ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วนมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วนมาก*, -ส่วนมาก-

ส่วนมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนมาก (adv.) mostly See also: chiefly, largely, mainly, generally, on the whole Syn. ส่วนใหญ่, โดยมาก Ops. ส่วนน้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
all-purpose computerคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ออกแบบขึ้นใช้เพื่อให้ทำงานสนองความต้องการได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นคอมพิวเตอร์ที่อาจใช้วิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งเพื่อสั่งให้ทำงานได้ด้วยภาษาต่าง ๆ หลายภาษา (คอมพิวเตอร์ที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบันนี้ ส่วนมากจะเป็นคอมพิวเตอร์เอนกประสงค์ทั้งสิ้นดู special purpose computer เปรียบเทียบ
antivirusป้องกันไวรัสในทางคอมพิวเตอร์ จะหมายถึงโปรแกรมประเภทหนึ่งที่ช่วยป้องกัน ตรวจหา และกำจัดไวรัสก่อนที่ไวรัสนั้นจะเข้ามาทำลายโปรแกรมหรือข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะสามารถระบุชื่อไวรัสได้ด้วยดู virus ประกอบ
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
balloon helpคำอธิบายสั้น ๆ หมายถึง คำอธิบายพิเศษที่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชที่ใช้ System 7 จัดไว้ เพื่ออธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ส่วนมากจะเป็นคำอธิบายสั้น ๆ แสดบนจอภาพในลักษณะของคำพูดในหนังสือการ์ตูน ไม่เหมือน กับเมนู Help ของเดิม ที่มีข้อมูลหรือคำอธิบายยาว ๆ
knowlelge-basedฐานความรู้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในระบบผู้เชี่ยวชาญ (expert system) หมายถึง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อใช้เป็นฐานในการตัดสินใจของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในระบบผู้เชี่ยวชาญนี้ ฐานข้อมูลส่วนมากจะประกอบไปด้วยคำสั่งประเภท ถ้า...... (IF) มากทีเดียว ดู expert system และ artificial intelligence ประกอบ
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
color printerเครื่องพิมพ์สีหมายถึงเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์สีต่าง ๆ ได้ ส่วนมากจะเป็นประเภทฉีดหมึก (ink jet) การพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ต้องใช้กระดาษชนิดพิเศษ ไม่ให้หมึกซึม สีที่ใช้อาจมีเพียง 3 สี แต่คอมพิวเตอร์สามารถสั่งให้ผสมออกมาเป็นสีต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
cray research, inc.สถาบันวิจัยเครย์ เป็นชื่อบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นขนาดที่เรียกกับว่า supercomputer ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกมีชื่อว่า Cray I ในปี ค.ศ.1977 คอมพิวเตอร์ขนาดนี้จะมีราคาสูงมาก และมักจะใช้กับงานใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า การส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก เป็นต้น
cd-rom(ซีดีรอม) ย่อมาจาก compact disc read-only memory หมายถึง compact disc ที่เป็นฟอร์แมตสำหรับผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย และเก็บเสียง ภาพ และข้อความ เป็นต้น เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ จะมีหน่วยบันทึกที่อ่านซีดีรอมได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์ หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกข้อมูลลงยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคาอุปกรณ์นี้ยังค่อนข้างแพง
