ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมอก*, -หมอก-

หมอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมอก (n.) fog
หมอก (adj.) dark gray Syn. สีเทา, เทา
หมอกฎหมาย (n.) expert of law See also: lawyer, attorney, barrister, solicitor Syn. ทนาย, ทนายความ, นักกฎหมาย, หมอความ
English-Thai: HOPE Dictionary
aerosol(แอ' โรซอล) n. ละอองของเหลว, หมอก,ควัน, ของเหลวที่ถูกอัดในภาชนะกับแก๊สเฉื่อย แล้วสามารถถูกปล่อยออกเป็นละอองของเหลว (สเปรย์), Syn. smoke, fog)
brume(บรูม) n. หมอก., See also: brumous adj. เป็นหมอก
crocus(โคร'คัส) n. หม้อเถื่อน,หมอกำมะลอ
defog(ดิฟอก') {defogged,defogging,defogs} vt. เอาหมอกออก,เอาคราบความชื้นออก
demist(ดิมิสท') vt. ขจัดหมอก,เอาหมอกออก
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
film(ฟิล์ม) n. ฟิล์ม,เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,หมอกบาง,ฝ้า,ฟิล์มถ่ายรูป,ฟิล์มภาพยนตร์,ภาพยนตร์. vt. เอาฟิล์มหุ้ม,ถ่ายภาพยนตร์,ฉายภาพยนตร์. vi. ปกคลุมด้วยฟิล์ม
fog(ฟอก) {fogged,fogging,fogs} n. หมอก,ควันหมอก,ความยุ่งเหยิงใจ,ความคลุมเครือ,ฟ้ามัว vt. ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้เกิดฟ้ามัวขึ้น,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งง. vi. ปกคลุมไปด้วยหมอก
foggy(ฟอก'กี) adj. มีหมอกลง,คล้ายหมอก,สลัว,ไม่ชัด,เลอะเลือน,คลุมเครือ,มีฟ้ามัว. -foggily adv., See also: fogginess n., Syn. hazy ###A. clear
fumulusชั้นเมฆหมอก
haze(เฮซ) n. หมอก,เมฆหมอก,ความสลัว,ความมืดสลัว,ความเลอะเลือน vt. กลั่นแกล้ง,ยั่วเย้า,ระราน, Syn. vagueness
hazy(เฮ'ซี) adj. เป็นหมอก,มีหมอก,สลัว,มืดสลัว,เลอะเลือน,ไม่ชัด., See also: hazily adv. haziness n., Syn. foggy,cloudy
mist(มิสทฺ) n. หมอก,สิ่งที่คล้ายหมอก,ความพร่ามัว. vi. พร่ามัว,ฝนตกเป็นเม็ดเล็กมาก. vt. ทำให้พร่ามัว, Syn. fog,haze
misty(มิท'ที) adj. มีหมอกคลุม,พร่ามัว,ไม่ชัด, See also: mistily adv. mistiness n.
mountebank(เมาทฺ'แบงคฺ) n. คนหลอกลวง,หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ,กำมะลอ. vi. ประกาศชวนเชื่อดังกล่าว,หลอกลวง., See also: mountebankery n., Syn. quack,charlatan,
murk(เมิร์ค) n. ความมืด,ความโศกเศร้า,หมอก. adj. มืด,มืดมน, Syn. mirk
murky(เมิร์ค'คี) adj. มืดมนมาก,ปกคลุมไปด้วยหมอก,ไม่ชัดเจน,มอ,มัว,เคลือบคลุม, See also: murkily adv. murkiness n., Syn. mirky,dark,gloomy,obscure
pea soupn. ซุปถั่ว,น้ำแกงถั่ว,หมอกหนาสีเหลือง
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
smog(สมอค) n. ควันหมอก,หมอกผสมควัน.
