ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทิดทูนบูชา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทิดทูนบูชา*, -เทิดทูนบูชา-

เทิดทูนบูชา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทิดทูนบูชา (v.) worship See also: praise, adore, pray to, glorify, venerate Syn. เคารพสักการะ
เทิดทูนบูชา (v.) worship See also: adore, venerate, revere Syn. นับถือ, ยกย่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what's worse is that our naive students worship him, and it'll keep creating someone just like him.และที่เลวร้ายที่สุดก็คือ เหล่านักเรียนของเรากลับเทิดทูนบูชาเขา แล้วมันก็ทำให้มีคนแบบเขา เกิดเพิ่มขึ้นมาอีก
But it's not the same one the blind billions worship.แต่ไม่เหมือนกันกับที่คนตาบอดนับล้านเทิดทูนบูชากัน
A place where she matters.สถานที่ซึ่งนางเทิดทูนบูชา
A place where you matter.สถานที่ซึ่งเจ้าเทิดทูนบูชา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทิดทูนบูชา
Back to top