ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลักการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลักการ*, -หลักการ-

หลักการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลักการ (n.) principle Syn. หลัก, แนว, วิถีทาง, แนวทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
allemande(แอล' ลิมานดฺ) n., (pl. -mandes) การเต้นรำในศตวรรษที่ 17-18 ที่มีจังหวะคู่ที่ช้า, ดนตรีที่อาศัยหลักการเต้นรำดังกล่าว
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.
antinomy((แอนทิน' โนมี) n. ความขัดแย้งกันระหว่างกฎหรือหลักการ, คำพูดหรือข้อความที่ขัดกันเอง. -antinoic (al) adj., (contradiction)
antinovel(แอน' ทีนอฟเวิล) n. นวนิยายหรือเรื่องเริงรมย์ที่ผู้เขียนไมใช้หลักการทั่วไปที่ยืดถือกัน. -antinovelist n.
apostasy(อะพอส'ทะซี) n. การผละออกจากศาสนาหลักการณ์ พรรคหรืออื่น ๆ
apstate(อะพอส'เทท) n. บุคคลที่ผละออกจากศาสนา หลักการพรรคหรืออื่น ๆ (convert) apostatise, apostatize (อะพอส'ทะไทซ) n. กระทำการ apostasy (commit apostasy)
art 2(อาร์ทฺ) n. ศิลป,ฝีมือ,อุบาย,เล่ห์กระเท่ห์,เล่ห์เหลี่ยม,ความสามารถ,หลักการหรือวิธีการของการเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญในกิจกรรมของมนุษย์,สาขาวิชาที่เกี่ยวกับศิลปศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, Syn. skill,craft ###A. artlessness, guilelessness
ascetical(อะเซน'ทิคัล) adj. เกี่ยวกับวินัยหรือหลักการ (pertaining to ascetic discipline
autosuggestion(ออโทซักเจส'เชิน) n. การแนะนำใจตัวเอง (โดยเฉพาะการกล่าวซ้ำสูตรหรือหลักการต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพ. -autosuggestibility n.
axiom(แอค' เซียม) n. ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์, ความจริงในตัวของมันเอง, กฎหรือหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป (self-evident truth, maxim)
canon(แคน'เนิน) n. วินัยศาสนา,ศีล,มาตรการ,หลักการ,คัมภีร์พระ, Syn. law
commercialism(คะเมอ'ชะลิสซึม) n. หลักการหรือวิธีการพานิชย์,ลัทธิการค้าเพื่อหวังผลกำไร,ลักษณะพ่อค้า, See also: commercialist n. ดูcommercialism commercialistic adj. ดูcommercialism
conventionality(คันเวน'ชะแนล'ลิท') n. หลักการตามประเพณีนิยม, Syn. convention
corporatism(คอ'พะระทิศซึม) n. หลักการลัทธิหรือระบบการร่วมกันทางการเมือง
economism(อีคอน'นะมัสซึม) n. การเพิ่มผลผลิตโดยการให้ชาวนาได้รับส่วนแบ่ง ของผลผลิตมากขึ้นการเพิ่มค่าแรงงานสวัสดิการและอื่น ๆ (เป็นทฤษฎีหรือหลักการ ของคอมมิวนิสต์จีน)
espousal(อีสเพา'เซิล) n. การรับหลักการ,การยอมรับ,การสนับสนุน,การยกให้เป็นภรรยา,พิธีสมรส,การหมั้น,พิธีหมั้น
espouse(อีสเพาซฺ') vt. รับหลักการ,รับ,สมรส,หมั้น,สนับสนุน -espouser n., Syn. marry
explicate(เอคซ'พลิเคท) vt. พัฒนา,อธิบาย,ชี้แจง,สร้างทฤษฎี,สร้างหลักการ., See also: explicator n., Syn. explain
free tradern. ผู้สนับสนุนและยึดหลักการค้าเสรี
freetradern. ผู้สนับสนุนและยึดหลักการค้าเสรี
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
generalityn. หลักการทั่วไป,กฎเกณฑ์ทั่ว ๆ ไป,ส่วนใหญ่,ความครอบคลุม
generalizationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority
hard-lineadj. ยึดมั่นในหลักการ,ไม่ยินยอม,ไม่ประนีประนอม, Syn. unyielding
hard-liner(ฮาร์ด'ไล'เนอะ) n. ผู้ยึดมั่นในหลักการ
