ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อลหม่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อลหม่าน*, -อลหม่าน-

อลหม่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อลหม่าน (v.) be in disorder See also: be undisciplined, be chaotic, move in a disorderly manner, mill around/about, rush in a disorderly manner Syn. วุ่นวาย, ชุลมุน, แตกตื่น
อลหม่าน (adv.) chaotically See also: confusedly, tumultuously, disorderedly Syn. วุ่นวาย, ชุลมุน, แตกตื่น
English-Thai: HOPE Dictionary
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
chaotic(เคออท'ทิค) adj. อลหม่าน,สับสน,วุ่นวาย,ไร้ระเบียบ,คลุมเครือ, Syn. deranged
clamor(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
clamorous(แคลม'เมอรัส) adj. อึกทึก,อลหม่าน,เสียงดัง,รุนแรง, See also: clamorousness n. ดูclamorous, Syn. noisy ###A. quiet
clamour(เคลม'เมอะ) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอลหม่าน vi. ทำเสียงอึกทึก,ร้องเสียงดัง,ผลักดัน,ใช้เสียงดัง
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
furious(ฟิว'เรียส) adj. เต็มไปด้วยความโกรธ,อารมณ์รุนแรง,รุนแรงมาก,บ้าระห่ำ,อลหม่าน., See also: furiously adv. furiousness n., Syn. angry,intense ###A. pleased,tame
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
pellmell(เพล'เมล') adj.,adv. ยุ่งเหยิง,สับสน,อลหม่าน,ฉุกละหุก,รีบร้อน
riot(ไร'เอิท) n.,vi. (ก่อ) จลาจล,ความอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม vt. หลงระเริง สำมะเลเทเมา, See also: rioter n., Syn. disorder,outburst
riotous(ไร'เอิทเทิส) adj. เกี่ยวกับการจลาจล,อลหม่าน,โกลาหล,น่าหัวเราะ,ปล่อยอารมณ์เต็มที่
rout(เราทฺ) n. การพ่ายหนี,ฝูงชนที่อลหม่าน,การชุลมุนวุ่นวาย,งานชุมนุมที่อึกทึกครึกโครม,กลุ่มคน vt. ทำให้แตกพ่ายหนี,ทำให้พ่ายแพ้กระเซอะกระเซิง
row(โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง,ทะเลาะวิวาทเสียงดัง n. การพาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรุก,การทะเลาะวิวาทด้วยเสียงตึงตัง,ความอลหม่านอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอึกทึกครึกโครม, See also: rowable adj. rower n.
rumpus(รัม'พัส) n. ความวุ่นวายที่อึกทึกครึกโครม,ความอลหม่าน,การส่งเสียงเอะอะโวยวาย pl. rumpuses, Syn. commotion,uproar
stampede(สแตมพีด') vi.,n. (การ) วิ่งอลหม่าน,แตกตื่นและหนี,หลั่งไหล. vt. ทำให้แตกตื่นหนี,หลั่งไหล., Syn. race,flight
strife(สไทรฟฺ) n. ความขัดแย้งอย่างรุนแรง,การต่อสู้กัน,การปะทะกัน,การดิ้นรน,การทะเลาะวิวาท,ความสับสนอลหม่าน,ความพยายามเต็มที่,การแข่งขัน, See also: strifeful adj., Syn. discord,conflict-A. peace,concord
tumult(ทู'มัลทฺ) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความอึกทึกครึกโครม,ความว้าวุ่น,อารมณ์ว้าวุ่น,ความกระอักกระอ่วน, Syn. commotion,uproar,panic,frenzy
tumultuous(ทมัล'ชุเอิส) adj. วุ่นวาย,สับสนอลหม่าน,อึกทึกครึกโครม,ว้าวุ่น., See also: tumultuousness n., Syn. disorderly,agitated,disturbed
turbulence(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulency(เทอ'บิวเลินซฺ,-ซี) n. ความวุ่นวาย,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล,ความพล่าน,การไหลทะลัก,การเคลื่อนไหวอย่างไม่เป็นระเบียบของบรรยากาศ.
