ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สั่งซื้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สั่งซื้อ*, -สั่งซื้อ-

สั่งซื้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สั่งซื้อ (v.) order See also: request, direct
สั่งซื้อ (v.) order a purchase
English-Thai: HOPE Dictionary
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
indent(อินเดนทฺ') vt. ทำให้เป็นรอยบาก, ทำให้เป็นรูปฟันเลื่อย, ทำให้เว้า, ทำให้เป็นรอยเว้า, เป็นรอยบาก, กลายเป็นรูปฟันเลื่อย, กลายเป็นรอยเว้าเซ็นสัญญา, ย่อหน้า, รอยบาก, รอยเว้า, รอยเว้า ๆ แหว่ง ๆ , การสั่งซื้อสินค้า, สัญญา., See also: indenter, indentor
mail-order(เมล'ออร์เดอะ) n. การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
market orderคำสั่งซื้อหรือขายในราคาตลาดปัจจุบัน
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ
subscription(ซับสคริพ'เชิน) n. การลงนามข้างท้าย,การเขียนไว้ข้างใต้,ชื่อข้างท้าย,การบอกรับเป็นสมาชิก,การสั่งซื้อ,การบริจาค,การออกค่าบำรุง,การเห็นด้วย., See also: subscriptive adj., Syn. agreement
English-Thai: Nontri Dictionary
order(n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Closeราคาปิดราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นรายการสุดท้ายของแต่ละวัน โดยระบบซื้อขายหลักทรัพย์จะหยุดจับคู่คำสั่งซื้อ/ขายอัตโนมัติ (Automated Order Matching หรือ AOM) ณ เวลา 16.30 น. แต่จะยังคงรับคำสั่งซื้อ/ขายจากบริษัทสมาชิกมาเรียงลำดับไว้ในระหว่าง 16.30-16.35 น. จากนั้นระบบคอมพิวเตอร์จะสุ่มเลือกเวลาปิดในช่วงระหว่าง 16.35-16.40 น. และนำคำสั่งซื้อ/ขายทั้งหมดที่ค้างในระบบจนถึงเวลาปิด มาคำนวณหาราคาปิดของแต่ละหลักทรัพย์ ด้วยวิธี Call Market ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ในปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาปิด • ถ้าช่วงที่ใช้วิธี Call Market ไม่สามารถหาราคาปิดได้ (เนื่องจากการซื้อขายขาดสภาพคล่อง) ให้ใช้ราคาซื้อขายที่เกิดจากวิธี AOM ในลำดับก่อนหน้านั้นเป็นราคาปิด [ตลาดทุน]
Main boardกระดานหลักเป็นส่วนสำคัญที่สุดของระบบ ARMS ซึ่งเป็นระบบซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนที่เป็น main board นี้ เป็นส่วนที่ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนที่เป็นหน่วยซื้อขาย (board lot) คือ ปริมาณหุ้นที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย จะต้องเป็น 1 board lot (1 หน่วยซื้อขาย) หรือมากกว่าโดยเป็นจำนวนที่เป็นทวีคูณของ 1 board lot เช่น 2, 3, 4......board lots เป็นต้น การซื้อขายหลักทรัพย์บน main board ของระบบ ARMS (Advance Resilience Matching System) ใช้วิธี automatching (วิธีซื้อขายแบบจับคู่อัตโนมัติ)ให้เกิดการซื้อขาย นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายบน main board จะต้องเป็นไปตามข้อบังคับเรื่อง price spread (ช่วงราคา) รวมถึงข้อกำหนดเรื่อง ceiling price และ floor price ด้วย หลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้รวมทั้งหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ให้มีการซื้อขายบน main board แต่ให้ไปซื้อขายบน special board [ตลาดทุน]
