ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สืบค้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สืบค้น*, -สืบค้น-

สืบค้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สืบค้น (v.) retrieve See also: recover, find Syn. ค้น, ค้นหา
สืบค้น (v.) investigate See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into Syn. ค้นหา
English-Thai: HOPE Dictionary
detect(ดิเทคทฺ') vt. พบ,พบเห็น,สืบหา,สืบค้น,ตรวจพบ, See also: detectable,detectible adj.
internet(อินเทอร์เน็ต) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์นานาชาติที่มีสายตรงต่อไปยังสถาบันหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รายใหญ่ทั่วโลก ผ่านโมเด็ม (modem) คล้ายกับ Compuserve ผู้ใช้เครือข่ายนี้สามารถสื่อสารถึงกันได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) สามารถสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รวมทั้งคัดลอกแฟ้มข้อมูล และโปรแกรมบางโปรแกรมมาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม มีผู้เปรียบเทียบว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเหมือนทางหลวงระหว่างประเทศ แต่ละประเทศจะต้องมีถนนเข้ามาเชื่อมต่อเข้าไปในประเทศ กล่าวคือ จะต้องมีเครือข่ายภายในรับช่วงต่ออีกทอดหนึ่ง (เช่น ไทยมี Chulanet, KSC , Infonews เป็นต้น) มิฉะนั้นก็จะใช้ไม่ได้ผล
English-Thai: Nontri Dictionary
detect(vt) สืบหา,สืบค้น,จับเค้า,ตรวจพบ,ค้นพบ,พบ
detection(n) การสืบหา,การสืบค้น,การตรวจพบ,การพบ,การค้นพบ
ferret(vi) ขับไล่,ค้นหา,ขุดคุ้ย,สืบค้น,คุ้ยเขี่ย,สืบหา
grope(vi,vt) คลำหา,ค้นหา,หา,สืบหา,สืบค้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
investigationการสืบค้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anthologyหนังสือรวมเรื่องAnthology หมายถึง หนังสือรวมเรื่องหรือส่วนที่ตัดตอนออกมาจากงานเขียนของผู้แต่งคนเดียวหรือ ผู้แต่งหลาย ๆ คนที่คัดเลือกมาสำหรับการจัดพิมพ์ในฉบับเดียวหรือในชุดเดียว ดังนั้น จึงมีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่องรวมอยู่ในเล่มเดียวกัน โดยไม่ได้มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเลย เช่น หนังสือรวมบทความ หนังสือรวมงานวิจัย หนังสือรวมเรื่องสั้น เป็นต้น หนังสือรวมเรื่องมักถูกจำกัดที่รูปแบบของวรรณกรรมหรือประเภทของหนังสือ (เช่น เรื่องสั้น บทละคร ร้อยกรอง) หรือประเภทของผู้แต่ง ในบัตรรายการ อาจลงรายการจำแนก (Analytical entry) ให้กับงานเขียนที่จัดพิมพ์ในแบบหนังสือรวมเรื่อง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทราบ หรือค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์แบบรวมเรื่องได้ ส่วนรายการออนไลน์ งานเขียนของผู้แต่งแต่ละบุคคลจะจัดทำรายการอยู่ในรายการบรรณานุกรม (Bibliographic record) ในเนื้อหาที่สามารถค้นหาเนื้อหาของสิ่งพิมพ์ได้โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Navigableนำทางได้ วิธีช่วยให้ผู้ใช้ท่องเว็บสืบค้นเนื้อหา และรู้ว่าตนเองอยู่ที่ตำแหน่งใดในหน้าเว็บ [Assistive Technology]
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tracingแนวสืบค้นหมายถึง คำ หรือกลุ่มคำ ฯลฯ ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ทราบว่า ทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ สามารถเข้าถึงได้ด้วยรายการใดบ้าง นอกเหนือจากรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นตัวแทนหรือข้อมูลทางกายภาพของสารสนเทศนั้นๆ แนวสืบค้น จะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกได้ว่ารายการนั้นมีบัตรครบชุดหรือรายการเพิ่มใดบ้าง แนวสืบค้น มักจะประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
