ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

congruity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *congruity*, -congruity-

congruity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
congruity (n.) ความเหมาะสม Syn. appropriateness
English-Thai: HOPE Dictionary
congruity(คันกรู'อิที) n. ความเหมาะสม,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน,ข้อตกลง,จุดที่ลงรอยกัน, Syn. harmoniousness,fitness ###A. disparity,contrast
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congruityความเหมือนกัน [การแพทย์]

congruity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不突合[ふとつごう, futotsugou] (n) discordance; discrepancy (e.g. statistical); conflict; incongruity; inconsistency; mismatch
不調和[ふちょうわ, fuchouwa] (adj-na,n) discord; incongruity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า congruity
Back to top