hinge(ฮินจฺ) n.,vt. (ใส่) บานพับ,สายยู,หลักการ,จุดสำคัญ,ส่วนที่ปิดพับได้,ทำให้พึ่งพา,ทำให้ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend,rest
ideally(ไอเดียล'ลี) adv. ซึ่งเกี่ยวกับอุดมการณ์หรืออุดมคติ,อย่างสมบูรณ์,ดีเลิศ,เป็นความนึกคิด,เป็นความเพ้อฝัน,เป็นทฤษฎี,เป็นหลักการ
illegitimate(อิลลิจิท'ทิเมท) adj. ผิดกฎหมาย, (ลูก) นอกกฎหมาย,ผิดปกติ,ผิดทำนองคลองธรรม,ผิดหลักการ. vt. ทำให้ผิดกฎหมาย. n. ลูกนอกกฎหมาย,บุคคลนอกกฎหมาย., See also: illegitimateness n. illegitimation n., Syn. unlawful,bastard,illogical
jain(ไจน์) n. ผู้ยึดหลักการของJainism
jihad(จิฮาด) n. สงครามพิทักษ์ศาสนามุสลิม,การต่อสู้เพื่อพิทักษ์ความเลื่อมใสหลักการหรือความคิด, Syn. jehad
live 1(ลิฟว) {lived,living,lives} vi. มีชีวิตอยู่,ดำเนินชีวิต,อยู่,อาศัย,อยู่ในความทรงจำ,อยู่ได้ด้วย,กิน,เลี้ยงปากเลี้ยงท้อง,มีอายุ,ผ่านชีวิต,ผ่านพ้นอันตราย -Phr. (live up to ปฏิบัติตามหลักการที่ยึดถือ), Syn. exist,be,dwell
maxim(แมค'ซิม) n. ข้อเขียนที่เป็นความจริง,หลักการ,คติพจน์,ความจริง,หลักปฏิบัติ, Syn. aphorism
methodology(เมธธะดอล'ละจี) n. วิธี,วิธีการ,หลักการ,กฎ,การศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์
philosophy(ฟิลอส'ซะฟี) n. ปรัชญา,ระบบปรัชญา,หลักปรัชญา,ระบบหลักการ,สาขาวิชาทั้งหมด (ยกเว้นแพทยศาสตร์,วิชากฎหมาย และศาสนศาสตร์) ,ธรรมะ,วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ,จริยศาสตร์,ความรักวิชาอย่างคลั่งไคล้
policy(พอล'ลิซี) n. นโยบาย,วิถีทาง,ยุทธวิธี,หลักการ,ความฉลาด,ความสุขุม,กรมธรรม์ประกันภัย,ลอตเตอรี, Syn. strategy
postulate(พอส'ชะลิท) n. ขอร้อง,ยืนยัน,อ้าง,วางสมมุติฐาน,วางหลัก. n. สมมุติฐาน,หลัก,หลักฐาน,หลักการพื้นฐาน,เงื่อนไขที่ต้องมีก่อน., See also: postulation n. postulational adj., Syn. demand premise
principle(พริน'ซะเพิล) n. หลัก,หลักการ,กฎ,ศีลธรรม,ลัทธิ,หลักศีลธรรม,ตัวยา. -Phr. (in principle ในแง่ทฤษฎี), Syn. rule
unprincipled(อันพริน'ซิเพิลดฺ) adj. ไม่มีหลักการ,ขาดคุณธรรม,ไม่มีหลักธรรม., See also: unprincipledness n., Syn. unscrupulous
radicalism(แรด'ดิคัลลิสซึม) n. การยึดหลักการที่รุนแรง,ลัทธิหัวรุนแรง
English-Thai: Nontri Dictionary
espousal(n) การแต่งงาน,การเข้าครอง,การสมรส,การหมั้น,การรับหลักการ
espouse(vt) สมรส,แต่งงาน,หมั้น,สนับสนุน,เข้าครอง,รับหลักการ
explicable(adj) ซึ่งอธิบายได้,ซึ่งชี้แจงได้,สามารถสร้างหลักการได้
formal(adj) เป็นพิธี,ตามแบบ,ตามระเบียบ,ตามหลักการ,เป็นทางการ
formality(n) ระเบียบวิธี,พิธี,แผน,หลักการ,พิธีรีตรอง,ธรรมเนียมปฏิบัติ
policy(n) นโยบาย,แนวทาง,หลักการ,อุบาย,ยุทธวิธี
principle(n) กฎ,หลัก,ศีลธรรม,เนื้อ,หลักการ,หลักศีลธรรม,ตัวยา
system(n) แนวการ,ระบบ,แผนการ,วิธี,ระเบียบ,หลักการ
tenet(n) หลักการ,คำสอน,ความเชื่อ,ข้อคิดเห็น,ทฤษฎี
unscrupulous(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่มีธรรมะ,ไร้ยางอาย,ไม่มีหลักการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clean cut basisหลักการตัดภาระผูกพัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
last antecedent ruleหลักการตีความข้อความสุดท้ายมิให้มีความหมายไกลไปจากข้อความที่นำหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
