ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมึก*, -หมึก-

หมึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมึก (n.) ink Syn. น้ำหมึก
English-Thai: HOPE Dictionary
magnetic inkหมึกแม่เหล็กเป็นหมึกพิเศษชนิดหนึ่ง มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านตัวอักษรที่พิมพ์ด้วยหมึกชนิดนี้ได้ และจะแยกได้ว่ามีข้อความใดบ้าง โดยใช้คุณสมบัติของแม่เหล็ก หมึกแม่เหล็กชนิดนี้ มักใช้พิมพ์ในกิจการธนาคาร เช่น เลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค หรือแบบฟอร์มเบิกเงิน เป็นต้น
aquatint(แอค'วะทินทฺ) n.ศิลปการกัดและลายเว้าด้วยกรด ทำให้เป็นภาพเหมือนเขียนด้วยหมึกหรือสีน้ำ. -aquatinter n. (tinted water)
brayer(เบร'เออะ) n. ลูกกลิ้งเล็ก ๆ สำหรับป้ายหมึก
bubble jet printerเครื่องพิมพ์แบบบับเบิลเจ็ตหมายถึง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกที่ใช้ความร้อนฉีดหมึกออกมาแทนที่จะใช้ไฟฟ้า
capreolate(แคพ'ริอะเลท) adj. คล้ายหนวดปลาหมึก,เป็นเส้นหยิก
carbon ribbonผ้าหมึกพิมพ์หมายถึง แถบผ้าหมึกที่ใช้ในเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) ผ้าหมึกนี้จะเป็นตัวทำให้ตัวหนังสือชัดหรือจาง ถ้าเมื่อใด ตัวหนังสือที่พิมพ์จาง ลองตรวจสอบดูผ้าหมึกพิมพ์ เพราะผ้าหมึกพิมพ์อาจจะเก่า ให้จัดการเปลี่ยนใหม่
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
characters per secondจำนวนอักขระต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า CPS แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่าเครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น (เครื่องพิมพ์เลเซอร์จะพิมพ์ที่ละหน้า) ดู printer ประกอบ
color printerเครื่องพิมพ์สีหมายถึงเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สีต่าง ๆ ได้ ส่วนมากจะเป็นประเภทฉีดหมึก (ink jet) การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษ ไม่ให้หมึกซึม สีที่ใช้อาจมีเพียง 3 สี แต่คอมพิวเตอร์สามารถสั่งให้ผสมออกมาเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
cps(ซีพีเอส) ย่อมาจาก characters per second แปลตรง ๆ ได้ว่า อักขระต่อวินาที ใช้เป็น หน่วยวัดความเร็วในการพิมพ์ว่า เครื่องพิมพ์ สามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักขระในเวลา 1 วินาที ใช้กับเครื่องพิมพ์แบบจุด (dot matrix) และแบบฉีดหมึก (ink jet) เท่านั้น
cuttlen. ปลาหมึก,ลิ้นทะเล
cuttlefishn. ปลาหมึก
fount(ฟอนทฺ) n. น้ำพุ,แหล่ง,แหล่งกำเนิด,ที่มา,ที่เก็บน้ำมัน,ที่เก็บน้ำหมึก,ชุดตัวพิมพ์ที่สมบูรณ์, Syn. fountain
fountain penn. ปากกาหมึกซึม
gravure(เกร'เวอะ) n. วิธีพิมพ์ภาพโดยใช้แม่พิมพ์ที่มีหมึกหุ้มซึมเข้าไปในกระดาษ,แผ่นแม่พิมพ์หรือภาพพิมพ์ของวิธีการพิมพ์ดังกล่าว, Syn. intaglio process
ink(อิงคฺ) n. หมึก,หมึกเขียน. vt. ทาหรือเขียนด้วยหมึก.