Unnumbered pageหน้ากระดาษที่ไม่มีเลขหน้าหน้ากระดาษของสิ่งพิมพ์ ต้นฉบับตัวเขียนหรือหน้ากระดาษที่ว่างเปล่าที่ไม่มีเลขหน้า จะไม่นับรวมอยู่ในการเรียงลำดับเลขหน้า ในการทำบัตรรายการของห้องสมุด จะไม่ให้ความสนใจกับลำดับของหน้าที่ไม่มีเลขหน้า และจะปัดทิ้งไปถ้าไม่ได้เป็นส่วนที่สำคัญของสิ่งพิมพ์หรือให้อ้างไว้ในหมายเหตุ (Note) แต่ถ้าต้องการสืบค้นจำนวนหน้าที่ไม่มีเลขหน้าให้แน่ใจ ให้นับจำนวนหน้าดังกล่าวและอธิบายไว้ในส่วนของลักษณะรูปร่าง (Physical description) เพื่อบันทึกในรายการบรรณานุกรมโดยใส่ไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น [65] หน้า) ถ้าจำนวนหน้ายังไม่มีการสืบค้นให้แน่ใจให้ประมาณจำนวนหน้าดังกล่าวโดยใช้เลขอารบิคและเขียนว่า ca. นำหน้าโดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บ (ตัวอย่างเช่น ca. 250 หน้า) ลำดับหน้าที่ไม่มีเลขหน้านี้จะไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหน้าโฆษณา หน้าที่ว่างเปล่า ฯลฯ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
search (vt.) สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) See also: เสาะหาข้อมูล, ค้นคว้าข้อมูล
finding (n.) ผลของการสืบค้น See also: ผลของการค้นหา
search (n.) การสืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์) See also: การหาข้อมูล, ค้นคว้า
searchableness (n.) การสืบค้นข้อมูล
Web Browser (n.) โปรแกรมสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เนตหรือเวิลด์ไวด์เว็บ See also: เว็บเบราเซอร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The signal has to be coming from somewhere.สืบค้นต้นตอด้วย สัญญาณแฮก
They trace those calls, stupid. I seen it on Highway Patrol and on Dragnet.พวกเขาจะสืบค้นสายที่โทรเข้าได้ โง่เอ้ย ฉันเห็นใน ไฮเวย์ พาโทรล กับ แดร็กเนท
Spartans never retreat. Spartans never surrender.ให้ทุกผู้ทุกนาม ได้สืบค้นในวิญญาณตน
Your behavior has raised suspicion among the men, and now we discover that Eddie Beagle is not your real name.พฤติกรรมของคุณน่าสงสัย เราเลยสืบค้น.. เอ็ดดี้ บีเกิลไม่ใช่ชื่อจริง แท้จริงเป็นอาร์เธอร์ เบ็กเกอร์
Knows more than we will ever find out on our own.รู้มากกว่าที่เราจะสืบค้นได้ด้วยตัวเอง
I have traced the vehicle's registration to the black river corporation. What?ผมได้สืบค้นเรื่องการจดทะเบียนรถแล้ว มันเป็นของบริษัทแบล็ครีฟเวอร์
You just start digging deeper.คุณก็จะสืบค้นย้อนไปไกลขึ้น
When you're digging deeper into rock 'n' roll.เมื่อคุณสืบค้นไปไกลขึ้น จากร็อคแอนด์โรล
Looks like Hale's got a warrant to search our warehouse.ดูท่า เฮล มีหลักฐานที่แน่นอน ถึงการสืบค้นคลังสินค้าของเรา
We got to stop the PD from IDing those bodies, man.เราต้องหยุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากการสืบค้นศพพวกนั้นเป็นใครพวก
At the age of 12, you actually figured out your father wasn't your birth father that's what you wanted, wasn't it?ตอนอายุ 12 .. \ นายสืบค้นเรื่องพ่อของนายว่าไม่ใช่พ่อจริงๆ นั่นเป็นสิ่งที่คุณเคยต้องการใช่หรือเปล่า
Sometimes I find out things you'd rather not know.บางทีฉันสืบค้นสิ่งต่างๆ ที่นายไม่เคยรู้
Ruled out all the usual suspects.นอกตำรา สืบค้นตามปกติ
Oh, big sexy with glasses."สืบค้นประวัติเดล เดนตัน" กระแดะใส่แว่นตาซะด้วย
No, I didn't, I... I'm looking for some background information on Mr Attwell.ชั้นไม่ได้ ชั้น ชั้นกำลังสืบค้นข้อมูลประวัติ ของคุณแอทเวลอยู่ค่ะ
He's been doing some pretty strange searches.เขาได้ทำสืบค้น บางอย่างที่แปลกมากๆ ทีเดียว
Can you pull up his most recent search?คุณช่วยดึงสิ่งที่เขา สืบค้นล่าสุดออกมา หน่อยได้มั้ย?
