ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อาจารย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อาจารย์*, -อาจารย์-

อาจารย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาจารย์ (n.) teacher See also: instructor, professor Syn. คุณครู Ops. นักเรียน, ลูกศิษย์
อาจารย์ (n.) Acharn Syn. คุณครู, ครู
อาจารย์ (n.) teacher See also: instructor, schoolteacher, tutor, master, lecturer Syn. คุณครู, ครู, ครูบาอาจารย์
อาจารย์ที่ปรึกษา (n.) adviser See also: counsellor
อาจารย์ผู้บรรยาย (n.) lecturer See also: instructor
อาจารย์ผู้สอน (n.) teacher See also: instructor, lecturer
อาจารย์พิเศษ (n.) special instructor
อาจารย์ใหญ่ (n.) headmaster See also: principal Syn. ครูใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
advisement(แอดไวซ' เมินทฺ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา
adviser(แอดไว' เซอะ) n. ที่ปรึกษา, อาจารย์ที่ปรึกษา. -advisership n.
aristotle(อา'ริสทอทเทิล) n. นักปราชญ์กรีกเป็นลูกศิษย์ของ Plato และเป็นอาจารย์ของอเลคซานเดอร์มหาราช (Greek philosopher)
docent(โด'เซินท) n. ครูพิเศษ,อาจารย์มหาวิทยาลัย., See also: docentship n. ดูdocent
donnish(ดอน'นิช) adj. คล้ายอาจารย์มหาวิทยาลัย
guru(กู'รู) n. ผู้นำที่ฉลาด,ผู้นำทางศาสนาที่ฉลาด,พระอาจารย์ส่วนตัว., See also: guruship n.
headmastern. ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่ -headmastership n., Syn. principal
instructor(อินสทรัค'เทอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทีมีตำแหน่งต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์., See also: instructorial adj. instructorship n., Syn. educator
professor(โพรเฟส'เซอะ) n. ศาสตราจารย์,อาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย,ผู้แสดงความเลื่อมใส,ผู้สอนวิชาทางศิลปกรรม,ผู้สอนวิชากีฬา,ผู้เชี่ยวชาญ., See also: professorial adj. professorship n. professorate n. professoriate n. คำที่มีความหมายเหมือน
readership(รีด'เดอะชิพ) n. จำนวนผู้อ่านทั้งหมด,หน้าที่ฐานะหรืออาชีพของผู้อ่าน, (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอังกฤษ) ตำแหน่งอาจารย์หรือผู้บรรยาย
sophist(ซอฟ'ฟิสทฺ) n. (ประวัติศาสตร์กรีก) ชนชั้นอาจารย์ปรัชญาและศิลปะการพูด
teacher(ที'เชอะ) n. ผู้สอน,ครู,อาจารย์., See also: teachership n.
tele-educationการศึกษาทางไกลหมายถึง การศึกษาทางไกลผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนสามารถมองเห็นอาจารย์ผู้สอนได้ทั้งที่ผู้สอนอยู่ไกลออกไปโดยมองเห็นผ่านทางจอภาพของคอมพิวเตอร์ และใช้เทคโนโลยีที่ทำให้นักเรียนรู้สึกเหมือนมีครูอยู่ในห้องเรียน สามารถโต้ตอบไต่ถามครูได้เหมือนอยู่ในห้องเรียนธรรมดา
English-Thai: Nontri Dictionary
adviser(n) อาจารย์ที่ปรึกษา,ที่ปรึกษา,ผู้ให้คำแนะนำ
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
headmaster(n) ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
instructor(n) ครู,ผู้แนะนำ,ผู้ฝึก,อาจารย์
rabbi(n) อาจารย์ในศาสนายิว
schoolmaster(n) ครูใหญ่,ครูผู้ชาย,อาจารย์ใหญ่
schoolmistress(n) อาจารย์หญิง,ครูผู้หญิง
schoolteacher(n) อาจารย์,ครู
teacher(n) ครู,อาจารย์,ผู้สั่งสอน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facultyอาจารย์ [TU Subject Heading]
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Reserved bookหนังสือจองคือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pedagog (n.) อาจารย์ See also: ครู Syn. professor, teacher
pedagogue (n.) อาจารย์ See also: ครู Syn. professor, teacher
professor (n.) อาจารย์มหาวิทยาลัย
academic (n.) อาจารย์หรือนักศึกษามหาวิทยาลัย
faculty (n.) คณะอาจารย์ See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ Syn. teacher, teaching staff
leturer (n.) ผู้บรรยายหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ See also: มีตำแหน่งต่ำกว่า professor ปกติใช้ Reader) Syn. teacher
reader (n.) ผู้บรรยายหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ See also: มีตำแหน่งต่ำกว่า professor ปกติใช้ Reader) Syn. leturer, teacher
sir (n.) คำสุภาพสำหรับเรียกครูอาจารย์ผู้ชาย See also: ท่าน, คุณ
supervisor (n.) หัวหน้าอาจารย์ในแต่ละวิชา See also: หัวหน้าอาจารย์ในสาขาวิชา Syn. provost, teacher
teaching staff (n.) คณะอาจารย์ See also: ครูสอนหนังสือ, ผู้เชี่ยวชาญ Syn. teacher
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, professor. I suppose I...ครับ อาจารย์ คือว่าผม...
Scorch marks. Howl, can you read them?ตราสาป อาจารย์ อ่านออกไหมฮะ
Today come to pay my respects to Master Qinวันนี้ข้าจะขอชดใช้ อาจารย์ จิน
I'm gonna die if I don't! Master, please!ผมจะไปตายนะถ้าไม่ได้ทำมัน อาจารย์ ขอร้องน้า...
