ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สึก*, -สึก-

สึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สึก (v.) be worn away / down See also: be eroded, be corroded
สึก (v.) erode See also: deteriorate, wear away Syn. สึกกร่อน, ผุพัง
สึกกร่อน (v.) be worn away / down See also: be eroded, be corroded Syn. สึก
สึกหรอ (v.) erode See also: deteriorate, wear away Syn. สึกกร่อน, ผุพัง, สึก
English-Thai: HOPE Dictionary
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
ache(เอค) vi.,n. รู้สึกปวด, สงสาร, เวทนา, อยาก, ความปวด. -achingly adv., Syn. suffer, yearn, hurt, want)
acoriaความไม่รู้สึกหิว
aesthetic(al) (เอสเธท' ทิค, -เคิล) adj. เกี่ยวกับความรู้สึกต่อความงาม,เกี่ยวกับสุนทรีย์ศาสตร์, เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกที่บริสุทธิ์, ทฤษฏีหรือความคิดเห็นที่ถือความงามเป็นใหญ่., Syn. esthetic (al) -esthetician n.
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affective(อะเฟค' ทิฟว) adj. ด้าน (ความรู้สึก) , เกี่ยวกับอารมณ์, ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึก,
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
algometer(แอลกอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความรู้สึกต่อความเจ็บปวดที่เกิดจากการกดหรือแรงกด. -algometric (al) adj. -algometry n.
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
anaesthesia(แอนเอสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึก, การทำให้ชา, ภาวะชา. -anesthetic adj.,-n. anesthetist (loss of sensation)
anaesthetize(อะเนส' ธีไทซ) vt. ทำใ้ห้ชา, ทำให้หมดความรู้สึก -anaesthetization n.,, Syn. anesthetise (anesthetise)
analgesia(แอนนะจี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกปวด, อาการชา
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด,อาการชา.
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)
anesthetize(อะเนส' ธีไทซ) vt. ทำให้หมดความรู้สึกต่อความเจ็บปวด, ทำให้ชา. (to render physically insensible)
anima(แอน' นิมะ) n. จิตวิญญาณ, ความรู้สึกตัว, ชีวิต (soul, life, inner personality)
anticorrosion(แอนทีคะโร' เชิน) n. การป้องกันการสึกกร่อน, การป้องกันสนิม
anticorrosive(แอนทีคะโร' ซิฟว) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือต้านการสึกกร่อน, กันสนิม, สารที่ฤทธิ์ดังกล่าว
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
apperceive(แอพพะซีฟว') vt. รู้สึกตัว, เข้าใจ, สำนึก (comprehend)
appreciative(อะพรี'ชีเอทิฟว) adj. รู้สึกขอบคุณ,เห็นคุณค่า,สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้. -appreciativeness n., Syn. pleased)
approbation(แอพระเบ'เชิน) n. การเห็นด้วย,การแนะนำ,การยินยอม,ความรู้สึกพอใจต่อ.