And uncover some giant conspiracy?และไปสืบค้นพวกสมรู้ร่วมคิด อีกมหึมานั่นอีก
So I, uh, I really need your help, Mark, 'cause Tracy is scared to death of these Jericho guys, and I'm afraid they're gonna try to find her.ดังนั้นผมเลย ต้องการความช่วยเหลือ จากนายจริงๆ นะมาร์ค เพราะว่าแทรซี่กลัวแทบตาย กับพวกเจริโก้พวกนี้ และผมก็กลัวว่าพวกเขา จะสืบค้นหาเธออีก
Right. This is you. One agent reaching out.ได้เลย นั่นคือคุณ เจ้าหน้าที่มือหนึ่งลองสืบค้นดู นั่นแหละ
We went through a long list of all the vendorsพวกเราสืบค้นจากผู้จำหน่ายเป็นหางว่าว
Listen, I've, uh, been doing some digging on Elena's uncle.ลองสืบค้นเกี่ยวกับลุงของเอเลน่า
Mrs. Pucci, I'm sure your husband was a good man, but if you'd done your research, you'd know that I'm...คุณ ปุชชี่ ผมแน่ใจว่า สามีคุณเป็นคนดี แต่ถ้าคุณสืบค้นเสียหน่อย คุณน่าจะรู้ว่าผมไม่ใช่คนดี
There are still leads that we could track down.มีอะไรๆ ให้เรายังสืบค้นได้อีกตั้งเยอะ
That's what I need to find out now.ผมถึงอยากจะสืบค้นให้ได้
Ah, you've moved to a Research Office.เ่อ่อ.คุณย้ายไปอยู่แผนกสืบค้นหาแล้วหรอ
Zhao's men were searching the coast, looking for you.คนของ Zhao ได้ออกสืบค้น ตามชายฝั่งเพื่อตามหาท่าน
We're looking into everything, but we work on fact, not conjecture, and the fact is that the scumbags that hit you first were Mexican cartel, not some German multinational whatever, and definitely not Colonel Sanders.เราสืบค้นข้อมูลทุกอย่าง แต่เราต้องสืบหาข้อเท็จจริง คาดเดามั่วๆไม่ได้ และความจริงก็คือ
He's looking into my past.เขาสืบค้นหาอดีตประวัติของผม
The buyer bought it using an eSniper program that firewalls the buyer, so whoever's got it's got it for good.คนที่ซื้อมือนั่นไป ใช้โปรแกรม อี-สไนเปอร์ มันเป็นไฟร์วอลอย่างนึง ใครก็ตามที่ใช้โปรแกรมนี้ จะปลอดภัยจากการถูกสืบค้น
I suggest you look Into that right now.ผมขอแนะว่า ให้คุณสืบค้นเรื่องนั้นเลยตอนนี้
I'd be happy to do a little research.ผมยินดีที่จะสืบค้นให้
Find out everything you can about Kang Chang Gil.ทำการสืบค้นข้อมูลเดิม ของชางกิลมาให้หมด
But you're the one who's always pushing me to chase down every possibility, every alternative!แต่คุณเป็นที่ผลักดัน ให้ฉันสืบค้น ทุกอย่างที่เป็นไปได้ ทุกทางเลือก
Don't these people do their research anymore?พวกคนเหล่านี้ไม่รู้จักการสืบค้นอีกต่อไปแล้วรึไง?
We'll have to get a no-knock warrant to search Woods' home.เราจะต้องได้หมายขอตรวจค้น เพื่อที่จะเข้าไปสืบค้นในบ้านวู้ดได้
Well, I, uh, did a little more digging on Samantha Gilbert.อืม ฉัน เอ่อ สืบค้นมาเพิ่มนิดหน่อย ซาแมนธา กิลเบิร์ต
This is a recipe for an elixir that Amelia tracked down.นี่เป็นตำรายาชุบชีวิต ที่อมีเลีย สืบค้นมาได้
I'm having your quarters searched.ฉันมีคนสืบค้นของคุณสี่คน
You're prohibited from looking into them.คุณถูกห้ามไม่ให้สืบค้นที่มา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สืบค้น
Back to top