cd-rom driveหน่วยขับซีดีรอมหมายถึง หน่วยบันทึกที่ใช้อ่านจานบันทึกอัดแน่น หรือซีดี ในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนมากมีหน่วยบันทึกที่สามารถอ่านข้อมูลจากสื่อชนิดนี้ได้ แต่ยังคงบันทึกข้อมูลลงไปไม่ได้ ต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ความเร็วในการอ่านค่อนข้างสูงจนดูภาพเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนดูภาพยนตร์ ในปัจจุบัน จานซีดีกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกที ทำให้ราคาถูกลงมาก คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจึงมักจะมีหน่วยบันทึกชนิดนี้ติดตั้งไว้ด้วย
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
compact diskใช้ตัวย่อว่า CD เป็นสื่อที่ใช้บันทึกข้อมูลชนิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ มักจะมีหน่วยบันทึกที่อ่านจานบันทึกนี้ได้ ข้อมูลที่เก็บในสื่อชนิดนี้จะเป็นข้อความ ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว (ภาพยนตร์) หรือเสียงก็ได้ รูปลักษณะทั่วไปก็เหมือนจานซีดีที่บรรจุเพลง มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4.72 นิ้ว จุข้อมูล 600 เมกะไบต์หรือประมาณ 400 เท่าของจานบันทึกขนาด 3.5 นิ้ว ส่วนมากนิยมใช้เก็บโปรแกรม หรือใช้เป็นฐานข้อมูลของห้องสมุด ศูนย์สารนิเทศ นิยมใช้ในระบบเครือข่าย ทำให้สะดวกสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ตามสาย (on line) ส่วนใหญ่จานบันทึกประเภทนี้ยังคงใช้อ่านได้อย่างเดียว (read only) การบันทึกยังต้องมีอุปกรณ์พิเศษ ราคายังค่อนข้างแพง
dots per inchจุดต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า dpi เป็นหน่วยวัดความละเอียดหรือความคมของภาพ ยิ่งมีจำนวนจุดมากต่อนิ้ว ก็ยิ่งแปลว่าคมชัดมาก ส่วนมากใช้กับเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีความละเอียด 300-600 จุดต่อนิ้ว ในขณะที่เครื่องพิมพ์แบบจุดบางเครื่อง มีความละเอียดเพียง 9 - 12 จุดต่อนิ้ว
dpi(ดีพีไอ) ย่อมาจาก dots per inch (จุดต่อนิ้ว) เป็นหน่วยวัดความละเอียดหรือความคมชัด (resolution) ของภาพ ยิ่งมีจำนวนจุดมากต่อนิ้ว ก็ยิ่งแปลว่าคมชัดมาก ส่วนมากใช้กับเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีความละเอียด 300-600 จุดต่อนิ้ว ในขณะที่เครื่องพิมพ์แบบจุดบางเครื่อง มีความละเอียดเพียง 9 - 12 จุดต่อนิ้ว
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
data bankคลังข้อมูลหมายถึง ที่หรือแหล่งเก็บข้อมูล หรือแหล่งที่รวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมาก ส่วนมากจะอยู่กับหน่วยงานคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตร อาจเป็นคลังข้อมูลในเรื่องของ ผลผลิต เนื้อที่การเกษตร รายละเอียดเกี่ยวกับกสิกร สัตว์ที่ใช้ในการเกษตร สินค้าเกษตร ฯลฯ เป็นต้น
emm(อีเอ็มเอ็ม) ย่อมาจากคำ expanded memory manager เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486
expanded memory managerชื่อโปรแกรมขยายหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า EMM (อีเอ็มเอ็ม) เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486
fixed storageหน่วยเก็บข้อมูลที่เปลี่ยนไม่ได้หมายถึงสื่อที่เก็บข้อมูลครั้งหนึ่งแล้ว นำมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ หมายความว่า จะนำมาลบแล้วบันทึกใหม่อย่างจานบันทึกหรือแถบบันทึกไม่ได้ เมื่อนำมาบันทึกใหม่ไม่ได้ ส่วนมากจึงมักใช้บันทึกแฟ้มข้อมูลที่อ่านได้อย่างเดียว (read only) บางทีหมายถึงรอม (ROM)
digital computerดิจิตอลคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เชิงเลขหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งจะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการทางเลขคณิต โดยป้อนข้อมูลเป็นตัวเลข และให้ผลลัพธ์เป็นเลข คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะคิดคำนวณในระบบตัวเลขด้วยสัญญาณดิจิตอล คือ บวก ลบ คูณ หาร และเปรียบเทียบ และจะให้ค่าที่ไม่ต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์นั้นแบ่งตามลักษณะการรับ/ส่งข้อมูลเป้น 2 ชนิด คือ อะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเป็น ดิจิตอลคอมพิวเตอร์เกือบทั้งสิ้น ผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จะถูกต้องและแม่นยำกว่าอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ดู analog computer เปรียบเทียบ
