ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สามัญชน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สามัญชน*, -สามัญชน-

สามัญชน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามัญชน (n.) commoner See also: commonalty, common people Syn. คนธรรมดา Ops. เชื้อพระวงศ์
สามัญชน (n.) ordinary people See also: folk, commoner, people, common people Syn. คนธรรมดา
English-Thai: HOPE Dictionary
grass rootsสามัญชน,ตำแหน่งธรรมดา
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
common mann. สามัญชน,คนสามัญ
commonalty(คอม'มะแนลที) n. สามัญชน,คนสามัญ,ประชาชน,หมู่คณะ, Syn. commonality
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน,สมาชิกสภาล่าง,นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา,ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
demos(ดี'มอส) n. ประชาชน,สามัญชน,พลเมือง
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
everymann. คนธรรมดา,สามัญชน
folk(โฟล์ค) n. ประชาชน,ชาวบ้าน,คนทั่วไป,ญาติสมาชิกของครอบครัว,พ่อแม่. adj. เกี่ยวกับชาวบ้าน หรือสามัญชน. ซึ่งกำเนิดในหมู่สามัญชน., See also: folkish adj. folkishness n., Syn. persons,people
herd(เฮิร์ด) n. ฝูงสัตว์,ฝูงคน,กลุ่มคน,คนเลี้ยงสัตว์. -Phr. (The herb สามัญชน) vi.รวมเป็นกลุ่ม vt. เลี้ยงสัตว์,นำเป็นกลุ่มไป
hoi polloi(ฮอย'พะลอย) n. สามัญชน,ประชาชน, Syn. populace
plebeian(พลีบี'เอิน) n.,adj. สามัญชน., See also: plebeianism n.
plebs(เพลบซ) n.สามัญชน,ประชาชนทั่วไป pl. plebes, Syn. common people
rabble(แรบ'เบิล) n. ฝูงชนที่วุ่นวายไร้ระเบียบ,ฝูงสัตว์,ฝูงแมลง,สิ่งของที่เป็นกองเรี่ยราด. vt. รวมเป็นฝูงชน -Phr. (the rabble สามัญชน ชนชั้นต่ำ ประชาชนทั่วไป), Syn. mob
English-Thai: Nontri Dictionary
commoner(n) คนธรรมดา,สามัญชน
plebeian(adj) เกี่ยวกับสามัญชน
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
layman(n) ฆราวาส,คนธรรมดา,สามัญชน
rabble(n) สามัญชน,ฝูงชน,ฝูงสัตว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
laymanสามัญชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
man in the streetสามัญชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Clerk of the House of Commonsเลขาธิการสภาสามัญชน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
populismลัทธิอิงสามัญชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
grassroots (n.) สามัญชน See also: ประชาชน, คนธรรมดา
pleb (n.) สามัญชน
plebeian (n.) สามัญชน Syn. pleb
plebs (n.) สามัญชน See also: ประชาชน, คนทั่วไป
rabble (n.) สามัญชน
grassroots (adj.) ระดับสามัญชน See also: ระดับธรรมดา Syn. basic, fundamental
lower-class (adj.) เกี่ยวกับสามัญชน Syn. common, low
plebeian (adj.) เกี่ยวกับสามัญชน Syn. common, low, lower-class
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You cry for the common man and in the same breath you curse the crown that protects him!ส่วนเจ้า สามัญชน เจ้าหักหลังต่อราชาของเจ้าเอง
Commoners, nobles, they're all just children, really.สามัญชน ขุนนาง ไม่ต่างกับเด็กเลย
The simple part's right.สามัญชนธรรมดาน่ะหรือ?
It's beautiful. Watching the sea with you like this, it's like a dream.สามัญชนผู้ได้รับทุน เพื่อเป็นนักเรียนเกียรติยศ
The peasants say, a long summer meansสามัญชนพูดกันว่า ฤดูร้อนที่ยาวนาน หมายถึง
Girl meets prince.หญิงสามัญชนพบรักกับเจ้าชาย
It's just that I hate to see you forced to mingle with all those commoners.ฉันแค่ไม่ชอบเห็นเธออยู่ปนกับสามัญชน
And when I say weฉันหมายถึงสามัญชนที่ปวารณาตน
I want to be like other girlsข้าอยากเป็นเหมือนหญิงสามัญชน
I want to be like other girlsข้าต้องการเป็นเหมือนหญิงสามัญชน
Nice to meet you, I'm Makino Tsukushi.ตกลงพรุ่งนี้ที่จะไปดับเบิ้ลเดทแบบสามัญชนน่ะ ฉันจะไปนะ
Hey, wait!เนี่ยะนะเหรอ เดทแบบสามัญชน?
