ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุขสำราญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุขสำราญ*, -สุขสำราญ-

สุขสำราญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุขสำราญ (v.) be happy See also: be contented, be comfortable Syn. สุข Ops. ทุกข์
สุขสำราญ (adv.) comfortably See also: happily Ops. ทุกข์
สุขสำราญ (adv.) happily See also: merrily, joyfully, cheerfully, gaily, gleefully Syn. สุขสบาย, เกษม, เกษมสำราญ Ops. ทุกข์โศก
สุขสำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สุขสบาย, เกษม, เกษมสำราญ Ops. ทุกข์โศก
สุขสำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สำราญ, สำราญใจ Ops. เศร้า, เศร้าโศก
สุขสำราญ (v.) revel See also: live it up, make merry, carouse Syn. สำราญ, สำราญใจ Ops. เศร้า, เศร้าโศก
English-Thai: HOPE Dictionary
rant(แรนทฺ) vi.,vt.,n. (การ) พูดโผงผาง,พูดเอะอะ,คุยโว,คำพูดลักษณะดังกล่าว,การหาความสุขสำราญอย่างเต็มที่, See also: ranter n. rantingly adv., Syn. rave
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bliss (n.) ความสุขสำราญอันสุดยอด See also: ความสุขบนสวรรค์, ความสุขอันล้นพ้น, สวรรค์ Syn. happiness, joy Ops. grief, sorrow
sybarite (n.) ผู้แสวงหาแต่ความหรูหราและความสุขสำราญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The pleasure I'll get in watching you sufferฉันก็จะดูนาย/Nทรมาณอย่างสุขสำราญ
Domestic bliss?ในบ้านอย่างสุขสำราญเหรอ?
That we hit first and hit hard and leave a feast for the crows.ให้เราเป็นฝ่ายบุกก่อน และบุกอย่างหนัก ทิ้งให้อีกาทั้งหลาย มีงานเลี้ยงสุขสำราญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุขสำราญ
Back to top