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
eor(อีโออาร์) ย่อมาจาก end of reel marker (แปลว่า เครื่องหมายสิ้นสุดแถบบันทึก) หมายถึง จุดสิ้นสุด ทำไว้ที่ปลายแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าไม่สามารถบันทึกต่อจากจุดนี้ได้ เมื่ออ่านหรือบันทึกลงถึงจุดนี้แล้ว เทปจะหยุดทันที ไม่อ่านหรือบันทึกต่อ ส่วนมากจะทำเป็นช่วงสะท้อนแสงยาวประมาณ 1 นิ้ว ซึ่งหัวอ่านและบันทึกของเทปจะสัมผัสได้ด้วยไฟฟ้ามีความหมายเหมือน end of tape marker หรือ EOT
eot(อีโอที) 1. ย่อมาจาก end of tape marker (เครื่องหมายสิ้นสุดแถบบันทึก) หมายถึง จุดสิ้นสุดไว้ที่ปลายแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าไม่สามารถบันทึกต่อจากจุดนี้ได้ เมื่ออ่านหรือบันทึกลงถึงจุดนี้แล้วเทปจะหยุดทันทีไม่อ่านหรือบันทึกต่อ ส่วนมากจะทำเป็นช่วงสะท้อนแสงยาวประมาณ 1 นิ้ว ซึ่งหัวอ่านและบันทึกของเทปจะสัมผัสได้ด้วยไฟฟ้ามีความหมายเหมือน end of reel หรือ EOR2. ย่อมาจาก end of text ในรหัสแอสกี (ASCII) ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล มีความหมายว่า จบข้อความแล้ว ไม่มีอีกต่อไป
generallyadv. โดยทั่วไป,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยปกติ,ซึ่งไม่ได้เจาะจง, Syn. usually,chiefly
inverse textตัวหนังสือเจาะขาวหมายถึงตัวอักษรที่พิมพ์แบบเจาะขาวบนพื้นที่เป็นสีอื่น ส่วนมากจะเป็นสีเข้ม ๆ มักนำมาใช้เมื่อต้องการเน้น เช่น เป็นหัวข้อ มีความหมายเหมือน reverse text
large(ลาร์จฺ) adj. ใหญ่,ใหญ่โตมหึมา,ส่วนมาก,กว้าง,กว้างขวาง, (ลม) ดี. adv. อย่างใหญ่โต,อย่างมากมาย,อย่างคุยโว,ตามลม. n. -Phr. (at large อย่างอิสระ,เต็มที่,หลบหนี,มากมาย) -Phr. (in large มากมาย), See also: largeness n. ดูlarge คำที่มีความหมายเหมือนกั
lump(ลัมพฺ) {lumped,lumping,lumps} n. ก้อน,ก้อนบวม,ก้อนนูน,กอง,ก้อนน้ำตาลสี่เหลี่ยม,จำนวนมาก,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่ adj. เป็นก้อน,ประกอบจากหลาย ๆ ก้อนรวมกัน. vt. รวมกัน,โป๊ะ,ทำให้เป็นก้อน. vi. กลายเป็นก้อน,เคลื่อนที่หรือขยับตัวอย่างอุ้ยอ้าย.
majority(มะจอ'ริที) n.,adj. ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,คะแนนเสียงข้างมาก,ตำแหน่งพันตรี,นิติภาวะ.
filter(ฟิล'เทอะ) n. ที่กรอง,กระดาษกรอง,สารที่ใช้กรอง,บุหรี่ก้นกรอง. vt. กรองออก,กรอง vi. กรอง. adj. เกี่ยวกับบุหรี่ก้นกรอง., See also: filterer n., Syn. strainer,sieve,sift ตัวกรองหมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบ (format) การเก็บข้อมูลหรือภาพให้ เป็นรูปแบบที่ต้องการใช้ ส่วนมากโปรแกรมนี้จะมีแทรกอยู่ในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ หรือโปรแกมการจัดพิมพ์ ฯ ที่มักจะมีการโอนแฟ้มข้อมูล ประเภทอื่น เช่น จากโปรแกรม dBASE หรือ Lotus เข้ามา ถ้าไม่มีตัวกรองเตรียมไว้ ก็จะโอนเข้ามา ไม่ได้ นอกจากนั้น ยังเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการ คำสั่งหนึ่งที่สั่งให้ประมวลผล ข้อมูลเสียก่อนที่จะทำอย่างอื่นต่อไป ตัวกรองของระบบดอส จะประกอบด้วยคำสั่ง More, Find, และ Sort คำสั่ง More เป็นคำสั่งให้แสดงผลไปเรื่อย ๆ จอภาพ ก็จะเลื่อนไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงผลต่อไปจนกว่าจะหมด find เป็นคำสั่งให้หาแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และ sort ก็เป็น คำสั่งให้เรียงลำดับแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกี (ASCII)
