ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ordure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ordure*, -ordure-

ordure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ordure (n.) อุจจาระ See also: อึ Syn. faeces
English-Thai: HOPE Dictionary
ordure(ออ'เจอะ. -เดียว) n. มูลสัตว์,ปุ๋ย,สิ่งที่ถูกขับออก., See also: ordurous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
ordure(n) ขี้,อุจจาระ,มูล,คูด,ปุ๋ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ordure๑. อุจจาระ, คูถ [มีความหมายเหมือนกับ faeces; feces; stool]๒. สิ่งปฏิกูล, สิ่งโสโครก [มีความหมายเหมือนกับ sewage; sullage] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ordure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ของเสีย[n.] (khøngsīa) EN: waste ; waste product ; waste matter ; scrap ; refuse ; junk ; trash ; excrement FR: déchet [m] ; ordure [f] ; rebut [m]
ไอ้พวกเศษ[xp] (ai phūak sē) EN: FR: Bande d'ordures !
ชาย[n.] (chāi) EN: edge ; end ; frindge ; rim FR: bord [m] ; rive [f] ; bordure [f] ; lisière [f]
ชายฝั่งทะเล[n. exp.] (chāifang th) EN: coast ; littoral FR: littoral [m] ; bordure côtière [f] ; bord de mer [m]
ชาน[n.] (chān) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
ช่องทิ้งขยะ[v.] (chǿng thing) EN: FR: vide-ordures [m]
กาก[n.] (kāk) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue ; leavings FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
การเผาขยะ[n. exp.] (kān phao kh) EN: FR: incinération des ordures [f]
เก็บขยะ[v. exp.] (kep khaya) EN: FR: ramasser les ordures ; collecter les ordures ; collecter les déchets
ขยะ[n.] (khaya) EN: garbage ; refuse ; rubbish ; waste ; litter ; trash ; junk FR: ordures [fpl] ; ordures ménagères [fpl] ; déchet [m] ; détritus [m] ; immondices [fpl]
ขนขยะ[v. exp.] (khon khaya) EN: collect garbage FR: ramasser les ordures
ขอบ[n.] (khøp) EN: edge ; fringe ; side ; brim ; rim ; boundary FR: bord [m] ; bordure [f] ; limite [f]
ขอบถนน[n. exp.] (khøp thanon) EN: FR: bordure [f]
กองขยะ[n. exp.] (køng khaya) EN: pile of garbage ; garbage dump ; rubbish dump FR: tas d'ordures [m]
กรอบ[n.] (krøp) EN: frame ; borders ; rim ; framework FR: cadre [m] ; bord [m] ; bordure [f] ; châssis [m] ; encadré [m]
กวาดขยะ[v. exp.] (kwāt khaya) EN: sweep away rubbish ; sweep up rubbish FR: balayer les ordures
มูลฝอย[n.] (mūnføi) EN: waste ; rubbish ; garbage ; trash ; refuse ; corpse ; remains ; dung ; droppings FR: déchet [m] ; ordures (ménagères) [fpl] ; immondices [fpl] ; détritus [m]
เผาขยะ[v. exp.] (phao khaya) EN: burn away the refuse ; set fire to the refuse FR: incinérer les ordures
ริม[n.] (rim) EN: rim ; edge ; fringe FR: bord [m] ; rebord [m] ; bordure [f]
ริม[prep.] (rim) EN: by the side of ; near ; close by FR: près de ; au bord de ; en bordure de
รถบรรทุกขยะ[n. exp.] (rotbanthuk ) EN: refuse collection vehicle ; garbage truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
รถเก็บขยะ[n. exp.] (rot kep kha) EN: dustcart ; garbage truck (Am.) ; refuse truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
รถขนขยะ[n. exp.] (rot khon kh) EN: refuse collection vehicle ; garbage truck FR: camion poubelle [m] = camion-poubelle [m] ; camion à ordures [m] ; benne à ordures [f]
เทขยะ[v. exp.] (thē khaya) EN: tip rubbish ; dump rubbish ; empty garbage FR: vider les ordures ; déverser des déchets
ทิ้งขยะ[v. exp.] (thing khaya) EN: FR: jeter aux ordures ; mettre aux ordures ; jeter à la poubelle
ที่ทิ้งขยะ[n. exp.] (thī thing k) EN: garbage dump ; rubbish dump FR: décharge [f] ; dépôt d'ordures [m]
ติดริมแม่น้ำ[X] (tit rim maē) EN: FR: en bordure de rivière ; au bord de l'eau

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ordure
Back to top