ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สาระสำคัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สาระสำคัญ*, -สาระสำคัญ-

สาระสำคัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาระสำคัญ (n.) main point
English-Thai: HOPE Dictionary
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
docket(ดอค'คิท) n. รายการคดีและคำพิพากษาของศาล, รายการเรื่องราวการพิจารณาโดยคณะกรรมการสภา,ใบเซ็นของสินค้า,ใบปะหน้า,หนังสือแสดงการเสียภาษีศุลกากร,บัตร,สาระสำคัญ. vt. นำเข้ารายการพิจารณาคดีของศาล,เขียนใบปะหน้า,สรุปสาระสำคัญ
pith(พิธ) n. ไส้ในของไม้,เนื้อเยื่อส่วนใน (ที่เป็นparenchyma) ของต้น,ส่วนในของขุน,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,สาระสำคัญ,ประเด็นสำคัญ,น้ำหนัก,ความแข็ง,ไขสันหลัง,ไขกระดูก,กำลัง,พลัง,แรง
plank(แพลงคฺ) n. แผ่นกระดาน,ไม้กระดาน,สิ่งค้ำจุน,สาระสำคัญของนโยบาย. vt. ปูกระดาน
precis(เพรซี',เพร'ซี) n. บทย่อ,ย่อความ,บทสรุป,สาระสำคัญ
sum(ซัม) n. ผลบวก,ยอด,จำนวนรวม,จำนวนเงิน,เลขคณิต,ข้อสรุป,หัวข้อ,สาระสำคัญ,จุดสุดยอด. vt. รวม,รวบยอด,มีใจความย่อ,สรุป, -Phr. (sum up สรุป) vi. เป็นจำนวน, Syn. cash
summary(ซัม'มะรี) n. สรุป,ใจความสำคัญ,ใจความรวบรัด,บทความย่อ,สาระสำคัญ,จุด สำคัญ. adj. สรุป,รวบรัด,ใจความสำคัญ,โดยสังเขป,รวดเร็ว,โดยตรง., See also: summarily adv. summariness n., Syn. compendium,brief,condensation
syllabus(ซิล'ละบัส) n. หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุปของการพิจารณาของศาล pl.syllabuses,syllabi, Syn. synopsis,abstract,outline
synopsis(ซินอพ'ซิส) n. สรุป,สรุปความ,ข้อใหญ่ใจความ,สาระสำคัญ pl. synopses, Syn. abstract,summary,brief
tabloid(แทบ'ลอยดฺ) n. จุลสาร,หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก adj. รวบรัด,เก็บสาระสำคัญ,ระทึกใจ,ชอบเป่าข่าว, Syn. newspaper,compresed
theme(ธีม) n. หัวข้อการอภิปราย,หัวข้อในการสนทนา,หัวข้อหนังสือ,เรื่องของหนังสือ,ใจความ,สาระสำคัญ,แก่นสาร,หัวข้อความเรียง,แกนคำศัพท์,แนวบทเพลง., Syn. topic,subject
tune(ทูน) n. ทำนองเพลง,น้ำเสียง,ความสอดคล้อง,สาระสำคัญ vi. ปรับเสียง,ปรับเสียงดนตรี,ปรับเครื่อง tune up ปรับเสียงดนตร'ปรับเครื่องยนต์
English-Thai: Nontri Dictionary
precis(n) การย่อความ,การสรุปความ,สาระสำคัญ
syllabus(n) ประมวลวิชา,หัวข้อย่อๆ,หลักสูตร,สาระสำคัญ,บทสรุป
synopsis(n) การสรุปความ,เรื่องย่อ,การประมวลเรื่อง,สาระสำคัญ
theme(n) หัวข้อ,สาระสำคัญ,แก่นเรื่อง,แนว,แกนคำศัพท์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gravamenสาระสำคัญ (ของคำร้องทุกข์, คำกล่าวโทษ, คำฟ้อง ฯลฯ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consensus at idem (L.); consensus in idem (L.)การเห็นพ้องต้องกันของคู่กรณี (ในสาระสำคัญของสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rapids แก่ง ในภาษาไทยมีความหมาย 2 อย่าง คือ 1. แก่ง หมายถึง เกาะที่มีขนาดเล็กมากๆ และหมายความรวมไปถึงโขดหิน ในทะเลที่ไม่ค่อยจะมีความสำคัญเหมือนเกาะซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า 2. แก่ง หมายถึง น้ำตกหรือแก่งในแม่น้ำ ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ มีสาระสำคัญ เช่นเดียวกับเกาะ แต่น้อยกว่ามาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contents (n.) สาระสำคัญ See also: เนื้อหา Syn. theme, topic