atingle(อะทิง'เกิล) adj. รู้สึกซ่า (tingling)
attachment(อะแทช'เมินทฺ) n. การติด,การผูกติด,ภาวะที่ผูกติด,ความรู้สึกผูกพัน,การอุทิศ,สิ่งยึดติด,สิ่งที่ผูกพัน,อุปกรณ์ติดตั้ง,การยึดทรัพย์, Syn. connection, device,affinity)
attrited(อะไทร'ทิด) adj. สึกกร่อน
attrition(อะทริช'เชิน) n. การสึกกร่อนเนื่องจากการเสียดสี,การเสียดสี,การสึกกร่อน,การลดลงของขนาดหรือจำนวน. attritional, attritive adj., Syn. erosion, weakening, wearing ###A. buildup, reenforcement)
api(เอพีไอ) ย่อมาจาก application program interface หมายถึงวิธีการอย่างหนึ่งที่ทำให้ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์รู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นกว่าเดิม เช่น เอพีไอจะกำหนดขั้นตอนมาตรฐานให้โปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ทำงาน โดยวิธีให้ผู้ใช้เลือกจากรายการคำสั่ง (menu) หรือตอบคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) แทนที่จะต้องจำคำสั่งอย่างแต่ก่อน การใช้ระบบวินโดว์บนเครื่องพีซีก็ดี OS/2 ก็ดี หรือระบบของแมคอินทอช ก็ดี ล้วนเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของการนำเอพีไอมาใช้
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
audile(ออ'ดิล, -ไดล์) n. ผู้มีภาพพจน์จากการฟัง, ผู้รู้สึกได้ดีจากการฟัง (auditory)
aura(ออ'ระ) n., (pl. auras,aurae) กลิ่นไอ,รัศมี,กลด,กระแสลม,ไฟฟ้า,แสงสว่าง,ความรู้สึกสังหรณ์-aural adj., Syn. air ,atmosphere
aw(ออ) interj. คำอุทานแสดงความรู้สึกคัดค้านไม่เชื่อ รังเกียจ (an exclamation)
awake(อะเวค') vt.,vi. ปลุก,ทำให้ตื่นตัว,ทำให้รู้สึก, กระตุ้น,รู้สึกตัว. -adj. ไม่นอนหลับอยู่,ตื่นอยู่,ตื่นตัว. -awakener n., Syn. waken, awaken,wakeful ###A. asleep,inattentive)
aware(อะแวร์') adj. รู้ตัว,รู้สึกตัว,ทราบ.
awestruck(ออ'สทรัค) adj. รู้สึกกลัว,ตกใจกลัว, ประหม่า. -awe-struck,awe-stricken, awestricken adj. (filled with awe,awe-inspiring)
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
beholden(บิโฮล'เดิน) adj. ได้รับความเมตตา,รู้สึกทราบซึ้ง, Syn. obliged
breakage(เบรค'คิจฺ) n. การแตกออก,ภาวะที่แตกออก,ค่าชำรุด,เงินค่าเสื่อมหรือสึกหรอ
bank switchingการสลับชิปไปมาหมายถึง การสลับไปมาของการใช้ชิปในหน่วยความจำเดิมที่ติดมากับเครื่อง กับหน่วยความจำที่เพิ่มภายหลัง ที่สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งทำให้รู้สึกเสมือนว่า หน่วยความจำทั้งสองนั้นเป็นหน่วยความจำเดียวกัน เช่น บริษัทไอบีเอ็มผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ออกมาขายในตลาดโดยมีหน่วยความจำติดมาภายในตัวเครื่องเพียง 640 เคไบต์ แต่เรานำไปเพิ่มหน่วยความจำเป็นถึง 16 เมกกะไบต์ การที่จะทำให้หน่วยความจำเดิมกับหน่วยความจำที่เพิ่มมาใหม่ทำงานสลับกันไปมาได้ ก็จะต้องอาศัยการสลับชิปไปมานี้ อย่างไรก็ตาม หากเราเป็นเพียงผู้ใช้เครื่อง (user) ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เท่าไรนัก เป็นหน้าที่ของช่างฝ่ายเทคนิคที่จะต้องติดตั้งหรือจัดการทำให้
English-Thai: Nontri Dictionary
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
breakage(n) การทำแตก,ค่าเสียหาย,ค่าสึกหรอ,ความแตกแยก
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
appreciable(adj) ซึ่งประเมินได้,ซึ่งรู้สึกได้
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
attrition(n) การล้างผลาญ,การขัดสี,การสึกกร่อน
awake(adj) ตื่นตัว,รู้สึกตัว
aware(adj) ตระหนัก,รู้,ทราบ,รู้สึกตัว
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
benumb(vt) ทำให้ชา,ทำให้หมดความรู้สึก,ทำให้มึนงง
COLD-cold-blooded(adj) เย็นชา,เฉยเมย,เลือดเย็น,ดุร้าย,ไม่มีความรู้สึก,อำมหิต
COLD-cold-hearted(adj) ไม่สงสาร,ไม่ปรานี,ไม่มีความรู้สึก,ไร้ความเมตตา