smoke(สโมค) n. ควัน,เขม่า,ละอองควัน,หมอก,ไอน้ำ,สิ่งที่ไม่มีความหมาย,ความไม่ชัดแจ้ง,ความคลุมเครือ,การสูบบุ-หรี่,ช่วงเวลาของการสูบบุหรี่,บุหรี่หรือซิการ์,ระบบอนุภาคของแข็งในแก๊ส,สีน้ำเงินอ่อน,สีควัน,เจ้าหน้าที่ดับเพลิง,คนผิวดำ,ความเร็ว vi.,vt. มีควัน,พ่นควัน,มีไอลอยขึ้นมา,สูบบุหรี่
smother(สมัธ'เธอะ) vi. ทำให้หายใจยาก,ทำให้หายใจหอบ,ดับ,ทำให้ตาย,ขจัด,ทำลายล้าง,ข่มอารมณ์,ข่มใจ,อดกลั้น,กลบ,กลั้น,ปิดมิดชิด,ปกปิด,ปกคลุม. vi.หายใจออก,หายใจหอบ,ถูกข่ม,ถูกปิดบัง. n.. ควันหนาจนหายใจลำบาก,สภาพที่หายใจลำบาก,สภาพที่ถูกข่มเอาไว้,หมอกหนาจัด,ความยุ่งเหยิง
soup(ซูพ) n. ซุป,น้ำแกง,สิ่งที่เหมือนน้ำแกง,หมอกหนา,กำลังเสริม (โดยเฉพาะกำลังม้า)
steam(สทีม) n. ไอน้ำ,ไอ,หมอก,กำลัง,พลังงาน,อำนาจvi. ปล่อยไอน้ำ,พ่นไอ,เป็นไอ,เคลื่อนที่ด้วยพลังไอน้ำ,โกรธ,แสดงความโกรธ vt. นึ่ง,อบ,ต้ม. adj. ด้วยไอน้ำ,ใช้ไอน้ำ,ทำไอน้ำ,เกี่ยวกับไอน้ำ.
vapor(เว'เพอะ) n.,vi.,vt. ไอหมอกหนา,ไอน้ำ,ควัน,กลายเป็นไอ,กลายเป็นควัน, Syn. visible exhalation
vaporous(เว'เพอะเริส) adj. เป็นไอ,เต็มไปด้วยไอ,มีไอมาก,มีหมอกมาก,คลุมเครือไปด้วยหมอก,ไม่สำคัญ., See also: vaporousness n. vapourousness n. vaporosity n. vapourosity n.
vapour(เว'เพอะ) n.,vi.,vt. ไอหมอกหนา,ไอน้ำ,ควัน,กลายเป็นไอ,กลายเป็นควัน, Syn. visible exhalation
vapourous(เว'เพอะเริส) adj. เป็นไอ,เต็มไปด้วยไอ,มีไอมาก,มีหมอกมาก,คลุมเครือไปด้วยหมอก,ไม่สำคัญ., See also: vaporousness n. vapourousness n. vaporosity n. vapourosity n.
weather(เวธ'เธอะ) n. สภาพบรรยากาศ (ลม,ผน,ฟ้า,อุณหภูมิ,ความชื้น,เมฆ,หมอก,ความกดดันเป็นต้น) ,อากาศ,ลมแรง,พายุ vi. มีการเปลี่ยนแปลง (เมื่อปล่อยให้ถูกอากาศ) ,ทนต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศ. adj. ต้านลม,under the weather ไม่สบาย,ป่วย,สถานการณ์,สภาวะ,สภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
befog(vt) ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ไม่ชัด
charlatan(n) คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
fog(n) หมอก,ควัน,ฝ้า,ความคลุมเครือ,ความมัว,ความยุ่งใจ
foggy(adj) เต็มไปด้วยหมอก,คล้ายหมอก,มีหมอกลง,คลุมเครือ,สลัว
gray(adj) สีเทา,สีหมอก,มืด,สลัว,แก่,ชรา,หงอก
grey(adj) สีเทา,สีหมอก,แก่,ชรา,หงอก
haze(n) หมอก,เมฆหมอก,ความมืดสลัว
hazy(adj) มีหมอก,มืดสลัว,ไม่ชัด,สลัว
mist(n) หมอก,ความขุ่น,ความพร่ามัว
mistiness(n) ความคลุมเครือ,ความพร่ามัว,การมีหมอก
misty(adj) คลุมเครือ,พร่ามัว,มีหมอก,เลือนราง
murky(adj) มืด,มัว,ทึบ,มอ,มืดมน,มีหมอก
nebulous(adj) คลุมเครือ,มืดมัว,เหมือนหมอก
smoke(n) ควัน,เขม่า,ไอน้ำ,หมอกควัน,การสูบบุหรี่
steam(n) หมอก,ไอน้ำ,พลังงาน,กำลัง,อำนาจ
vapour(n) ไอ,ควัน,หมอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
smogหมอกควัน, หมอกปนควัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aerosol๑. ละอองลอย๒. หมอกยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atomiser; atomizer; nebuliser; nebulizerเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fog lampไฟตัดหมอก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nebulisation; nebulization๑. การพ่นเป็นหมอก, การพ่นเป็นละออง๒. การรักษาด้วยการพ่นเป็นหมอก, การรักษาด้วยการพ่นเป็นละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nebulizer; atomiser; atomizer; nebuliserเครื่องพ่นหมอก, เครื่องพ่นละออง, เครื่องทำละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
