ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หุบเข้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หุบเข้า*, -หุบเข้า-

หุบเขา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หุบเขา (n.) valley See also: ravine, gorge, vale, mountain pass Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา
English-Thai: HOPE Dictionary
canyon(แคน'เยิน) n. หุบเขาลึก, Syn. ravine
chine(ไชนฺ) {chined,chining,chines} n. กระดูกสันหลัง,สันข้างเรือ,สันเขา,หุบเขาที่ลึกและแคบ,มุมตัดของด้านข้างหรือส่วนท้องเรือ,=chime
clough(คลัฟ) n. หุบเขาที่แคบ,หุบเขาลึก,ห้วยลึก
comb(โคมบ์) {combed,combng,combs} n. หวี,เครื่องมือแยกเส้นใย,รวงผึ้ง,หุบเขาแคบ vt. หวี (ผม) ,ขจัดออกด้วยหวี,สาง,สะสาง,เสาะแสวงทุกหนทุกแห่ง,ค้นอย่างละเอียด. vi. (คลื่น) กลิ้งชัด
coulee(คู'ลี) n. ลำธารลึก,หุบเขาเล็ก ๆ ,สายน้ำที่เป็นพัก ๆ ,สายหินละลายจากภูเขาไป
dale(เดล) n. หุบเขา
dell(เดล) n. หุบเขาเล็ก ๆ
dingle(ดิง'เกิล) n. หุบเขาแคบ ๆ
embouchure(อามบูชัว') n.,Fr. ปากแม่น้ำ,ทางออกของหุบเขาที่เข้าไปในที่ราบ,
gap(แกพ) n. ช่องว่าง,ปากโหว่,ช่องห่าง,ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน,หุบเขาลึก,ห้วยลึก. vt. ทำให้เกิดช่องว่าง
ghyll(กีล) n. หุบเขา
glen(เกลน) n. หุบเขาแคบเล็ก ๆ ที่อยู่โดดเดี่ยว
gorge(กอร์จฺ) n. ช่องแคบระหว่างเขาสองเขาที่สูงชันมีลำธารไหลผ่าน,หุบเขา,การกินอาหารอย่างตะกละตะกลาม,อาหารในกระเพาะ,คอ,คอหอย,หลอดอาหาร. v. ยัด (อาหาร) ,กินอย่างตะกละตะกลาม,กลืน., See also: gorgeable adj. gorgedly adv. gorger n. คำที่มีความหมายเหม
gully(กัล'ลี) n. ห้วยลึก,หุบเขาลึก,ลำธาร,ท่อน้ำรวม,รางน้ำชายคา vt. ทำท่อน้ำรวม,ทำรางน้ำชายคา,ทำร่องน้ำ, Syn. channel
haugh(ฮาฟ) n. ผืนดินของหุบเขาแม่น้ำ,ผืนดินชั้นใต้
hollow(ฮอล'โล) adj.,adv. เป็นโพรง,เป็นหลุม,กลวง,ว่าง,เว้า,ไม่มีความหมาย,ไม่จริงใจ,เท็จ n.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) โพรง,หลุม,แอ่ง,ที่ว่าง,ที่กลวง,หุบเขา -Phr. (beat all hollow ชนะสิ้นเชิง), See also: hollowness n., Syn. empty,su
kloof(คลูฟ) n. หุบเขาลึก
ravine(ระวีน') n. หุบเขาลึก (มักมีลำธาร) ห้วยลึก
vale(เวล) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร
valley(แวล'ลี) n. หุบเขา,หุบเขาลำธาร,ห้วยเขา,หว่างเขา,แอ่งลึก., Syn. dale,dell
English-Thai: Nontri Dictionary
canyon(n) หุบเขาลึก
dale(n) หุบเขา,หุบเหว
dell(n) หุบเขา
flume(n) หุบเขาลึก,ร่องน้ำไหล
glen(n) หุบเขาน้อยๆ
gorge(n) คอคอด,ทางแคบๆ,หุบเขา,ช่องแคบ
gulch(n) หุบเขาลึก,ห้วยลึก,ธารน้ำลึก
gully(n) ซอกเขา,คู,ห้วย,ทางน้ำไหล,รางน้ำ,หุบเขา
ravine(n) หุบเขาลึก
vale(n) หุบเขา
valley(n) หุบเขา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hanging valleyหุบเขาลอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
V-shaped valleyหุบเขารูปตัววี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rift trough; fault trough; rift valleyหุบเขาทรุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
midway๑. เส้นลาดท้องหุบเขา๒. ร่องน้ำลึก [ดู talweg; thalweg] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amazon River Valleyหุบเขาแม่น้ำอเมซอน [TU Subject Heading]