men, the rule ofหลักการปกครองที่ถือตัวบุคคลเป็นใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pigeonhole principleหลักการช่องนกพิราบ [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ shoebox principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
shoebox principleหลักการกล่องรองเท้า [มีความหมายเหมือนกับ Dirichlet drawer principle และ pigeonhole principle] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
doctrinaireผู้เคร่งหลักการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
explanatory memorandumบันทึกหลักการและเหตุผล (ประกอบร่างกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Audi alteram partemหลักการรับฟังคู่กรณีทุกฝ่าย [TU Subject Heading]
Generally Accepted Accounting Principlesหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป [การบัญชี]
dynamoไดนาโม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Giffen Goods สินค้ากิฟฟิน สินค้าด้วย (ดู Inferior Goods) ประเภทหนึ่ง ซึ่งลักษณะของความต้องการสินค้าชนิดนี้ตรงข้ามหลักการของอุปสงค์และอุปทาน กล่าวคือ เมื่อราคาสินค้ากิฟฟินเพิ่ม จะมีการบริโภคเพิ่ม หรือเมื่อราคาลดลงก็จะลดการบริโภค ส่วนที่แตกต่างจากสินค้าด้อยทั่วไป คือ เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหรือลดลง ผู้บริโภคจะเพิ่มหรือลดการบริโภคมากกว่ากรณีของสินค้าด้อยทั่วไป ได้เรียกชื่อสินค้าประเภทนี้ตามชื่อของ โรเบิร์ด กิฟฟิน (Robert Giffen) นักเศรษฐศาสตร์อังกฤษ สมัยพระนางเจ้าวิคตอเรีย [สิ่งแวดล้อม]
Innovationนวัตกรรม, นวัตกรรม หรือนวกรรม หมายถึง วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ ที่แปลกไปจากเดิม โดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมา หรือการปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่และเหมาะสม และสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลองพัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ ทำให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดย มีหลักการที่สำคัญอยู่ 3 ประการ ที่จัดเป็นหลักพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาหรือไม่ คือ สิ่งนั้นควรเป็นสิ่งที่ค้นพบ หรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ หรือการปรับปรุงแต่งของเก่าให้ใหม่เหมาะสมกับกาลสมัยมาใช้ในวงการศึกษา เพื่อให้ระบบการศึกษาก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านการทดลอง การปรับปรุงพัฒนา จนเป็นที่ยอมรับกับอย่างแพร่หลายได้มีการนำมาปฏิบัติจริงในวงการนั้น [เทคโนโลยีการศึกษา]
Kneaderนีดเดอร์ คือ เครื่องนวดยาง ซึ่งมีหลักการทำงานคล้ายกับเครื่องผสมแบบบานบูรี แต่มีประสิทธิภาพในการผสมที่ต่ำกว่า [เทคโนโลยียาง]
Le Chatelier's principleหลักของเลอชาเตอลิเอ, หลักการซึ่งกล่าวว่า เมื่อรบกวนระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล ระบบจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะลดผลของการรบกวนนั้นโดยการเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ การรบกวนภาวะสมดุลได้แก่ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสาร อุณหภูมิหรือความดัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Noveltyความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์, ความใหม่ สิ่งใหม่ ที่เป็นหลักการสำคัญในข้อร้องสิทธิในสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ต้องไม่เคยปรากฏแก่สาธารณะมาก่อนไม่ว่าวิธีใด ๆ ก่อนที่ทำการยื่นขอรับสิทธิบัตรเรื่องนั้น ๆ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Proportional counterเครื่องนับรังสีแบบสัดส่วน, เครื่องวัดรังสีที่ใช้หลักการนับจำนวนสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนของไอออนที่เกิดขึ้นเมื่อมีรังสีชนิดก่อไอออนผ่านเข้าไปในหัววัดชนิดบรรจุแก๊ส [นิวเคลียร์]
