ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต็มใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต็มใจ*, -เต็มใจ-

เต็มใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มใจ (v.) be willing to See also: like Syn. เต็มอกเต็มใจ Ops. ฝืนใจ
เต็มใจ (adv.) with one´s will See also: willingly Syn. เต็มอกเต็มใจ Ops. ฝืนใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
apt(แอพทฺ) adj. โน้มเอียง,ง่ายต่อการ, เรียนเก่ง,ฉลาด,เหมาะสม,พร้อม,เต็มใจ. -aptness n., Syn. likely,quick,suitable ###A. inapt,slow, inappropriate)
ashamed(อะเชมดฺ') adj. อับอาย,กระดากใจ,ไม่เต็มใจเพราะกลัวถูกหัวเราะหรือต่อว่า, Syn. embarrassed, shamefaced ###A. proud)
content(คอน'เทนทฺ) n. ปริมาณความจุ,ความสามารถในการจุ,สิ่งที่บรรจุอยู่,ความสำคัญ,ความหมาย,เนื้อหา,สาระ adj. พอใจ,ซึ่งเห็นด้วย,เต็มใจ. vt. ทำให้พอใจ,พอใจ.
cough(คอฟ) {coughed,coughing,coughs} n. การไอ,เสียงไอ vi.,vt. ไอ,กระแอม. -Phr. (cough up ให้อย่างไม่เต็มใจ)
disincline(ดิส'อินไคลน) vt. ทำให้ไม่ยินยอม,ทำให้ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ
fain(เฟน) adv.,adj. เต็มใจ,ยินดี,ปรารถนา,ใฝ่ฝัน,จำต้อง
free-willadj. เต็มใจ,ด้วยใจสมัคร
game(เกม) {gamed,gaming,games} n. กีฬา,เกม,เนื้อสัตว์ที่ล่ามา,สิ่งที่ตามล่า -Phr. (play the game เล่นอย่างยุติธรรม,เล่นตามกติกา) . adj. เกี่ยวกับสัตว์ที่ล่า,อย่างนักกีฬา,กล้าได้กล้าเสีย,เต็มใจเล่น. vi. เล่นพนัน,พนัน,ขันต่อ. vt. พนันหมด,เสียพนัน คำศัพท์ย่อย
grudging(กรัด'จิง) adj. ไม่เต็มใจ,ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา.
gun ho(กัน'โฮ) adv. เต็มใจ,เปี่ยมหัวใจ,เต็มที่
halves(ฮาฟซ) n. พหูพจน์ของ half. -Phr. (by halves ไม่สมบูรณ์,ไม่เต็มใจ) -Phr. (go halves แบ่งเท่า ๆ กัน)
hate(เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ., Syn. abominate,abhor
heart-wholeadj.กล้าหาญ,จริงใจ,เต็มใจ., See also: heart-wholeness n., Syn. sincere,genuine,honest
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
indisposed(อินดิสโพซทฺ) adj. ป่วย,ไม่สบาย,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ., See also: indisposedness n., Syn. unwell,ailing ###A. healthy,well,fit
indisposition(อินดิสพะซิซ'เชิน) n. ความป่วย,ความไม่สบาย,ความไม่พอใจ,ความไม่เต็มใจ
lief(ลีฟ) n. อย่างดีใจ,อย่างเต็มใจ adj. เต็มใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ยินยอม,เป็นที่รัก.
loathly(โลธฺ'ลี) adj. อย่างไม่เต็มใจ,อย่างลังเล, Syn. loathsome
lukewarm(ลุค'วอร์ม) adj. อุ่น,อุ่นพอควร,ไม่อร่อย,ไม่เต็มใจ,มีความกระตือรือร้นเล็กน้อย,เมินเฉย., See also: lukewarmness n. ดูlukewarm lukewarmth n. ดูlukewarm
nill(นิล) vt.,vi. ไม่เต็มใจ
obliging(อะไบล'จิง) adj. มีน้ำใจ,จำต้องปฏิบัติ,เต็มใจหรืออยากทำบุญคุณให้,กรุณา,อยากช่วยเหลือ,เป็นมิตร., See also: obligingly adv. obligingness n., Syn. kind
readily(เรด'ดิลี) adv. อย่างรวดเร็ว,อย่างฉับพลัน,โดยง่ายดาย,อย่างเต็มใจ
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
receptive(รีเซพ'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการรับ,สามารถรับได้ดี,เต็มใจรับ,เกี่ยวกับประสาทหรืออวัยวะสัมผัส, See also: receptiveness n. -receptivity n.