therapy, aerosolการรักษาด้วยหมอกยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advection fogหมอกเกิดจากการ เคลื่อนที่ของมวลอากาศไปในแนวนอน [อุตุนิยมวิทยา]
Fog หมอก เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ชนิดหนึ่งที่ ประกอบด้วยกลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่าลอยอยู่ในอากาศใกล้พื้นดิน โดยปกติจะทำให้ทัศนวิสัยทาง แนวนอนที่ผิวพื้นโลกลดลงเหลือน้อยกว่า 1 กิโลเมตร (0.62 ไมล์) ถ้าละอองน้ำที่ประกอบเป็นหมอกนั้นเป็นผลึกน้ำแข็ง เราเรียกว่า หมอกน้ำแข็ง (ice fog) หมอกหรือเมฆต่างกันแต่เพียงว่า หมอกนั้นมีฐานอยู่ติดพื้นดิน ส่วนฐานเมฆอยู่สูงเหนือพื้นดินขึ้นไป หมอกทุกชริดเกิดเมื่ออุณหภูมิอากาศมีค่าเท่ากับหรือเกือบเท่ากับอุณหภูมิจุด น้ำค้างทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นละอองน้ำ การเกิดหมอกนั้นเกิดขึ้นได้ 2 วิธี เมื่ออุณหภูมิของอากาศลงลด จนเท่ากับอุณหภูมิน้ำค้างจะจะเกิดหมอกชนิดที่เกิดจากการพาความร้อนในแนวนอน (advection fog) หมอกเกิดจากการแผ่รังสี (radioaction fog) หรือหมอกลาดเนินเขา (up-slop fog) อีกวิธีหนึ่งคือ เกิดจากเพิ่มความชื้นเข้าไปในอากาศทำให้จุดน้ำค้างมีค่าสูงขึ้น ซึ่งจะเกิดหมอกชนิดไอน้ำ (steam fog) หรือหมอกในแนวปะทะอากาศ (frontal fog) จะไม่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิจุดน้ำค้างต่างจากอุณหภูมิอากาศเกินกว่า 4 องศาฟาเรนไฮด์ (2.2 องศาเซลเซียส) [สิ่งแวดล้อม]
Mist หมอกน้ำค้าง เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่งประกอบ ด้วยละอองเล็กมากจนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำค้างมีลักษณะเช่นเดียวกับหมอกแต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้างเกิดขึ้นเหนือที่ใดมักจะแลดูคล้ายม่านบาง สีเทาคลุมอยู่เหนือภูมิประเทศแห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัยที่ผิวพื้นดินลดลงน้อยกว่าหมอก แต่ยังเห็นได้ใกล้เกินกว่า 1 กิโลเมตร ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกน้ำค้างมักจะน้อยกว่า 95% หมอกน้ำค้างเป็นสภาพอากาศที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก [สิ่งแวดล้อม]
Post - frontal fogหมอกเกิดตามหลังแนว ปะทะอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Pre - frontal fogหมอกเกิดก่อนแนวปะทะ อากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Shallow fogหมอกตื้น [อุตุนิยมวิทยา]
Smogหมอกควัน [TU Subject Heading]
Supercooled fogหมอกเย็นจัดต่ำกว่า จุดเยือกแข็ง [อุตุนิยมวิทยา]
Tropical air fogหมอกอากาศเขตร้อน [อุตุนิยมวิทยา]
Upslope fogหมอกลาดเนินเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Cloudกลุ่มหมอก,สีขาวขุ่น [การแพทย์]
Mock False Viperงูหมอก [การแพทย์]
Vapour ไอ สถานะที่เป็นก๊าซของสารใดๆ ; ไอที่มองเห็นได้ที่ฟุ้งกระจายหรือ แขวนลอยอยู่ในอากาศ เช่น หมอก ไอน้ำ ควัน [สิ่งแวดล้อม]
