ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อภิปราย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อภิปราย*, -อภิปราย-

อภิปราย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อภิปราย (v.) debate See also: discuss, contend
English-Thai: HOPE Dictionary
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
bull sessionn. การอภิปรายกลุ่ม
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey
cloture(โคล'เชอะ) {clotured,cloturing,clotures} n. วิธีการปิดการอภิปรายและให้มีการลงคะแนนเสียงทันที vt.,vi. ปิดการอภิปราย
colloquium(คะโล'เควียม) n. การประชุม หรือปรึกษาหารืออย่าง ๆ ไม่เป็นทางการ,การอภิปรายกลุ่ม
confabulate(คันแฟบ'บิวเลท) vi. คุยกันเล่น,สนทนา,อภิปราย, See also: confabulator n.
confabulation(คันแฟบบิวเล'เชิน) n. การคุยกันเล่น,การสนทนา,การอภิปราย., See also: confabulatory adj., Syn. conversation
controvert(คอน'ทระเวิร์ท) vt. โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย., See also: controverter n. ดูcontrovert controvertible adj. ดูcontrovert, Syn. oppose,deny
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue
discourse(ดิส'คอร์ส) v.,n. (การ) สนทนา,บรรยาย อภิปราย., See also: discourser n. ดูdiscourse, Syn. confer
discuss(ดิสคัส') {discussed,discussing,discusses} vt. อภิปราย,โต้ตอบ,สาธยาย., See also: discusser n. ดูdiscuss, Syn. debate,argue
discussant(ดิสคัส'เซินทฺ) n. ผู้อภิปราย,ผู้ร่วมการอภิปราย
discussion(ดิสคัส'เชิน) n. การอภิปราย,การโต้แย้งหาเหตุผล
disputant(ดิสพิว'เทินทฺ) n.ผู้โต้เถียง,ผู้โต้แย้ง,ผู้อภิปราย. -adj. ซึ่งโต้เถียง,ซึ่งโต้แย้ง
disputationn. การโต้เถียง,การอภิปราย,การทะเลาะ, Syn. dispute
flak(แฟลคฺ) n. การยิงปืนต่อสู้อากาศยาน,การวิจารณ์ที่รบกวน,การต่อต้านที่รบกวน,การโต้เถียงอย่างเผ็ดร้อน,การอภิปรายอย่างเผ็ดร้อน., Syn. flack
floor(ฟลอร์) n. พื้น,พื้นห้อง,กัน (ทะเล,ถ้ำ,น้ำ) ,ชั้นอาคาร,ชั้นต่ำสุด,ชั้นพื้นฐาน vt. ปูพื้น,ทำให้ล้มลง,ทำให้สับสน,ทำให้งง. -Phr. (take the floor อภิปราย), Syn. level,stage
forum(ฟอ'รัม) n. สภา,ที่ประชุมสำหรับการอภิปราย,ศาล,ศาลกลางเมือง,วิธีการอภิปรายปัญหา,-Phr. (the Forum ตลาดหรือสนามกว้างของเมืองโบราณสมัยโบราณ), Syn. assembly,meeing -pl. forums,fora
genie(จีนี) ย่อมาจาก General Electric Network for Information Exchange เป็นบริการตามสายซึ่งจัดไว้สำหรับการคัดลอกโปรแกรม การเล่นเกม การอภิปรายปัญหาแบบรายการสัมนาโต๊ะกลมไว้ให้ แต่ไม่ฟรี จีนีมีขนาดหรือมีสมรรถนะต่ำกว่า Compuserve แต่ก็มีค่าบริการถูกกว่า ดู Compuserve, internet และ network ประกอบ
moot(มูท) adj. น่าสงสัย,ไม่จริง,เป็นสมมุติฐาน vt. ถกเถียง n. ศาลากลาง,การถกเถียง,การอภิปราย, Syn. debatable,academic
panelist(แพน'นะลิสท) n. สมาชิกของกลุ่มผู้อภิปราย
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย
question(เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, See also: questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)
seminar(เซม'มะนาร์) n. กลุ่มสัมมนา,สัมมนา,การประชุมสัมมนา,วิชาประเภทสัมมนา,การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและอภิปราย
theme(ธีม) n. หัวข้อการอภิปราย,หัวข้อในการสนทนา,หัวข้อหนังสือ,เรื่องของหนังสือ,ใจความ,สาระสำคัญ,แก่นสาร,หัวข้อความเรียง,แกนคำศัพท์,แนวบทเพลง., Syn. topic,subject
tribune(ทริบ'บิวน์) n. ผู้พิทักษ์สิทธิของประชาชน,เจ้าหน้าที่คุ้มครองประชาชน,เวทีแสดงสุนทรพจน์,เวทีอภิปราย,ยกพื้นสำหรับการแสดงสุนทรพจน์, See also: tribuneship n.