reluctance(รีลัค'เทินซฺ) n. ความไม่เต็มใจ,ความไม่สมัครใจ,ความฝืนใจ,ความฝืดแม่เหล็ก
reluctant(รีลัค'เทินทฺ) adj. ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน,ฝืด, Syn. unwilling,loath,averse
soon(ซูน) adv. ในไม่ช้า,ไม่นาน,มิช้ามินาน,เร็ว,ก่อนกำเนิด,ในอนาคตอันใกล้,รวดเร็ว,ฉับพลัน,พร้อมเพรียง,โดยเต็มใจ,ทันที, sooner of later ในที่สุด มิช้ามินาน, Syn. shortly
ungrudging(อันกรัด'จิง) adj. เต็มอกเต็มใจ,ไม่บ่น,ไม่เสียดาย,ใจกว้าง,ใจป้ำ., See also: ungrudgingly, Syn. wholehearted
unwilling(อันวีล'ลิง) adj. ไม่เต็มใจ,ลังเลใจ,ต่อต้าน,ดื้อรั้น,หัวรั้น,แข็งข้อ., See also: unwillingly adv. unwillingness n. -S .loath
volitive(วอล'ลิทิฟว) adj. เกี่ยวกับความตั้งใจ,เกี่ยวกับความเต็มใจ,เกี่ยวกับกำลังใจ
wholehearted(โฮล'ฮาร์ท'ทิด) adj. เต็มใจ,ใจจริงที่สุด,เต็มที่, See also: wholeheartedly adv. wholeheartedness n., Syn. unstinting
willing(วิล'ลิง) adj. เต็มใจ,ตั้งใจ,มีเจตนา,สมัครใจ,ยินดี, See also: willingly adv. willingness n., Syn. obliging,agreeable
willy-nilly(วิล'ลีนิล'ลี) adj.,adv. เต็มใจหรือไม่ก็ตาม, Syn. unavoidably
English-Thai: Nontri Dictionary
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
disincline(vt) ไม่สมัครใจ,ไม่เต็มใจ,ไม่ยินยอม
fain(adj) ใฝ่ฝัน,ปรารถนา,ยินดี,เต็มใจ,ชอบ
freewill(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ตามอำเภอใจ
gamesome(adj) ชอบเล่น,เต็มใจเล่น,ยินดี,ร่าเริง,สนุกสนาน
grudge(n) ความอิจฉา,ความริษยา,ความคุมแค้น,ความไม่เต็มใจ
heartily(adv) อย่างเต็มใจ,อย่างเต็มที่,อย่างเบิกบานใจ,อย่างจริงใจ
indispose(vt) ทำให้ไม่เต็มใจ,ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่สบาย,ทำให้ไม่สามารถ
indisposed(adj) ไม่เต็มใจ,ป่วย,ไม่พอใจ,ไม่ชอบ
indisposition(n) ความไม่เต็มใจ,อาการป่วย,ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ
lief(adv) อย่างเต็มใจ,ด้วยความสมัครใจ
loath(adj) ไม่เต็มใจ,รังเกียจ,เกลียด,ลังเล
loth(adj) ไม่เต็มใจ,ไม่อยากทำ,ไม่ชอบ
lukewarm(adj) อุ่น,ไม่เต็มใจ,ไม่กระตือรือร้น,เมินเฉย
readily(adv) อย่างรวดเร็ว,อย่างเต็มใจ,อย่างง่ายดาย,อย่างฉับพลัน
readiness(n) ความพร้อมเพรียง,ความเต็มใจ,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน
reluctance(n) ความไม่สมัครใจ,ความไม่เต็มใจ,การฝืนใจ,การต่อต้าน
reluctant(adj) อึกอัก,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน
unwilling(adj) ไม่เต็มใจ,ดื้อรั้น,แข็งข้อ,ต่อต้าน
volition(n) ความตั้งใจ,ความเต็มใจ,กำลังใจ,ความปรารถนา
willing(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ใจมุ่ง,ตั้งใจ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lief (adj.) เต็มใจ See also: ที่ยินดี Syn. willing
ready (adj.) เต็มใจ Syn. eager, willing
wholehearted (adj.) เต็มใจ Syn. resolute, staunch, steadfast
take up on (phrv.) เต็มใจยอมรับ
acceptant (adj.) เต็มใจรับ Syn. receptive
biddable (adj.) เต็มใจเชื่อฟัง
acceptance (n.) การเต็มใจเชื่อ
baulk (vi.) ไม่เต็มใจทำ Syn. balk
concurrently (adv.) อย่างเต็มใจ See also: อย่างยินยอมพร้อมใจ Syn. cooperatively
cooperatively (adv.) อย่างเต็มใจ See also: อย่างยินยอมพร้อมใจ Syn. concurrently
cough out (phrv.) เล่าอย่างไม่เต็มใจ (หลังจากถูกชักชวนหรือคะยั้นคะยอ) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cough up, spit up
cough up (phrv.) ทำอย่างไม่เต็มใจ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cough out, spit up
