ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เที่ยงธรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เที่ยงธรรม*, -เที่ยงธรรม-

เที่ยงธรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เที่ยงธรรม (adv.) fairly See also: impartially, equitably, righteously, unbiasedly, uprightly, morally, dispassionately, justly Syn. ยุติธรรม, เที่ยงตรง
English-Thai: HOPE Dictionary
fair-minded(แฟรฺ'ไม ดิด) adj. ซึ่งมีใจยุติธรรม,เที่ยงธรรม., See also: fair-mindedness n.
conscionable(คอน'ชะนะเบิล) adj. มีใจเที่ยงธรรม,มีสติรู้ผิดรู้ชอบ, See also: conscionableness n. ดูconscionable, Syn. conscientious
equitable(เอค'วิทะเบิล) adj. เที่ยงธรรม,, Syn. just
equity(เอค'ควิที) n. ความเสมอภาค,ความเที่ยงธรรม, Syn. fairness
fair playn. การตัดสินอย่างยุติธรรม,การเล่นอย่างยุติธรรม,พฤติกรรมที่เที่ยงธรรม
just(จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ
justness(จัสทฺ'นิส) n. ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง, Syn. justice,righteousness
rectitude(เรค'ทิทูด) n. ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความยุติธรรม,ความมีศีลธรรม
unjust(อัน'จัสทฺ) adj. ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่ชอบธรรม., See also: unjustly adv.
unrighteous(อันไร'เชิส) adj. ไม่ถูกต้อง,ไม่เที่ยงธรรม,ไม่ยุติธรรม,ร้าย,บาปหนา., See also: unrighteousness n., Syn. incorrect
upright(อัพ'ไรทฺ) adj.,adv. ตั้งขึ้น,ตั้งตรง,ยกสูงขึ้น,ซื่อตรง,เที่ยงตรง,ยุติธรรม. n. ความซื่อตรง,ความเที่ยงธรรม,สิ่งที่ตั้งตรง vt. ทำให้ตั้งตรง., See also: uprightly adv. uprightness n., Syn. vertical,upstanding
English-Thai: Nontri Dictionary
equitable(adj) เสมอภาค,ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม
equity(n) ความเสมอภาค,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
fairness(n) ความเป็นธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความงาม,ความสะอาด
rectitude(n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง,ความมีศีลธรรม
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง
unjust(adj) ไม่ยุติธรรม,ไม่เที่ยงธรรม
uprightness(n) ความซื่อตรง,ความเที่ยงตรง,ความยุติธรรม,ความเที่ยงธรรม
virtuous(adj) มีคุณงามความดี,ถูกต้อง,เที่ยงธรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
equityความเที่ยงธรรม, สมธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rectitude (n.) ความเที่ยงธรรม See also: ความถูกต้อง, ความยุติธรรม Syn. probity, uprightness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You use it justly, you're worthy of it.คุณใช้มันอย่างเที่ยงธรรม คุณเหมาะสมกับมัน
Tonight I give you my most solemn vow that justice will be swift it will be righteous and it will be without mercy.คืนนี้ผมขอให้คำมั่นสัญญา ที่หนักแน่นที่สุด... ...ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน... ...ด้วยความเที่ยงธรรม...
The embodiment of righteousness.เป็นตัวแทนแห่งความเที่ยงธรรม
I mean,I thought they'd be righteous.ฉันนึกว่าพวกเขาจะเที่ยงธรรม
Well, they are righteous.พวกนั้นก็เที่ยงธรรมนะ
That she's brilliant and virtuous.ทั้งฉลาดและเที่ยงธรรม
The war between sorcerers was fought in the shadows of history and the fate of mankind rested with the just and powerful Merlin.สงครามของเหล่าผู้ใช้เวทย์ เปิดศึกมาช้านานใต้เงาประวัติศาสตร์ และชะตาแห่งมวลมนุษย์ขึ้นอยู่กับจอมเวทย์ ผู้เที่ยงธรรมและทรงพลัง เมอร์ลิน
Edmund the Just and Lucy the Valiant.เอ็ดมันด์ผู้เที่ยงธรรม และลูซี่ผู้กล้าหาญ
Righteous and loyalผู้ ซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม
I respect your act of righteousnessข้านับถือการกระทำอันเที่ยงธรรมของท่าน
Guan General say that i'm righteousท่านแม่ทัพกวนกล่าวชมข้าว่าเที่ยงธรรม
I said you acted righteouslyข้าพูดว่าท่านกระทำการอย่างเที่ยงธรรม
Not saying that you are righteousแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นคนเที่ยงธรรม
Leviathan cannot be slain but by a bone of a righteous mortal washed in the three bloods of the fallen....แลจะพิฆาตเลอไวอาเทนนั้นมิได้ ทว่าด้วยกระดูกแห่งนรชนผู้เที่ยงธรรม.. ชำระล้างด้วยโลหิตทั้งสามแห่ง...
