ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลบหลีก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลบหลีก*, -หลบหลีก-

หลบหลีก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลบหลีก (v.) avoid See also: shun Syn. หลบ, หลีก, เบี่ยง, หลบเลี่ยง
English-Thai: HOPE Dictionary
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
circumvent(เซอคัมเวนทฺ') {circumvented,circumventing,circumvents} vt. ล้อมรอบ,เดินรอบ,ผ่าน,ใช้เล่ห์หลบหลีก., See also: circumventer n. ดูcircumvent circumventor n. circumvention n. ดูcircumvent circumventive adj. ดูcircumvent คำที่มีความหมายเหม
elude(อิลิวดฺ') vt. หลบหลีก, See also: eluder n. ดูelude, Syn. shun
elusion(อิลู'เชิน) n. การหลบหลีก
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
evasive(อีเว'ซิฟว) adj. เป็นการหลบหลีก,
fencing(เฟน'ซิง) n. การฟันดาบ,ศิลปะการฟันดาบ,การพูดหลบหลีก,รั้ว,วัสดุสำหรับทำรั้ว
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
manoeuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem,plan
miss(มิส) vt. พลาด,ทำพลาด,ตี,ต่อย,แทง,ฟัน,ขว้าง,ปาพลาด,พลาดโอกาส,พลาดรถไฟหรือพาหนะอื่น ๆ ,ทำหาย,คิดถึง,หลบหลีก,หนี,ไม่สามารถเข้าใจ. vi. พลาด,ทำพลาด. n. การพลาด,การทำพลาด,การละเว้น, Syn. lose,fail
parry(แพ'รี่) n.,vi. ป้องปัด,หลบหลีก
prevaricate(พริแว'ริเคท) vi. โกหก,พูดกลับกลอก,พูดหลบหลีก,พูดปัดภาระ, See also: prevarication n. prevaricative adj. prevaricatory adj. prevaricator n.
shadowbox(แชด'โดบอคซฺ) vi. ชกมวยหน้ากระจกโดยปราศจากคู่ชกเพื่อส่องดูท่าทางการชกของตัวเอง,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง, See also: shadowboxing n.
shuffle(ชัฟ'เฟิล) vi.,vt.,n. (การ) เดินลากเท้า,เดินลากขา,เอาเท้าลากไปมาบนพื้น,เดินงุ่มง่าม,เดินอุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,สับไพ่,ผสมปนเป,สับเปลี่ยน -Phr. (shuffle off ดันไปทางข้าง), See also: shuffler n., Syn. intermix,scuff,shi
shuffling(ชัฟ'ฟลิง) adj. ลากขาไปมาบนพื้น,งุ่มง่าม,อุ้ยอ้าย,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shufflingly adv., Syn. shifting,evading
shun(ชัน) vt. หนี,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง., See also: shunnable adj. shunner n.
weasel word(s) n. ถ้อยคำที่หลบหลีก,ถ้อยคำที่คลุมเครือ, See also: weaselworded adj.