ventilate(เวน'ทะเลท) vt. ระบายลม,ระบายอากาศ,ทำให้มีอากาศเข้าได้,เปิดเผย,เปิดให้ตรวจสอบ,เปิดอภิปราย,แสดงออก,แสดงข้อคิดเห็น., See also: ventilable adj. ventilative adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
controvert(vi,vt) แย้งกัน,โต้เถียง,คัดค้าน,อภิปราย
discuss(vt) อภิปราย,สาธยาย,พิจารณา,โต้เถียง,โต้ตอบ,สนทนา
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที
discourse(n) การสนทนา,การบรรยาย,การอภิปราย,การพูด,ปาฐกถา
discussion(n) การอภิปราย,การพิจารณา,การสนทนา,การโต้เถียง,การโต้ตอบ
disputation(n) การโต้เถียง,การโต้แย้ง,การถกปัญหา,การอภิปราย
dispute(vt) โต้เถียง,แย้ง,ค้าน,ทะเลาะ,ต่อต้าน,อภิปราย
tribune(n) ผู้พิทักษ์ประชากร,เวทีอภิปราย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
closureการปิดอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debateการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Debate on the Addressการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
filibusterการอภิปรายประวิงเวลา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
floor๑. สิทธิที่จะอภิปราย (ในสภา)๒. ที่อภิปราย (ในสภา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
guillotine๑. วิธีการจำกัดเวลาอภิปรายร่างกฎหมาย (ของสภาสามัญอังกฤษ)๒. เครื่องประหารชีวิต (ของฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kangaroo closureการปิดอภิปรายอย่างรวบรัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moderatorผู้ดำเนินการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pro forma amendmentญัตติขอให้เปิดอภิปรายต่อไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discussionอภิปราย [TU Subject Heading]
No confidence motionsอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล [TU Subject Heading]
Proceedingsเอกสารเสนอหรือแถลงในการประชุม รายงานสรุปผลการอภิปราย รายงานกิจการหรือธุรกิจเกี่ยวกับการประชุมProceedings คือ เอกสารหรือหนังสือที่รวบรวมบทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
talk (vt.) อภิปรายกันในเรื่อง See also: พิจารณากันในเรื่อง, ถกเรื่อง, พูดถึงเรื่อง Syn. discuss
debate with (phrv.) อภิปรายกับ Syn. debate about
discuss with (phrv.) อภิปรายกับ
politicise (vt.) อภิปรายเรื่องการเมือง
politicize (vt.) อภิปรายเรื่องการเมือง
debate about (phrv.) อภิปรายในเรื่อง See also: พุดคุยในเรื่องอย่างเป็นทางการ Syn. debate on
debate on (phrv.) อภิปรายในเรื่อง See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ Syn. debate about
debate upon (phrv.) อภิปรายในเรื่อง See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ Syn. debate about
arguer (n.) ผู้อภิปราย See also: ผู้โต้แย้ง Syn. talker
cause (n.) หัวเรื่องของการอภิปราย Syn. subject of discussion
debater (n.) ผู้อภิปราย See also: ผู้โต้แย้ง Syn. arguer, talker
deliberative (adj.) เกี่ยวกับการอภิปราย (ทางการเมือง) See also: เป็นผลของการอภิปราย
dialog (n.) การอภิปราย See also: การสนทนา
discussant (n.) ผู้ร่วมอภิปราย See also: สมาชิกในกลุ่มผู้อภิปราย Syn. participants
forum (n.) ที่สำหรับอภิปราย See also: ที่แสดงความคิดเห็น
moot (vt.) เสนอความคิดหรือหัวข้อเพื่อการอภิปราย (มักใช้รูป passive voice) Syn. broach, raise, propose Ops. repress, conceal
moot (n.) การอภิปราย See also: การโต้แย้ง, การโต้เถียง Syn. debate, argument, discussion
Order Paper (n.) รายการหัวข้อที่อภิปรายในรัฐสภาแต่ละวัน
panel (n.) คณะผู้อภิปรายทางการเมือง Syn. committee, group
panelist (n.) ผู้ร่วมอภิปราย See also: สมาชิกในกลุ่มผู้อภิปราย Syn. discussant, participants
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Discussion is overการอภิปรายยุติลงแล้ว
We had a long discussion this morning about…พวกเราอภิปรายกันนานในเช้านี้เกี่ยวกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No more meetings, discussions, or Sollozzo tricks.การประชุมไม่มีการอภิปรายหรือเทคนิค Sollozzo
This discussion isn't over yet!การอภิปรายนี้ยังไม่จบ!