ink jet printerเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่ใช้วิธีฉีดหมึกลงบนแผ่นกระดาษแทนการกระแทกตัวพิมพ์ลงบนผ้าหมึกแบบเครื่องพิมพ์แบบกระทบ (impact printer) เครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำงานเงียบกว่า ผลงานที่ออกมาก็มีคุณภาพดีกว่า (แต่ยังไม่ดีเท่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์)
drum printerเครื่องพิมพ์แบบดรัมเป็นอุปกรณ์แสดงผลชนิดเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์แบบกดตัวพิมพ์ผ่านผ้าหมึกพิมพ์ ตัวพิมพ์จัดเรียงเป็นแถวบนพื้นผิวทรงกระบอกหมุนวนอยู่ตลอดเวลา การพิมพ์แบบนี้ จะพิมพ์ไปทีละตัว เช่นพิมพ์ตัว A ทุกตัวที่มีอยู่ในบรรทัดหนึ่ง ๆ เมื่อกดพิมพ์ตัว A หมุนผ่านช่องพิมพ์เสร็จแล้ว ก็จะพิมพ์ตัว B ต่อไปตามลำดับจนหมดตัวอักษร ซึ่งหมายถึงกระบอกตัวพิมพ์หมุนรอบตัวมันเองครบหนึ่งรอบ
impact printerเครื่องพิมพ์แบบกระทบเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งที่พิมพ์ข้อความลงบนกระดาษ โดยใช้ฆ้อนตอกผ่านผ้าหมึกพิมพ์ลงบนกระดาษ ทำให้เกิดเป็นรูปตัวอักขระต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น เครื่องพิมพ์แบบจาน (daisy wheel) เครื่องพิมพ์แบบดรัม (drum printer) และเครื่องพิมพ์แบบสายโซ่ (chain printer) การพิมพ์แบบนี้ อาจทำได้ทีละหลายชุดพร้อม ๆ กัน โดยใช้กระดาษก๊อปปี้ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ทำไม่ได้)
inker(อิง'เคอะ) n. ลูกกลิ้งหมึกของแท่นพิมพ์,ที่พิมพ์หมึก
inkpotกระปุกหมึก
inky(อิง'คี) adj. ดำสนิท,ดำมืดมิด,คล้ายหมึก,เปื้อนหมึก, See also: inkiness n., Syn. black
magnetic ink character reเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็กใช้ตัวย่อว่า MICR (อ่านว่า เอ็มไอซีอาร์) หมายถึง เครื่องอ่านตัวอักขระที่พิมพ์ด้วยหมึกแม่เหล็ก การอ่านหมึกแม่เหล็กที่ว่านี้ ใช้วิธีอ่านด้วยแสง ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้น ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น
micr(เอ็มไอซีอาร์) ย่อมาจาก magnetic ink character reader แปลว่าเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก การอ่านนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์ หมึกที่ใช้ต้องมีลักษณะพิเศษ เช่นเป็นแม่เหล็ก ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น
mollusc(มอล'ลัสคฺ) n. สัตว์จำพวกหอยและปลาหมึก
mollusk(มอล'ลัสคฺ) n. สัตว์จำพวกหอยและปลาหมึก
octopus(ออค'ทะพัส) n. ปลาหมึก pl. octopuses,octopi
printer(พริน'เทอะ) n. ผู้พิมพ์,เจ้าของโรงพิมพ์,ช่างพิมพ์,เครื่องพิมพ์หมายถึง อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่รับสัญญาณตรงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพิมพ์งานออกมาเป็น ข้อความ ภาพ ลงบนกระดาษ หรือวัตถุอื่นในประเภทเดียวกัน เครื่องพิมพ์ที่ใช้ในปัจจุบันมีหลายประเภท เช่น แบบกระทบ (impact printer) ซึ่งจะรวม ถึงแบบจุด (dot matrix) และแบบจาน (daisy wheel) นอกจากนั้น ก็ยังมีแบบไม่กระทบ (non impact printer) ซึ่งแบ่งเป็นแบบฉีดหมึก (ink jet) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ดู chain printer, character printer, daisy wheel printer,dot matrix printer, dot printer, drum printer, electrothermal printer, high speed printer, impact printer, ink jet printer, laser printer, line printer, nonimpact printer, page printer, stylus printer, thermal printer, wire printer, wheel printer ประกอบ
