ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เขตคาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เขตคาม*, -เขตคาม-

เขตคาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เขตคาม (n.) land See also: territory, country, nation, region, kingdom Syn. ดินแดน, ประเทศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เขตคาม
Back to top