ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ห่วงใย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ห่วงใย*, -ห่วงใย-

ห่วงใย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห่วงใย (v.) worry See also: feel anxious about, concern about Syn. กังวล Ops. หมดห่วง, หายห่วง
English-Thai: HOPE Dictionary
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
care (vt.) ห่วงใย Syn. concern
care (vi.) ห่วงใย
devour with (phrv.) ห่วงใย See also: กังวล
care (n.) ความห่วงใย Syn. concern, close attention
caring (adj.) ที่ห่วงใยผู้อื่น Syn. affection, kindness Ops. dislike
close attention (n.) ความห่วงใย Syn. concern
house-proud (idm.) ความห่วงใยมากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why do I keep getting so worried about him?ทำไมฉันถึงได้ยังคงห่วงใยเขาเหลือเกิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And, uh, we both volunteered for Muirfield.ห่วงใยคุณ คุณผู้หญิง
Caring about a victim, personalizing them,ห่วงใยเหยื่อ ทำให้พวกเขาเป็นส่วนตัว
Life is god's choice! Life is god's choice!ห่วงใยในสุขภาพไม่ใช่ห่วงใยในความตาย
I got friends here, people who care and someone who makes me feel good about myself.ผมได้เพื่อนที่นี่, ผู้คนที่ห่วงใย... ...และใครบางคนที่ทำให้ผม รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง
By having a night of distasteable sex with someone that you care absolutely nothing about.โดยการมีเซ็กส์อย่างถึงพริกถึงขิง... ...กับใครบางคนที่ห่วงใยต่อคุณอย่างจริงใจ
You can die, too, for all I care!นายก็ตายซะ เพื่อคนที่ฉันห่วงใย!
He cares nothing for you or the people you hurt.พระองค์ทรงห่วงใยอะไรสำหรับคุณหรือคนที่คุณเจ็บ
People who cared for you all your life.คนที่ห่วงใยชีวิตคุณมาตลอด
You don't want him to grow up soft, do you? It's tough out there.แกเป็นคนเดียวที่ห่วงใยชั้นมาตลอด ชั้นจะฆ่าแกได้ไง
I had a letter from him yesterday, a very generous letter.ฉันได้รับจดหมายจากเขาเมื่อวาน ท่าทางห่วงใยดี
If you care about them you'll obey meหากคุณห่วงใยพวกเขา คุณต้องเชื่อฟังฉัน
"If you care for them you will obey me""ถ้าหากคุณห่วงใยพวกเขา คุณต้องเชื่อฟังฉัน"
Asano's mother is not bad mouthing you she's only expressing her concernคุณแม่ของอาซาโนจะไม่พูดเรื่องไม่ดี เธอเพียงแสดงความห่วงใยเธอ
My sole concern has always been and will always be the welfare of this school and, of course, its students.สิ่งที่ผมห่วงใยมีอยู่อย่างเดียว และตลอดไป คือสวัสดิภาพของโรงเรียนนี้ และแน่นอนของนักเรียน
And, look, it's signed "anonymous concerned citizen."ดู มันเซ็นว่า "พลเมืองคนหนึ่งที่ห่วงใย"
Well, it's good to know that we still have a concerned citizen who's willing to get involved.ดีที่ได้รู้ว่าเรายังมีพลเมืองที่ห่วงใย...
Just worry about your own life.นี่หัดรู้จักห่วงใยใส่ใจชีวิตคุณเองบ้าง
No worries No hands folded perfectไม่ต้องการความห่วงใย ไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว
No escorts, no manners, no nursemaids, No worries, no hands folded perfectไม่ต้องการพี่เลี้ยง ไม่ต้องมีมารยาท ไม่ต้องการคนดูแล ไม่ต้องการความห่วงใย ไม่ต้องเก็บเนื้อเก็บตัว
Appreciate the sentiment.ขอบคุณสำหรับความห่วงใย
Absolutely. But do I care about saving the open spaces?แต่ฉันห่วงใยเรื่อง อนุรักษ์โอเพ่นสเปซมั้ย ฉันห่วง
Don't let them go blind!แม่ไม่ถามคำถามเหล่านี้ เพราะแม่ไม่ห่วงใย
I had a fire and almost died, and he me. And he almost died 'use he res about the same things.เขามาและเขาต้องเกือบตาย เพราะเขาห่วงใยในสิ่งเดียวกับฉัน
But in a marriage, you're promising to care about everything - the good things, the bad things, the terrible things, the mundane things,แต่ในการแต่งงาน คุณทำสัญญา ว่าจะห่วงใยทุกๆอย่าง เรื่องดี เรื่องไม่ดี เรื่องเลวร้าย เรื่องธรรมดา
I really care for you. You saw it for yourself. Seriously.ฉันห่วงใยแกจริงๆนะ แกไม่เห็นรึไง เพื่อตัวของเองนะ นี่มันเรื่องซีเรียส
I loved the way she looked at me.ผมรักสิ่งที่เธอคอยห่วงใยใส่ใจผม
You know, you live through something like this... it really makes you appreciate having the right woman in your life.รู้ไม๊, หลังจากผ่านประสพการณ์แบบนี้... ทำให้ นายรุ้ว่านายรักห่วงใยใคร
Our factory is there, I have no choice.โรงงานเราอยู่ที่นั่น ผมไม่มีทางเลือก ผมจะบอกความห่วงใยของคุณกับโนบุซังเอง
And if you still care for me wait for me.และถ้าคุณยังคงห่วงใยชั้น. ...โปรดรอชั้นด้วย.
I can see it, the two of us standing together.เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าท่าน ห่วงใยราชัน
The election. You need me to leave.ผมห่วงใยโลก ผมแค่อยากรักษามัน
Yeah, I am.และเขาจะไม่หยุดจนกว่า ทุกสิ่งที่คุณห่วงใยสูญสิ้นไป
ROSA CARED FOR YOU AS IF YOU WERE HER OWN,โรซ่าห่วงใยเธอ เหมือนเธอเป็นลูก
If press find about this... so what am i mad, i am handling every thing alone.ถ้านักข่าวเจอเรื่องนี้... เช่นนั้น ผมเป็นบ้าอะไร, ผมจัดการ ทุกอย่างโดยลำพัง คุณไม่แม้กระทั่งห่วงใย และความวิกลจริตนี้อีก, ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น กับคุณกันแน่
A girlfriend, anyone who cares--แฟน หรือใครที่ห่วงใย
A girlfriend, anyone who cares.แฟน,ใครก็ตามที่แกห่วงใย
Gosh, ever since your parents split up, you have your dad wrapped around your little finger.พระเจ้า ตั้งแต่พ่อแม่เธอแยกทางกัน เธอมีพ่อเธอห่วงใยมาตั้งแต่ตีนเท้าฝาหอย
They tricked her, cared for her,พวกนั้นลวงดาวดวงนั้น แสร้งทำห่วงใย
Love! Affection! Caring!ความรัก ความลุ่มหลง ความห่วงใย!
It is time to announce that I have decided to trust the care of our familyถึงเวลาแล้วที่จะประกาศว่าชั้นตัดสินใจ ที่จะเชื่อความห่วงใยในครอบครัวนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ห่วงใย
Back to top