gorgeโกรกธาร, หุบเขาที่มีหน้าผาชันทั้ง 2 ข้าง มีความลึกและแคบ มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pool of Cold Air แอ่งอากาศหนาว มวลอากาศหนาวซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการแผ่รังสี ในเวลากลางคืนใน บริเวณที่ลาดชัน แล้วแผ่กระจายลงสู่บริเวณที่ราบลุ่มที่เป็นแอ่งหรือ บริเวณหุบเขาใกล้ ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Residual Deposits แหล่งแร่จากการผุพังอยู่กับที่ หินเปลือกโลกที่ผุพังอยู่กับที่ (Weathering) แร่ที่อยู่ในหินบางชนิดละลายน้ำได้ก็จะละลายไป ส่วนที่ไม่ละลายหรือทนทานต่อการผุพังก็จะคงเหลืออยู่ และสะสมกันมากขึ้นจนเกิดเป็นแหล่งแร่มีค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น แหล่งแร่แมงกานีส แร่บ๊อกไซท์ ในบริเวณบางแห่งนอกจากหิน จะผุพังแล้วยังถูกพาไปจากแหล่งเดิมและสะสมกันในท้องธารน้ำ หรือหุบเขา เกิดเป็นแหล่งลานแร่ แหล่งลานแร่ที่สมบูรณ์ มักพบว่าต้นกำเนิดอยู่ใกล้ ๆ นั่นเอง เช่น แหล่งแร่ดีบุก แร่ทองขาว เพชร เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Topography ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทั่ว ๆ ไป ของผิวโลก ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและที่มนุษย์ดัดแปลงขึ้น อันได้แก่ความสูงต่ำของผิวโลก ทางน้ำและแหล่งน้ำ ถนน เมือง เป็นต้น สิ่งที่อยู่บนผิวโลกแต่ละอย่าง เป็นต้นว่า ภูเขา หรือหุบเขา ก็เรียกว่า ลักษณะภูมิประเทศ [สิ่งแวดล้อม]
Valley Area Method การฝังกลบในหุบเขา วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอยในบริเวณหุบเขาที่หมด สภาพหรือไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อื่นใดได้ แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนสภาพแวดล้อมภาพนอก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dale (n.) หุบเขา Syn. valley
dale (n.) หุบเขา See also: ห้วย, หุบลำธาร Syn. vale
glen (n.) หุบเขา
vale (n.) หุบเขา Syn. dale, valley
valley (n.) หุบเขา See also: ห้วย, หุบลำธาร Syn. dale, vale
gap (n.) หุบเขาลึก Syn. chasm, hollow, ravine, canyon
ravine (n.) หุบเขาลึก See also: หุบเขา, ห้วยลึก Syn. canyon, gully, valley
canyon (n.) หุบเขาลึก (มักจะมีสายน้ำไหลระหว่างหุบเขาด้วย) Syn. valley, gully, gorge
cirque (n.) หุบเขาเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้ Syn. dingle, valley
dell (n.) หุบเขาเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้ Syn. dingle, cirque, valley
dingle (n.) หุบเขาเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและต้นไม้ Syn. cirque, valley
channel (n.) ช่องแคบ, หุบเขา Syn. strait
Grand Canyon (n.) ทางน้ำลึกระหว่างหุบเขาลึกของแม่น้ำโคโลราโดในอเมริกา
valleyed (adj.) ซึ่งเป็นหุบเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, peaks and valleys.แบบ ยอดเขา กับ หุบเขา ไง
This is it. Skynet's valley of death. We never been this deep before.ที่นี่แหละ หุบเขา มรณะของสกายเน็ท เราไม่เคยเข้ามาถึงนี่เลย
Moors, fields, hills.ทุ่งโล่ง ทุ่งหญ้า หุบเขา ţú'g lô'g ţú'g hñ·a húb qã
And this one time he hit on up the old saber hills.ครั้งหนึ่งเขา โจมตี หุบเขา ซาเบอร์ เก่า
Look, I gotta get outta here, all right? They're saying this whole valley Will be underwater by the time this quake hits.ฉันต้องไป หุบเขา ใต้น้ำเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมา
Fuck it, he leads us out in the canyons, we get bored, we just use him for target practice.เค้าพาเราเข้า ออก ใน หุบเขา พวกเราไม่ชอบเลย พวกเราแค่ใช้เค้าเพื่อการฝึก
The Vale of Arryn.หุบเขา(เวล)แห่งอาร์รินไงล่ะ
The Valley of the Fallen Kings.หุบเขากษัตริย์ฟอลเลน
The Vale up to Parklands Farm Road.หุบเขาถึงแลนด์ฟาร์มถนน
This whole valley is rich with meteoric ore.หุบเขาทั้งหมดนี่ เต็มไปด้วยแร่อุกกาบาต
We've now entered the Marianas Trench, the deepest canyon on Earth, more than ten kilometers deep.หุบเขาที่ลึกที่สุดในโลก กว่าสิบกิโลเมตรลึก มันเกิดขึ้นเมื่อกองกำลัง ผลักดันให้เปลือกโลกก้นทะเล
The ravine is too deep to cross.หุบเขานั่นมันลึกเกินไป