Drizzle ฝนละออง หรือฝนหยิม หยาดน้ำฝนที่เป็นเม็ดมีขนาดเล็กละเอียดเป็น ละออง หรือเป็นฝอยบาง ๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.5 ม.ม. (0.02 นิ้ว) ตกค่อนข้างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นเม็ดเล็กละเอียด และอยู่ใกล้ชิดกันมากสามารถลอยปลิวไป มาตามกระแสลมได้ และมักตกจากเมฆสเตรตัสชั้นต่ำ จึงทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี แตกต่างจากหมอกตรงที่ฝนละอองนี้จะตกจากท้องฟ้าลงสู่ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Precipitation น้ำฟ้าหรือหยาดน้ำฟ้า น้ำในลักษณะของเหลว หรือของแข็งรูปผลึก หรือของแข็งอสัณฐาน (amorphous) ซึ่งเกิดจากก้อนเมฆบนท้องฟ้าแล้วตกลงมายังพื้นโลก เช่น ฝน หิมะ ลูกเห็บ ฯลฯ หรือน้ำที่ตกจากฟ้าลงสู่ดินไม่ว่าจะมีภาวะ เป็นน้ำหรือน้ำแข็ง เช่น ฝนละออง ฝนธรรมดา หิมะ และลูกเห็บ ลักษณะของหยาดน้ำฟ้าดังกล่าวแล้วแตกต่างไปจากเมฆ หมอก น้ำค้างแข็ง และไอน้ำ หรือน้ำแข็งในรูปอื่นๆ ตรงที่หยาดน้ำฟ้าจะต้องตกจากบรรยากาศถึงพื้นดิน การวัดปริมาณของหยาดน้ำฟ้าใช้เครื่องมือแบบเดียวกันกับการวัดฝน ถ้าหยาดน้ำฟ้าที่ตกลงมาในเครื่องวัดนั้นมีลักษณะเป็นน้ำแข็ง ต้องทำให้ละลายตัวเป็นน้ำเสียก่อนแล้วจึงวัดปริมาณของน้ำนั้นออกมาด้วยการ เทียบเป็นความสูง คือเป็นเซนติเมตร หรือเป็นนิ้วเช่นเดียวกับการวัดฝน (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fog (n.) หมอก See also: หมอกควัน Syn. mist, haze
mist (n.) หมอก See also: ฝ้า, ควัน, สิ่งที่คล้ายหมอก Syn. fog, cloud, smoke
atmosphere pollution (n.) หมอกควัน See also: ควัน, ควันพิษ Syn. fog
smog (n.) หมอกควัน See also: ควัน, ควันพิษ Syn. atmosphere pollution, fog
clear (adj.) ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก Syn. unclouded, cloudless, sunny
cloudylike (adj.) เต็มไปด้วยเมฆหมอก Syn. dim, hazy Ops. unclouded
fogbank (n.) ชั้นของหมอกที่มองจากระยะไกล
fogbound (adj.) ที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้เพราะหมอกลงหนา
foggy (adj.) มีหมอกมาก See also: เต็มไปด้วยหมอก, มัวๆ, สลัว Syn. misty, dim, hazy Ops. clear
haze (n.) เมฆหมอก Syn. cloud, mist
hazy (adj.) ซึ่งมีหมอก See also: ซึ่งเต็มไปด้วยหมอก
mist (vi.) ถูกปกคลุมด้วยหมอก See also: หมอกลง, ถูกบดบังด้วยหมอก Syn. fog, haze Ops. clear
misty (adj.) ที่ปกคลุมด้วยหมอก See also: ซึ่งมีหมอกลง, ซึ่งพร่ามัว, เลือนราง Syn. foggy, hazy, dim Ops. cloudless, clear
nebulous (adj.) เต็มไปด้วยเมฆหมอก Syn. dim, cloudylike, hazy Ops. unclouded
overcloud (vi.) มีเมฆหรือหมอกปกคลุมมากเกินไป
overcloud (vt.) ทำให้มีเมฆหรือหมอกปกคลุมมากเกินไป
smoggy (adj.) เต็มไปด้วยหมอกควัน Syn. hazy, vaporous
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's foggyมีหมอก ร้อน หนาว
It's stormyมีพายุ หนาวยะเยือก/หนาวจัด มีเมฆหมอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ain't nothing there but fog and witches.ไม่เห็มีอะไรเลยนอกจาก หมอก กับ พวกแม่มด
"The smog rose hot off the grates,หมอกควันร้อนฟุ้งออกมาจากเตาผิง
This mist, it's some kind of, what, military fuck-up?หมอกนั่น เป็นความผิดพลาดของกองทัพ
The mist was first seen in the east.หมอกนี้ปรากษครั้งแรกทางตะวันออก
This soup is thick. Can you see anything?หมอกนี่หนามาก มองเห็นอะไรมั่งมั้ย?
