ผมเป็นห่วงเพียงว่า มันจะมาในรูปใด
Do not worry, Master!ไม่ต้องเป็นห่วง ท่านอาจารย์!
The technical term is an H. Mobius loop, which can happen in advanced computers with autonomous goal-seeking programs.ระยะทางเทคนิคเป็นห่วง แอช- ระบำ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ใน คอมพิวเตอร์ขั้นสูง กับโปรแกรมเป้าหมายที่กำลัง มองหาอิสระ
Doris, I'm worried about you. I'm trying to help you.ดอริส ฉันอุตส่าห์เป็นห่วงเธอ ฉันพยายามจะช่วยนะ
Not now. Your mama's worried.ตอนนี้ไม่ได้หรอกลูก แม่เค้าจะเป็นห่วงน่ะ
Why are you so concerned about me?ทำไมคุณถึงเป็นห่วงฉันขนาดนี้
Well, I am, that's all.ไม่มีอะไร เป็นห่วงก็เท่านั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นห่วง
Back to top