ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

righteously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *righteously*, -righteously-

righteously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement

righteously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unredlich {adv}unrighteously
verworfen {adv}unrighteously

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า righteously
Back to top