ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาณาเขต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาณาเขต*, -อาณาเขต-

อาณาเขต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาณาเขต (n.) border See also: territory Syn. ขอบเขต, เขตแดน
English-Thai: HOPE Dictionary
compass(คัม'พัส) {compassed,compassing,compasses} n. เข็มทิศ,เส้นรอบวง,เส้นล้อม,พื้นที่,เนื้อที่,ขอบเขต,อาณาเขต,อาณาจักร,ระยะ,ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n.,pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ,โอบล้อม,ล้อม,เดินอ้อมรอบ,วางแผน,เข้าใจ. คำที่
domain(โดเมน') n. อาณาเขตการปกครอง,อาณาจักร, ที่ดินขอบเขต,กลุ่มของคำ (ในทางคณิตศาสตร์) ของตัวแปรอิสระของ function, See also: domainal,domainial adj., Syn. discipline
imamate(อิมา'เมท) n. ที่ทำการของimam,อาณาเขตการปกครองของ imam
precinct(พรี'ซิงทฺ) n. ขอบเขต,บริเวณ,เขตแบ่ง,เขตปกครอง,เขตควบคุม,อาณาเขต,สิ่งแวดล้อม
principality(พรินซิแพล'ลิที) n. รัฐหรืออาณาเขตที่ปกครองโดยเจ้าชายดยุค-เอิร์ลหรือขุนนางสำคัญอื่น ๆ ,รัฐนคร,ตำแหน่งหรืออำนาจของprince (ดู) ,ลำดับทูตสวรรค์หรือเทพยดา
proconsul(โพรคอน'เซิล) n. ข้าหลวงหรือผู้บัญชาการทหารของมณฑลหรือจังหวัด,ผู้ปกครองอาณาเขตที่ถูกยึดครอง., See also: proconsular adj.
sphere(สเฟียร์) n. รูปทรงกลม,รูปกลม,สิ่งที่เป็นรูปวงกลม,ดาวนพเคราะห์,ดาวฤกษ์,ระบบจักรวาล,ปริมณฑล,อาณาเขต,อาณาจักร,สิ่งแวดล้อม,บริเวณ,ขอบเขตความรู้,วง,วงอิทธิพล. vt. ล้อมรอบ,เป็นรูปวงกลม., Syn. ball,globe,scope,position
territorial(เทริทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาเขตหรือดินแดน,เกี่ยวกับบริเวณหนึ่งเฉพาะ,เกี่ยวกับภาคพื้นดิน. n. ทหารภาคพื้นดิน.
territory(เท'ริทอ'รี) n. อาณาเขต,ดินแดน,เขต,ดินแดนในแผนที่,ดินแดนในอาณัติ,แนวการปฎิบัติ,แนวความคิด,ขอบข่าย,อาณาจักร
English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
bound(n) ขอบเขต,บริเวณ,เขตแดน,อาณาเขต,ขอบข่าย
extent(n) อาณาเขต,ขอบเขต,ขนาด,การประเมินค่า
precinct(n) ขอบเขต,อาณาเขต,เขตปกครอง
principality(n) รัฐที่มีเจ้าครอง,อาณาเขต
territory(n) ดินแดน,ขอบข่าย,อาณาเขต,แนวความคิด,แนวทางปฎิบัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
administered territoryอาณาเขตในปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandated territoryอาณาเขตในอาณัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
territoryอาณาเขต, ดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expansionการขยายอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
extraterritorial rightสิทธิสภาพนอกอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorialเกี่ยวกับดินแดน, เกี่ยวกับอาณาเขต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
territorial watersน่านน้ำอาณาเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
mandated territoriesอาณาเขตในอาณัติ [การทูต]
territoryอาณาเขต [การทูต]
Autochthonous คนดั้งเดิม ใช้เรียกคนที่เกิดในดินแดนที่คนอาศัยอยู่ และมีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่เดิมในอาณาเขตนั้นมานาน และถ้าเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในเขตนั้นมาแต่โบราณนานมาก จะเรียกว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม (aboriginal) [สิ่งแวดล้อม]