hypertextข้อความหลายมิติหมายถึง การเรียกหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการรู้ ให้แสดงบนจอภาพ ซึ่งอาจมีทั้งข้อความที่ใช้อธิบาย หรือบางทีจะมีภาพประกอบ มีเสียง หรือมีการแสดงการเคลื่อนไหว ฯ ใช้มากในโฮมเพจต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต ส่วนมาก คำที่จะมีคำอธิบายเช่นนี้ มักจะเป็นคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ หรือไม่ก็เป็นตัวดำหนา เมื่อลากเมาส์ไปวางที่คำเหล่านี้ ตัวชี้ตำแหน่งจะเปลี่ยนเป็นนิ้วชี้ ถ้ากดเมาส์ ก็จะมีรายละเอียดมาอธิบายให้ หรือจะโยงไปหารายละเอียดของเรื่องนั้น ๆ
magnetic ink character reเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็กใช้ตัวย่อว่า MICR (อ่านว่า เอ็มไอซีอาร์) หมายถึง เครื่องอ่านตัวอักขระที่พิมพ์ด้วยหมึกแม่เหล็ก การอ่านหมึกแม่เหล็กที่ว่านี้ ใช้วิธีอ่านด้วยแสง ซึ่งจะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้น ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น
micr(เอ็มไอซีอาร์) ย่อมาจาก magnetic ink character reader แปลว่าเครื่องอ่านอักขระหมึกแม่เหล็ก การอ่านนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลที่อ่านไปเก็บในหน่วยความจำแล้วประมวลผลให้ เหมือนกับการป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์ หมึกที่ใช้ต้องมีลักษณะพิเศษ เช่นเป็นแม่เหล็ก ส่วนมากใช้อ่านในกิจการของธนาคาร เช่น อ่านเลขที่บัญชีของลูกค้าในสมุดเช็ค เป็นต้น
mostly(โมสทฺ'ลี) adv. ส่วนมาก, Syn. principally
pcl(พีซีแอล) ย่อมาจาก printer control language เป็นโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์บางยี่ห้อ ส่วนมากจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ของบริษัทฮิวเล็ตแพกการ์ดหรือ HP
peek(พีค) vi.,n. แอบมอง,มองตามช่อง,มองแวบหนึ่ง, Syn. spy,peep,glance,peer พีก เป็นคำสั่งหนึ่งของภาษาเบสิก (BASIC) ที่จะสั่งให้แสดงที่อยู่ที่แน่นอนของข้อมูลในหน่วยความจำ (ส่วนมากจะใช้ เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงค่าที่เก็บอยู่ในนั้น) ดู BASIC ประกอบ
primarily(ไพรแม'ริลี) adv. อย่างสำคัญ,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,แรกเริ่ม, Syn. mostly
overwriteบันทึกทับหมายถึง การบันทึกแฟ้มข้อมูลลงเก็บในหน่วยบันทึก โดยใช้ชื่อซ้ำกับชื่อแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่เดิม หรือบันทึกข้อมูลทับลงไปในที่อยู่ (address) เดิม การทำดังกล่าวจะมีผลให้ข้อมูลในแฟ้มข้อมูลเดิมหายไป (มีความหมายเหมือน replace) ส่วนมาก คอมพิวเตอร์มักจะมีคำเตือนย้ำให้ก่อนเสมอ โดยเฉพาะเมื่อใช้คำสั่ง "save as" เพื่อสั่งเก็บข้อมูลลงในหน่วยบันทึก
pcพีซีส่วนบุคคลย่อมาจากคำว่า personal computer (คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป ดู microcomputer ประกอบ
personal computerคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PC (อ่านว่า พีซี) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ทำขึ้นไว้ใช้เป็นการเฉพาะหรือส่วนบุคคล ส่วนมากจะหมายถึงไมโครคอมพิวเตอร์ (ก่อนหน้านี้ จะมีขายก็แต่คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) ซึ่งเน้นในเรื่องของการเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีราคาถูกพอที่จะซื้อหามาใช้เป็นของส่วนตัวได้ ปัจจุบัน มีการผลิตซอฟต์แวร์สำเร็จ (packaged software) สำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดนี้กันมาก โปรแกรมเหล่านี้ใช้ง่าย เหมาะกับงานทั่ว ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานส่วนตัว เช่น งานพิมพ์ สมุดบันทึกประจำวัน บัญชีรับจ่าย จึงทำให้พีซีเป็นที่นิยมทั่วไป แต่ในบางครั้งนำมาใช้หมายถึงเฉพาะไมโครคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม หรือประเภทเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เพื่อให้เห็นแตกต่างระบบแมคอินทอช