disinclination (n.) ความไม่เต็มใจ Syn. hesitation, qualm
disinclined (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ฝืนใจ Syn. unwilling Ops. eager, ready
fork out (phrv.) ไม่เต็มใจจ่ายให้ (เงิน)
fork over (phrv.) ไม่เต็มใจจ่ายให้ (เงิน)
fork up (phrv.) ไม่เต็มใจจ่ายให้ (เงิน)
forthcoming (adj.) ซึ่งเต็มใจให้ข้อมูล See also: ซึ่งยินดีช่วยเหลือให้ข้อมูล
freewill (adj.) ด้วยความเต็มใจ See also: ด้วยความสมัครใจ Syn. voluntary Ops. involuntary
generously (adv.) อย่างเต็มอกเต็มใจ See also: ไม่บ่น, ไม่เสียดาย, ใจกว้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're welcoming him with open armsเราจะต้อนรับเขาอย่างเต็มอกเต็มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am ready, willing, and able to help Evan Cross kick some alien ass.ผมพร้อม เต็มใจ และสามารถ ช่วยอีวาน ครอสเตะก้นเอเลี่ยน
Here I am, 20 days sprung from the soak, willing to risk going back so justice can be served.เต็มใจเสี่ยงจะกลับไปอยู่อีกครั้ง เพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
"willing to sacrifice themselves for him.เต็มใจเสียสละตัวเอง เพื่อเขา
Those reporters are willing to listen. They'd like to know.{\cHFFFFFF}ผู้สื่อข่าวผู้ที่มีความเต็มใจที่จะรับฟัง พวกเขาต้องการที่จะรู้ว่า
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก
What did he mean by that?- ภาระที่ต้องรับ โดยไม่เต็มใจ เริ่มต้นการทดสอบ ผลกระทบจากการปะทะแนวตั้ง เข้ามา
Yes, indeed. We're overjoyed to have traveled 11,000 miles to assist them in their struggle to upgrade themselves.นี่คือคนที่เราเต็มใจ เดินทางมาหมื่นไมล์
When Sergeant Meserve called you, did you go willingly into the hootch and rape the girl Tran Thi Oahn?พอจ่ามีเซิร์ฟบอกถึงตาคุณ คุณก็เข้าไปในกระท่อมอย่างเต็มใจ แล้วข่มขืนหญิงนั้นใช่หรือไม่
Stray from it reluctantly.จรจัดจากมันอย่างไม่เต็มใจ
It got to where I was proud that I had the kind of husband... who was willing to risk his neck just to get us the little extras.มันน่าภูมิใจ ที่ฉันมีสามีประเภท แบบเต็มใจเสี่ยงชีวิต เพื่อทริปพิเศษเล็กๆของเรา
You, of your own will, did it.เธอได้แยกเราด้วยความเต็มใจของตัวเอง
However, what you are now witnessing is an act of my own free will.อย่างไรก็ตาม, พวกคุณก็ได้เห็นสิ่งที่ผมทำด้วยความเต็มใจ
But I'm willing to hope the best, and that his character has been misunderstood.แต่ฉันเต็มใจที่จะหวังให้ดีที่สุด และขอให้นิสัยของเขาเป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิด
I bear you no ill-will for being justified in your advice to me in May, which, considering the event, shows some greatness of mind, I think.พ่อต้องทนกับความไม่เต็มใจของลูกที่ถูกแสดงออกมา สำหรับคำแนะนำที่มีให้พ่อในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเมื่อพิจารณาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พ่อคิดว่ามันได้แสดงถึงความประเสริฐของจิตใจบางอย่าง
Happily some of his former friends are willing to assist him in purchasing a commission.โชคดีที่พวกเพื่อนทหารของเขาเต็มใจที่จะ ยืนยันต่อเขาว่าจะซื้อสัญญาไป
Who's willing to join our family.ใครเต็มใจที่จะเข้าร่วมในครอบครัวของเรา
So would you kindly inform the authorities that we will cooperate in any way although we can't tolerate a major disruption.ช่วยไปบอก จนท. ด้วย ว่าเราพร้อมให้ความร่วมมือ - แม้เราไม่เต็มใจก็ตาม