extraterritorialityสภาพนอกอาณาเขต [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
domain (n.) อาณาเขต See also: อาณาจักร, เขตแดน Syn. estate, land, territory
province (n.) อาณาเขต See also: เขต Syn. area, region, territory
territory (n.) อาณาเขต See also: เขต, เขตแดน Syn. area, region
imamate (n.) อาณาเขตปกครองของอิหม่าม
Temperate Zone (n.) อาณาเขตระหว่างซีกโลกร้อนกับขั้วโลก See also: บริเวณระหว่างแถบร้อนกับแถบขั้วโลก
cross (vt.) ทำให้มีอาณาเขตถึง
cross (vi.) มีอาณาเขตถึง
district (vt.) กำหนดอาณาเขต See also: แบ่งอาณาเขต, แบ่งเขตแดน
territorial (adj.) เกี่ยวกับอาณาเขตหรือดินแดน See also: เกี่ยวกับที่ดิน Syn. provincial, regional, sectional
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The kingdom, species, your mom, his mom.โลกส่วนตัว อาณาเขต แม่เธอ แม่เขา
I'm holding steady over Nigerian compound area.ผมกำลังอยู่เหนือ อาณาเขต ไนจีเรียน
Our border policy is a joke, so is anybody surprised... that south of the border they're laughing at us?อาณาเขตของเราเป็นแค่เรื่องตลก / แล้วมีใครประหลาดใจบ้างหละ... พวกทางใต้ / พวกเขาหัวเราะเยาะเราไม่ใช่เหรอ?
His area of control appears to be quite large.อาณาเขตควบคุมเขาค่อนข้างใหญ่ทีเดียว
Perimeters have been set up all along the East Coast from Maryland all the way to Massachusetts.อาณาเขตถูกสร้างขึ้น ตลอดชายฝั่งตะวันออก จากแมรี่แลนด์ จนถึงแมสซาชูเซตส์
The State covers a landmass double the size of Texas but we have a population of only 200,000 people.อาณาเขตทั้งหมดของที่นี่ มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเท็กซัส แต่เรามีประชากร เพียงสองแสนคนเท่านั้น
All the Mayan territory.อาณาเขตทั้งหมดของพวกมายัน
That's called territoriality.- นั่นเรียกว่าการจองอาณาเขต
If he is a rogue, and there's any truth to territoriality at all we got a good chance of spotting him between Cape Scott and South Beach.ถ้ามันเป็นพันธุ์โร้ก เเละเรื่องการจองอาณาเขตเป็นจริง... เรามีโอกาสเห็นมัน ระหว่างเคปสก็อตกับเช้าท์บีช
He is the only doctor for 500 km.เขาเป็นหมอที่นี่ในรอบอาณาเขต 500 กิโลเมตร
He declared that the remote kingdom of Tibet... is an integral part of the Chinese territory... and mustjoin the great new republic.และได้ประกาศว่าอาณาจักรทิเบต อันไกลโพ้นนั้น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ อาณาเขตของจีนเช่นกัน และต้องเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของสาธารณรัฐใหม่นี้ด้วย
Festering, stinking marshland as far as the eye can see.ยังต้องผ่านบึงอันเน่าเหม็น ที่มีอาณาเขตไกลจนสุดสายตาอีก
She went alone outside into the devil's playground.เธอไปอยู่ข้างนอกตามลำพัง ในอาณาเขตของปีศาจ
They're losing ground, and one of them is wounded.พวกมันเสียอาณาเขต และได้รับบาดเจ็บ
The ministry restricts their territories once... they are going to finish with a revolt in hands.กระทรวงจำกัดอาณาเขตพวกเขามากขึ้นๆ พวกเขาสามารถก่อจราจลได้เลยนะเนี่ย
If we lay a second trap there, we've got the whole area covered.ถ้าเราดักมันอีกครั้งตรงนี้ ก็จะครอบคลุมอาณาเขตทั้งหมด
