ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อุจจาระ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อุจจาระ*, -อุจจาระ-

อุจจาระ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อุจจาระ (n.) stools See also: solid waste from the body, feces Syn. ขี้, อึ, มูล, ของเสีย
English-Thai: HOPE Dictionary
melanaอุจจาระดำ
bedpann. ภาชนะสำหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะบนเตียง
defecate(เดฟ'ฟะเคท) vi. ถ่ายอุจจาระ. vt. ขจัดสิ่งโสโครกออก., See also: defecation n. ดูdefecate defecator n. ดูdefecate
deject(ดิเจค'ทะ) n., (pl. อุจจาระ,มูล,สิ่งที่ขับออกมา
dejection(ดิเจค'เชิน) n. ความหดหู่ใจ,ความเศร้าซึม,การขับอุจจาระ,อุจจาระ, Syn. depression
excrement(เอคซฺ'คระเมินทฺ) n. ของเสียของร่างกาย,อุจจาระ,มูล., See also: excremental adj. ด6excrement excrementitious adj. ดูexcrement, Syn. waste
excreta(เอคซฺครีท'ทะ) n.,pl. สิ่งที่ถูกขับถ่ายออก เช่นอุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ, See also: excretal adj., Syn. excrement
excretion(เอคซฺครี'เชิน) n. การขับถ่ายออก,สิ่งที่ถูกขับออก (เช่น อุจจาระ ปัสสาวะ เหงื่อ)
faeces(ฟี'ซีซ) n.,pl. อุจจาระ,มูล., See also: faecal adj., Syn. feces
fecal(ฟี'เคิล) adj. เกี่ยวกับอุจจาระ
feces(ฟี'ซีซ) n.,pl. อุจจาระ,มูล,กาก,ตะกอน,สิ่งปฏิกูล, Syn. excrement
laxation(แลค'ซะเชิน) n. ความหย่อน,ความหละหลวม,ความไม่แน่ชัด,ความคลุมเครือ,การถ่ายอุจจาระ, Syn. loosening
opropholous(คะพรอฟ'ฟลัส) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ในอุจจาระ
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา,ลด,ผ่อนคลาย,ปลดปล่อย,บรรเทา,แบ่งเบา,ช่วยเหลือ,สงเคราะห์,ทำให้นูน,เปลี่ยนเวร,เปลี่ยนยาม,เปลี่ยนบรรยากาศ,เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
shit(ชิท) n. อุจจาระ,การขับถ่ายอุจจาระ,การเสแสร้ง,การพูดเกิน ความจริง,การพูดเหลวไหล. vi. ถ่ายอุจจาระ. n. คำอุทานแสดงความรัง-เกียจความขยะแขยงความผิดหวังหรืออื่น ๆ
stool(สทูล) n. ม้านั่งเดี่ยว,ตั่ง,ตั่งพักเท้า,ม้ารองเข่า,ตอ,ตอไม้,ราวไม้เกาะของนก,รากที่แตกหน่อใหม่,นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ,นกต่อ,ถังอุจจาระ,ม้านั่งถ่ายอุจจาระ,อุจจาระ,ที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์อำนาจ vi. แตกหน่อ,ถ
waste(เวสทฺ) vt. vi.,n.,adj. (การ) สูญเสีย,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เปล่าประโยชน์,ผอมลง,ลดลง,เสียเวลา,สิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์,บริเวณร้าง,ของเสีย,ขยะ,สิ่งปฏิกูล,อุจจาระ -Phr. (lay waste ทำลาย), See also: wastable adj. -S...