rocketจรวด, อุปกรณ์ที่ใช้กับยานอวกาศเพื่อเพิ่มพลังผลักดัน  อุปกรณ์นี้เคลื่อนที่ได้โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนด้วยแรงซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sonarโซนาร์, อุปกรณ์ที่ใช้ในเรือเพื่อสำรวจหรือหาวัตถุใต้ทะเล โดยอาศัยหลักการส่งคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงออกไปกระทบวัตถุใต้น้ำ แล้วสะท้อนกลับมาสู่เครื่องรับ  sonar ย่อมาจาก sound navigation and ranging [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Opening priceราคาเปิดราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ โดยเกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลักในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 09.55-10.00 น. พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาเปิด [ตลาดทุน]
Over the counter marketตลาดรองตราสารทุนตลาดซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ เช่น การซื้อขายนอกตลาดโดยปกติจะมีขนาดหรือปริมาณการค้าจำนวนน้อยกว่า มีสภาพคล่องน้อยกว่า และมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของนักลงทุนน้อยกว่าตลาดที่เป็นทางการ ในสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดทำระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับการซื้อขายนอกตลาดขึ้นเพื่อใช้ปฏิบัติกันเอง โดยสมาคมผู้ค้าหลักทรัพย์แห่งชาติ (The National Association of Securities Dealer : NASD) สำหรับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้เห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งตลาดรองตราสารทุนเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นนักลงทุนที่เป็นสถาบันเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arian (suf.) เกี่ยวกับการติดตาม หลักการ หรือยุค
pole (n.) สิ่งที่ต่างกันมาก (ในด้านความคิด ความชอบ หลักการ ตำแหน่ง)
first principles (n.) หลักการชั้นต้น See also: มูลฐาน, ขั้นต้น, พื้นฐาน, ความรู้ขั้นต้น Syn. elements
rudiments (n.) หลักการชั้นต้น See also: มูลฐาน, ขั้นต้น, พื้นฐาน, ความรู้ขั้นต้น Syn. elements, first principles
survival of the fittest (n.) หลักการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม See also: หลักการอยู่รอดอย่างเหมาะสม Syn. natural selection, selection
rule of thumb (n.) หลักการทั่วๆ ไป Syn. approximation, estimate
canon (n.) หลักการทั่วไป Syn. rule, principle
xenogenesis (n.) หลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสิ่งไม่มีชีวิต See also: การสร้าง
accounting (n.) หลักการบัญชี See also: ทฤษฎีการทำบัญชี
verism (n.) หลักการยึดถือความจริง (ทางวรรณคดี) Syn. realism
transcendentalism (n.) หลักการเรียนรู้ด้วยตนเอง
be in line with (idm.) เป็นไปตาม (ความคิด, หลักการ, กฎเกณฑ์) See also: ยึดตาม Syn. be out of Ops. be out of
catechise (vt.) สอนหลักการของศาสนาคริสต์โดยการถามตอบ Syn. catechize
