ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สอดคล้องกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สอดคล้องกัน*, -สอดคล้องกัน-

สอดคล้องกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สอดคล้องกัน (v.) conform See also: harmonize Syn. เข้ากัน, สอดคล้องต้องกัน Ops. ขัดแย้งกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
ajar 2(อะจาร์') adj.,adv. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน (in contradiction to)
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit
coherent(โคเฮีย'เรินทฺ) adj. เชื่อมโยงกัน,เกาะติดกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน,มีเหตุผล
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ,พ้องกัน,ต้องกัน,สอดคล้องกัน,ประจวบกัน
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน,ความสอดคล้องกัน,ดรรชนีเรื่องตามอักษร
concordant(คันคอร์'เดินทฺ) adj. ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งลงรอยกัน, Syn. harmonious
conform(คันฟอร์ม') {conformed,conforming,conforms} vi. ทำให้เข้ากับ,ทำตาม,เหมือน,ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ,ปรับเข้ากับ,ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้,ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
conformance(คันฟอร์'เมินซฺ) n. โครงสร้าง,โครงร่าง,แบบ,การทำให้สอดคล้องกัน,ภาวะที่ลงรอยกัน, Syn. conformity,structure,pattern
congruence(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony,conformity
congruency(คอง'กรูเอินซ,ฺ -ซี) n. ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน, Syn. harmony,conformity
congruent(คอง'กรูเอินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน, Syn. parallel,superposable
congruity(คันกรู'อิที) n. ความเหมาะสม,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ข้อตกลง,จุดที่ลงรอยกัน, Syn. harmoniousness,fitness ###A. disparity,contrast
consensus(คันเซน'ซัส) n., (pl. -suses) ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ความคิดเห็นของส่วนใหญ่,มติมหาชน, Syn. unanimity
consonant(คอน'ซะเนินทฺ) n. เสียงพยัญชนะ. adj. สอดคล้องกัน,เข้ากันได้,ประสานกัน (เสียง), Syn. concordant, See also: consonantal adj. -Conf. vowel
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement,conformity
corresponding(คอริสพอน'ดิง) adj. ตรงกัน,เหมือนกัน,สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน,เกี่ยวกับการติดต่อทางไปรษณีย์,เกี่ยวกับการส่งจดหมาย
inconsistence(อินคันซิส' เทินซฺ) n. ความไม่สอดคล้องกัน, ความไม่ลงรอยกัน, ความขัดกัน, ความไม่เป็นไปตามที่ว่า, สิ่งที่ไม่สอดคล้องกัน., Syn. inconsistency
inconsistent(อินคันซิส' เทินทฺ) n. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน, เข้ากันไม่ได้, ขัดกัน, ไม่เป็นไปตามที่ว่า., See also: inconsistently adv., Syn. incompatible, incongruent
inconsonant(อินคอน' ซะเนินทฺ) adj. ไม่สอดคล้องกัน,ไม่ประสานกัน, See also: inconso- nance n. inconsonantly adv.
self-consistant(เซลฟฺ'คันซิสเทินทฺ) adj. สอดคล้องกัน,เข้ากัน,ตรงกัน,คล้องจองกัน., See also: self-consistency n.
symphony(ซิม'ฟะนี) n. วงดนตรีใหญ่,ดนตรีวงใหญ่,ความสอดคล้องกันของเสียง,ความสอดคล้องกัน, See also: symphonic adj. ., Syn. euphony,harmony
synchronise(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื
synchronize(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
synchronous(ซิง'คระนัส) adj. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,พร้อมกัน,ด้วยจังหวะเดียวกัน,ตรงกัน,สอดคล้องกัน., See also: synchronousness n., Syn. simultaneous
unconformity(อันคันฟอร์ม'มิที) n. ความไม่สอดคล้องกัน,ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่ประสานกัน
unification(ยูนิฟิเค'เชิน) n. การรวมตัวกัน,ความสอดคล้องกัน
unifier(ยู'นิไฟเออะ) n. ผู้รวม,ผู้ที่ทำให้สอดคล้องกัน,ตัวทำให้รวมตัวกัน
uniform(ยู'นะฟอร์ม) adj.,vt. (ทำให้) เหมือนกัน,เป็นแบบเดี่ยว,ไม่แตกต่างกัน,ตรงกัน,สอดคล้องกัน,ไม่ผันแปร,สม่ำเสมอ. n. เครื่องแบบ,ชุดเครื่องแบบ,คำสื่อสารที่หมายถึงอักษร'U'
uniformity(ยูนิฟอร์ม'มิที) n. ความเหมือนกัน,ความเป็นแบบเดียวกัน,ลักษณะที่สอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,สิ่งที่แบบเดียวกัน, Syn. similarity,unity
unify(ยู'นะไฟ) vt. ทำให้เป็นหน่วยเดียวกัน,รวมกัน,ทำให้เป็นแบบเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน., See also: unifier n., Syn. bind,unite,fuse,link
union(ยู'เนียน) n. การรวมกัน,ความสามัคคี,การสอดคล้องกัน,การสมรสกัน,การสังวาส,สหภาพ,สหพันธรัฐ,องค์การกรรมกร,เครื่องมือเชื่อมต่อ,ส่งท่อร่วม,การเชื่อมกัน. -Phr. (the Union สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา (สมัยก่อน)), Syn. unification
unison(ยู'นิเซิน) n. ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน,ความเข้ากันได้,เสียงเดียวกัน,เสียงเข้ากัน., Syn. accord,harmony
unisonant(ยูนิโซ'นันท,-นัส) adj. พร้อมเพรียงกัน,มีระดับเสียงเดียวกัน,สอดคล้องกัน.