Leviathan cannot be slain but by a bone of a righteous mortal washed in the three bloods of the fallen.เลอไวอาธานไม่สามารถฆ่าให้ตายได้ ทว่าด้วยกระดูกแห่งนรชนผู้เที่ยงธรรม.. ชำระล้างด้วยเลือด ของผู้ตกจากสวรรค์ทั้งสาม
Yeah, only because we got no magic spell, no book -- nothing on how to find a freakin' righteous bone.ใช่สิเพียงเพราะว่าเรา ไม่มีคาถา ไม่มีหนังสือ ไม่มีอะไรเลยที่จะใช้หา ไอ้กระดูกแห่งความเที่ยงธรรมบ้าๆนั่น
Well, I guess if we can't find a righteous bone in a friggin' nunnery crypt.เอาล่ะฉันคิดว่าหากเราไม่สามารถ หากระดูกแห่งความเที่ยงธรรมได้ ในสำนักแม่ชีในห้องใต้ดินบ้าๆนี่ล่ะก็
The country would be at peace and life would be just under the righteous hand of good King Joffrey.และชีวิตอยู่ในความยุติธรรม ภายใต้ความเที่ยงธรรม ของกษัตริย์จอฟฟรีย์ผู้แสนดี
He's a kind and fair man... but I don't love him.พระราชาลีโอโพล์ด เขาเป็นชายที่จิตใจงดงามและเที่ยงธรรม แต่ข้ามิได้รักเขา
Have I not made Camelot a fairer and more just kingdom?ข้าไม่ได้ทำให้คาเมลอตมีความเที่ยงธรรมมากขึ้นหรือ
Seems someone has grabbed my Staff of Righteousness.ดูเหมือนคทาแห่งความเที่ยงธรรม ถูกขโมยไป
Can the Staff of Righteousness have symptoms like these?คทาแห่งความเที่ยงธรรม ส่งผลแบบนี้ได้ไหม
The one who touches the Staff of Righteousness shall take up the noble cause, accept the sacred mantle of Ruler of Forest Nymphs and Wood Sprites, and fight for truth and justice throughout the land to the end of their natural days.ผู้ที่แตะต้อง คทาแห่งความเที่ยงธรรม ต้องรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ น้อมรับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งป่านิมฟ์
The takeaway here is that if you're gonna do this job right, dispassion, non-attachment, they're a must.บทเรียนของเรื่องนี้ก็คือ ถ้านายจะทำงานนี้ให้ได้ดี ความเที่ยงธรรม, ไม่ยึดติด, เป็นเรื่องจำเป็น
I have objectively examined him and the crimes of which he is accused.ให้เขาชักจูงผม ผมได้พิจารณาเขา และอาชญากรรมที่เขาก่อ อย่างเที่ยงธรรม ฆาตกรพวกนี้
The gods demand justice.ปวงเทวาประสงค์ความเที่ยงธรรม
Thank you, High Septon, for bringing them whatever justice they deserve in the eyes of the Seven.ขอบคุณ ท่านสังฆราช ที่นำความเที่ยงธรรมสู่พวกเขาอย่างสาสม ต่อพระเนตรพระสัตตพรรกต์
A champion of truth and justice.เป็นเจ้าแห่งความสัตย์และเที่ยงธรรม
Reverent and courteous always, champion of truth and justice.มีสัมมาคารวะ เป็นเจ้าแห่งความสัตย์และเที่ยงธรรม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เที่ยงธรรม
Back to top