coma(n) ความไม่รู้สึกตัว,อาการสลบ,อาการหมดสติ,อาการโคม่า
conscience(n) สติ,สติสัมปชัญญะ,ความรู้สึกผิดชอบ,คุณธรรม
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
corrosive(adj) ซึ่งกร่อน,ผุพัง,สึกกร่อน
deaden(vt) ทำให้มึน,ทำให้ชา,ทำให้ไม่รู้สึก,ทำให้หย่อนลง
deem(vi) เชื่อว่า,เห็นว่า,ถือว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,เข้าใจว่า,ลงความเห็นว่าน
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย
emotion(n) อารมณ์,ความรู้สึก
emotional(adj) ซึ่งเร้าอารมณ์,ซึ่งสะเทือนอารมณ์,ตื่นเต้นง่าย,เกี่ยวกับความรู้สึก
erode(vt) เซาะ,กัดเซาะ,ชะ,กัดกร่อน,ทำให้สึกกร่อน
feel(vi,vt) รู้สึก,สำนึก,เข้าใจ,เห็นใจ,สัมผัส,คลำหา,ทาบทาม,สำรวจ
feeler(n) ผู้สืบ,ผู้รู้สึก,สิ่งที่ทำให้รู้สึก,ความคิดเห็น,ทัศนคติ
feeling(n) ความรู้สึก,อารมณ์,จิตใจ,ความสำนึก,ความคิดเห็น
guilty(adj) มีผิด,รู้สึกผิด
heart(n) หัวใจ,จิตใจ,ความรัก,ความรู้สึก,ส่วนสำคัญ,แก่น,ความกล้าหาญ
heartless(adj) ดุร้าย,ใจร้าย,ไม่มีหัวใจ,โหดเหี้ยม,ไม่มีความรู้สึก
ICE-ice-cold(adj) เฉยเมย,เย็นชา,เยือกเย็น,ไร้ความรู้สึก
impassible(adj) ไม่มีความรู้สึก,ไม่สะดุ้งสะเทือน,เฉย,เย็นชา
impassioned(adj) เร้าความรู้สึก,เร่าร้อน,กระตือรือร้น
impassive(adj) ไม่ยินดียินร้าย,ไม่สะดุ้งสะเทือน,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน
impenitent(adj) ไม่รู้สึกผิด,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ไม่ยอมรับ
imperceptible(adj) รู้สึกไม่ได้,มองไม่เห็น,เล็กน้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abrade๑. ขัด๒. ทำให้สึก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
aesthesia; esthesia; perceptionความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [มีความหมายเหมือนกับ sense ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agaesthesia; agesthesia; nociception; sense, painความรู้สึกเจ็บปวด [มีความหมายเหมือนกับ algesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anesthetic; anaestheticยาระงับความรู้สึก [ศัพท์ที่มีคำ anesthetic ประกอบ ดูที่ anaesthetic,] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pselaphesia; pselaphesisความรู้สึกสัมผัส [มีความหมายเหมือนกับ taction ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
break-inการทำให้สึกเข้าที่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
cincture sensation; sensation, girdle; strangalaesthesia; strangalesthesia; zonaesthesia; zonesthesiaความรู้สึกถูกรัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
consciousnessความรู้สึกตัว, การรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desensitize; desensitise๑. ขจัดภูมิไว๒. ลดความรู้สึก (กลัว, เกลียด ฯลฯ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysaphia; paraphia; parapsia; parapsis; pseudapsiaความรู้สึกสัมผัสผิดธรรมดา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
empathyความร่วมรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
guilt feeling; guiltความรู้สึกผิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
humiliation๑. ความรู้สึกถูกทำให้อัปยศ๒. การทำให้รู้สึกอัปยศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impressive aphasia; aphasia, receptive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insensibleไม่รู้สึก, ไม่ทำให้รู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
malaiseความรู้สึกไม่สบาย, ความละเหี่ย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
