ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เขตแดน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เขตแดน*, -เขตแดน-

เขตแดน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขตแดน (n.) border See also: frontier, boundary Syn. พรมแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวชายแดน, อาณาเขต
English-Thai: HOPE Dictionary
abuttal(อะบัท' ทัล) เขตแดน., Syn. abuttals
border(บอร์'เดอะ) {bordered,bordering,borders} n. ชายแดน,ขอบ,ริม,เนิน -v. มีเขตแดนติดต่อกับ,คล้ายกับ,ใกล้เคียง,เหมือน, Syn. brink,
border linen. เส้นพรมแดน,เส้นเขตแดน
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
boundary(เบา'ดะรี) n. เขตแดน,เส้นแบ่งเขต
demarcate(ดิมา'เคท) vt. กำหนดเขตแดน,แบ่งเขต,ปักเขต
demarcation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
demarkation(ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต.
edge(เอดจฺ) n. ขอบ,ริม,ข้าง,เขตแดน,สัน,ด้านคมของใบมีด,ความคม,เหลี่ยม,เนินเขา,หน้าผา,ข้อได้เปรียบ,ตำแหน่งที่ดีกว่า vt. ทำให้คม,ใส่ขอบให้,เคลื่อนไปทางข้าง,ค่อย ๆ เคลื่อนไปทางข้าง. vi. เคลื่อนไปข้างหน้า -Phr. (edge out เอาชนะทีละนิด,เล็ม) คำที่มีความหมายเหมือ
terminus(เทอ'มะนัส) n. ปลายทาง,สุดทาง,สถานีปลายทาง,สุดเขต,ส่วนท้าย,จุดหมาย,จุดประสงค์,เครื่องหมายเขต,เสาเขต,ขอบเขต, See also: Terminus n. เทพเจ้าโรมันแห่งเขตแดน pl.termini,terminuses
transit(แทรน'ซิท) vt.,vi.,n. (การ) ผ่าน,ส่งผ่าน,โคจรผ่าน. vi. ผ่าน,ส่งผ่าน,โคจรผ่านมการเปลี่ยนแปลง,การส่งข้ามเขตแดน,สภาพหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: transitable adj., Syn. transportation,transition
English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย
coast(n) ชายฝั่ง,ฝั่งทะเล,เขตแดน,พรมแดน
demarcation(n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
delimitation๑. การกำหนดเขต, การปักปันเขตแดน (ก. ระหว่างประเทศ)๒. การกำหนดขอบเขตอำนาจ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Boundariesเขตแดน [TU Subject Heading]
Boundary disputesข้อพิพาทเขตแดน [TU Subject Heading]
delimitationการกำหนดเขตแดน (ทางบก) / การแบ่งเขตแดน (ทางทะเล)
demarcationการปักปันเขตแดน
Territorial questionsปัญหาเขตแดน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
border (n.) เขตแดน See also: พรมแดน, ชายแดน Syn. frontier
boundaries (n.) เขตแดน See also: กั้นเขตแดน, เส้นแบ่งเขต
trust territory (n.) เขตแดนในความดูแล
adjoin (vi.) มีเขตแดนติดกัน Syn. beside, be adjacent to
adjoin (vt.) มีเขตแดนติดกับ
be adjacent to (vi.) มีเขตแดนติดกัน Syn. beside
bound (n.) เส้นแบ่งเขตแดน See also: เส้นแบ่งเขต Syn. boundary
inviolable (adj.) ซึ่งไม่อาจรุกล้ำได้ (เขตแดน) See also: ซึ่งไม่สามารถล่วงละเมิดได้
march (n.) แนวเขตแดน See also: ชายแดน Syn. border
penetration (n.) การโจมตีเข้าไปในเขตแดนของศัตรู Syn. invasion Ops. departure, evacuation
Spanish Main (n.) บริเวณเขตแดนสเปนที่ติดกับทะเลแคริบเบียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The border to the Chun-Su ridge is very loosely guarded.เขตแดนชันซุมีการป้องกัน ที่ไม่เข้มงวดนัก
The same territory we've just crossed.เขตแดนที่เราเพิ่งเดินผ่านมา
The survivals of Balhae, however, kept struggling fiercely to restore their country.เขตแดนที่โจรานได้ค้นพบ ประเทศขึ้นใหม่ นามว่า ดองรานดุค ซึ่งหมายถึง โจรานแห่งตะวันออก
The territorial border begins up there.เขตแดนมันเริ่มต้นที่นั่น
The border without her parents' permission is a federal offense.เขตแดนโดยพ่อแม่ไม่อนุญาติ มันผิดกฎหมาย
There are no new frontiers within our borders.ไม่มีเขตแดนหรือพรมแดนใหม่เหลืออยู่อีกในประเทศนี้
It's the rebels. We're crossing the front line.นั่นมันพวกฆาตกร เราใกล้จะพ้นเขตแดนแล้ว
We faced a two-day walk through open terrain patrolled by the enemy.เราต้องเผชิญหน้ากับการเดินทางถึง 2 วัน เข้าไปในเขตแดนที่มีศัตรูอยู่อย่างหนาแน่น
Illuminated in your infinite peace, a billion stars go spinning through the night, blazing high above your head.ส่องแสงอยู่ในความสงบที่ไร้เขตแดน ดาวนับล้านดวงหมุนไปข้ามคืนนี้ สูงขึ้นไป เหนือหัวของเธอ
...within relatively comfortable boundaries....ภายในเขตแดนที่ค่อนข้างสบาย
In order to join GyehRu immediately, we must cross the Chun-Su ridge after crossing the BuYeo border.จะเดินทางไปร่วมมือกับ เครู เราต้องข้ามแนวสันเขาของชุนซุ หลังจากข้ามผ่านเขตแดนพูยอ
If we engage in a battle with the BuYeo Army while crossing the border, we'll have to go to war with BuYeo too.ถ้าเราต่อสู้กับกองทัพพูยอ ในขณะที่ข้ามเขตแดน เราจะต้องทำสงครามกับพูยอด้วย
Let's cross the border and the Chun-Su ridge.ข้ามเขตแดนไป และ ไปตามแนวเขาชุนซูเถอะ
We'll cross the border together.เราจะข้ามเขตแดนไปด้วยกัน
A border fence, not finished yet.รั้วเขตแดนยังไม่เสร็จดี
Toorop cleared our way out. We're almost at the border.ทูรอฟเคลียร์ทางให้แล้ว เกือบจะข้ามเขตแดนแล้ว
Coming to other's territory...เข้ามาในเขตแดนของคนอื่น...