unisonous(ยูนิโซ'นันท,-นัส) adj. พร้อมเพรียงกัน,มีระดับเสียงเดียวกัน,สอดคล้องกัน.
unitary(ยู'นิเทอรี) adj. เดียว,เดี่ยว,ไม่สามารถแบ่งแยกได้,ทั้งหมด,เกี่ยวกับ (หน่วย,กองหรือกองทหาร,จำนวนฐาน,จำนวนเฉพาะ,หลัก) ,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน,สามัคคีกัน, Syn. unit,one,whole
unite(ยูไนทฺ') vt. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สอดคล้องกัน,ทำให้ยึดติดกัน, Syn. merge,combine,merge,associate,ally,join
English-Thai: Nontri Dictionary
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
coherent(adj) ติดต่อกัน,เชื่อมโยงกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน
coincide(vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน
compatible(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งเข้ากันได้,ซึ่งอยู่ด้วยกันได้
conform(vi,vt) สมกัน,คล้อยตาม,ไปตามกัน,ทำตาม,ลงรอย,ตรงกัน,สอดคล้องกัน
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
congruent(adj) สมกัน,ลงรอยกัน,เหมาะกัน,สอดคล้องกัน
consonance(n) ความคล้องจองกัน,ความเข้ากัน,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน
dissonance(n) ความไม่กลมกลืน,ความไม่สอดคล้องกัน,ความไม่เข้ากัน
dissonant(adj) ซึ่งไม่กลมกลืนกัน,ซึ่งไม่สอดคล้องกัน,ซึ่งไม่เข้ากัน,ซึ่งไม่ประสานกัน
harmonic(adj) กลมกลืนกัน,สอดคล้องกัน,ประสานเสียงกัน,สามัคคีกัน
unison(n) ความสอดคล้องกัน,ความพร้อมเพรียงกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
harmonization of lawsการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกัน (ระหว่างประเทศสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concordance Rateอัตราความสอดคล้องกัน,อัตราของการเป็นโรคเหมือนกัน,โอกาสที่คู่แฝดจะเป็นเบาหวานด้วย [การแพทย์]
Harmonized System (HS) ระบบการจำแนกพิกัดที่สอดคล้องกัน ระบบการจำแนกพิกัดสินค้าที่สภาความร่วมมือทาง ศุลกากร (Customs Cooperation Council) ได้นำมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2531 แทน ระบบจำแนกพิกัดสินค้าของสภาความร่วมมือทางศุลกากร (ดู CCCN) ที่ใช้อยู่แต่เดิม เนื่องจากการค้าโลกได้พัฒนาไปมาก มีสินค้าชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย บางชนิดไม่อยู่ในระบบจำแนกพิกัด CCCN เดิม จึงต้องมีการทบทวนใหม่ให้ละเอียดขึ้นกว่าเดิม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ปัจจุบันประเทศต่างๆ เกือบทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ได้นำระบบที่สอดคล้องกันนี้มาใช้ในการจำแนกพิกัดสินค้าเพื่อการจัดเก็บภาษี ศุลกากรแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
agreeing (adj.) สอดคล้องกัน Syn. harmonious, consonant
cohere (vi.) สอดคล้องกัน See also: กลมกลืนกันได้ Syn. follow, harmonize
concordant (adj.) สอดคล้องกัน Syn. agreeing, harmonious, consonant
tie in (phrv.) สอดคล้องกัน Syn. tie up
accordant (adj.) ที่สอดคล้องกัน
adversative (adj.) ซึ่งไม่สอดคล้องกัน See also: ซึ่งไม่พร้อมเพรียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน Syn. contradictory Ops. agreeable, similar