Because i, pappu master, saying... that you will become a hero.เพราะ ฉัน อาจารย์ ปับปู พูดเอง นั่นคือ นายกำลังจะได้เป็นพระเอก
You know Teacher Choi Sang Wook, right?คุณรู้จัก อาจารย์ ชอย ซัง วุค ใช่รึปล่าว?
We'll figure out a way. Come on, Master, let's go.เราจะหาทางจนได้ เร็วเข้า อาจารย์ ไปเถอะ
I think we made it past all of them, Master. We may pull this off yet.ข้าว่าเราผ่านพวกมันได้หมดแล้ว อาจารย์ น่าจะเอาไอ้นี่ออกซะ
Come on, Master, it doesn't sound that hard.เถอะน่า อาจารย์ ฟังดูแล้วไม่เห็นจะยาก
I can hold him, Master. I'm not tired.ข้าอุ้มเขาได้ อาจารย์ ข้าไม่เหนื่อย
I understand, Master I will double my efforts.ข้าเข้าใจดี อาจารย์ ข้าจะพยายามเป็นสองเท่า
No, Master The Jedi escaped and are headed to Tatooine.เปล่า อาจารย์ พวกเจไดหนีไปได้ และมุ่งหน้าสู่ทาทูอีน
No rear shields, Master? That's awful risky.ไม่มีเกราะด้านหลังเหรอ อาจารย์ อันตรายมากเลยนะ
OBl-WAN Anakin has reached Tatooine with the Huttlet, Master but he's still in grave danger.อนาคินไปถึงทาทูอีนพร้อมกับฮัตต์แล้ว อาจารย์ แต่เขายังตกอยู่ในอันตราย
I know Master, but I have to believe.ข้ารู้ อาจารย์ แต่ข้าต้องเชื่อ
Hello Master. Uh, we made a quick stop in the Abregado system.เอ่อ อาจารย์ เราแค่แวะทำธุระ ที่ดาวอเบรกาโดนิดหน่อย
I know Master. We're on our way.ข้ารู้ อาจารย์ เรากำลังจะไป
And best of all, Master, he is gold.และที่เจ๋งที่สุด อาจารย์ เขามีสีทอง
You were missed, Master, but it is an honor to finally serve beside you as a knight.ท่านพลาดแล้ว, อาจารย์ แต่มันก็เป็นเกียรตินะที่ในที่สุด ข้าก็ได้ต่อสู้เคียงข้างท่านในฐานะอัศวิน
You were right, Master. That exit must lead to the control room.ท่านพูดถูก อาจารย์ ทางออกนั่นนำไปสู่ห้องควบคุม
The Jedi council has dispatched Master Luminara Unduli and Anakin Skywalker's Padawan Ahsoka to escort the Viceroy to Coruscant under heavy guard.สภาเจไดได้ส่ง อาจารย์ ลูมินาร่า อันดูลี และพาดาวันของอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ อาโซก้า เพื่อคุ้มกันอุปราชย์ ในการไปคอรัสซังค์ ภายใต้การคุ้มกันที่แน่นหนา
Yes, Teacher Jung Myung Hwan.ค่ะ อาจารย์ จุงมยองฮวาน
Good morning, Professor. You are late today.อรุณสวัสดิ์ อาจารย์ วันนี้คุณสายน่ะ
Ho-oh... Professor, you want me to hold him?โว๊ว โว้ว อาจารย์ อยากให้ผมถ่วงเวลาเขามั้ย
No... wait, Mr. Professor! Wait! I'll make you a coffee right now.รอเดี๋ยว อาจารย์ เดี๋ยว ผมจะทำกาแฟให้เดี๋ยวนี้เลย
Not to call you a coward, Master, but sometimes, cowards do survive.ไม่ได้เรียกว่าขี้ขลาดหรอก อาจารย์ แต่ บางที คนขี้ขลาดก็รอด
I hope you're feeling better, Master, 'cause look what we found.ข้าหวังว่าท่านคงจะรู้สึกดีขึ้นแล้วนะ อาจารย์ เพราะดูที่เราเจอนี่สิ
Be strong, master, just a little bit longer.เข้มแข็งไว้นะ อาจารย์ ข้าไปไม่นานหรอก
You saw them, Master They're dyingท่านเห็นทางนั้นแล้ว อาจารย์ พวกเขากำลังจะตาย
Oh, I'm fine, Master. Just fine.โอ้ ข้าสบายดี อาจารย์ ไม่เป็นไรหรอก
I understand that, Master, but we've lost so many men.ข้าเข้าใจเรื่องนั้น อาจารย์ แต่เราเสียคนไปเยอะเหลือเกิน
This could be a trap, Master. You sure you don't need us to go?นี่อาจจะเป็นกับดัก อาจารย์ ท่านแน่ใจนะว่าไม่อยากให้เราไปด้วย?
The base was completely destroyed, Master, and so was any clue who's behind this.ฐานถูกทำลายหมดเลย อาจารย์ รวมถึงเบาะแสว่าใครอยู่เบื้องหลังด้วย
No, Master! Don't do it!ไม่ อาจารย์ อย่าทำมันนะ
So, Master, what was your total?ไง อาจารย์ ท่านได้เท่าไหร่?
Whatever needs to be done, Master. I'm happy to help.ไม่ว่าสิ่งที่ต้องทำจะเป็นอะไร อาจารย์ ข้ามีความสุขที่ได้ช่วย
Ye masters, disciples of today have not received it?อา.. อาจารย์ วันนี้ยังไม่มีใครมาสมัครเลยเหรอ
Thank you, Master, we goขอบคุณครับ อาจารย์ ไปกานเหอะ
Takes one to know it, Master Chengทำให้มันได้รุ้ซะบ้าง อาจารย์ Cheng
Do not hit, Hung Masterอย่าโจมตี อาจารย์ หงส์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อาจารย์
Back to top