numbnessอาการชา, อาการไม่รู้สึก [มีความหมายเหมือนกับ anaesthesia ๑; anesthesia ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudoaesthesia; pseudaesthesia; pseudesthesia; pseudoesthesiaความรู้สึกสัมผัสหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paresthesia; paraesthesiaความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pediment; rock pedimentลาดเชิงเขาสึกกร่อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
phantom๑. ความรู้สึกหลอน, อวัยวะหลอน๒. หุ่นส่วนร่างกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulsateรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
receptive aphasia; aphasia, impressive; aphasia, sensory; aphasia, temporoparietal; aphasia, Wernicke'sภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
receptor๑. หน่วยรับความรู้สึก๒. ตัวรับ, ที่รับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensationการรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensibility๑. ความรู้สึกได้, การรับรู้ได้, การกำหนดรู้ได้๒. สภาพสัมผัสได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensible๑. -รู้สึกได้, -สัมผัสได้๒. -มีเหตุมีผล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitive๑. -รู้สึกได้ [มีความหมายเหมือนกับ sentient ๑]๒. ไว [มีความหมายเหมือนกับ sentient ๒]๓. -อ่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensitivity๑. สภาพรู้สึกได้๒. ความไว๓. ความอ่อนไหว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sensory-รับความรู้สึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sentient๑. -รู้สึกได้ [มีความหมายเหมือนกับ sensitive ๑]๒. ไว [มีความหมายเหมือนกับ sensitive ๒]๓. สัญญี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sixth sense; sense, body; somatognosisความรู้สึกทางกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
somesthesia; somaesthesia; somataesthesia; somatesthesiaความรู้สึกมีกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subjective-ความรู้สึกแห่งตน, เชิงจิตวิสัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thrillการระรัว (รู้สึกด้วยการคลำ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
throb; pulsation; throbbing๑. การเต้นเป็นจังหวะ๒. ความรู้สึกเต้นเป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unconscious๑. ไม่รู้สึกตัว๒. จิตไร้สำนึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertiginous-รู้สึกหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vertigoอาการรู้สึกหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wear and tearการสึกหรอ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Adjectival Scaleความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ป่วย [การแพทย์]
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Affectiveท่าทีความรู้สึกนึกคิดและเจตคติ, เจตคติ, ด้านความรู้สึก [การแพทย์]
Ambivalenceความคิดสองจิตสองใจ, ความรู้สึกสองฝักสองฝ่าย, อารมณ์รวนเร [การแพทย์]
Anesthesiaการระงับความรู้สึก [TU Subject Heading]
Anosmiaการไม่รู้สึกกลิ่น, ไม่ได้กลิ่น, ขาดความรู้สึกรับกลิ่น, จมูกไม่ได้กลิ่น, การขาดประสาทสำหรับดมกลิ่น, การไม่ได้กลิ่นอย่างถาวร, การไม่ได้กลิ่น, ไม่ได้กลิ่นเลย [การแพทย์]
Appetiteความอยาก, ความอยากอาหาร, อยากรับประทานอาหาร, ความรู้สึกอยากอาหาร [การแพทย์]
Tooth attritionฟันสึก [TU Subject Heading]
Black Outไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Carbon blackผงเขม่าดำได้จากการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม มีสีดำ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอนุภาคปฐมภูมิอยู่ในช่วง 1-10 นาโนเมตร นิยมใช้เป็นสารเสริมแรงในอุตสาหกรรมยาง เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และความทนต่อการสึกหรอให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาง [เทคโนโลยียาง]