Do you want to continue this theological discussion in a car... or in a jailhouse with the cops?คุณต้องการที่จะดำเนินการต่อไปนี้การอภิปรายเทววิทยาในรถ ... หรือในเรือนจำกับตำรวจได้หรือไม่
Months of debate finally reached a conclusion last week as 10 candidates were selected by the I.M.C representing a cross section of political and religious views.ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เดือนของการอภิปรายถึงที่สุด สรุปสัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 10
There has been a fierce discussion between ruling party members... following the Prime Minister's off-color remarks... at a reception yesterday.มีการอภิปรายอย่างดุเดือด ระหว่างสมาชิก... ติดตามนายกรัฐมนตรี กล่าววิพากษ์วิจารณ์... ถึงการต้อนรับเมื่อวานนี้.
This discussion has nothing to do with race.การอภิปรายต้องไม่เกี่ยวกับชาติพันธุ์สิ
Keep a visual eye on 72nd both the Declaration of Independence and the U.S. Constitution were debated and signed here.ถูกเก็บรักษาไว้ที่ชั้น 72 ทั้งแถลงการณ์เสรีภาพและ การก่อตั้งประเทศ ถูกอภิปรายและลงนามกัน ณ ที่แห่งนี้
Momma, he's so white.จะให้ปลุกมาอภิปรายมั้ย
Did you get a chance to look at the sheriff's department forensics regarding their vic?นายมีโอกาสได้ดู การอภิปรายของนายอำเภอรึเปล่า เกี่ยวกับเหยื่อของเรา
As discussed,I'll get the blood supply from your arm and the cartilage... from your... uh,kathleen?จากการอภิปราย ผมต้องการตัวอย่างเลือดจากแขนของคุณ และกระดูกอ่อน จาก... เคทลีน?
This guy single-handedly set political discourse back a hundred years.ไอ้หมอนี่คนเดียว ที่ทำให้การอภิปรายการเมือง ย้อนหลังไปร้อยปี
How is killing the last of a species, in secret and without debate, good for anyone?การฆ่าสัตว์ตัวสุดท้ายของสายพันธุ์ โดยปิดเป็นความลับและไม่ผ่านการอภิปราย จะดีกับทุกคนได้อย่างไรกัน?
This debate for and against an intelligently designed cosmos has raged inside the world of physics for decades.มันเป็นเพียงแค่ม้วน โชคดีในการยิงอึจักรวาล การอภิปรายครั้งนี้และต่อต้าน จักรวาลออกแบบอย่างชาญฉลาด
You're back. Discussion over.นายกลับมา การอภิปรายจบลงแล้ว
This is a cause that is very important to me.นี่คือหัวเรื่องของการอภิปรายที่สำคัญอย่างยิ่งต่อข้า
It is far too dangerous for you to give your speech tonight.นั่นมันทั้งไกลและอันตรายที่จะไปอภิปรายคืนนี้
Sue it is not a discussion!ซู นี่ไม่ใช่การอภิปราย
I wish to discuss your theories of black holes. Meet me at the Randy's Donut by the airport at 2:00 AM."ผมปรารถนาจะอภิปรายทฤษฎีของคุณเรื่องหลุมดำ" "มาหาผมที่ร้านแรนดี้ส์โดนัทที่สนามบินตอนสิบสามนาฬิกา"
There's a debate after school. Why don't you come?จะมีการอภิปรายหลังเลิกเรียนด้วยนะ ทำไมเธอไม่มาด้วยล่ะ?