weave(วีฟว) {wove,woven,weaving,weaves} vt. vi. ทอ,สาน,ถัก,ชักใย,ร้อย,เรียบเรียง,หลบหลีก,ประกอบ,ปะติดปะต่อ vi. โซเซ,แกว่ง,แกว่งไกว
wiggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wriggle(ริก'เกิล) vi.,vt.,n. (การ) บิดตัว,กระดิก,ดิ้นไปมา,เคลื่อนตัวคล้ายหนอน,เดินคดเคี้ยว,เลื้อย,หลบหลีก,หนีรอด, See also: wrigglingly adv., Syn. twist,wiggle
wriggler(ริก'เกลอะ,วิก-) n. ผู้บิดตัว,ผู้ดิ้นไปมา,ผู้หลบหลีก,สิ่งที่คืบคลานไปข้างหน้า,ลูกน้ำ (ยูง)
wriggly(ริก'ลี) adj. ซึ่งบิดตัว,ซึ่งดิ้นไปมา,ซึ่งเลื่อย,ซึ่งคืบคลานไปข้างหน้า,ซึ่งหลบหลีก
English-Thai: Nontri Dictionary
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
elusive(adj) หลบหลีกไป,ยากจะอธิบาย,ไวเหมือนปรอท,ลื่นเหมือนปลาไหล
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
evade(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,เลี่ยง,หนี
fencing(n) การล้อมรั้ว,การพูดหลบหลีก,การฟันดาบ
palter(vi) พูดต่อล้อต่อเถียง,พูดเล่น,พูดหลบหลีก
parry(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,ปัดป้อง
periphrase(n) การพูดเลี่ยง,การพูดอ้อมค้อม,การพูดหลบหลีก
prevaricate(vi) พูดเลี่ยง,กลับกลอก,พูดหลบหลีก,โกหก
quibble(n) การพูดหลบหลีก,การพูดเลี่ยง,การพูดตลบตะแลง
shuffle(n) การสับไพ่,การเดินขาลาก,อาการยุกยิก,การสับเปลี่ยน,การหลบหลีก
shun(vt) หลบหลีก,หลีกเลี่ยง,รังเกียจ
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
wriggle(n) การบิด,การดิ้น,การกระดิก,การเลื้อย,การหลบหลีก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evasionการหลบหลีก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beg (vt.) หลบหลีก See also: หลีกเลี่ยง, เพิกเฉย
dodge (vt.) หลบหลีก See also: หลบ, เลี่ยง Syn. avoid, sidestop Ops. confront, face
elude (vt.) หลบหลีก See also: หลีกเลี่ยง Syn. avoid, escape, shun
sheer away (phrv.) หลบหลีก Syn. sheer off
sheer off (phrv.) หลบหลีก Syn. sheer away
sidestop (vt.) หลบหลีก See also: หลบ, เลี่ยง Syn. avoid Ops. confront, face
jink (vi.) หลบหลีกอย่างรวดเร็ว Syn. dodge
fence (vi.) พูดหลบหลีก See also: พูดเลี่ยง, เลี่ยงไม่ตอบคำถาม Syn. dodge, hedge, parry Ops. confront
jink (n.) การหลบหลีกอย่างรวดเร็ว
runaround (n.) การหลบหลีก
weave through (phrv.) ขับหลบหลีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hunted by the authorities, we work in secret.หลบหลีการติดตามของผู้มีอำนาจหน้าที่ เราทำงานกันแบบลับๆ
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก
Gold Squadron, take evasive action.ฝูงบินโกลด์ ทำการบินแบบหลบหลีก
Evasive maneuvers, now!ปฏิบัติการบินหลบหลีกเดี๋ยวนี้
Evasive pattern delta 5!ใช้แผนหลบหลีกเดลต้าไฟว์
We're being cut like grass.ใช้แผนหลบหลีกเดลต้าไฟว์
The enemy ships are faster and more maneuverable.ยานข้าศึกนั้นเร็วและหลบหลีกเก่งมากครับ
Though the Republic has won many decisive battles against the Separatist army in the Outer Rim, the Jedi have failed to capture the elusive General Grievous.แม้ว่าสาธารณรัฐจะชนะศึกแตกหัก ต่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกในบริเวณขอบนอกได้หลายครั้ง แต่เหล่าเจไดก็ล้มเหลวที่จะจับกุมตัว นายพลกรีวัสจอมหลบหลีกได้