English-Thai: Nontri Dictionary
excrement(n) อุจจาระ,ของเสียจากร่างกาย,มูล
ordure(n) ขี้,อุจจาระ,มูล,คูด,ปุ๋ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bilious stoolอุจจาระปนน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stool, dysentericอุจจาระโรคบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
faeces; feces; stoolอุจจาระ, คูถ [มีความหมายเหมือนกับ ordure ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
feces; faeces; stoolอุจจาระ, คูถ [มีความหมายเหมือนกับ ordure ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rice-water stoolอุจจาระน้ำซาวข้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sterc(o)-อุจจาระ, คูถ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creatorrhea; creatorrhoeaภาวะอุจจาระมีใยกล้ามเนื้อปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defaecation reflex; reflex, defecation; reflex, rectalรีเฟล็กซ์ถ่ายอุจจาระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excrement๑. อุจจาระ๒. สิ่งขับถ่าย [มีความหมายเหมือนกับ excreta และ excretion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fragmentary defaecation; defecation, fragmentaryอาการถ่ายอุจจาระกะปริดกะปรอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ordure๑. อุจจาระ, คูถ [มีความหมายเหมือนกับ faeces; feces; stool]๒. สิ่งปฏิกูล, สิ่งโสโครก [มีความหมายเหมือนกับ sewage; sullage] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fecesอุจจาระ [TU Subject Heading]
Bowel and Bladder Controlการควบคุมการขับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ [การแพทย์]
Occult bloodการตรวจหาเลือดในอุจจาระ [TU Subject Heading]
rectumไส้ตรง, ลำไส้ใหญ่ปลาย, ส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่ที่อยู่ติดกับทวารหนัก ทำหน้าที่รวบรวมกากอาหารพร้อมที่จะถูกขับถ่ายออกเป็นอุจจาระ  ลำไส้ตรงของคนมีความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crap (n.) อุจจาระ See also: ขี้, อึ Syn. dirt, shit, turd
excrement (n.) อุจจาระ See also: ขี้, มูล, ของเสียจากร่างกาย Syn. evacuation, feces
faeces (n.) อุจจาระ See also: มูล Syn. excrement
feces (n.) อุจจาระ See also: ขี้, มูล, ของเสีย Syn. dung, excretion, waste
ordure (n.) อุจจาระ See also: อึ Syn. faeces
poop (n.) อุจจาระ See also: อึ
shit (n.) อุจจาระ See also: มูล, ขี้ Syn. feces, stool
stool (n.) อุจจาระ Syn. excrement, ordure
turd (n.) อุจจาระ See also: ขี้, อึ Syn. dirt, shit
poo-poo (n.) อุจจาระ (ใช้กับเด็ก)
aperient (adj.) ที่ถ่ายเป็นอุจจาระ See also: ที่อุจจาระออกมา, ที่ถ่ายออกมา, ที่ระบายออกมา
bedpan (n.) หม้อนอนสำหรับถ่ายอุจจาระและปัสสาวะบนเตียง
bowel movement (n.) การขับถ่ายอุจจาระ Syn. movement
continence (n.) การกลั้น (ปัสสาวะหรืออุจจาระ)
continent (adj.) ที่สามารถกลั้น (ปัสสาวะหรืออุจจาระ)
crap (vi.) ถ่ายอุจจาระ Syn. defecate, take a shit, take a crap
evacuate bowels (vi.) ถ่ายอุจจาระ
evacuation (n.) สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระ Syn. excrement, feces, urine
fecal (adj.) เกี่ยวกับอุจจาระ See also: ประกอบด้วยอุจจาระ
impacted (adj.) ซึ่งมีอุจจาระอัดแน่นหรืออุดตัน (ทางการแพทย์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He insisted on inspecting their rumps and that they defecated before himเขายืนยันการตรวจสอบอย่างละเอียด rump and ของเขาทั้งหลาย ที่นั้นเขาถ่ายอุจจาระก่อนเขา
He touches them, caresses them, examines them then makes them defecate into his mouth, but he does not swallow itเขาสัมผัสมัน, การสัมผัสพวกเขา,\ Nexamines ที่มัน... ...ต่อมาทำพวกเขาถ่ายอุจจาระเข้าไปในhis mouth, แต่เขาไม่กลืนมัน
I ain't eating' nothin' ain't got sense enough to disregard its own feces.ฉันไม่ได้ eatin 'ไม่มีอะไรที่ไม่ได้มีความรู้สึกมากพอที่จะไม่สนใจอุจจาระของตัวเอง
No one's touched the septic tank since she's been sick.ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ถังอุจจาระ ตั้งแต่เจนนี่ป่วยเลย
They need Jae-in to clean the septic tank?พวกเค้าอยากให้แจอินทำ ความสะอาดถังอุจจาระเหรอ?
I will go along with all the crap you talk about me, but you can't pretend no more on that.ฉันจะไปตามกับทั้งหมดที่ถ่ายอุจจาระคุณคุยเกี่ยวกับฉัน แต่คุณไม่สามารถแสร้งทำไม่มากขึ้นบนสิ่งนั้น.
A real horse? Like the kind you ride and shit?ม้าจริงๆหรอ ชอบที่ นายขี่ และถ่ายอุจจาระ?
