ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งสำคัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งสำคัญ*, -สิ่งสำคัญ-

สิ่งสำคัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งสำคัญ (n.) important aspect See also: important factor
สิ่งสำคัญ (n.) important factor See also: important or key element, key factor
สิ่งสำคัญ (n.) main part See also: principle part, principle role, principle factor
English-Thai: HOPE Dictionary
front burnern. สิ่งสำคัญที่สุด,สิ่งสำคัญอันดับแรก, See also: front-burner n.
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
lion(ไล'เอิน) n. สิงโต,ราชสีห์,ชายที่แข็งแรงมากและกล้าหาญมาก,ผู้ที่มีชื่อเสียง,บุคคลสำคัญ,สิ่งสำคัญ, Syn. dignitary
matter(แมท'เทอะ) n. วัตถุ,สสาร,สาระ,เนื้อหา,สิ่งที่อยู่ในช่องว่าง,วัตถุทางกาย,สารเฉพาะอย่าง,สารที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย,หนอง,สิ่งตีพิมพ์,สิ่งขีดเขียน,สถานการณ์,สภาวะ,ธุรกิจ,ความสำคัญ,ความลำบาก,เหตุผล,สาเหตุ,สำเนา,แบบ vi. เป็นสิ่งสำคัญมีความหมาย มีหนอง
thing(ธิง) n. สิ่งของ,ของ,สรรพสิ่ง,กรณี,สิ่งสำคัญ,เรื่องราว,การกระทำ,เหตุการณ์,รายละเอียด,จุดประสงค์,เป้าหมาย,วิธีการ things เสื้อผ้าอาภรณ์,การงาน,สิ่งมีชีวิต,ความคิด,ข้อความ,สิ่งที่เป็นทรัพย์สินได้, Syn. object,entity
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grace Period ระยะเวลาผ่อนผัน ระยะเวลาช่วงหนึ่งที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมซึ่ง จะไม่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เช่น สัญญาชำระเงินกู้ระยะเวลา 7 ปี มีระยะเวลาผ่อนผัน 3 ปี ดังนั้น เงินต้นและดอกเบี้ยจะต้องผ่อนชำระคืนในช่วง 4 ปีหลังของสัญญา ระยะเวลาผ่อนผันนับเป็นสิ่งสำคัญในการเจรจากู้ยืมเงินระหว่างผู้กู้และผู้ ให้กู้ในโครงการต่างๆ ซึ่งผู้กู้บางส่วนยินดีจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น เพื่อให้ได้ระยะเวลาผ่อนผันนานออกไป [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
quick (n.) สิ่งสำคัญ
quiddity (n.) สิ่งสำคัญ See also: แก่นแท้ Syn. quibble
first and foremost (idm.) สิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรก
advent (n.) การมาถึง (ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ) See also: การปรากฎตัว (ของสิ่งสำคัญหรือคนสำคัญ) Syn. arrival, coming
at the end of the day (idm.) เมื่อไตร่ตรองทุกอย่างแล้ว (ใช้กล่าวก่อนเข้าสู่สิ่งสำคัญ) See also: เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว
cornerstone (n.) บุคคลหรือสิ่งสำคัญพื้นฐาน Syn. foundation
fanfare (n.) การประโคมแตรเดี่ยวแสดงการมาถึงของคนหรือสิ่งสำคัญ See also: การเป่าแตร
have other fish to fry (idm.) มีสิ่งสำคัญที่ต้องทำ (คำไม่เป็นทางการ)
leave a lot to be desired (idm.) ขาดสิ่งสำคัญ (เป็นภาษาพูดที่สุภาพ) See also: ไม่มีข้อมูลสนับสนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The important thing is to use itสิ่งสำคัญก็คือการใช้มัน
But the important thing is not to panicแต่สิ่งสำคัญคืออย่าตื่นตระหนก
Now, the important thing is to talk to themตอนนี้ สิ่งสำคัญคือต้องพูดกับพวกเขา
I should put my studies as my first priorityฉันควรเอาเรื่องการเรียนเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One more thing, one more thing, A little thing, uh...สิ่งสำคัณอย่าง สิ่งสำคัญ สิ่งเล็กน้อย เ่อ่อ
One thing tho... dont live in suffering and painสิ่งสำคัญ... อย่าพะวงกับความเจ็บปวด
What matters is... do you?สิ่งสำคัญ... อยู่ที่คุณ?