Chokingรู้สึกสำลัก,สำลัก [การแพทย์]
Climaxจุดสุดยอด,ความรู้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอด,ไคลแม็กซ์ [การแพทย์]
colour blindnessตาบอดสี, ความผิดปกติในการมองเห็นสีเนื่องจากไม่สามารถรับความรู้สึกจากแสงสีปฐมภูมิสีใดสีหนึ่งหรือทั้งสามสีได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Confusedรู้สึกสับสน [การแพทย์]
Despairท่าทีหมดหวัง,สิ้นหวัง,ความรู้สึกสิ้นหวัง,กลัวความตาย [การแพทย์]
Detachmentการแยกออกจากกัน,หลุด,ความรู้สึกแยกตนเอง,ปรับตัว,การลอกตัว [การแพทย์]
Discomfortความไม่สบาย,ความรู้สึกไม่สบาย,ไม่สบาย,อึดอัด [การแพทย์]
Distressคับขัน,ความทรมาน,ความรู้สึกเป็นทุกข์,ความยุ่งยากใจ,สภาวะคับขัน [การแพทย์]
Dysphoriaอาการระเหี่ยเป็นทุกข์,อารมณ์ไม่ดี,การไม่สบายใจอึดอัดกังวลกระสับกระส่าย,ความรู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Deja Vuรู้สึกว่าตนเองเคยอยู่ในที่นั้นทั้งๆที่ไม่เคยอยู่ [การแพทย์]
Elationร่าเริงเป็นสุข,อารมณ์ครึ้มใจ,ความรู้สึกเป็นสุขมาก,อารมณ์ครึกครื้นร่าเริง,ร่าเริงเป็นสุข [การแพทย์]
Facial Anesthesiaหน้าสูญเสียความรู้สึกเจ็บปวด [การแพทย์]
Febrileชักโดยไม่รู้สึกตัวเนื่องจากไข้สูง [การแพทย์]
Feeling of Inferiorityความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Fugueการเดินทางหรือทำอะไรโดยไม่รู้สึกตัว [การแพทย์]
Helplessness (Psychology)ความรู้สึกหมดหนทางช่วยเหลือ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Impotenceความไร้สมรรถภาพทางเพศ, การหย่อนสมรรถภาพ, ความไร้สมรรถภาพ, กามตายด้าน, สมรรถภาพทางเพศหย่อน, กามตายด้านในผู้ชาย, กามตายด้าน, หย่อนสมรรถภาพ, เสื่อมสมรรถภาพทางเพศในชาย, สมรรถภาพทางเพศเสื่อม, อวัยวะเพศไม่แข็งตัว, ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ, หมดความรู้สึกทางเพศ, [การแพทย์]
Inadequateความรู้สึกต่ำต้อย [การแพทย์]
Inferiorityความรู้สึกเป็นปมด้อย, ปมด้อย [การแพทย์]
Intensityความเข้ม, ความรุนแรง, ความแรง, ความรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้น, ความเข้มข้น, การวัดความเข้ม [การแพทย์]
Itchอาการคัน, ความรู้สึกคัน [การแพทย์]
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Kinesthesia, Realistic and Appropriateการเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกที่เหมือนขาจริงๆ [การแพทย์]
Libidoความรู้สึกทางเพศ, สัญชาตญาณการสร้างความสุขให้ตัวเองและเพื่อสืบพัน, ความต้องการทางเพศ, แรงดันทางเพศ, ความใคร่ทางเพศ [การแพทย์]
Macule-Utriculiขนสำหรับรับความรู้สึก [การแพทย์]
Malaiseอาการไม่สบาย, อ่อนเพลีย, รู้สึกไม่สบาย [การแพทย์]
Megalomaniaความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจหรือมีความสำคัญ [การแพทย์]
numberจำนวน, ปริมาณที่ทำให้มีความรู้สึกว่ามากหรือน้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
olfactory bulbออลแฟกทอรีบัลบ์, ด้านหน้าสุดของสมองส่วนหน้า เป็นศูนย์รับความรู้สึกเกี่ยวกับกลิ่น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
weatherworn (adj.) สึกกร่อน See also: เสื่อมหรือเสียเนื่องจากถูกแดดถูกฝนหรือสภาพอากาศอื่นๆ Syn. weather-beaten
abdabs (sl.) ความรู้สึกที่กลัวมาก
add fuel to the flames (idm.) ทำให้รู้สึกรุนแรงยิ่งขึ้น
aesthesia (n.) ความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง See also: ความรับรู้
affectability (n.) ความรู้สึกไว See also: การตอบสนองไว, การมีปฎิกิริยาทางอารมณ์ไว Syn. responsiveness Ops. insensitivity
affectibility (n.) ความรู้สึกไว See also: ความอ่อนไหวง่าย, ความกระเทือนใจง่าย Syn. sensitivity, impressibility
affinity (n.) ความรู้สึกชอบพอ Syn. fondness, liking, sympathy