Doctor said it wasn't bad, and they put her on antibiotics.หมอก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมาก และก็จ่ายยาแก้อักเสบให้แก
Acid fog! Take cover!หมอกพิษ กำลังมาทางนี้
♪ Said the doctor, "Holy hell, ♪หมอก็พูดว่า " คุณพระ! "
Doctors say things all the time; it doesn't make it true.หมอก็พูดอย่างนั้น อยู่ตลอดเวลา แล้วมันก็ไม่เห็น จะเป็นจริงเลย
The fog's coming from the anomaly on the 15th floor.หมอกมันคลุมไปทั่วชั้น 15
It's too thick. I can't see through this.หมอกมันหนาเกินไป ผมมองไม่เห็นทางเลย
The dark fog made him violent.หมอกมืดที่ทำให้เขามีความรุนแรง
The chiropractor was the last link to his old life that I know.หมอกระดูกเป็นตัวต่อสุดท้าย กับชีวิตเก่าของมี้คส์ที่ฉันรู้จัก
How can you diagnose someone as an obsessive-compulsive disorder and then act like I had a choice about barging in?หมอกรีน คุณเป็นคนตรวจผม และว่าผมเป็นคนจิตไม่สมประกอบ... ...แล้วทำไมต้องแปลกใจ เมื่อผมปุบปับโผล่มาอย่างนี้
You're not gonna get off that easily. Come on, Will.หมอก็รู้มันไม่เรื่องง่ายวิลล์ ต่อซิ
They insist nothing's wrong... that hell talk when he's ready.หมอก็ว่า ถ้าเขาพร้อม เขาจะพูดเอง
This fog is impossible.หมอกหนาจนถ่ายรูปไม่ได้เลย
The doctor told her not to eat cakes but she sneaked out to your shop.หมอก็ห้ามไม่ให้เธอทานเค้ก แต่เธอก็ยังแอบไปร้านคุณ
Dr. Gordon. This is your wake-up call.หมอกอร์ดอน นี่เป็นเสียงที่ใช้ปลุกคุณ
Dr. Gordon, I'm Det. Tapp... this is Det.หมอกอร์ดอน ผมนักสืบแท๊ปป์
Dr. Gourse? You talked to Dr. Gourse?หมอกอร์สเหรอ คุณคุยกับหมอกอร์สเหรอ
Medical and Red Team's findings were preliminary but consistent.หมอกับทีมเร้ด ได้ตรวจสอบเบื้องต้น และพวกเขาลงความเห็นตรงกัน
Dr. Garrigan. Please come quickly. The president is very sick.หมอการ์ริแกน ตามผมมาด้วยครับ ท่านประธานาธิบดีป่วยมาก
Are you saying this time was different?หมอกำลังจะบอกว่า ครั้งนี้ต่างออกไปเหรอ
FEMALE NURSE: The doctor's just in with another patient.หมอกำลังดูคนไข้อีกรายอยู่นะคะ
Doctor's checking the x-rays now to see if he can get it out.หมอกำลังดูเอ็กซเรย์อยู่ ดูว่าจะเอาออกได้ไหม
The doctors are gonna take care of him, okay?หมอกำลังดูแลเขา โอเค?
And they're making sure my lungs are okay.หมอกำลังตรวจอยู่ว่าปอดผมจะเป็นไรมั้ย
The doctors are doing everything they can.หมอกำลังทำทุกอย่างที่ทำได้
Chuck, our medical teams are trying to identify the poisoning agent to create an antidote for Ellie.หมอกำลังทำยาถอนพิษอยู่
That's the one they're trying to dig out of him now.หมอกำลังพยายามผ่าเอากระสุนออก
The doctor's coming, sir. But I'm not sure --หมอกำลังมาครับ แต่ผมไม่ชัวร์
A doctor is coming in a few minutes.หมอกำลังมาภายใน 2-3 นาทีนี้
You're waiting to hear about my "them," aren't you?หมอกำลังรอฟังเรื่องของ "มัน" อยู่ใช่มั้ย
I'm pretty good, so I'm still a watcher.หมอก็เก่งพอตัวนะ แต่ยังทำได้แค่มอง
The giant ash cloud created by this super-volcano will first envelop Vegas and then St. Louis and then Chicago and then, at long last Washington, D.C. will have its lights go out!หมอกเถ้าถ่านมหึมา ถูกสร้างขึ้นโดยโคตรภูเขาไฟ จะเข้าปกคลุมเวกัสเป็นแห่งแรก
I don't know.หมอก็ไม่รู้นะว่าจะช่วยได้ไหม
The doctors don't know why I went into a coma, and they don't know why I came out of it.หมอก็ไม่รู้ว่าทำไมแันถึงโคม่า และพวกเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงหาย
It was just me.หมอก็ไม่อยู่แล้ว เหลือแต่ผมนี่แหละ
The mist parted as the door to the taxi opened."หมอกไหลเข้าสู่รถแท็กซี่ผ่านทางประตูที่เปิดออก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมอก
Back to top