The important thing is to acknowledge itสิ่งสำคัญก็คือ การยอมรับมัน
The bottom line is there are too many secrets in one place.สิ่งสำคัญก็คือ มันมีความลับในที่เดียวมากเกินไป
But the trick is not to lose yourself along the way.สิ่งสำคัญก็คือ อย่าหลงลืมตน
What's most important are the emotions I want to emit to the audience.สิ่งสำคัญก็คือ อารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ฟัง
This is the world's most precious resource.สิ่งสำคัญก็คือ เราได้แหล่งทรัพยากรอันมีค่าไว้ในกำมือ
Bottom line is, we got away clean.สิ่งสำคัญก็คือ, เราหนีมาได้
What's important is that you love the other person.สิ่งสำคัญก็คือการที่เธอรู้จักรักคนอื่น
What's important is diplomacy and political maneuvering, which you seem to despise.สิ่งสำคัญก็คือความชำนาญในการเจรจาและยุทธศาสตร์ทางการเมือง เหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณชิงชังยิ่งนัก
What matters is you lied to me.สิ่งสำคัญก็คือคุณโกหกฉัน
My only focus is her and keeping her on track.สิ่งสำคัญกับฉันตอนนี้คือเธอ และพยายามดึงเธอกลับมา
The important thing about that freedom train is it's got to climb mountains.สิ่งสำคัญของขบวนเสรีภาพคือ... ต้องปีนป่ายให้ถึงยอดเขา
One thing about those Visualize nuts-- they got a work ethic.สิ่งสำคัญของคนที่จะเข้า วิชวลไลซ์ ต้องเป็นพวกมีจริยธรรม
The thing about the Style Boyz is that their chemistry and their friendship was really authentic.สิ่งสำคัญของสไตล์บอยซ์ ก็คือความเข้ากันและมิตรภาพของพวกเขา มันเป็นของจริงแท้ เควสต์เลิฟ นักดนตรี
It's all about carbon.สิ่งสำคัญคือ คาร์บอน
The important thing is that you're telling me now.สิ่งสำคัญคือ คุณกำลังบอกผมอยู่ตอนนี้
It's important to know when you're been defeated.สิ่งสำคัญคือ ต้องรู้ตัวว่าพ่ายแพ้แล้ว
Of primary importance is to make sure all of us are well.สิ่งสำคัญคือ พวกเราจะต้องอยู่อย่างปกติ
So the bottom line is you don't throw that away.สิ่งสำคัญคือ อย่าปล่อยให้มันเสียเปล่า
The important was let's yourselves goodสิ่งสำคัญคือ เจ้าจะต้องเป็นคนดี
Well... What's important Is that she cares about you guysสิ่งสำคัญคือ เธอห่วงใยพวกเธอ
What's important is that we figure out what to do now.สิ่งสำคัญคือ เรามาคิดกันว่าจะทำยังไงต่อ
What's important is that you're on the verge of adulthood.สิ่งสำคัญคือ.. หลานกำลังจะเป็นผู้ใหญ่
What's important here is that you realized you needed help and you reached out.สิ่งสำคัญคือ... คุณรู้ว่าต้องการความช่วยเหลือ และร้องขอ
The importance of getting the information out to those still alive within the quarantine...สิ่งสำคัญคือการ กระจายข่าวสาร ไปยังผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
But what does matter is who we are now, and what we do... right now.สิ่งสำคัญคือคนที่เราเป็นตอนนี้ และสิ่งที่เราทำ... ...ตอนนี้
What matters is what you do now, Martin.สิ่งสำคัญคือคุณรู้อะไรมาร์ติน
The price is the next concern.สิ่งสำคัญคือจะมีปัญหาภายหลังหรือไม่ ต่อมาก็คือราคา
What matters is that I am out, so are you.สิ่งสำคัญคือฉันได้ออกมา รวมทั้งนายด้วย
What matters is I don't ever want to see Mike Ross in this office again.สิ่งสำคัญคือฉันไม่ต้องการ ที่จะเห็นไมค์ รอสในสำนักงานนี้อีก
The important point is I never gave up,because I'm a fighter.สิ่งสำคัญคือฉันไม่เคยยอมแพ้ เพราะฉันเป็นนักสู้
Most important thing about a band is the name. I should know, 'cause I had one.สิ่งสำคัญคือชื่อวง ฉันรู้เพราะฉันเคยมีวง
The most important thing is that you're honest with her, that you treat her with respect.สิ่งสำคัญคือซื่อสัตย์กับเธอ ให้ความเคารพเธอ
What's important now is getting you into police custody.สิ่งสำคัญคือต้องพาคุณไปอยู่ ภายใต้ความคุ้มครองของตำรวจ
All that's important is that we're here now.สิ่งสำคัญคือตอนนี้เราอยู่ที่นี่แล้ว
It's a matter of how I get out of this.สิ่งสำคัญคือผมจะหาทางแก้ไขเรื่องนี้ยังไง
The important thing is that the children are safe and we've recovered the holocron.สิ่งสำคัญคือพวกเด็กๆ ปลอดภัย และเราก็ได้โฮโลครอนกลับคืนมา
The important thing is you're here today.สิ่งสำคัญคือวันนี้คุณยังอยู่ที่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งสำคัญ
Back to top