agitation (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความรู้สึกวิตกกังวล Syn. anxiety, uneasiness
agitator (n.) นักการเมืองที่ใช้คำพูดที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมากกว่าเหตุผลในการหาเสียง Syn. fanatic
ah (int.) ฮ้า (คำอุทานแสดงความรู้สึกยินดี, พอใจ, เสียใจหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่น) See also: ความเจ็บปวด, ความประหลาดใจ
analgesia (n.) ภาวะไร้ความรู้สึกเจ็บปวด
analgesic (adj.) ซึ่งทำให้ไม่รู้สึกเจ็บปวด Syn. anesthetic
anesthesia (n.) การไร้ความรู้สึก See also: การชา, การสูญเสียความรู้สึก Syn. insentience, unconsciousness, numbness
anesthetic (adj.) ที่เกี่ยวกับการไร้ความรู้สึก
anesthetic (n.) ยาระงับความรู้สึก See also: ยาชา
appreciative (adj.) รู้สึกขอบคุณ Syn. thankful, appreciatory, grateful
appreciatory (adj.) รู้สึกขอบคุณ Syn. thankful, grateful
at home with (idm.) (รู้สึก) สุขสบาย (มักใช้คำกริยา be หรือ feel) (คำไม่เป็นทางการ)
attrition (n.) การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี) Syn. wearing down, friction, rubbing Ops. buildup
awake from (phrv.) ทำให้รู้สึกตัว See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. wake from
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรวันนี้
I don't feel very wellฉันรู้สึกไม่สบาย
Guys, I don't feel so goodพรรคพวก ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่
I feel like I've seen you somewhereฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นคุณที่ไหนสักแห่ง
I understand exactly how you feelฉันเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความรู้สึกของคุณ
Here, eat thisเอ้านี่ ทานนี่ คุณจะรู้สึกดีขึ้น
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
I just feel really good about rainy daysฉันก็แค่รู้สึกดีจริงๆเกี่ยวกันวันที่ฝนตก
She'd never felt like this beforeเธอไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อน
He had never felt so angry in his lifeเขาไม่เคยรู้สึกโกรธอย่างมากในชีวิตของเขาเลย
I'm feeling worse than everฉันกำลังรู้สึกแย่กว่าที่เคยเป็น
I felt no desire to break my word to himฉันรู้สึกไม่อยากที่จะผิดคำพูดกับเขา
He says he is feeling too ill to teach todayเขาบอกว่าเขารู้สึกป่วยมากเกินกว่าที่จะสอนได้ในวันนี้
Nothing anyone said or did could make me feel betterไม่มีคำพูดหรือการกระทำของใครสามารถทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้
I felt as though I'd lost one of my best friendsฉันรู้สึกประหนึ่งว่าฉันได้สูญเสียเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งไป
I feel like I've know you for yearsฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันรู้จักคุณมาหลายปี
It would be an honorรู้สึกเป็นเกียรติ
I know you're feeling badฉันรู้ว่าคุณกำลังรู้สึกแย่
I don't feel any differentฉันไม่ได้รู้สึกแตกต่างเลย
You should be ashamed of your behaviorคุณควรจะรู้สึกกระดากอายต่อพฤติกรรมของตน
I'm feeling a bit better todayวันนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย
No, thanksไม่หรอก ขอบคุณ ฉันไม่รู้สึกกระหายเลยสักนิด
I'm feeling healthy nowตอนนี้ฉันรู้สึกแข็งแรงดีแล้ว
Take this medicine and you will feel better in due courseทานยานี่แล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นทันกาล
I am grateful for your helpฉันรู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
We are very grateful for what you didพวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจต่อสิ่งที่คุณทำ
How are you feeling today?คุณรู้สึกอย่างไรบ้างวันนี้?