ajar (adv.) ไม่สอดคล้องกัน See also: ไม่ลงรอยกัน
ajar (adj.) ไม่สอดคล้องกัน See also: ไม่ลงรอยกัน
concord (n.) ความสอดคล้องกัน Syn. harmony, accord
concordance (n.) ความสอดคล้องกัน See also: ความกลมเกลียว Syn. agreement, harmony
conformance (n.) การสอดคล้องกัน Syn. conformity, agreement
conformity (n.) การสอดคล้องกัน Syn. conformance, agreement
congruence (n.) ความสอดคล้องกัน
consistent (adj.) ที่สอดคล้องกัน Syn. compatible, in accord
discordant (adj.) ซึ่งไม่สอดคล้องกัน See also: ซึ่งไม่พร้อมเพรียงกัน, ซึ่งขัดแย้งกัน Syn. contradictory, adversative Ops. agreeable, similar
discordantly (adv.) อย่างไม่สอดคล้องกัน See also: อย่างไม่พร้อมเพรียงกัน
in accord (adj.) ที่สอดคล้องกัน Syn. compatible
incompetible (adj.) ที่ไม่สอดคล้องกัน See also: ที่ไม่ประสานกัน, ที่ไม่ลงรอยกัน, ที่เข้ากันไม่ได้ Ops. competible, consonant
incongruity (n.) ความไม่สอดคล้องกัน See also: ความไม่ลงรอยกัน Syn. incongruousness Ops. congruity, congruousness
incongruous (adj.) ซึ่งไม่สอดคล้องกัน See also: ซึ่งไม่ลงรอยกัน, ซึ่งไม่เข้ากัน Syn. inconsisstent Ops. congruous, consistent
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Psychologically consistent.สอดคล้องกันทางจิตวิทยา
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ
Inspector Dixon admits there are scores of inconsistencies in the confessions.ตรวจสอบ Dixon ยอมรับมีคะแนน ของความไม่สอดคล้องกันในคำสา
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน
It's not consistent. Look where we are.มันไม่สอดคล้องกัน ดูสิว่าเราอยู่ที่ไหน
So if you look at 1 ,000 years' worth of temperature and compare it to 1 ,000 years of CO2, you can see how closely they fit together.ถ้าเราดูอุณหภูมิในรอบ 1,000 ปี เทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ในรอบ 1,000 ปี จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันอย่างมาก
There's something balancing about that kind of consistency.มีสิ่งที่สมดุลกันอยู่ ในความสอดคล้องกันแบบนั้น
People in that photo fit together somehow.คนที่อยู่ในรูป.. ช่างสอดคล้องกันยังไงไม่รู้
All coming together in perfect harmony.รวมกันเป็นเสียงที่สอดคล้องกัน
Yes, after his death, and the fracture of the ribs as well as the punctured lung are consistent with the Heimlich maneuver.ใช่ หลังจากที่เขาตายและซี่โครงมีรอยร้าว รวมถึงปอดที่ถูกเจาะสอดคล้องกันกับตรงช่องท้อง
Exactly. It's inconsistent.ใช่เลยค่ะ ซึ่งมันไม่สอดคล้องกัน
So none of your witness statements agree?งั้นก็ไม่มีคำให้การไหนสอดคล้องกันเลยเหรอ?
It'll pick a corresponding location on earth.มันจะเลือกตำแหน่งที่สอดคล้องกันบนโลกได้
WAS THE M.O. CONSISTENT?รูปคดีสอดคล้องกันไหม? ไม่ค่ะ
I mean, are these accounts consistent?ผมหมายถึงถ้าทุกอย่าง ถูกต้องสอดคล้องกัน?