English-Thai: Nontri Dictionary
chiefly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยมาก
generally(adv) ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป,ส่วนมาก,โดยปกติ
largely(adv) มากมาย,ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,โดยทั่วไป
mainly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป
major(adj) สำคัญ,เขื่อง,ใหญ่,ส่วนใหญ่,ส่วนมาก
majority(n) หมู่มาก,คะแนนเสียงส่วนมาก,วัยผู้ใหญ่
most(adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด
mostly(adv) โดยมาก,ส่วนมาก,โดยทั่วไป
oft(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
principally(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยสำคัญ
primarily(adv) แรกเริ่ม,ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,อย่างสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ag Excessแอนติเจนอยู่ในอัตราส่วนมากเกินไป [การแพทย์]
Analogแอนะล็อกปัจจุบันคำนี้หมายถึงอุปกรณ์ซึ่งส่วนมากเป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของค่าทางกายภาพอื่นๆ ที่มีความต่อเนื้่อง [คอมพิวเตอร์]
cosmic raysรังสีคอสมิก, รังสีที่มีพลังงานสูงจากนอกโลก ประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ส่วนมากเป็นโปรตอน และมีอิเล็กตรอน รังสีแอลฟาและนิวเคลียสของธาตุบางธาตุปนอยู่ด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Garbage ขยะเปียก, ขยะครัว, เศษอาหาร ขยะพวกเศษอาหาร พืชผัก เศษเนื้อสัตว์ และเศษสิ่งของส่วนใหญ่ ที่ได้จากการประกอบอาหารจากตลาด หรือเศษที่เหลือจากการรับประทาน ขยะเปียกจะมีลักษณะส่วนมากประกอบด้วยอินทรีย์วัตถุ ซึ่งมักจะเป็นที่สลายได้ง่าย ดังนั้น ถ้าขยะเปียกถูกปล่อยทิ้งไว้นานเกินจะเกินการเน่าเสียและเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ได้ง่าย โดยกปติแล้วขยะเปียกจะมีปริมาณความชื้นประมาณร้อยละ 40-70 ของขยะทั้งหมด ขยะที่ส่วนใหญ่เป็นสารอินทรีย์ ประกอบด้วยเศษผัก ผลไม้และเนื้อสัตว์ที่เหลือทิ้งจากการจัดเตรียมอาหาร, การประกอบอาหารและเหลือจากการบริโภค [สิ่งแวดล้อม]
gneissหินไนส์, หินแปรที่แร่ประกอบหินเรียงตัวขนานกันเป็นทาง ส่วนมากมีสีดำ คำนี้ใช้ประกอบชื่อหินเพื่อแสดงลักษณะของหิน เช่น หินแกรนิตไนส์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
incandescent lampหลอดไฟฟ้า, หลอดไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างด้วยความร้อน ภายในหลอดบรรจุแก๊สเฉื่อย มีไส้หลอดเป็นเส้นใยเส้น ๆ ขดเป็นเกลียว  ส่วนมากทำด้วยทังสเตน เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้ไส้หลอดร้อน และเปล่งแสงสว่างออกมา ดูรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
membraneเยื่อ, สิ่งที่มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ มีรูขนาดเล็กมาก ส่วนมากยอมให้สารซึ่งมีอนุภาคเล็ก ๆ เท่านั้นซึมผ่าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Papyrusกระดาษปาปิรุสชาวอียิปต์โบราณใช้กระดาษปาปิรุส (Papyrus) ในการบันทึก เรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ วัสดุที่ใช้ทำกระดาษปาปิรุสนี้ ชาวอียิปต์ได้มาจากการนำเอาต้นปาไปรัส (คล้ายต้นอ้อ) ซึ่งมีมากแถบลุ่มแม่น้ำไนล์ นำมาลอกเอาเยื่อบาง ๆ ประกบกันหลาย ๆ ชั้น และทำเป็นแผ่นกระดาษขึ้นมา แผ่นกระดาษเหล่านี้เมื่อนำเอาด้านข้างมาต่อกัน จะเป็นแผ่นที่ยาวออกทางด้านข้าง บางฉบับยาวถึง 40 หลา จากนั้นใช้หญ้ามาทุบปลายให้เป็นฝอยใช้แทนพู่กัน และต่อมาใช้ปล้องหญ้าตัดทำเป็นปากกา ส่วนหมึกที่ใช้ทำด้วยถ่านไม้บดละเอียดผสมกับยางไม้ การใช้กระดาษปาปิรุสได้แพร่หลายไปยังดินแดนต่าง ๆ ในแถบเมดิเตอร์เรเนียน ชาวอียิปต์ใช้การบันทึกลงในกระดาษปาปิรุส เมื่อจบการบันทึกก็จะม้วนแล้วมัดไว้เป็นม้วนๆ (Papyrus roll) โดยเรื่องราวที่บันทึกส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนา การปกครอง และตำรายา