Opening priceราคาเปิดราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ โดยเกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ได้รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลักในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 09.55-10.00 น. พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้ • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ทำให้เกิดปริมาณซื้อขายมากที่สุด มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้นมากที่สุด • ถ้ามีราคาที่ใกล้เคียงกับราคาปิดในวันทำการก่อนหน้านั้น มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าเป็นราคาเปิด [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
order (vt.) สั่งซื้อ See also: สั่งจอง Syn. book, reserve
buying (n.) การสั่งซื้อ Syn. arrangement
indent for (phrv.) ออกใบสั่งซื้อสินค้า See also: สั่งซื้อของด้วยใบสั่งซื้อ
mail order (n.) การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
market order (n.) คำสั่งซื้อขายในตลาด
order (n.) ใบสั่งซื้อสินค้า See also: คำสั่งซื้อสินค้า
order book (n.) บันทึกยอดสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
order form (n.) แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ordering (n.) การสั่งซื้อ Syn. buying, arrangement
over-the-counter (adj.) ซึ่งซื้อขายกันโดยตรง (โดยไม่มีใบสั่งซื้อยาจากแพทย์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The human brain typically is on the order of 100 billion nerve cells.สมองของมนุษย์มักจะเป็นในการ สั่งซื้อ 100 พันล้านเซลล์ประสาท
Your father ordered a large a supply of fertilizer, we have to check these things out.พ่อของเธอ สั่งซื้อ ปุ๋ย จำนวนมาก เราเลย ต้องมาตรวจสอบ
Your order, ma'am.สั่งซื้อของคุณ แหม่ม
The First Order... they're charging the weapon again now.สั่งซื้อครั้งแรก พวกเขากำลังชาร์จอาวุธอีกครั้ง ในขณะนี้
The First Order wants the map.สั่งซื้อครั้งแรกต้องการแผนที่
The First Order, they've done it.สั่งซื้อครั้งแรกที่พวกเขาได้ทำ มัน
The First Order rose from the dark side.สั่งซื้อครั้งแรกเพิ่มขึ้นจากด้าน มืด
One foot in front of the other.สั่งซื้อคานบ้าน\ ก้าวออกมาข้างหน้าเพื่อเผชิญหน้ากับสิ่งอื่น
Order the best quality chairs..สั่งซื้อเก้าอี้คุณภาพดีที่สุด
I thought we'd sit in order, by jury numbers.ผมคิดว่าเราจะนั่งในการสั่งซื้อโดยตัวเลขที่คณะลูกขุน
Maybe more. I'll have everything in order.ฉันจะมีทุกอย่างในการสั่งซื้อ
I don't know your name but I'd like you to have my camera.แต่ฉันต้องการให้คุณมีกล้อง ของฉัน สั่งซื้อศัตรูข้อมูลศูนย์
This is the house on Parkhill Lane. I'd like to order some items.นี่คือบ้าน ที่ พาคิล เลน ฉัน Iike การสั่งซื้อ บางรายการ
Give me your order, ma'am.ให้ฉัน สั่งซื้อของคุณ แหม่ม
All American personnel are ordered to leave Soviet territory immediately or they will be placed under arrest.บุคลากรอเมริกันทั้งหมดได้รับ การสั่งซื้อ ให้ออกไปจากดินแดนของ สหภาพโซเวียตได้ทันที หรือพวกเขาจะถูกวางไว้ภายใต้ การจับกุม
I can't just order us to leave here for no reason.ฉันไม่สามารถสั่งซื้อเพียงแค่เรา ที่จะออกจากที่นี่ไม่มี เหตุผล.
He was given conflicting orders and he did his best to interpret them.เขาได้รับการสั่งซื้อที่ขัดแย้งกัน และเขาได้ดีที่สุดที่จะแปล ความหมายได้
You are in a position unsuitable to give orders.คุณอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ที่จะให้คำสั่งซื้อ
Herr Schindler.ต้นปีนี้ ไอ.จี.ฟาร์เบ็นสั่งซื้อ...