Ahh, shux..ถ้านี่เธอเรียกว่า เดทแบบสามัญชนละก็...
That's because there has never been a Crown Princess selected from the Commoners in the histories of the Royal family.นั้นเพราะไม่เคยมี เจ้าหญิงองค์ใดที่คัดเลือกมาจากสามัญชน
I am just an outsider, with only the views of a commoner now.ตอนนี้ฉันเป็นแค่คนนอก แค่ในมุมของสามัญชนธรรมดา
I don't know the commoner's way of life.ฉันไม่รู้ วิถีชีวิตของคนสามัญชน
It turns out that he was only pretending to be a commoner.ผลออกมาว่าเข้าแค่กำลังพยายามเป็นสามัญชน
That I think you'll find it in your heart to take pity on me, and in spite of my common, lowly, unroyal ways, accept that I have true feelings for Marcus and that he has them for me, too.สิ่งที่ฉันคิดว่า คุณจะเจอในใจของคุณให้เห็นอกเห็นใจฉันบ้างน่ะซิ และด้วยความเป็นสามัญชน ชั้นต่ำ ไม่ใช่แบบของราชวงศ์ ยอมรับเถอะว่า ฉันมีความรู้สึกที่จริงจังต่อมาคัส และเค้าก็รู้สึกแบบเดียวกันกับฉัน
There cannot be one rule for me and one for all the rest.ท่านไม่อาจเลือกปฏิบัติกับข้าต่างจากสามัญชนได้หรอก
I've seen the hearts of men while painting the commonersที่ซึ่งข้าเห็นถึงความบริสุทธิ์ ในหัวใจของคนชั้นสามัญชน
/And then the crowd went nuts.แต่ซ่อมมาเยอะเป็นแค่สามัญชน
Sorry, but... I'll take the governmental power.ทั้งท่านฮิเดโยชิและท่านมิทซึนาริ ต่างก็เกิดจากสามัญชน
But not as good as this sake.ก็อย่างที่เจ้ารู้ ข้าเกิดจากสามัญชน
I'll just wait here... with the rest of the commoners.ฉันจะรอตรงนี้ ... . กลับสามัญชนทั่วไปละกัน
I heard the commoner went to the sea.ฉันได้ยินว่ายัยสามัญชนไปที่ทะเล
But this is a little over the top, commoner.แต่นี่มันโอเว่อร์ไปหน่อยนะ ยัยสามัญชน
Why would I do such boring things to someone as lowly as her?ทำไมฉันต้องทำอะไรน่าเบื่ออย่างนั้นกับคนสามัญชนอย่างเธอล่ะ?
The hoi polloi have bowed to me, but now the king must kiss my ring.พวกสามัญชน ยอมสยบฉันแล้ว ตอนนี้ราชา ต้องมาจูบแหวนฉันมั่งละ
Hey, commoner. Do you hear me?นี่ ยัยสามัญชนได้ยินชั้นรึเปล่า?
When we were presented to my parents for the daily viewing, she would... she'd pinch me so that I'd cry and be handed back to her immediately.เติมหน่อยไหม ครับ คุณรู้ไหม ไลโอเนล ว่าคุณเป็น สามัญชนชาวอังกฤษคนแรก..
One-hundred-year-old spruces removed to improve the view?- ไม่ใช่ให้สามัญชนมา - ขอบคุณ
And you put that woman in our mother's suite!ถ้าพี่เป็นสามัญชน พี่ก็คงไม่ได้มาเป็นกษัตริย์หรอก
I'm just a simple peasant like everyone else.ข้าเป็นเพียงสามัญชนเหมือนคนอื่นๆ
For a commoner to attack a nobleman is in violation of the Knight's code.สำหรับสามัญชนที่ทำร้ายผู้สูงศักดิ์ เป็นการประทุษร้ายต่อเหล่าอัศวิน
You've seen what happens when a commoner accuses a Knight.เจ้าก็ได้เห็นแล้ว เกิดอะไรขึ้น เมื่อสามัญชนไปกล่าวหาอัศวิน
Dastan leads a company of street rabble.ดาสทานนำกองร้อยของสามัญชน
You won't stay, will you?ข้าอยู่ในฐานะสามัญชน
There's no arguing with you.แสดงว่าเช็คสเปียร์ให้อำนาจแก่สามัญชนเหรอ?
Reach out, grab a hold of it and snatch it back from that blood-sucking rabble.เอื้อมมือออกไปคว้าถือของมัน และคว้ามันกลับมาจากสามัญชนที่ดูดเลือด
To celebrate that a girl could start the day as commoner and end it as a princess.เพื่อฉลองผู้หญิง ที่เริ่มวันอย่างสามัญชน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สามัญชน
Back to top