printing inkn. หมึกพิมพ์
roll(โรล) vi.,vt. ม้วน,มวน,กลิ้ง,กลอก,บด,หมุน,คลึง,ผ่านพ้นไป,หัน,พเนจร,ออกเดินทาง,เริ่มปฏิบัติการ,ดำเนินการ,ทำให้หมุน,ห่อ,พับ,ใส่หมึกเข้าที่ลูกกลิ้ง,ปล้น,ชิงทรัพย์ n. เอกสารที่ม้วน,มวนบุหรี่,สมุดรายชื่อ,บัญชีหางว่าว,ทะเบียน,ลูกโม่,ลูกรอก,เพลากลิ้ง,เครื่องลูกกลิ้ง
spool(สพูล) n. แกนม้วนสาย,หลอดม้วน,สายม้วน,ผ้าหมึกพิมพ์ดีด,สิ่งที่พันรอบแกนหรือหลอด. vt. ม้วน,พัน,เอาสายพันออก. ที่เก็บพัก (ข้อมูล) หมายถึง ที่ที่ใช้เก็บข้อมูลไว้ชั่วคราวก่อนที่จะสั่งให้พิมพ์ออกมาให้ดูทางเครื่องพิมพ์, Syn. reel
squid(สควิด) n. ปลาหมึก
stylograph(สไท'ละกราฟ,-กราฟ'ฟิค) n. ปากกาหมึกหลอดจิ๋ว (แทนที่จะเป็นปุ่มที่หัว) ,ปากกาปากเหล็ก (สมัยก่อน) สำหรับเขียนแผ่นขี้ผึ้ง
stylographic pen(สไท'ละกราฟ,-กราฟ'ฟิค) n. ปากกาหมึกหลอดจิ๋ว (แทนที่จะเป็นปุ่มที่หัว) ,ปากกาปากเหล็ก (สมัยก่อน) สำหรับเขียนแผ่นขี้ผึ้ง
tentacle(เทน'ทะเคิล) n. หนวด,งวง,งวงปลาหมึก,ขนสัมผัส,หนวดสัมผัส., See also: tentacula adj.
toner(โท'เนอะ) n. น้ำยาสี,น้ำยาปรับสี,ตัวปรับ,หมึกพิมพ์หมายถึง สารที่มีลักษณะเหมือนหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ในความเป็นจริงนั้น สารนี้เป็นเกล็ดวัสดุที่สามารถประจุกระแสไฟได้ มีลักษณะการทำงานคล้ายเครื่องถ่ายเอกสาร กล่าวคือความร้อนจะทำให้สารนี้ละลาย ทำให้เกิด เป็นตัวอักษรหรือภาพบนกระดาษ
toner cartridgeคาร์ทริดจ์หมึกพิมพ์หมายถึง กล่องที่ใส่เกล็ดหมึกพิมพ์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer)
xerographic printerxerographic printer เครื่องพิมพ์แบบถ่ายสำเนาหมายถึง เครื่องพิมพ์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วิธีการพิมพ์ด้วยประจุไฟฟ้าลงบนแผ่นกระดาษเป็นตัวอักษรก่อน แล้วจึงปัดด้วยผ้าหมึกแห้งให้ขึ้นเป็นสีทีหลัง เป็นการใช้ทั้งความร้อน และแรงอัด ทำให้เกิดเป็นภาพหรือตัวอักษรที่คมชัดมาก ความเร็วในการพิมพ์จะอยู่ในราว 400 บรรทัดต่อนาที
English-Thai: Nontri Dictionary
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์
cuttlefish(n) ปลาหมึก,ลิ้นทะเล
ink(n) หมึก
inkstand(n) ที่วางหมึกและปากกา,ขวดหมึก
inkwell(n) ขวดหมึก,ที่ใส่หมึก
octopus(n) ปลาหมึกยักษ์
smudge(n) รอยด่าง,รอยเปื้อน,จุด,หยดหมึก
spool(n) หลอด,หลอดด้าย,ฟิล์มถ่ายรูป,ผ้าหมึกพิมพ์ดีด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
magnetic inkหมึกแม่เหล็ก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ink ballลูกประคบหมึก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ink jet printerเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
magnetic ink character reader (MICR)เครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก (เอ็มไอซีอาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MICR (magnetic ink character reader)เอ็มไอซีอาร์ (เครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inkหมึก [TU Subject Heading]