And you got to remember that we're talking... about five million prescriptions a year in the United States minimum.เรื่องยอดสั่งซื้ออย่างต่ำห้าล้านชุดต่อปีในอเมริกา
I'm gonna order a big plate of blueberry pancakes... with maple syrup, eggs over easy and five sausages.ผมจะสั่งซื้อสินค้าแผ่นใหญ่ของแพนเค้กบลูเบอร์รี่ ... กับน้ำเชื่อมเมเปิ้ล ไข่กว่าไส้กรอกง่ายและห้า
I just don't like people barking' orders at me.ฉันไม่ชอบคนประสานเสียง 'คำสั่งซื้อมาที่ฉัน
When I and Senator Keeley founded the Coalition for Moral Order... it was to express moral, rather than political, views.เมื่อผมและวุฒิสมาชิกคีเลย์ก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อ ... มันก็จะแสดงความมีคุณธรรมมากกว่าการเมืองครั้ง
I'm the vice president of the Coalition for Moral Order.ผมรองประธานของรัฐบาลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางศีลธรรม
She had to. He founded the Coalition for Moral Order.เธอต้อง เขาก่อตั้งรัฐบาลคุณธรรมสำหรับการสั่งซื้อสินค้า
Still outside the home of Senator Kevin Keeley... the co-founder of the Coalition for Moral Order waiting for Senator Jackson's colleague, Senator Kevin Keeley.ยังคงอยู่นอกบ้านของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์ ... ผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... ... รอวุฒิสมาชิกของแจ็คสันเพื่อนร่วมงานของวุฒิสมาชิกเควินคีเลย์
The senator was co-founder of the Coalition for Moral Order... with Senator Eli Jackson.สมาชิกวุฒิสภาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของพันธมิตรเพื่อคุณธรรมสั่งซื้อ ... กับวุฒิสมาชิกอีไลแจ็คสัน
They can order anything from San Juan. When can I get dish time?พวกเขาสามารถสั่งซื้อ อะไรจากซานฮวน
The gate may not be opened without orders.ประตูอาจจะไม่สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องมีคำสั่งซื้อ
All of tin the Truman catalogue. Operators are standing by.แน่นอน เปิดทรูแมนแคตตาล็อก ก็โทรสั่งซื้อได้
You can buy her exercise tapes on infomercials.คุณสั่งซื้อเทปออกกำลังของเธอได้
And there's a bunch of boxes there with of course big brand message on it.หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ แน่นอน มีตราเครื่องหมายการค้าติดอยู่ข้างกล่อง
You walk out and wonder a lot of people must be ordering from that company.คุณเดินไปพลางคิดว่า มีคนสั่งซื้อของจากบริษัทนั้นเยอะ
It reads like a shopping list from all over the world.มันดูเหมือนรายการสั่งซื้อสินค้า จากทั่วทุกมุมโลกกเลย
We're waiting for orders, it's what we do best. It's what we do.เรากำลังรอสำหรับการสั่งซื้อมันเป็นสิ่งที่เราทำดีที่สุด มันเป็นสิ่งที่เราทำ
Yes I almost forgot I have your orders from upstairs.ใช่ฉันเกือบจะลืมฉันมีคำสั่งซื้อของคุณจากชั้นบน
"Order number 7-9-3, bla, bla, bla, bla... ""จำนวนการสั่งซื้อสินค้า 7-9-3, BLA, BLA, BLA, BLA ... "
I ordered some crabs on a home shopping channel, and they're delivering them tomorrow.ผมดันสั่งซื้อปูกับ tv' direct ไปหนะสิ และเขากำลังส่งมา คงมาถึงพรุ่งนี้
The Radiator Springs Traffic Court will come to order!บ่อน้ำพุร้อนจราจรศาลจะมาสั่งซื้อ!
I need to be here with my family.มีคำสั่งซื้อรายใหญ่ใน Fresno

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สั่งซื้อ
Back to top