ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทอเรซ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทอเรซ*, -เทอเรซ-

เทอเรซ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทอเรซ (n.) terrace See also: veranda, balcony, open passage, porch, portico, gallery, corridor Syn. เทอร์เรซ, นอกชาน, ระเบียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The guy lives on Hillside Terrace, Encino.เขาอยู่ที่ฮิลไซด์เทอเรซเอนซิโอ
And, ladies, out on the terrace... you have an overview of the entire grounds.คุณสุภาพสตรีครับ ขอเชิญที่ด้านนอกเทอเรซ คุณจะได้ชมทัศนียภาพโดยรอบ
Where is everyone?- ทุกคนไปอยู่ไหน - ทานอาหารเช้าอยู่ที่เทอเรซครับ
The foster parents looking after Terrence King's kid.พ่อแม่อุปถัมภ์ที่ดูแลลูกของเทอเรซ์อยู่
Not far from the school. Harcourt Terrace.- ไม่ไกลโรงเรียน ฮาร์คอร์ตเทอเรซ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทอเรซ
Back to top