Printing inkหมึกพิมพ์ [TU Subject Heading]
Toners (Xerography)หมึกผง (การถ่ายเอกสารด้วยระบบไฟฟ้าสถิต) [TU Subject Heading]
Camelsอูฐ,หมึกสำหรับวาดเขียน [การแพทย์]
Cephalopods ปลาหมึก เป็นสัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง อยู่ในจำพวกหอยที่มีวิวัฒนาการสูง มีตาสามารถมองเห็นภาพได้และมีระบบขับเคลื่อนตัวได้อย่างรวดเร็ว เหมือนปลา สามารถไล่ล่าเหยื่อได้ จึงจัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ลำตัว มีลักษณะคล้ายถุง ห่อหุ้มอวัยวะภายในและเหงือกไว้ มีระยางค์รอบปาก 8-10 อัน ประกอบด้วยปุ่มดูด (sucker) ซึ่งช่วยในการจับและเกาะยึด ปลาหมึกมี 4 พวก คือ พวกรูปร่างยาว (squid), พวกรูปร่างแบนกว้าง (cuttlefish), พวกลำตัวกลม (octopus) และพวกที่มีเปลือกอยู่ด้านนอกตัว (nautilus) [สิ่งแวดล้อม]
Magnetic Ink Character Recognition การรู้จำอักขระหมึก [คอมพิวเตอร์]
molluskมอลลัสก์, สัตว์ในไฟลัมมอลลัสกา มีลำตัวอ่อนนิ่ม ไม่มีข้อปล้อง รูปร่างค่อนข้างสั้น มีกล้ามเนื้อด้านหน้าท้องทำหน้าที่เป็นขาเดิน เช่น หอยต่าง ๆ หมึก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Molybdenite โมลิบดีไนต์ แหล่ง - พบอยู่ในหินแกรนิตที่บ้านน้ำขุ่น จังหวัดจันทบุรี ประโยชน์ - เป็นแร่สำคัญที่ให้โมลิบดีนัม ถลุงเอาโลหะ มาผสมทำเหล็กกล้าชนิดทำเกราะ ใช้ทำส่วนประกอบอากาศยานทุกชนิด รถยนต์ เพลาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ อุปกรณ์หล่อลื่น และใช้ทำเครื่องมือที่มีรอบหมุนสูง อุตสาหกรรมเหล็กหล่อผสม โลหะนี้ใช้ทำรางรถไฟและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้ทำสีย้อมผ้าและหมึกสำหรับพิมพ์หิน [สิ่งแวดล้อม]
Papyrusกระดาษปาปิรุสชาวอียิปต์โบราณใช้กระดาษปาปิรุส (Papyrus) ในการบันทึก เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ทำกระดาษปาปิรุสนี้ ชาวอียิปต์ได้มาจากการนำเอาต้นปาไปรัส (คล้ายต้นอ้อ) ซึ่งมีมากแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ นำมาลอกเอาเยื่อบาง ๆ ประกบกันหลาย ๆ ชั้น และทำเป็นแผ่นกระดาษขึ้นมา แผ่นกระดาษเหล่านี้เมื่อนำเอาด้านข้างมาต่อกัน จะเป็นแผ่นที่ยาวออกทางด้านข้าง บางฉบับยาวถึง 40 หลา จากนั้นใช้หญ้ามาทุบปลายให้เป็นฝอยใช้แทนพู่กัน และต่อมาใช้ปล้องหญ้าตัดทำเป็นปากกา ส่วนหมึกที่ใช้ทำด้วยถ่านไม้บดละเอียดผสมกับยางไม้ การใช้กระดาษปาปิรุสได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่าง ๆ ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ชาวอียิปต์ใช้การบันทึกลงในกระดาษปาปิรุส เมื่อจบการบันทึกก็จะม้วนแล้วมัดไว้เป็นม้วนๆ (Papyrus roll) โดยเรื่องราวที่บันทึกส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา การปกครอง และตำรายา
Squid fisheriesประมงปลาหมึก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ink (n.) หมึกจากปลาหมึก See also: สารสีดำ
India ink (n.) หมึกสีดำสำหรับเขียนหรือวาดภาพ
burin (n.) ปากกาหมึกซึม See also: ปากกาปลายแหลม Syn. stylograph
cuttlefish (n.) ปลาหมึกกระดอง
fountain pen (n.) ปากกาหมึกซึม
ink (n.) น้ำหมึก See also: หมึก Syn. tusche, paint, watercolor
ink (vt.) ลงหมึก See also: เติมหมึก Syn. blacken, paint, shade
ink in (phrv.) เติมหมึกให้เต็ม
ink over (phrv.) ทับด้วยหมึก