prime numberจำนวนเฉพาะ, จำนวนเต็ม a ซึ่งไม่เท่ากับ 0 หรือ ±1 และต้องหารลงตัวด้วย ±1 และ ± a เท่านั้น เช่น ±3, ± 5,± 7,± 11 เป็นต้น (ส่วนมากมักจะกล่าวถึงจำนวนเฉพาะที่เป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้น) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spermตัวอสุจิ, เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของสัตว์มีขนาดเล็กมาก และมีลักษณะต่าง ๆ กันในสัตว์แต่ละชนิด ตัวอสุจิสามารถเคลื่อนที่ได้  ส่วนมากมีหางยาวช่วยในการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
registerเรจิสเตอร์หน่วยความจำชั่วคราวที่อยู่ในฮาร์ดแวร์ของตัวประมวล และสามารถถ่ายโอน หรือส่งผ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วมาก เรจิสเตอร์มีหลายประเภทสุดแล้วแต่เครื่อง แต่ส่วนมากมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆ คือ เรจิสเตอร์สำหรับใช้ในการคำนวณ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องคิดเลขภายในของตัวประมวลผล และเรจิสเตอร์สำหรับใช้เก็บคำสั่งและเลขที่อยู่ของคำสั่ง [คอมพิวเตอร์]
Splitการแตกหุ้น การแตกหุ้นของบริษัทหนึ่งที่ออกจำหน่ายแล้วให้มีจำนวนมากขึ้น มักจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายกันในตลาดมีราคาสูง ประกอบกับบริษัทต้องการเงินทุนเพิ่มเพื่อการขยายกิจการ บริษัทจะทำการแตกหุ้น ซึ่งส่วนมากควรจะมีผลให้ราคาตลาดของหุ้นลดลง การซื้อขายจะคล่องตัวขึ้น และเมื่อบริษัทออกหุ้นใหม่เพื่อการเพิ่มทุนก็จะทำได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ การแตกหุ้นจะไม่ทำให้มูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง แต่จะเปลี่ยนเฉพาะจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและราคาตามบัญชีหุ้นเท่านั้น โดยไม่ทำให้สัดส่วนความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้นเดิมเปลี่ยนไปแต่อย่างใด เช่น บริษัทที่มีหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น ต้องการจะแบ่งหุ้นในสัดส่วน 3 ต่อ 1 ฉะนั้นจะมีจำนวนหุ้นเปลี่ยนเป็น 3,000,000 หุ้น เป็นต้น [ตลาดทุน]
Talc ทัลก์ หรือ หินสบู่ แหล่ง - พบอยู่ในหินแปรพวกชีสต์ทั่ว ๆ ไป ประโยชน์ - ทำสวิตซ์ไฟ เครื่องสุขภัณฑ์ ทำโต๊ะในห้องทดลอง ส่วนมากทัลก์และหินสบู่ป่นเป็นผงใช้ทำสี เครื่องปั้นดินเผา ยาง ยาฆ่าแมลง กระเบื้องมุงหลังคา กระดาษ แป้งฝุ่นทาหน้า ฯลฯ แผ่นหินสบู่หรือทัลก์นี้ใช้ทำ Table-top ทำดินสอสำหรับขีดเสื้อผ้าและโลหะ [สิ่งแวดล้อม]
Tertiary Recoveryการผลิตขั้นตติยภูมิเมื่อมีการผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิแล้ว เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ก็ยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบชนิดหนักและชนิดปานกลาง ดังนั้นจึงมีน้ำมันดิบเหลือพอที่จะ กระตุ้นให้เกิดการใช้การผลิตขั้นตติยภูมิขึ้น การผลิตขั้นตติยภูมินี้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือชนิดที่ใช้กระบวนการความร้อน (thermal process) ชนิดที่ใช้กระบวนการผสมตัว (miscible process) และชนิดที่ใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) โดยชนิดแรกส่วนมากใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดหนัก และสองชนิดหลังใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดเบา และชนิดปานกลางแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และผลการทดลองใช้จริงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การใช้การผลิตขั้นตติยภูมิจึงไม่แพร่หลาย [ปิโตรเลี่ยม]