Words can't express what I feltคำพูดต่างๆ ไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึกของฉันได้
I don't know how to express my gratitudeฉันไม่ทราบว่าจะแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจได้อย่างไร
Your answer is satisfyingคำตอบของคุณน่าพอใจ ฉันรู้สึกพอใจ
I assure you that you will feel no pain at allฉันขอรับรองกับคุณว่าคุณจะไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิด
Did they have a good time?พวกเขารู้สึกสนุกกันไหม?
I feel a bit uneasy when I walked home in the darkฉันรู้สึกเป็นกังวลเมื่อต้องเดินกลับบ้านในที่มืด
I'm so miserable!ฉันรู้สึกทุกข์ระทมเหลือเกิน
You must feel really proudคุณต้องรู้สึกภูมิใจจริงๆ
My stomach is still upset, and I feel dizzyท้องไส้ฉันยังคงปั่นป่วนอยู่ และฉันก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ
Are you enjoying yourself?คุณรู้สึกสนุกไหม?
I can't help feeling itมันช่วยไม่ได้ที่ฉันรู้สึกอย่างนั้น
Do you feel embarrassed when you speak English?คุณรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
Do you feel frustrated because..คุณรู้สึกขัดข้องใจเพราะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hitomi Tsukamoto, age 26.สึกาโมโตะ ฮิโตมิ อายุ 26 ปี
Yea... Right? Tsuki.สึกิ ฉันขอโทษนะเรื่องเมื่อวานนี้น่ะ
I really feel quite happy now.ฉันรู้สึกมีความสุขมากใน ขณะนี้
Felt it coming all day. My corns hurt.รู้สึกว่ามันมาตลอดทั้งวัน ข้าวโพดฉันเจ็บ
We're, we're honoured. Yes, we're, we're...เราเรารู้สึกเป็นเกียรติ ใช่เรา กำลังเรา
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่
Bunch of old nanny goats.พวงของแพะพี่เลี้ยงเก่า ยาทำให้ฉันรู้สึกแย่ไป
Yes, I feel better now.แน่นอน ผมรู้สึกดีขึ้นแล้ว
I know. I've seen you making eyes.ฉันรู้ ฉันเคยมีความรู้สึกแบบนั้น
Doesn't that make you feel good?คงไม่ทำให้คุณรู้สึกดีใช่ไหม
How do you feel? Look after mamma.คุณรู้สึกยังไงบ้าง หลังจากที่ได้ ดูดนมเมียผม
To make him feel your superiority.เพื่อให้เขารู้สึกอยู่เหนือท่าน
By making him feel inferior.ทำให้เขารู้สึกด้อยกว่าท่าน
I'm sorry for the Napaloni that occurred at the... at...ผมรู้สึกเสียใจ กับสิ่งเกิดขึ้นที่... . ที่
We think too much and feel too little.เราคิดว่ามันมากเกินไป จนไร้ความรู้สึก
But they lie! They do not fulfill that promise. They never will!แต่พวกเขาโกหก พวกเขาไม่รู้สึก ขอสัญญา ว่าจะไม่มีคนเหล่านั้น
He's my conscience.เขารู้สึกผิดชอบชั่ว ของฉัน
Certainly feels good to be back on... dry land.แน่นอนว่ารู้สึกดีที่ได้กลับมา บนดินแห้ง
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน
I felt ashamed for not knowing.- ฉันรู้สึกอายจังที่ไม่รู้จัก
I feel as though I'd... I'd collected a whole shelf full of bottles.ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองสะสมขวดไว้เต็มหิ้ง
Just a minute.รอเดี๋ยว เรารู้สึกซาบซึ้งมากเลยครับ คุณนายเเวน ฮอปเปอร์
It's... It's just that I feel at such a disadvantage.ก็แค่ฉันรู้สึกว่าเสียเปรียบ