ink-jet (n.) ระบบการพิมพ์แบบพ่นหยดหมึกขนาดเล็ก
inker (n.) ลูกกลิ้งหมึกของแท่นพิมพ์ See also: ที่พิมพ์หมึก, ผู้เขียนด้วยหมึก
inkhorn (n.) ขวดหมึก See also: ภาชนะใส่หมึก
inkstand (n.) แท่นหมึก See also: ที่ใส่เครื่องเขียน Syn. inkwell
inkwell (n.) ที่ใส่หมึก See also: ขวดหมึก Syn. inkstand
inky (adj.) ดำเหมือนหมึก See also: เปื้อนหมึก, ประกอบด้วยหมึก Syn. black, pitch-black, dark
lay up (phrv.) ล้างหมึกออกจาก
loggerhead (n.) ที่ใส่หมึกมีฐานแบนและกว้าง
mark with (phrv.) (ครู) กาเครื่องหมาย (ด้วยหมึก,ดินสอ ฯลฯ)
mollusc (n.) สัตว์จำพวกหอยและปลาหมึก Syn. mollusk
mollusk (n.) สัตว์ทะเลประเภทหอยและปลาหมึก Syn. clam, oyster
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is a mark of ink on his shirtมีรอยหมึกบนเสื้อเชิร์ตของเขา
This pen has run outปากกาแท่งนี้หมึกหมดแล้ว ขอยืมคุณหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
India blue is near impossible to wash off.หมึกของ บลู ออฟ อินเดีย ล้างออกยากซะด้วย
It's prison ink, definitely gang-related.หมึกของคุก เป็นสมาชิกแกงค์
Ink all over their facesหมึกดำเลอะทั่วหน้าทั้งคู่
The blue ink ran out.หมึกน้ำเงินคงหมดพอดี
Some of the inks are newer.หมึกบางแห่งจะใหม่กว่า
Ferrous sulphate inks can only be brought out with heat.หมึกผงเหล็กซัลเฟต จะเปลี่ยนสีเมื่อโดนความร้อน.
Invisible ink, really? You guys can't just use the phone?หมึกล่องหน จิงอะ พวกคุณไม่
Ah, the invisible ink Washington used to pass messages to the Culpers.หมึกล่องหน วอชิงตันเคยใช้มัน เพื่อส่งข้อความไปหาพวกคูลเปอร์
Invisible ink fluoresces under UV.หมึกล่องหนจะเรืองแสง ภายใต้แสงยูวี
Ink's already dry.หมึกหมดไปเรียบร้อยแล้วล่ะ
The ink writing on the page is clearly visible.หมึกเขียนยังคมชัดอยู่
An octovamp? A vamptopus?หมึกแวมไพร์ แวมไพร์หมึก
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs,คือการที่เราไม่มีปืนกลมือ ไม่มีตลับหมึกที่ไม่มีขอบไม่มี ระเบิดกระทบ ไม่มีสนามยิงปืนใหญ่ไม่มีรถถัง มาก
Come on, asshole! Pitch!มาเลย ไอ้ตูดหมึก ขว้าง
Right this way, Your Assholiness.งั้นเชิญทางนี้เลย ไอ้ตูดหมึก
Six huge tendrils moved toward him, weaving their bloated heads through the silent cabin like a giant octopus.หนวดยักษ์เลื้อยเข้าหาเขา หัวของมันโบกสะบัด มันดูเหมือนหมึกยักษ์
I crave the tasty tentacles of octopi for teaฉันต้องการหนวดปลาหมึก รสดีสำหรับน้ำชา
After that, I worked on a squid boat in Monterey... then I went down to Los Angeles to the pier in Santa Monica... and started doing portraits there for 10 cents apiece.หลังจากนั้นก็ไปทำงาน บนเรือจับปลาหมึกที่มอนทาเรย์ แล้วก็ไปลอสแองเจลิส ไปอยู่ท่าเรือที่ซานต้าโมนิก้า เริ่มเขียนภาพเหมือนขายหัวละ 10 เซนต์
Barracudas, stingrays, electric eel, trout, hammerheads, piranhas, giant squid, octopi...บาราคูด้าปลากระเบนปลาไหลไฟฟ้า เทร้าท์ ฉลามหัวค้อน ปิรันย่า - ปลาหมึกยักษ์ แมงกะพรุน
Here, you get your quills and ink.ซื้อปากกาขนนกกับหมึกที่นี่
In your dreams, loser!ฝันไปเถอะ ไอ้ตูดหมึก!