Stock dividendการจ่ายหุ้นปันผลเป็นวิธีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญอีกแบบหนึ่ง ส่วนมากจะกำหนดเป็นอัตราร้อยละของมูลค่า หุ้นสามัญ เช่น จ่ายหุ้นปันผล 10 % หมายความว่าผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละคนจะได้รับหุ้นเพิ่ม 10 หุ้นจากหุ้นเดิม ที่ถืออยู่ 100 หุ้น ดังนั้นถ้ามีหุ้นสามัญอยู่ทั้งหมด 30 ล้านหุ้น หลังการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 33 ล้านหุ้น การออกหุ้นปันผลไม่มีส่วนกระทบต่อสัดส่วนความเป็นเจ้าของกิจการแต่อย่างใด บริษัทที่จ่ายหุ้นปันผล มักจะมีจุดมุ่งหมายที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อการลงทุน เช่น การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานหรือลงทุนในสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ เพื่อการขยายตัวของธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วมักจะใช้เงินที่ได้จากกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุน บริษัทในลักษณะนี้จะไม่จ่ายปันผลเป็นเงินสด แต่จะจ่ายเป็นหุ้นโดยออกหุ้นใหม่ซึ่งมีจำนวนเท่ากับเงินปันผลทั้งสิ้นที่จะจ่าย ผลจากการออกหุ้นใหม่เพื่อมาจ่ายปันผลก็คือ ทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เป็นแต่เพียงมีการโอนเงินจากบัญชีกำไรสะสมตามราคาตลาดในเวลานั้นไปเข้าบัญชีทุนหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ยังคงเดิม ในกรณีเช่นนี้ ถึงแม้บริษัทจะไม่จ่ายเงินปันผลก็ตาม แต่ว่าเงินส่วนนี้ได้ถูกเก็บไว้เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิดรายได้ต่อไป ผลประโยชน์ที่ได้รับก็คือ ถ้าบริษัทสามารถขยายตัวได้ตามแผน กำไรต่อหุ้นจะสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทในอนาคตสูงขึ้น [ตลาดทุน]
wildcardอักขระแทนอักขระพิเศษที่ใช้แทนอักขระือื่นๆ โปรแกรมส่วนมากจะอนุญาติให้มีอักขระแทนได้สองแบบ แบบหนึ่งคือ ใช้อักขระแทนหนึ่งตัวแทนอักขระอื่นๆ หนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมายคำถาม? แทนอักขระอื่น ยกตัวอย่างในการใช้คำสั่ง DIR ค้นหาแฟ้ม ถ้าหากกำหนดชื่อให้ค้นหาเป็น ?ift โปรแกรม DOS จะหาชื่อแฟ้ม เช่น gift หรือ lift หรือชื่อใดๆ ที่มีอักขระตัวเดียวนำหน้า ift ให้เรา แต่จะไม่แสดงค้นชื่อแฟ้มที่มีอักขระนำหน้า ift มากกว่าหนึ่งตัว เช่น จะไม่สามารถค้นชื่อ facelift ได้ สำหรับอักขระแทนแบบที่สองก็คือ การใช้แทนอักษรอื่นๆ มากกว่าหนึ่งตัว เช่น ใช้เครื่องหมาย * แทนอักขระอื่นๆ เช่น การใช้คำสั่ง DIR ค้นหาชื่อแฟ้ม com** จะได้ชื่อแฟ้มทุกแฟ้มที่มีอักษรนำหน้า com และมีสกุลแฟ้มหรือส่วนขยายเป็นอะไรก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lump (n.) ส่วนมาก See also: ส่วนใหญ่ Syn. majority, plurality, multitude
mostly (adv.) ส่วนมาก See also: โดยมาก, ส่วนใหญ่, โดยปกติ Syn. chiefly, essentially Ops. specifically
000 0 (n.) เครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ขนาดใหญ่ในบ้านเช่น เครื่องซักผ้า)
beatnik (n.) คนหนุ่มสาวยุค1950-1960ที่ทำตัวต่างจากคนส่วนมากในสังคม
brass off (phrv.) บ่น (คำไม่เป็นทางการและส่วนมากใช้ทางทหาร) See also: ตำหนิ
electronical appliance (n.) เครื่องใช้ไฟฟ้า (ส่วนมากเป็นเครื่องใช้ขนาดใหญ่ในบ้านเช่น เครื่องซักผ้า) Syn. 000 0
largely (adv.) โดยส่วนมาก See also: โดยส่วนใหญ่ Syn. mainly
nudism (n.) การเปลือยกาย (ส่วนมากเพื่อเหตุผลทางสุขภาพ) See also: การไม่สวมเสื้อผ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This howling is the most exciting thing I've ever heardซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวนนี้คือ exciting thing ส่วนมาก ที่ฉัน'ได้เคยได้ยิน
It's Doris, the most undisciplined of our girlsมัน'Doris, undisciplined of ส่วนมาก เด็กผู้หญิงของเรา
I'm aware that much of what he writes are lies, but...ชั้นตระหนักค่ะว่า ส่วนมาก ที่เขาเขียนเป็นเรื่องโกหก แต่...