And I'm fascinated. I'm in.ชั้นเต็มใจฟัง ชั้นสนใจ แต่ถ้าไม่อยากบอกก็ไม่ว่าอะไรนะ
#And they can get away with this...# #it's impossible to provide a 100% safety.ถ้าเขาเต็มใจรับโทษ เพราะรัฐไม่มีทางป้องกัน... เหตุร้ายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่านเห็นด้วยมั้ยครับ เรื่องนี้น่ะครับ
That's one of the good things about Paris. Lots of girls willing to take their clothes off.ปารีสมีผู้หญิงเต็มใจจะเปลื้องผ้าให้
It shall be settled to our satisfaction or we'll be leaving as soon as possible.เราจะต้องอยู่ที่นี่ด้วยความเต็มใจหรือว่า จะเดินทางออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
That's a risk I'm willing to take.นั้นเป็นความเสี่ยงที่ฉันเต็มใจทำ
It's like doing it with a stiffเธอเหมือนไม่เต็มใจเลย ยังกะท่อนไม้
But I cannot deny them fresh meat when it wanders so willingly into our midst.แต่ฉันไม่อาจห้ามพวกเขา ให้ละเว้นเหยื่อ ที่หลงเข้ามาในถิ่นเราอย่างเต็มใจ
Your five predecessors were, by design, based on a similar predication a contingent affirmation that was meant to create a profound attachment to the rest of your species, facilitating the function of the One.บรรพบุรุษของคุณทั้ง 5 / จากที่เราทำนายไว้ เต็มใจจะยอมรับกระบวนการนี้ เพื่อเติมเต็มภารกิจของผู้ปลดปล่อยให้สมบูรณ์
Not my job, obviously, I'm glad to do it...มันเป็นหน้าที่ที่ฉันต้องดูแลเขา ไม่ใช่หน้าที่หรอก ฉันเต็มใจทำน่ะ
If force wasn't an issue and the person wanted to come of their own free will, you'd want them to go with you?ถ้าไม่ใช่แบบถูกบังคับไป และคนๆ นั้น อยากไปด้วยความเต็มใจน่ะ คุณต้องการให้เขาไปกับคุณงั้นเหรอ
Yet the ancient feud proved unwilling to follow Lucian to the grave.ความอาฆาตที่เก่าแก่ที่ไม่เต็มใจ ติดตามหลุมฝังศพของ Lucian
As much as you hate itถึงเธอจะไม่เต็มใจก็ตาม
These people are customers because they are willing to trade money for widgets.คนเหล่านี้คือลูกค้า (ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ของบริษัทเจเนรัลมอเตอร์) เพราะพวกเขาเต็มใจใช้เงินซื้อสินค้า
Don't say yes in that ungrateful way.แกพูด ครับ แบบไม่ค่อยเต็มใจเลยนี่
He told the man that offered him $5,000 over his price that no one in his right mind would do that and he wouldn't have a lunatic living in his house.เขาบอกผู้ชายที่เต็มใจจ่ายให้เขา / ในราคา 50000 ดอลลาร์ สูงกว่าราคาที่เขาตั้งไว้ ว่าไม่มีใครที่อยู่ในใจของเขาจะซื้อมันได้ขนาดนี้ และเขาคงจะไม่มีสิทธิ์ / ทำตัวเป็นคนบ้าอาศัยอยู่ในบ้านของเขาอีกต่อไป
I may not be as limber as I once was but I make up for it with enthusiasm and willingness to experiment.ชั้นอาจจะไม่เหนียงอายเหมือนที่เคยเป็น แต่ชั้นชดเชยมันด้วยความกระตือรือร้น และความเต็มใจที่จะลอง
They went to die willingly.พวกเค้าตายด้วยความเต็มใจ
I'll be happy if he likes to kiss.หวังว่าเขาคงเต็มใจที่จะจูบนะ
No water or soup at all?ฉัน คิม โชว-ซู ฉันไม่เต็มใจมา
Father..unwillingly..gave..บิดา ผู้ไม่เต็มใจให้
Flesh...servant...willingly...sacrificeเลือดเนื้อ จากข้ารับใช้ เต็มใจเสียสละ
And, let us hope, a rather more willing dancer.และเราหวังว่า เขาจะเต็มใจเต้นรำมากกว่า
So I heartily give my consent.ดังนั้น พ่ออนุญาตอย่างเต็มใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต็มใจ
Back to top