If you could divert all the light and were able to synchronize the light waves a camera wouldn't be able to see you.ถ้าคุณสามารถหักเหแสงทั้งหมด.. ..และทไห้คลื่นแสงนั่นสอดคล้องกันได้.. กล้องก็จะไม่สามารถจับภาพคุณ
It has the consistency of mercury.มีความสอดคล้องกันในตัว สารปรอท
All consistent in size and color.ทั้งหมดสอดคล้องกัน ทั้งขนาดและสี
No, it's heavier.ไม่ มันไม่สอดคล้องกัน ไม่ มันมีน้ำหนัก
The contact ring, residue patterns and bullet trajectories are consistent with self-inflicted gunshot wounds.ปากบาดแผล การกระจายตัวของหยดเลือด แล้ววิถีกระสุน ทั้งหมดสอดคล้องกัน กับบาดแผลกระสุน คือการทำร้ายตัวเอง
We got a match, then it's him.ถ้าเราพบว่ามีความสอดคล้องกัน งั้นก็ต้องเป็นเขา
Why don't our futures match?ทำไมอนาคตของเราสองคน ไม่สอดคล้องกัน?
The shape of his skull is consistent with that of the victim.รูปร่างหัวกระโหลกของเขาสอดคล้องกัน กับของเหยื่อ
I thought it would be consistent with the hub of a hypodermic needle.ผมคิดว่ามันจะสอดคล้องกัน กับจุดศูนย์กลางเข็มฉีดยา
Well, the term garbage is relative.อืมม คำศัพท์ว่าขยะ ก็ฟังดูสอดคล้องกันดี
Maybe she knew the facts in this case wouldn't be consistent with the other crimes, and would give her reasonable doubt.ในบางมีเธอรู้ความจริง เกี่ยวกับคดีนี้ ว่าจะไม่มีความสอดคล้องกัน กับคดีอาชญากรรมอื่นๆ และนั่นคงจะมีเหตุผล ยกเป็นข้อสงสัยให้กับเธอ
Yeah, it sort of matchesใช่แล้ว นั่นสอดคล้องกันเลย
Definitely not a match.เห็นได้ว่าไม่สอดคล้องกัน
Which doesn't seem compatible with a crime of rage.ซึ่งดูเหมือนมันไม่ได้สอดคล้องกัน กับอาชญากรรมของความบันดาลโทสะอย่างบ้าคลั่ง
Right stage of decomposition.ระยะการย่อยสลายของซาก มีความสอดคล้องกัน
Do you have an explanation for the fact that the two sides of the rib fail to match?คุณมีคำอธิบาย สำหรับข้อเท็จจริงนี้ไหม ที่ว่าสองด้านของซี่โครง มีร่องรอยไม่สอดคล้องกัน?
Your screwdriver is a good match for the murder weapon.แต่ไขควงของคุณ สอดคล้องกันอย่างดี กับอาวุธกระทำฆาตกรรม
This time the symptoms are consistent with dehydration and hypothermia.ครั้งนี้อาการสอดคล้องกัน กับการขาดน้ำ และภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติื
So I rewrote the paper by adding on some extra paragraphs, and instead of sending it back to Geneva, where I thought the people at CERN didn't understand what I was talking about,สิ่งที่ผมพูดถึง ฉันส่งมันข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ไปที่ตัวอักษรความคิดเห็นทางกายภาพ วารสารอเมริกันที่สอดคล้องกัน
The M.O. is consistent.ผลชันสูตรสอดคล้องกัน
While Russian officials continue to blame a gas-main break, experts are citing the shape of the blast area and the size of the debris field as more consistent with that of a set explosive, leading to speculation that this may have beenขณะที่ทางการรัสเซียยังยืนกราน ว่าเกิดจากแก็สรั่ว ผู้เชี่ยวขาญระบุว่ารูปร่างของเปลวเพลิง และพื้นที่ของซากปรักหักพัง สอดคล้องกันกับ การวางระเบิด
Hang on a second, something doesn't stack up quite right with this, all right?เดี๋ยวนะ เรื่องที่แกเล่ามันไม่สอดคล้องกัน
The Durban cluster is highly divergent.เดอร์บัน คลัสเตอร์ไม่สอดคล้องกัน
We need this story to be solid and sympathetic and most of all completely believable.เราจะต้องแต่งเรื่องนี้ขึ้นให้มันสมบูรณ์แบบ และสอดคล้องกันทุกฝ่าย และเรื่องทั้งหมด มันจะมีความน่าเชื่อถือโดยสิ้นเชิง
So I really think we should tag team the narrative, okay?ดังนั้นฉันคิดจริงๆว่า เราน่าจะร่วมมือกันเรื่องเล่าให้สอดคล้องกัน โอเคไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สอดคล้องกัน
Back to top