/On the western border /stood the Monastery of Turfan.ทางเขตแดนตะวันตกนั้นเป็นที่ตั้งของวัดถูเอ้อฟาน
No new people have crossed over the border for a few hours.ไม่มีคนผ่านเขตแดนมาสองสามชั่วโมงแล้ว
Walked across the lines that afternoonเดินข้ามเขตแดนกันได้ในตอนบ่าย
There're helicopters and surveillance cameras that scans for heat signature at the borderที่เขตแดนมีทั้งเฮลิคอปเตอร์และก็กล้องจับภาพความร้อนคอยเฝ้าระวังอยู่
Humanity has no more than 10 years to reverse the trend and avoid crossing into this territory...มนุษยชาติเหลือเวลาไม่ถึง 10 ปี ที่จะกลับไปแก้ไข และหลีกเลี่ยงการรุกล้ำเขตแดนนี้...
Our jurisdiction begins at the Lodi border and ends at the Wahewa land.เขตอำนาจของเราเริ่มต้นที่เขตแดนโลไดNและสิ้นสุดที่เขตวาเฮว่า
I guess I was just trying to set some boundaries before we move in, and I realize there is a more mature way to handle this.ผมคิดว่า ผมแค่พยายาม ที่จะแบ่งเขตแดน ก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ด้วยกัน และผมมั่นใจว่า หาวิธีที่จะรับมือเรื่องนั้นได้แล้ว
And check records for multiple border crosses,ตรวจสอบบันทึกการข้ามเขตแดนด้วย
I leave for the Northern Borders in the morning.ข้าจะไปเขตแดนทางเหนือในตอนเช้า
Everyone believes he is travelling to the Northern Borders.ทุกคนเชื่อว่าเจ้าชาย เดินทางไปเขตแดนทางเหนือ
He was last seen in Cenred's kingdom, in the border town of Engerd, but that was many years ago.เจอครั้งสุดท้ายในอาณาจักรเซนเรด บริเวณเขตแดนเมืองอิงเกิร์ด แต่นั่นมันหลายปีมาแล้ว
If they discovered you beyond our border, they would kill you. I will go alone. No.หากพวกเขาพบเจ้าข้ามเขตแดนเราเจ้าไป เขาจะฆ่าเจ้า ข้าจะไปเพียงลำพัง ไม่ พวกเขาจะไม่เจอข้า
Here I sit. Protecting the northern border...ตรงนี้ ข้าปกป้องเขตแดนทางเหนือ
Oh, you're too hung up on state lines.คุณนี่ยึดติดกับเรื่องเขตแดนมากไปหรือเปล่า
3 North Korean vehicles have crossed the Demarcation Line, heading for South Korea.มีรถสามคันของเกาหลีเหนือข้ามเขตแดนของทหารและกำลัง มุ่งลงใต้ครับผม
Your home and your shop are both here, but until recently, your primary business had to be conducted beyond our borders.บ้านและโรงงานของนายต่างอยู่ที่นี่ แต่จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ ธุรกิจหลักของนายถูกดำเนินคดี ที่อยู่ในเขตแดนของเรา
I fear that news of the king's illness has spread beyond our borders.ข้ากลัวว่าข่าวกษัตริย์ประชวร จะกระจายไปนอกเขตแดนของพวกเรา
He's been working our western border for months.เขาทำงานอยู่ทางเขตแดนตะวันตก มาหลายเดือนแล้ว
I don't want there to be any boundaries between us.ฉันไม่อยากให้ที่นั่น เป็นเขตแดนกั้นระหว่างเรา
Obviously, he forgot to spin the borderline hostile act of hiring a blind guy to tutor his creepshow son.เค้าลืมอย่างเห็นได้ชัด ที่จะมาก้าวก่ายข้ามเขตแดนความเป็นศัตรู โดยทำเป็นดีจ้างคนตาบอดมาให้ เป็นติวเตอร์ให้ลูกชายเส็งเคร็ง
Men are very territorial.พวกมนุษย์ชอบหวงเขตแดนของตน
When they smuggle heroin through your territories, you look the other way, for a price.ตอนที่เขาลักลอบขนเฮโรอีนผ่านเขตแดนของคุณ คุณมองไปทางอื่นเพื่อหาราคา
If they get past the kill zone, you keep them busy till I can reload.ถ้าพวกเขาผ่านเขตแดนตรงนั้น เธอก็จัดการพวกเขาจนกว่าฉันจะใส่กระสุน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เขตแดน
Back to top