Come on everybody, the debate's starting.เร็วเข้าทุกคน การอภิปรายจะเริ่มแล้ว
Debates are always like that.การอภิปรายก็เป็นอย่างนี้เสมอแหละ
Conclusive proof that the laws of physics change over time would settle the debate over whether time is real or an illusion.หลักฐานยืนยันว่ากฎหมายของการ เปลี่ยนแปลงฟิสิกส์เมื่อเวลาผ่านไป จะชำระอภิปราย ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เป็นจริงหรือภาพ ลวงตา
Only Rachel Berry could perk up an old boring high school debate with such a riveting twist.มีแต่เรเชล แบร์รี่เท่านั้นที่อภิปรายในโรงเรียนมัธยมอันแสนน่าเบื่อ ได้ด้วยลีลาโลดโผน
Good idea.และบางทีที่การประชุมสุดยอดนี้ เราจะได้อภิปรายกันเรื่องความเป็นไปได้
The live discussion will be in studio B on the 5th floor.การอภิปรายสดจะมีขึ้นที่ห้องส่ง B บนชั้น 5
Discussion of Presidential election candidates.-=การอภิปรายของผู้เข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดี=-
Now let us listen to the second candidate.ต่อจากนี้ เราได้ฟังการอภิปราย จากผู้สมัครเข้าชิงท่านที่สอง
Without meaningful discussion or debate or any change... sort of, you know... a immediate authorization for use of financial force.โดยไม่มีการอภิปรายที่มีความหมาย หรือการอภิปรายหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ... การจัดเรียงของคุณรู้ว่า ...
This is not an open forum, Sidney.นี่ไม่ใช่การเปิดอภิปราย ซิดนี่
Ms. Swan, this meeting is to discuss issues facing Storybrooke.คุณสวอน การประชุมนี้เพื่ออภิปราย ประเด็นที่สตอรี่บรู๊คกำลังเผชิญอยู่
Live from New Orleans, Louisiana, a summit featuring both sides of the debate.สดจากนิวออร์ลีน รัฐหลุยส์เซียน่า สุดยอดการประชุมอภิปราย จากสองฝ่าย
We'll take comments on the debate after a break, right here on TBBN.เราจะวิจารณ์ การอภิปรายหลังพักน่ะค่ะ เวลานี่กับ TBBN
You had mentioned you wanted to discuss some of the redistricting bylaws.คุณบอกว่า คุณอยากให้อภิปรายเกี่ยวกับ การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ตามกฎหมาย
Not gonna see what?มันเป็นโอกาศที่ดีที่จะปิดอภิปราย
Her recently broken-up-with ex-boyfriend is directing my recently broken-up-with ex-boyfriend in a school production of Grease, and we've a bunch of friends in it, so we were debating whether or not we should go.ฉันมีอภิปราย โอเค ถ้างั้นก็มีความสุขนะ ชวิม หรือไปเพราะมันเป็น grease
They're making us have a follow-up discussion next week.มีการอภิปรายต่อสัปดาห์หน้า
Mommy and Daddy are just having a discussion.แม่และพ่อเป็น เพียงแค่มีการอภิปราย
Welcome to the debate team. We're happy to have you.ขอต้อนรับสู่ทีมอภิปราย เรามีความสุขที่จะมีคุณ
The Council is expected to debate the propose!สภาถูกคาดหมาย ให้อภิปรายวัตถุประสงค์
Well, no, pretty sure this qualifies for immediate discussion.ไม่ได้นะ ฉันแน่ใจว่า เรื่องนี้ต้องอภิปรายเร่งด่วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อภิปราย
Back to top