catechism (n.) คำถามและคำตอบที่ใช้ในการสอนถึงหลักการของศาสนาคริสต์
catechize (vt.) สอนหลักการของศาสนาคริสต์โดยการถามตอบ Syn. catechise
creedal (adj.) เกี่ยวข้องกับหลักการ See also: เกี่ยวข้องกับทฤษฎี Syn. dogmatic
doctrinal (adj.) เกี่ยวข้องกับหลักการ See also: เกี่ยวข้องกับทฤษฎี Syn. dogmatic, creedal
dogmatist (n.) ผู้เชื่อในหลักการของตนเอง See also: ผู้เชื่อในกฎเกณฑ์ของตนเอง
egalitarian (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน
equalitarian (adj.) เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าตามหลักการแล้วทุกๆ คนเท่าเทียมกัน See also: เกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าทุกๆ คนเสมอภาคกัน Syn. egalitarian
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Pauli exclusion principle means that no two objects can occupy the same space at the same time.หลักการกีดกันของเพาลี หมายความว่าไม่มีทาง ที่วัตถุ 2 อย่างจะใช้พื้นที่เดียวกัน ในขณะเวลาเดียวกันได้
The principles of George Kennan, a personal hero of mine, like the fabled Murrow's Boys,หลักการของจอร์จ เคนแน่น ฮีโร่ส่วนตัวของผม อย่างเด็กของเมอร์โร่ว์ในตำนาน
My principles are just fine, thanks.หลักการของฉันยังเหมือนเดิม ขอบคุณ
Principles of Private Investigation, by Clovis Anderson.หลักการของนักสืบเอกชน โดยโคลวิส แอนเดอสัน
The principal one of which is earning large growing sustained legal returns for the people who own the business.หลักการข้อแรกสุดคือการทำรายได้มาก ๆ เติบโต, มีผลตอบแทนถูกกฎหมายที่ยั่งยืน ให้แก่กลุ่มคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
You use potion and a needle to control the dead.หลักการคือ ใช้เข็มกับยาควบคุมร่างคนตาย
A principle is a conviction you won't do something.หลักการคือการเชื่อมั่น- คุณจะไม่ทำบางสิ่งบางอย่าง
The concept is turnkey everything.หลักการคือจัดการทุกงานให้ทั้งหมด
Now the key to success Is following the recipe exactly.หลักการคือต้องทำตามสูตรเป๊ะ
Simple matter of gravitation and anatomy, one we ought to have foreseen.หลักการง่ายๆ ของแรงโน้มถ่วง สิ่งที่เรา ควรจะรู้ล่วงหน้าก่อน
That's all very well, but go easy. The headmaster wants discipline.หลักการง่ายๆ คือ ครูใหญ่ต้องการให้เรียนหนักๆ
All principles are offหลักการทั้งหมดจะถูกปิด
A-as a rule of thumb, you shouldn't have to explain your jokes.หลักการทั่วไปนะครับ คุณไม่ควรต้องอธิบาย มุขตลกที่ปล่อยออกมา
The answer, according to Stephen, was it goes down the drain and disappears completely from our universe.หลักการที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่สุดของฟิสิกส์ และฉันก็ส่วนตัวตกใจอย่างแท้จริง
Principles that transcend money or drugs or anything like that.หลักการที่อยู่เหนือ เงินทอง ยาเสพติด หรืออะไรก็ตาม
The central principle of sleight of hand... the switch.หลักการที่เป็นแก่นกลางของ นักเล่นกลมือไวคือ การสับเปลี่ยน
The code is mine now. And mine alone.หลักการนี้เป็นของผมแล้ว ของผมคนเดียว
Principle? Nigga, please. We both dead inside.หลักการพ่อมึงเหอะ เราติดคุกหัวโตแน่
The basic tenet of NA is truth, and...หลักการพื้นฐานของการเลิกยา คือความจริง และ...