You poop,and then You use the wooden sticks To collect the fecal matter,คุณนั่งถ่ายแล้วใช้แท่งไม้เก็บอุจจาระ
Since we're in mixed company, "S" is stool.เมื่อเรานำมารวมกับ S ซึ่งหมายถึงอุจจาระ
I just had a bowel movement.ฉันเพิ่งมีการขับถ่ายอุจจาระ
That's not a bowel movement.นี่ไม่ใช่การขับถ่ายอุจจาระ
Shit! You fucking asshole!ปวดอุจจาระ สังวาส ลา โพรง
Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.เฮ, ปวดอุจจาระ เฮ, ปวดอุจจาระ เฮ, ปวดอุจจาระ เฮ, ปวดอุจจาระ
No. No, it was complete shit.ไม่ใช่ ครบบริบูรณ์ ปวดอุจจาระ
Should have been out of here days ago, but still got much blood in my stool.น่าจะได้ออกจากที่นี่หลายวันที่แล้ว เเต่ยังมีเลือดออกมากในอุจจาระของฉัน
Not only did she make me sound like a turd, she left out the best parts.เธอไม่เพียงทำให้ผม เสียงเหมือนอุจจาระ
It is bloody and bestial. And you get poop all over your cowboy boots.มันมีเลือดเต็มไปหมด ทั้งอุจจาระเลอะเต็มรองเท้าคุณ
E coils primarily spread through fecal material.การแพร่กระจายแรกเริ่มของอีควอไลน์ อาจมาจากอุจจาระก็ได้
How else could the feces get on the crops? Has anyone checked the irrigati system?มีวิธีไหนอีกที่อุจจาระพวกนั้น จะไปสู่ผลผลิตได้ เดาซิ ที่เข้าสู่ทางปากได้ น้ำ
I believe this is some sort of sea turtle feces, a rusty paper clip, and the broken spine of a lionfish.ผมเชื่อว่านี่คือชนิดของ อุจจาระเต่าทะเล คลิปกระดาษขึ้นสนิม และหนามขรุขระของปลาสิงโต
You'd be having a major freak-out.นายคงกลัวอุจจาระหดเลยล่ะ
Otherwise a fine mist of aerosolized urine and fecal particulates is sprayed into the air every time you flush.มิฉะนั้นจะเกิดคราบ จากละอองปัสสาวะ และอนุภาคของอุจจาระ จะพ่นกระจายไปในอากาศ ในทุกครั้งที่คุณกดน้ำ
I've heard this about him, people used to call him a poop-coated stone;ฉันเคยได้ยินมาว่า คนอื่นเคยเรียกเค้า่ว่า ก้อนหินเคลือบอุจจาระ
What are you protecting, colostomy bags?คุณมายืนเฝ้าอะไร ที่ใสอุจจาระแบบพกพา
You need to go poopie? Huh?คุณอยากถ่ายอุจจาระเหรอคะ หือ
Did you go poopie already? No?คุณถ่ายอุจจาระหรือยัง ไม่งั้นเหรอ
Well, normally we test stuff like soil samples and ground water,เออ,ปกติเราทดสอบของ อย่างเช่น ตัวอย่างอุจจาระ และของที่บดมาเป็นน้ำ
And no larvae or eggs were observed in any of his stool samples.แล้วก็ไม่มีตัวอ่อนหรือไข่ใดๆที่สังเกตเห็น ในตัวอย่างอุจจาระของเขา
We would have seen eggs on a fecal smear or systemic eosinophilia.เราก็น่าจะเห็นไข่มัน ตอนที่ตรวจอุจจาระแล้วสิ ไม่ก็มีผลเลือดผิดปกติ
Baboons are dangerous killers who throw their own feces when they're not tearing off people's faces or admiring their own weird butts.บาบูนเป็นลิงนักฆ่าที่อันตรายยิ่ง ที่ชอบปาอุจจาระของมันเมื่อมันไม่ได้ฉีก หน้าของคนหรือยกย่องก้นแปลกๆของมัน
Take a whiff. It smells like your sheep crap oil.ร่องรอยนี้ กลิ่นมันเหมือนกับ น้ำมันอุจจาระแกะของคุณ
He could find me even if I was buried at the bottom of a sewer covered in fecal matter and urine.เขาตามหาผมได้ แม้ว่าผมจะถูกฝังอยู่ในก้นท่อ ท่อปัสสาวะหรือว่าท่ออุจจาระ
Dr. Saroyan, have you seen the excrement that I left on my desk?ด็อกเตอร์ซาโรยัน คุณเห็นอุจจาระที่ผม ทิ้งไว้ให้บนโต๊ะหรือยัง
Yes, I took your excrement.ใช่,ฉันดูอุจจาระของคุณแล้ว
She was in there, on her hands and knees, picking through her own feces to retrieve those earrings.หล่อนอยู่ในห้องน้ำ กำลังคุกเข่า หาตุ้มหูในอุจจาระตัวเองอยู่
Worms, grubs and camel feces as a binding agent.หนอนด้วงและอุจจาระอูฐ เป็นตัวแทนที่มีผลผูกพัน
And if Donkey Face's crap is here, then that means that he must be as well.และถ้าเกิดลาโง่นั่นเผลอถ่ายอุจจาระแถวนี้ ก็แปลว่ามันยังอยู่ที่นี่แน่นอน
Is it the policy to leave patients unclothed and unclean, some of them smeared in their own feces?เป็นนโยบายหรือเปล่าคะที่ทิ้งให้ผู้ป่วยไม่สวมเสื้อผ้า และเนื้อตัวสกปรก ผู้ป่วยบางราย ก็ละเลงอุจจาระตัวเองเล่น
Right, skeletons and poop.และระบบระบายของเสีย\ ก็ยิ่งน่าทึ่ง โอเค กระดูก\ และอุจจาระ
The swabs from the glancing blow to the ulna contain concrete aggregate, traces of dried algae and peregrine falcon feces.ผ้าก็อซซับแผลจากที่ระเบิด ตรงกระดูกปลายแขน ประกอบด้วย ส่วนผสมของคอนกรีต ร่องรอยของสาหร่ายแห้ง และอุจจาระของเหยี่ยวเพเรกริน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อุจจาระ
Back to top