The clone armies may move through Jabba's territories.กองทัพโคลนสามารถเดินทางผ่านอาณาเขตแจ๊บบ้า
I know, I know.. The red tape will drive you nuts.ฉันรู้ ฉันรู้ อาณาเขตพวกนั้น ทำอยากเป็นบ้า
And we know how Clay feels about expansion.และเรารู้ว่าเคลย์รู้สึกยังไง กับการแผ่อาณาเขต
You guys making any ground stepping on that heroin monopoly?พวกนายขยายอาณาเขต ข้ามถิ่นผู้ผูกขาดซื้อเฮโรอีนได้หรือยัง
Maybe it's time for me to... expand my customer base.บางทีมันอาจจะถึงเวลาที่ฉันจะ... ต้องขยายอาณาเขตผู้ซื้อของฉัน
I said expand, not exchange. I'm still going to sell to the Niners.ฉันพูดว่าขยายอาณาเขต ไม่ใช่่แลกเปลี่ยน ฉันยังคงขายให้กับพวกไนเนอร์
Any territory hassles, any business disputes,ทุกๆปัญหาในอาณาเขต ข้อพิพาททางธุรกิจใดๆ
I couldn't safeguard the shining achievements and territory... the former king conquered.หากข้าไม่สามารถรักษาอาณาเขตได้สำเร็จ แบบกษัตริย์ผู้ก่อตั้ง
On our territory, there's a welcome ceremony for Lee Ki Chul's son?ในอาณาเขตของเรา, มีการจัดงานฉลอง ตอนรับ สำหรับลูกชาย อีกีชอล?
How can this be your territory?ที่นี่ จะเป็นอาณาเขตของแก ได้ยังไง?
It's like you need to pee on everything.มันเหมือนกับต้องฉี่แสดงอาณาเขตของข้า
If a Cullen is back here, this is their territory.ถ้าคัลเลนกลับมา แถวนี้จะกลับไปอยู่ในอาณาเขตพวกเขา
Christopher Garvin, on the 13th day of September, 2027, aboard U.S.S. Jimmy Carter, appeared at the Equator at latitude zero, longitude 180, entering into our royal domain, and having been inspected and found worthyคริสโตเฟอร์ การ์วิน วันที่ 13 กันยายน 2027 ลงเรือ ยูเอสเอส จิมมี่ คาร์เตอร์ ปรากฎขึ้น ณ เส้นศูนย์สูตร ที่เส้นรุ้งที่ 0 เส้นแวงที่ 180 เข้ามาสู่อาณาเขตหลักของเรา
This is sovereign Pantora territory.แต่ข้าจะไปที่ที่ข้าได้เลือกไว้ ที่นี่เป็นอาณาเขตของประมุขแห่งแพนทอร่า
You guys stay here. Seal the perimeter.พวกเจ้ารออยู่ที่นี่ ปิดกั้นอาณาเขตไว้
The Republic troops have overrun the village perimeter.กองทัพสาธารณรัฐได้ล่วงล้ำอาณาเขตหมู่บ้านเข้ามาแล้ว
Several villages in our sector have been destroyed, sir.หลายหมู่บ้านในอาณาเขตของเรา ถูกทำลายราบเลยครับ
In unfamiliar territory outside the castle walls.ในอาณาเขตที่ไม่คุ้นเคยนอกกำแพงปราสาท
If you needed to mark your territory so badly, nathaniel,ถ้าต้องการประกาศอาณาเขตมากมายขนาดนั้นหล่ะก็ นาธานเนียล
Well, I guess that explains why no one was alerted when Howard moved beyond the signal's boundary.ผมคิดว่ามันอธิบายได้แล้ว ทำไมไม่มีใครได้ยินสัญญาณเตือน ตอนที่ฮาวเวิร์ดออกมา ไกลเกินว่าสัญญาณจำกัดอาณาเขตไว้
So,bixton's contaminang their own fields.ถ้าอย่างนั้น บิกซ์ตันก็เจือปน มันเพื่ออาณาเขตของเขา
To mark your territory.เพื่อกำหนดอาณาเขตของคุณ
We're in Odin's territory.เราอยู่ในอาณาเขต โอดิน แล้ว.
Set your men up around the perimeter.จัดคนของเจ้าล้อมรอบอาณาเขตไว้

อาณาเขต ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地域[ちいき, chiiki] Thai: อาณาเขต English: region
領土[りょうど, ryoudo] Thai: อาณาเขต English: territory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาณาเขต
Back to top