turbulent(เทอ'บิวเลินทฺ) adj. วุ่นวาย,สับสน,อลหม่าน,โกลาหล,พล่าน,ซึ่งไหลทะลัก,ก้าวร้าว,รุกราน., See also: turbulently adv., Syn. tumultuous
turmoil(เทอ'มอยล์) n. ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสนอลหม่าน,ความโกลาหล, Syn. tumult,agitaiton,unrest,disorder
English-Thai: Nontri Dictionary
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
clamorous(adj) กึกก้อง,ดัง,เอ็ดตะโร,อลหม่าน
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
ferment(n) เชื้อหมัก,ผงฟู,ความสับสนอลหม่าน,เอ็นไซม์
flurry(n) สายฝนอ่อน,ความอลหม่าน,ความวุ่นวาย,ความเกรียวกราว
HURLY-hurly-burly(n) ความอลหม่าน,ความฉุกละหุก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล
muss(n) ความยุ่ง,ความสับสน,ความอลหม่าน,ความไม่มีระเบียบ
pellmell(adj) อลหม่าน,สับสน,โกลาหล,วุ่นวาย,ยุ่งเหยิง
riot(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,การจลาจล,ความโกลาหล
riotous(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เกี่ยวกับการจลาจล
stampede(n) การวิ่งอลหม่าน,การตื่นตูม,การแตกตื่น,การแตกหนี,การหลั่งไหล
TOPSY-topsy-turvy(adj) สับสน,อลหม่าน,ยุ่งเหยิง,หัวหกก้นขวิด
turbulence(n) ความวุ่นวาย,ความอลหม่าน,ความโกลาหล
turbulent(adj) วุ่นวาย,อลหม่าน,โกลาหล,เป็นบ้า,พล่าน,เชี่ยว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedlam (n.) ภาพโกลาหลอลหม่าน Syn. chaos
disarray (n.) ความอลหม่าน See also: ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ Syn. clutter, confusion Ops. order, organization
hurly-burly (n.) ความโกลาหลอลหม่าน See also: การเอะอะโวยวาย
maelstrom (n.) ความอลหม่าน See also: ความปั่นป่วน, ความสับสนวุ่นวาย, ความโกลาหล Syn. turmoil, chaos
mob (n.) ฝูงชนที่กำลังสับสนอลหม่าน See also: ฝูงชนวุ่นวาย Syn. rabble, crowd
pell-mell (n.) ความสับสนอลหม่าน See also: ความโกลาหล
pellmell (n.) ความสับสนอลหม่าน See also: ความโกลาหล
turbulent (adj.) สับสนอลหม่าน See also: อลหม่าน, วุ่นวาย
turmoil (n.) ความสับสนอลหม่าน See also: ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There will be no order, only chaos.ไม่มีหรอกระเบียบแบบแผน จะมีก็แต่ความอลหม่าน
So, the Go board actually represents an extremely complex and chaotic universe.ดังนั้น กระดานหมากล้อม จะให้เราได้เห็นถึง ความซับซ้อนอลหม่านที่สุด ของเอกภพ
And just when the sweet confusion is so intense you think you'll die you kind of do, leaving you alone in your separate body.และเมื่อความอลหม่านนั้นไปถึงขีดสุด เราก็คิดว่าเราจะตายเราก็เหมือนจะ อยู่ตามลำพังในร่างที่แยกออกมา
Thoughts become strong and reckless and visions emerge from chaos.ความคิดพลุ่งพล่านรุนแรง และ มโนภาพพรั่งพรูออกมา จากความอลหม่านฟุ้งซ่าน
That's...disturbing.นั่นมัน - อลหม่านแน่
I haven't seen the centaurs are so riotฉันไม่เคยเห็นเซ็นทอร์อลหม่านขนาดนี้มาก่อน
You kill Clay Morrow, and while the chicken's running around without a head, you hit the rest, wipe out Sam Crow.นายฆ่าเคลย์ มอร์โร่ว์ และในขณะที่พวกมันกำลังอลหม่าน ไม่มีผู้นำ นายฆ่าพวกSam Crow ส่วนที่เหลือให้สิ้นซาก
Total chaos at the airport.รวมทั้งความวุ่นวายอลหม่านที่สนามบิน
(clamoring)อึกทึกอลหม่านเสียงดังรุนแรง
The window washer saw a path through the chaos, and he saw the good in what he was shown.พนักงานเช็ดกระจกมองเห็น ชะตาชีวิตผ่านความอลหม่านนั้น และเขามองเห็นสิ่งดีงาม ปรากฎขึ้นตรงเบื้องหน้า
So, what do I tell them when they start to panic?แล้ว เวลาพวกเขาเริ่มอลหม่าน ฉันควรจะบอกว่าไงดี?
You know what's messed up?คุณก็รู้ว่า มันอลหม่าน
Don't cause a panic, but let's move this party into the cafeteria.อย่าทำให้อลหม่าน แต่ย้ายปาร์ตี้เข้าไปในโรงอาหาร
After you lost your kidney in a riot which Mr. Young was responsible for.หลังจากคุณเสียไต ในเหตุการณ์อลหม่านที่คุณยังก่อขึ้น
You're listening to the morning chaos with me, Bananas Foster.คุณกำลังฟังรายการ เช้าอลหม่าน กับผมบานาน่า ฟอสเตอร์ มันคือใครวะ
It was almost chaotic.มันเกือบอลหม่านแล้วครับ
It is my belief that a moment of chaos affords opportunities lost soon after.ข้าเชื่อว่าในโมงยาม ที่มีแต่ความอลหม่าน จะเสนอโอกาสมากมาย ที่จะไม่มีอีกในภายหลัง
Bill: Russell wants nothing more than anarchy.รัสเซลไม่ต้องการอะไร ไปมากกว่าความสับสนอลหม่าน
This is about order... instead of chaos!สิ่งนี้คือพระบัญชา... แทนที่ความอลหม่านนั่น!
A lot of the turmoil in the world today is instigated by their agents.ความสับสนอลหม่านมากมาย ในโลกใบนี้ ที่ถูกปลุกปั่น โดยพวกนักการเมือง
A Stilinski at the center of this whole mess.สติลินสกี้หนึ่งคนหัวโด่ท่ามกลางความอลหม่าน
They want mass panic.พวกมันต้องการให้เกิดความอลหม่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อลหม่าน
Back to top