But I feel so uncomfortable.แต่ฉันรู้สึกอึดอัด ทุกวันฉันพยายามเต็มที่แล้ว
What a slap in the eye I must have been to them, then.รู้สึกตาสว่างขึ้นมาเลย ฉันคงเป็นอย่างที่เขามองจริงๆ
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors.ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง
No, no, but I feel that we ought to do something to make people feel that Manderley is just the same as it always was.- เปล่าๆ ฉันคิดว่าเราน่าจะทําอะไรบางอย่างให้คนอื่นรู้สึกว่า แมนเดอเลย์ยังคงเป็นเหมือนเมื่อก่อน
You despise me, don't you?คุณรู้สึกชิงชังผมเเล้วใช่มั้ย
As I despise myself.ผมก็รังเกียจตัวเอง คุณไม่เข้าใจว่า ความรู้สึกของผมเป็นยังไงใช่มั้ย
And how does the bride find herself today?วันนี้เจ้าสาวรู้สึกเป็นยังไงบ้าง
Good. Well, you see, Max, I find myself in a rather awkward position.ฉันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
And, oh, yes, I remember she said something that struck me as being very peculiar at the time.อ้อ ผมจำได้ว่าหล่อนพูดบางอย่าง ที่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันฟังดูแปลกๆ
I can't get over the feeling something's wrong.- ฉันรู้สึกใจคอไม่ดี
OK. Here's what I think. And I have no personal feelings about this.ตกลง นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า และผมไม่ได้มีความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้
Well, if you want me to tell you how I feel about it, it's all right with me.ดีถ้าคุณต้องการให้ฉันบอกคุณว่าฉันรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับฉัน
I began to get a peculiar feeling about this trial. I mean, nothing is that positive.ฉันเริ่มที่จะได้รับความรู้สึกที่แปลก ๆ เกี่ยวกับการทดลองนี้ ฉันหมายความว่าไม่มีอะไรที่เป็นบวกว่า
I felt that the defence wasn't conducting a thorough enough cross-examination.ผมรู้สึกว่าการป้องกันไม่ได้ดำเนินการอย่างละเอียดพอที่ข้ามการตรวจสอบ
Why don't you donate five dollars to the cause? Maybe it'll make you feel better.ทำไมคุณไม่บริจาคเงินห้าดอลลาร์สาเหตุหรือไม่ บางทีมันจะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น
He was dragging his left leg and trying to hide it, because he was ashamed.เขาถูกลากขาซ้ายของเขาและพยายามที่จะซ่อนมัน เพราะเขารู้สึกละอายใจ
I feel sorry for you. What it must feel like to wanna pull the switch!ผมรู้สึกเสียใจสำหรับคุณ สิ่งที่มันจะต้องรู้สึกเหมือนจะต้องการที่จะดึงสวิทช์!

สึก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
感じる[かんじる, kanjiru] Thai: รู้สึก English: to feel
気分[きぶん, kibun] Thai: อารมณ์ความรู้สึก English: feeling
知る[しる, shiru] Thai: รู้สึก English: to feel
見直す[みなおす, minaosu] Thai: รู้สึกกับ(เขา)ดีขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา English: to get a better opinion of
触る[さわる, sawaru] Thai: รู้สึก English: feel
触れる[ふれる, fureru] Thai: รู้สึก English: to feel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สึก
Back to top