The most basic concept you need to understand is quantum superpositions.หลักการพื้นฐานที่สุด คือเรา้ต้องเข้าใจคือเรื่อง ความสัมพันธ์กันในเอกภพ คู่ขนานทางควอนตัม
Same basic principle.หลักการพื้นฐานเดียวกัน
A principle difference would be that the machine never reveals any of its information beyond the social security number.หลักการมันไม่เหมือนกัน แมชชีนจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ นอกเหนือจากหมายเลขประกันสังคม
Mutually assured destruction.หลักการลงเรือลำเดียวกัน
Same principle, just refined.หลักการเดียวกัน แค่ปรับปรุงหน่อย
Same principle, right?หลักการเดียวกันถูกมั้ย?
Same principle as a condom.หลักการเดียวกับถุงยาง
The separation of powers doctrine precludes judicial review of a claim of privilege...หลักการแบ่งแยกอำนาจ ต้องห้ามไม่ให้ตุลาการภิวัฒน์ ในข้อเรียกร้องของเอกสิทธิ์
The Anax Principle merges technology with nature.หลักการแอเน็กซ์ผสมผสาน เทคโนโลยีกับธรรมชาติ
Leonard has a name for this new way of seeing things -- the holographic principle.หลักการโฮโลแกรม ผมเริ่มที่จะคิดว่าเดี๋ยวก่อนรอสักครู่
The principle of all greatness on earth has long been bathed in bloodหลักการในบรรดา great on โลก... ...มียาวถูกจุ่มน้ำในเลือด
Principle can not be changedหลักการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
Are you asking me to surrender my principles?ท่านจะให้ฉันล้มเลิกหลักการเรารึคะ
You've got to understand the basics of aerodynamics in a thing like this.นายต้องเข้าใจหลักการ แอร์โรว์ไดนามิคอะไรทำนองนั้นก่อน
My refusal is a matter of principle.การปฏิเสธของฉันเ- ป็นเรื่องของหลักการ
On principle. That's me.เกี่ยวกับหลักการ นั่นคือฉัน.
I won't take a single crackling, on principle, while this Cana gets the liver and sausages!ฉันจะไม่ใช้เสียง- แตกเดียวกับหลักการ, ขณะนี้คานาได้รับตับและไส้กรอก!
No, on principle. Danke.ไม่เกี่ยวกับหลักการ Danke
This Oregon female is the 4th person in her graduating class to die under mysterious circumstances.จากการไตร่ตรองตามหลักการแล้ว สาวชาวโอเรกอน คนนี้ เป็นคนที่ 4 ในชั้นเรียนของเธอ
Jules, you give that fuckin' nimrod 1,500 dollars, and I'll shoot him on general principle.จูลส์คุณให้ว่าไอ้นิม 1,500 ดอลลาร์และฉันจะยิงเขาในหลักการทั่วไป
No, Occam's Razor is a basic scientific principle which says:ไม่มีสาธารณรัฐโคลัมเบียเป็นพื้นฐาน หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่กล่าวว่า:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลักการ
Back to top