essential part (n.) สาระสำคัญ See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่เป็นแก่นสาร
subject matter (n.) สาระสำคัญ See also: เนื้อหา Syn. contents, theme, topic
substantial (n.) สาระสำคัญ See also: ส่วนสำคัญ, สิ่งที่เป็นแก่นสาร Syn. essential part
sum (n.) สาระสำคัญ See also: ข้อสรุป, ใจความสำคัญ Syn. essence, gist, meaning, substance
synopsis (n.) สาระสำคัญ See also: ่ข้อสรุป, ใจความสำคัญ Syn. summary, outline, compendium
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And what I'm taking from you now -- your essence, your Grace -- is the last piece.เเละสิ่งที่ฉันกำลังเอามันมาจากนายในตอนนี้ - - สาระสำคัญ ฝ่าบาทของนาย--
Essence of Nightshade is as dangerous as it is efficacious.สาระสำคัญของ Nightshade เป็นสิ่งที่อันตรายเป็น มันเป็นประสิทธิภาพ
The highlights -- we swap tablets, you stand down from the trials forever.สาระสำคัญคือ -- เราก็เอาเเผ่นจารึกมาเเลกกัน พวกเเกจะต้องล้มเลิกการทดสอบนี่ตลอดไป
Not distilled from the essence of orchids found only in certain recesses?กลั่นไม่ได้มาจากสาระสำคัญของ บางอย่าง กล้วยไม้พบได้เฉพาะในบางอย่าง หลืบมืดลึก?
Our kidnap victim is no longer outstanding.เหยื่อที่ถูกลักพาของเรา ไม่เป็นสาระสำคัญแล้ว
Hardly the big picture, wouldn't you say?ไม่ค่อยจะเป็นสาระสำคัญเท่าไหร่ หรือจะแก้ตัว?
We will increase these efforts... and as I promised our distinguished people... terrorism will no longer be an important topic... by the end of summer.แล้วเราจะทำให้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆ.. และอย่างที่ผมได้สัญญากับประชาชนของเราไว้.. การก่อการร้ายจะไม่ใช่สาระสำคัญ..
It totally misses what the book is even about--มันขาดสาระสำคัญของหนังสือไปหมด
No matter what they say, what excuses they use, you and your men will stick to them like glue.ไม่มีสาระสำคัญอะไรที่พวกเขาพูด พวกเค้าใช้ข้ออ้างอะไร คุณและพวก จะต้องตามติดพวกเขาไม่ให้คลาดสายตา
I'd like to talk with you about some construction plans.ผมอยากจะปรึกษาคุณเกี่ยวกับเรื่องสาระสำคัญในสัญญา
So they all say essentially the same thing.งั้นสาระสำคัญของมัน ก็กล่าวถึงเรื่องเดียวกันใช่มั้ย
Not essentially.ไม่ใช่แค่สาระสำคัญนะ แต่ตรงกันทุกตัวอักษรเลย
Now, what Star-Face was doing there is irrelevant.สิ่งที่สตาร์เฟซทำมันไม่ใช่สาระสำคัญ
The choice of material does make sense, though.และสาระสำคัญที่เลือกมา\ ก็ไม่มีเหตุผลเอาเลย
Distilled to its essence.กลั่นกรองเพื่อให้ได้สาระสำคัญ
He certainly managed to capture your essence.เขาจับสาระสำคัญของคุณ ได้ตรงเผงเลยนะคะ
And I'm carrying what is, in essence, a tactical nuke.และฉันแบกสิ่งที่อยู่ในสาระสำคัญ ยุทธวิธี
I went for subprime, and the gist was...ฉันไปสำหรับซับไพรม์และ สรุปสาระสำคัญคือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สาระสำคัญ
Back to top