ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ออกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ออกัน*, -ออกัน-

ออกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกัน (v.) congregate See also: assemble, gather, rally, muster, throng
English-Thai: HOPE Dictionary
congregate(คอง'กระเกท) vi.,vt. รวบรวม,ชุมนุม,จับกลุ่ม,ออกัน. adj. ซึ่งชุมนุมกัน,ซึ่งจับกลุ่มกัน., See also: congregative adj. ดูcongregate congregrativeness n. ดูcongregate congregator n. congregant n. ดูcongregate, Syn. g
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass
English-Thai: Nontri Dictionary
congregate(vi) รวมกัน,ออกัน,ชุมนุมกัน,จับกลุ่มกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gather together (phrv.) ออกันเข้ามา See also: กรูกันเข้ามา Syn. get together
troop (vi.) ออกันเข้ามา See also: จับกลุ่ม, ออกัน
throng into (phrv.) ออกันเต็ม See also: จับกลุ่ม, รวมกลุ่ม Syn. crowd into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if you make one peep in here, then those freaks'll be lined up outside the door growling, trying to get in.แต่ถ้านายทำเสียงดังข้างในนี้ พวกประหลาดนั่นมันก็จะมาออกันที่ด้านนอกประตู มันพยายามจะเข้ามา
When they're stacked up against the chain-link, you're just face-to-face.เมื่อมันมาออกันอยู่ตรงหน้ารั้ว หน้าเกือบชนหน้า
Two of us should be at the door... in case they stack up against it.พวกเราสองคนควรอยู่ที่ประตู... เผื่อว่าพวกมันมาออกันมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ออกัน
Back to top