ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคราะห์กรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคราะห์กรรม*, -เคราะห์กรรม-

เคราะห์กรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคราะห์กรรม (n.) destiny See also: karma, fortune, fate, lot Syn. ชะตากรรม, โชคชะตา
English-Thai: HOPE Dictionary
destiny(เดส'ทินี) n. ชะตากรรม,โชคชะตา,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต, Syn. fate
dole(โดล) n. ทาน,สิ่งเล็กน้อยที่ให้เป็นทาน,เงินสงเคราะห์สำหรับผู้ว่างงาน,โชคชะตา,เคราะห์กรรม vt. ให้ทาน,ให้เล็กให้น้อย (share) ,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
English-Thai: Nontri Dictionary
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
destiny(n) โชคชะตา,ชะตากรรม,เคราะห์กรรม,พรหมลิขิต
doom(n) คำพิพากษา,คำตัดสิน,เคราะห์กรรม,ความหายนะ,ความตาย,ชะตาขาด
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
fate(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวรกรรม
fateful(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,เป็นเรื่องความเป็นความตาย,เป็นเวรเป็นกรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
adversity (n.) เคราะห์กรรม See also: ความทุกข์ร้อน Syn. misfortune, reverse, trouble
fey (adj.) ซึ่งหยั่งรู้ถึงเคราะห์กรรม See also: ที่มีลางสังหรณ์ Syn. eccentric
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Unfortunately, you get to keep your pedestal.เคราะห์กรรมของเจ้าจบลงแล้ว เจ้าจะได้กลับไปยังแท่นบูชาของเจ้าอีกครั้ง
Marrying each others' daughters will seal our destinies for everการแต่งงานกับลูกสาวของพวกเราเอง จะทำให้เราพ้นเคราะห์กรรมตลอดไป
Doomed to be with another for eternity.เป็นเคราะห์กรรมที่จะต้องอยู่คนผู้อื่น ไปตลอดกาล
That sometimes people have to deal with a little adversity.บางครั้งคนเราก็ต้อง ยอมรับเคราะห์กรรม
Than to insist it's our destiny?แทนที่จะยืนกรานว่าเป็นเคราะห์กรรมของเรา
On what grounds?แต่เคราะห์กรรมได้นำเรากลับพบกัน น้องชาย
If you are presuming that these experiences in any way... impede my ability to command this ship you are mistaking.ถ้าคุณคิดว่าเคราะห์กรรมครั้งนี้ จะเป็นอุปสรรคในการบังคับบัญชาของผมละก็ คุณเข้าใจผิดแล้ว
It is intended for their mutual joy, and for the help and comfort given one another in prosperity and adversity.มันเป็นความตั้งใจ ของทั้ง2ฝ่าย และสำหรัีบการช่วยเหลือ และความสบายใจให้อีกฝ่าย ในความสำเร็จและเคราะห์กรรม
I just want to see them go through their misfortunes.ผมจะเฝ้าดูเคราะห์กรรมของพวกเขาที่ผ่านเข้ามา
"Adversity is like a strong wind."เคราะห์กรรม ก็เหมือนกับลมที่พัดแรง
You're really tempting fate. You know that?คุณเป็นตัวดึงดูดเคราะห์กรรมจริง ๆ นะ คุณรู้ไหม
And even though I know he's getting ready to graduate, and we're probably just as doomed as every other sad, broken, backwards relationship that's ever started in this Jesus-and love-forsaken choir room...และถึงแม้ว่าฉันรู้ว่าเขา กำลังเตรียมพร้อมที่จะเรียนจบ และเราอาจจะเจอเคราะห์กรรม เหมือนอย่างทุกความสัมพันธ์ อันแสนเศร้า พังทลายและผิดหวัง ของทุกคนที่เริ่มสานสัมพันธ์กัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคราะห์กรรม
Back to top