You lost more than most in the storm, and that kind of loss, it takes a while.เธอสูญเสียยิ่งกว่า ส่วนมาก ไปกับพายุ และนั่นมันก็มากทีเดียว ต้องใช้เวลา
Wide receiver, mostly, and I'm pretty good.เป็นผู้รับระยะไกล ส่วนมาก แล้วผมก็ค่อนข้างเก่งด้วย
Uh, no. Maintenance mostly.เอ่อ ไม่ครับ ส่วนมาก เป็นช่างซ่อมบำรุงครับ
Mostly the Dick Smith Monster Make-up Handbook.ส่วนมาก ก็คู่มือ การแต่งหน้า สัตว์ประหลาดของ ดิ๊ก สมิ้ท
Mostly I poured wine.ส่วนมาก ข้าก็รินไวน์
A lot of times, people hide keys in the boat somewhere.ส่วนมาก คนจะชอบซ่อนกุญแจไว้ในเรือ
I'm more of an around-the-kitchen-table, gossip-with-my-girlfriends, win-all-the-MM's kind of gal.ส่วนมาก ฉันจะอยู่แถวๆโต๊ะครัว นินทากับเพื่อนสาว ชนะเกมส์ไพ่ฉบับสาวๆ
I'm a one-man show from here on out.ส่วนมาก ฉันทำอะไร.. ..ก็จะทำคนเดียว
"Often, the good suffer, and the wicked prosper,ส่วนมาก ทนทุกข์ทรมานได้เก่ง และประสบความสำเร็จด้านความชั่วช้าเลวทราม และสิ่งหนึ่งที่แทบจะไม่รู้เลย นั่นก็คือเป็นคนขี้น่ารำคาญมาก
More like step-by-step details outlining how they were gonna rob the bank.ส่วนมาก เป็นรายละเอียดทีละขั้น แล้วก็แผนการคร่าวๆ ว่าพวกเขาจะปล้นธนาคารยังไง
Ones no other hospital can manage. And it's all due to Dr. Cawley.ส่วนมาก โรงพยาบาลที่อื่นไม่สามารถติดต่อตกลงอะไรได้เพราะ ดร คอวลีย์
At home, mostly. But I can move.ส่วนมากก็ ที่บ้าน แต่ฉันเต้นเป็นนะคะ
Usually moments like this.ส่วนมากก็ช่วงเวลาแบบนี้
Mostly regional stuff, but he's rumored to have a big tube sock ad coming out.ส่วนมากก็ถ่ายแบบให้ห้างแถวๆนี้ มีคนบอกว่า โฆษณาถุงเท้ากำลังจะออก
Narcotics, mostly.ส่วนมากก็ปราบปรามยาเสพติด
Why, I receive packages all the time.ส่วนมากก็มีแต่เรา ทำไมหรือ
Mostly just trying to stay off Lachlan's radar. Ugh! Have you dined with any herbalists?ส่วนมากก็หลบหน้าล็อคเเลนค่ะ กินสมุนไพรแปลกๆ บ้างไหม
Most of them turned on me the day that Khal Drogo fell from his horse.ส่วนมากก็หันหลังให้ข้า วันที่คาล โดรโก้ ตกจากหลังม้า
As are most of the Glocks.ส่วนมากก็เป็นปืนGlock
Most of them are true.ส่วนมากก็เป็นเรื่องจริง
You know, certain bloodlines, certain destinies.ส่วนมากก็ไม่หรอก แต่เจาะจงสายเลือด เจาะจงโชคชะตาไง
Plenty of customers in Charleston and Miami.ส่วนมากของลูกค้าใน ชาลเลสตัน และไมอามี่
"Most of us were not violent by nature.ส่วนมากคนเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงโดยสายเลือด
You know most of them no need for introduction, right?ส่วนมากคุณคงรู้จักแล้ว คงไม่ต้องแนะนำ
Most you won't even see coming till they've smacked you in the head.ส่วนมากคุณจะไม่เห็น จนกระทั่งมันแทงเข้าที่คุณนั่นแหละ
I thought you understood that you can't ask certain questions.ส่วนมากคุณมักจะเขียนว่า ให้ฉันขึ้นมาพบคุณบนดาดฟ้าด้วยสิ
So where do you hang out?ส่วนมากคุณอยู่ที่ไหน?
More often they die young.ส่วนมากจะตายตั้งแต่เด็ก s'vn makjà taytá·g tê' dé k
Mainly milling and receiving logs... and stripping the bark.ส่วนมากจะทีงานสีไม้ กับลงบันทึกการรับไม้ / แล้วก็ลอกไม้ให้เป็นชิ้นยาวๆ
They're almost always a death sentence by the time they're diagnosed.ส่วนมากจะรักษาไม่ได้ตอนที่จะตรวจเจอ
Most of my work was in this East Wing.ส่วนมากจะเข้าเวรที่ตึกตะวันออก
Mostly about what people are gonna think.ส่วนมากจะเป็นเรื่องที่ว่าคนอื่นจะคิดยังไง
I sort of sleep in here.ส่วนมากฉันนอนห้องนี้
I usually have no idea what I'm doing. Actually I always have no idea what I'm doing.ส่วนมากฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ตัวเองกำลังทำอะไรอยู่
Most need it to wake up.ส่วนมากดื่มกาแฟเพื่อให้ตื่นตัว
Pretty good, I mean, the morphine's gone, but that's always the first thing to go.ส่วนมากตรง แต่ที่หายไปก็มีมอร์ฟีน ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจ
Though weren't items one through nine something to do with him pretty much being gay?ส่วนมากที่ผ่าน หนึ่งในเก้า ..แบบนั่นมักจะเป็นเกย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วนมาก
Back to top