ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉื่อยๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉื่อยๆ*, -เฉื่อยๆ-

เฉื่อยๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉื่อยๆ (adv.) slowly See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly Syn. เอื่อยๆ, เรื่อยๆ
เฉื่อยๆ (adv.) slowly See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
breezy(adj) มีลมเฉื่อยๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
indifferently (adv.) อย่างเฉื่อยๆ See also: อย่างไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ Syn. quietly
passively (adv.) อย่างเฉื่อยๆ See also: อย่างไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ Syn. indifferently, quietly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Her stupid, vapid, insipid...สมองโง่ๆ เฉื่อยๆ จืดชืด...
Lightest breeze uncorrected at that distance is enough to ruin the shot.ด้วยระยะนี้ ลมเพียงเฉื่อยๆ ก็พอที่จะทำให้พลาดได้
I thought he'd be easy. But he's a stickler.หลงคิดว่า เขาเรื่อยๆเฉื่อยๆ ทีไ่หนได้ เขี้ยวชะมัดเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉื่อยๆ
Back to top