If someone thinks he's gonna die, he takes risks he might otherwise avoid.ถ้าใครสักคน คิดว่าเขาจะต้องตาย เขาย่อมเสี่ยง แม้จะมี ทางเลือกหลบหลีกมันได้
By proxy. She's in montecito so she's having cece call.จากตัวแทนเธอ เธอหลบหลีกอยู่เพื่อจะได้ตอบกลับคุณอย่างเร็ว
Evasive maneuvers.เปลี่ยนใช้กลยุทธ์หลบหลีก
I took evasive maneuvers. You can't be on my 6.ฉันใช้กลยุทธ์หลบหลีกแล้ว นายอยู่ที่ 6 นาฬิกาไม่ได้
It's an end run around campaign funding rules that limit donations from individuals.เขากำลังหาทางหลบหลีก กฎเงินบริจาคสำหรับหาเสียง ที่จำกัดวงเงินจากผู้บริจาคแต่ละราย
That was in order to escape detection.นั่นเพื่อหลบหลีกการตรวจพบ
Anyway, this case, even if Prosecutor Park used his influence, can't avoid investigation by the Public Prosecutor's office.ยังไงก็ตาม ในกรณีนี้ถึงแม้ว่า อัยการปาร์คจะพยายามใช้อำนาจของเขา ก็คงไม่สามารถหลบหลีกการสอบสวน ของสำนักงานอัยการได้หรอกค่ะ
Flying Object Avoidance.บินหลบหลีกวัตถุอันตราย
He moves like a tornado on fire. Twisting in all directions at once.เขาเคลื่อนไหวดุจดังทอร์นาโด หลบหลีกได้ทุกทิศทาง
We can recalibrate the shields on the shuttle just like we did Destiny, and remote pilot an evasive course that'll make it harder for the drones to connect with a suicide run.เราสามารถปรับโล่ของชัทเดิลได้ เหมือนกับที่เราทำกับ Destiny และรีโมทควบคุมนักบินตั้งต่าให้หลบหลีกพวกนั้นไว้แล้ว
Rush, you're on. Initiating evasive maneuvers.เริ่มยุทธวิธีหลบหลีกได้
Amanda has been more evasive than usual.อแมนด้าหลบหลีกมากกว่าปกติ
Maneuvering my father's cock inside you?การหลบหลีกพ่อของฉัน ไก่ภายในคุณ?
Because I haven't your gift for avoiding people.เพราะว่า ผมไม่มีความสามารถในการหลบหลีกคนได้เก่งเหมือนคุณนี่
And she knew her way around HPD well enough to elude capture, blow the place up and then vanish.และเธอรู้เส้นทางในกรมตำรวจดีพอ ที่จะหลบหลีก วางระเบิด แล้วจากนั้นก็หายตัวไป
At a guess, a type of parry, beginning in the quarte position, ending with a twist of the wrist.ข้าเดาว่าเป็นการปัดป้องรูปแบบหนึ่ง ขณะยืนอยู่ในระยะประชิด หลบหลีกด้วยการบิดข้อมือ
Could hardly escape the little tulip.พยายามหลบยังไงก็หลบหลีก เจ้าดอกทิวลิปจ้อยนั่นไม่ได้หรอก
Yeah. Yeah, it's a pretty good escape.ใช่ มันเป็นที่หลบหลีกที่ดีเลยแหละ
Dean, even if she can dodge Crowley, as soon as Ellie dies, her soul is earmarked for hell.ดีน ถึงแม้ว่าเธอจะสามารถหลบหลีกครอว์ลี่ย์ได้ เร็วที่สุดเท่าที่เอลลีตาย จิตวิญญาณของเธอจะถูกส่งให้นรก
Oh, you know, making plans for the summer, dodging death by vampire hunter.โอ้, คุณรู้, กำลังวางแผนสำหรับซัมเมอร์ หลบหลีกความตายโดยนักล่าแวมไพร์
That way they evaded the security system of the building and got away with the gold.นั่นเป็นวิธีที่พวกเขาหลบหลีก ระบบรักษาความปลอดภัยของตึก และหนีไปพร้อมกับทอง
I ain't shunning a damn thing, sir.ฉันไม่ได้หลบหลีกสิ่งแช่งครับ
They're for capturing those elusive Smurfs.แต่มีไว้จับจอมหลบหลีกอย่างพวกสเมิร์ฟ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลบหลีก
Back to top