There may be werewolves in these hills.หุบเขานี้มีมนุษย์หมาป่าอยู่แหงๆ
The hills are crawling with Saxons.หุบเขาเต็มไปด้วยพวกแซกซอน
The Valley of the Fallen Kings, I think.หุบเขาแห่งกษัตริย์ฟอลเลน น่าจะใช่
I left a Lily in the valleyฉันทิ้งดอกลิลลี่ไว้ในหุบเขา
Art, Art! This is Teasle, he's heading for Chapman's gorge.อาท อาท นี้เป็น ทีสล เขาก็มุ่งหน้าไปยังหุบเขา แชปแมน
Lester, we're down in the gorge.เลสเตอร์ เราอยู่ในหุบเขา
The Nome King took the Scarecrow and all the emeralds back to his mountain.กษัตริย์โนมจับตัวเขาไป พร้อมด้วยมรกตไปยังหุบเขาของเขา
We'll reach the cliffs by dawn.พวกเราจะไปถึงหุบเขาก่อนรุ่งเช้า
This cave leads to the "Valley of the Five Lions".ถ้ำนี้จะนำเราไปสู่หุบเขาแห่ง 5 สิงโต
It's the last village in the valley. About 200 man here.นี่เป็นหมู่บ้านสุดท้ายในหุบเขาแห่งนี้ มีกำลัง 100 นาย
Last year, in the valley of Legman, the next valley, 6.000 Afghans were killed.ปีก่อน ที่หุบเขาเลกมาน อยู่ถัดไปจากนี่ ชาวอัฟกัน 6,000 คนถูกฆ่า
Across the valley is the border.ข้ามหุบเขานี่ไปก็จะเจอชายแดน
Yea, though I walk through the valley of evil I shall fear no death.ถึงข้าจะเดินฝ่าเข้าไปในหุบเขาปีศาจ ข้าก็ไม่กลัวความตาย
"to the Canyon of the Crescent Moon, to the temple where the cup that...""ถึงหุบเขาลึกของพระจันทร์เสี้ยว, ถึงวิหาร อันเป็นที่อยู่ของจอก.. ซึ่ง"
The only change that's going to come from that is more heartache and anger and bigger and deeper canyons between the white folks and the black folks.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การกระทำแบบนั้น คือความเศร้าใจและความโกรธ เหมือนหุบเขาที่ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ระหว่างคนขาวและคนดำ
Sheltered in a valley, carpeted in crimson, the Grange, home of Edgar Linton and Isabella, his sister.มีบ้านอยู่ ณ เชิงหุบเขา พื้นปูพรมสีแดง บ้านเกรนจ์ ที่พำนักของเอ็ดการ์ ลินตัน และน้องสาว อิซซาเบลล่า
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Marsellus ain't got no friendly places in the Valley.Marsellus จะไม่ได้ไม่สถานที่ที่เป็นมิตรในหุบเขา
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขาและการค้นหาของเด็กที่หายไป
They said you'd been up at Owen's Valley working under Drumlin.พวกเขากล่าวว่าคุณจะได้รับ ขึ้นที่หุบเขาโอเว่นที่ ทำงานภายใต้ ดรัมลิน
Our guerrillas could have held the mountain passes for months... even years.ทัพกองโจรของเราอาจตรึงกำลัง ตรงทางเดินหุบเขาได้เป็นเดือนๆ ...เป็นปีๆ
"Yea, though I walk through the valley of the shadow of deathแม้ข้าต้องเดินผ่านหุบเขาดำทะมึน
Someone who has taken up permanent residence in the valley?เป็นบางคนที่มีที่อยู่ในหุบเขา?
In the land of Mordor, in the fires of Mount Doom the Dark Lord Sauron forged in secret a Master Ring to control all others.ณ ดินแดนแห่งมอร์ดอร์ ในไฟแห่งหุบเขามรณะ จอมโฉดซอรอนได้แอบ หลอมแหวนเอกธำมรงค์ เพื่อควบคุมแหวนวงอื่นๆ
And on the slopes of Mount Doom, they fought for the freedom of Middle-earth.ณ ที่เนินหุบเขามรณะ พวกเขาต่อสู้เพื่ออิสรภาพแห่งมิ้ดเดิ้ลเอิร์ธ
This is the One Ring forged by the Dark Lord Sauron in the fires of Mount Doom.นี่คือแหวนเอกธำมรงค์ หลอมโดยซอรอนจอมโฉด กลางไฟแห่งหุบเขามรณะ
I led Isildur into the heart of Mount Doom where the Ring was forged, the one place it could be destroyed.ข้านำเขาเข้าสู่ใจกลาง ของหุบเขามรณะ ที่ๆเเหวนถูกหลอม ที่เดียวที่จะทำลายมันได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หุบเข้า
Back to top