ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นช่วงๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นช่วงๆ*, -เป็นช่วงๆ-

เป็นช่วงๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นช่วงๆ (adv.) periodically See also: intermittently Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ
English-Thai: Nontri Dictionary
periodic(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodical(adj) เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นบางคราว,เป็นช่วงๆ,ตามเวลา
periodically(adv) เป็นบางคราว,เป็นบางครั้งบางคราว,เป็นระยะ,เป็นช่วงๆ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discontinuityขาดตอน,ขาดเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Gasp Reflexการหายใจเป็นช่วงๆ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blubber (vt.) พูดขณะร้องไห้ ทำให้คำพูดขาดเป็นช่วงๆ
interval (n.) หยุดพักเป็นช่วงๆ Syn. intermission, break
periodically (adv.) อย่างเป็นช่วงๆ Syn. rhythmically
rhythmically (adv.) อย่างเป็นช่วงๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is due to periodic air pockets.ทั้งนี้เนื่องจากหลุมอากาศที่มีเป็นช่วงๆ
Getting ill, heavy bouts of influenza.แล้วก็ป่วยหนัก เป็นไข้หวัดใหญ่ เป็นช่วงๆ
Kendrick is intermittently shutting down power plants, limiting supply to drive up prices.เค็นดริกปิดโรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ จำกัดอุปทานเพื่อเพิ่มราคาพลังงาน
Hewes is in violation of the new york disciplinary rule 1-dash-102a, subsections three, four and five.เคนดริคดับไฟโดรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ เพื่อปั่นราคา แต่ละอันรวมเป็นข้อมูลที่จะปิดไฟ
"History of substance abuse, amnesiac episodes, outbursts of rage.""มีประวัติการใช้ยาเสพติด ความจำเสื่อมเป็นช่วงๆ โมโหร้าย"
Periodically in and around this town for the past 75 years.มันเกิดเป็นช่วงๆ แถวๆเมืองนี้ ในช่วง 75 ปีที่ผ่านมา
A lot of things can cause a syncope episode, but you don't have a fever.หลายสิ่งหลายอย่างสามารถ ทำให้เกิดการหมดสติเป็นช่วงๆได้ แต่นายไม่มีำไข้นะ
You know how it is, just flashes of memory.นายก็รู้ว่าเป็นไง มันจำได้เป็นช่วงๆ
Well, it certainly looks like the same bite mark.ผมดูโน้ตที่เธอจดไว้ ก่อนจะมีอาการ ระยะแรกของโรคคือ สูญเสียความทรงจำเป็นช่วงๆ
Set suction at 125 intermittent.ตั้งอัตราการดูดที่ 125 ดูดเป็นช่วงๆนะ
Sweet enough kid, but he's a loner and can't learn to play for his life, and if you ask me, I say he's got a lazy streak.น่ารักพอมั้ย แต่เขาโดดเดียวและไม่รู้จะเล่นทำไม และถ้าถามฉัน เขาขี้เกียจเป็นช่วงๆ
She seems to display some of the symptoms of Intermittent Explosive Disorder.เธอมีอาการแสดงออกของกลุ่ม อารมณ์แปรปรวนแบบก้าวร้าวเป็นช่วงๆ(IED)
I.E.D. is usually characterized by sporadic episodes of extreme aggression, violence and destructive behavior.IED มักจะพบมีลักษณะ ก้าวร้าวรุนแรงเป็นช่วงๆ ทำร้ายร่างกาย ทำลายทรัพย์สิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นช่วงๆ
Back to top