Because it's him.ไอ้ตูดหมึกตอน ป.6 หนะ
My hometown must be bustling with squid and shrimp fishing nowตอนนี้ที่บ้านฉัน คงถึงฤดูจับกุ้งกับปลาหมึกแล้ว
When young Harry stepped into Flourish and Blotts this morning to purchase my autobiography, Magical Me which, incidentally, is currently celebrating its 27th week atop the Daily Prophet bestseller list he had no idea that he would, in fact, be leaving wiหนุ่มน้อยแฮร์รี่ เข้ามาในร้านตัวบรรจงและหยดหมึก เพื่อซื้ออัตชีวประวัติของผมผู้วิเศษ ซึ่งให้บังเอิญที่ขณะนี้กำลังฉลอง
Tell me how I stopped four sentinels by thinking it.บอกหน่อยว่าทำไมผมถึงหยุดหมึกพิฆาตสี่ตัวได้ แค่คิดว่าจะทำ
That's what you felt when you touched those sentinels, but you weren't ready for it.นั่นคือสิ่งที่เธอรู้สึกตอนที่สัมผัสหมึกพิฆาตพวกนั้น แต่เธอยังไม่พร้อม
The squids are sneaky bastards. It could be a trap.พวกหมึกพิฆาตร้ายกาจมาก มันอาจจะเป็นกับดักก็ได้
Their EMP could take out every sentinel.อีเอ็มพีของพวกเขาจะฆ่าหมึกพิฆาตได้หมดเลย
If I were the machines, I'd send every sentinel here now.ถ้าผมเป็นเครื่องจักร ผมจะส่งหมึกพิฆาตมาที่นี่ตอนนี้เลย
I cannot tell you what it would mean to me to have a proper portrait up there of Doug Reed, the man who gave us Hope, instead of that asshole.ผมไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะมีความหมายแค่ไหน ที่จะมีรูปภาพที่เหมาะสมเแขวนไว้ตรงนั้น รูปของดัก รีด บุคคลซึ่งทำทุกอย่างให้เมืองโฮป ไม่ใช่ไอ้หน้าตูดหมึกนั่น
Isn't this a triple trinket? Oh, it's an inkwellนี่เงินสวยจังเลยค่ะ อ๋อมีตลับใส่หมึกด้วย
It's a portable inkwell for scholarsเงินตลับหมึกที่คนมีความรู้เอาไว้พกติดตัวหนะลูก
But what good is an inkwell without a writing brush?ว้าว แต่ว่ามีแต่หมึกจะทำอะไรได้ ไม่มีภู่กันซักหน่อย
But if he was poisoned, you willing to put the man's life in the hands of retread cops and ex-MPs?ถ้าคุณปิดบังข้อมูลในรายงานละก็... คุณจะได้รับสำเนารายงานก่อนหมึกจะแห้ง
Remember that ass-bag, Hugo, from the convention?จำไอ้ Hugo ตูดหมึก ในงานนั้นได้ใช่ไหม?
Or it could be, since the primary writing medium of the time was iron gall ink, the "pen" is... just a pen.หรืออาจจะเป็น, การเขียนของยุคกลางใช้เหล็กจิ้มหมึกเขียน, "ปากกา"... .
Wait a minute. "Iron pen" - the "iron" does not describe the ink in the pen, it describes what was penned.เดี๋ยวสิ. "ปากกาเหล็ก" - "เหล็ก"ไม่ได้หมายถึงหมึกในปากกา, มันหมายถึงการเขึยน.
Now if this thing's in invisible ink, how do we look at it?ทีนี้ ถ้ามันเป็นหมึกล่องหน, เราจะทำยังไงกับมัน?
He's such a little skeez. Give me your phone.เค้ามันไอ่ตูดหมึก / เอาโทรศัพย์มาสิ
I'm going to get some squidแม่ไปเอาปลาหมึกดีกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมึก
Back to top