ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ล้นเหลือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ล้นเหลือ*, -ล้นเหลือ-

ล้นเหลือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้นเหลือ (adj.) surplus See also: excess, superabundant
English-Thai: HOPE Dictionary
abundance(อะบัน' เดิน') n. ความอุดมสมบูรณ์, ภาวะล้นเหลือ. -abundant adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
plenteous(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plentiful(adj) เยอะแยะ,มากมาย,ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์
plenty(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ล้นเหลือ,มั่งคั่ง
profuse(adj) เยอะแยะ,มากมาย,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย,ล้นเหลือ
superabundant(adj) ล้นเหลือ,อุดมสมบูรณ์,มากมาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amplitude (n.) ความล้นเหลือ See also: ความอุดมสมบูรณ์ Syn. abundance, fullness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When a mystery is too overpowering, one doesn't dare disobey.เมื่อความเร้นลับมันมีอำนาจล้นเหลือ คนเราย่อมไม่กล้าลบหลู่
They have been intoxicated by his worthless pleasure... for more than half the day.พวกมันกำลังเมามาย ในพลังชีพอัน ล้นเหลือของเขา มานานกว่าครึ่งวันแล้ว
Initially given a narrow legal mandate what has allowed today's corporation to achieve such extraordinary power and influence over our lives?ในยุคเริ่มต้น บรรษัทได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายที่จำกัดมาก แต่อะไรทำให้บรรษัทในวันนี้มีอำนาจล้นเหลือ และมีอิทธิพลเหนือชีวิตของเรา?
It's extraordinarily powerful it's pretty hard to avoid.มีอำนาจล้นเหลือ แทบไม่มีทางหลบพ้น
Hey, Daniel, I know you're really overwhelmed right now, but I was wondering, there was something that I just...เฮ้ แดเนียล ฉันรู้ว่าคุณมีชัยอย่างล้นเหลือในตอนนี้ แต่ที่ฉันประหลาดใจ มีบางสิ่งที่ฉันจะ
Your recovery has proven this blood has tremendous regenerative properties.การฟื้นของคุณได้พิสูจน์ว่าเลือดนี้ มีพลังล้นเหลือในการให้ชีวิตใหม่
I would regard it as a mark of extreme favour if you would stoop to honour me with this next dance.ผมยินดีที่ได้ไมตรีจิตอันล้นเหลือนี้
Down to ten men, it'll be very hard work for Real Madrid.ผู้เล่นเหลือ 10 คน, ทำให้รีลมาดริดต้องทำงานกันหนักขึ้น
"You are my Iife and its every joy"คุณคือชีวิตฉันและมันสุขใจล้นเหลือ
Yeah, you were bursting with it.ได้สิ, นายมีล้นเหลือ
When i'm happy, i have all this excess energy.เมื่อไรก็ตามที่ฉันมีความสุข พลังงานฉันมันก็ล้นเหลือ
We pretty much have everything.เรามีทุกอย่างล้นเหลือ
It's because I ooze charm.เพราะว่าฉันเป็นคน มีเสน่ห์ล้นเหลือ
You've got too much of that-- what do they call that in japan?คุณมีมากล้นเหลือเกิน ในสิ่งที่พวกคนในญี่ปุ่นเรียกกัน?
In the epoch of the big discoveries, the sea did not dye limits, the resources were inexhaustible.ในยุคสมัยแห่งการสำรวจ ทะเลไม่มีอาณาเขต ทรัพยากรมีอย่างล้นเหลือ
If you don't start speaking English, you're gonna have plenty of time to ponder its meaningถ้าคุณยังไม่เริ่มต้น คุยกันให้รู้เรื่อง คุณจะมีเวลามากมายอย่างล้นเหลือ เพื่อให้ค้นหาความหมายของมัน
It would make me incredibly happy if you would be my husband.มันจะทำให้ฉันมีความสุขอย่างล้นเหลือถ้าคุณได้เป็นสามีฉัน
Do you really want me to expound on my own prowess?หรือคุณอยากให้ฉัน อธิบายถึงความสามารถอันล้นเหลืออย่างละเอียดล่ะ
Such extraordinary love. Mm. For a moment, I didn't think you'd come.ความรักอันล้นเหลือ หลงนึกไปว่าคุณจะไม่มาซะแล้ว
Such a young child suffered so much hardship, and yet he grew up to be so decent.ป่านนี้เด็กน้อยที่ต้องพบกับความยากลำบากอย่างล้นเหลือ แต่เขาก็ยังเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีได้อย่างนั้น
That's either adrenaline or an extremely high endurance level.ถ้าไม่ใช่เพราะอดรีนาลีน ก็มีพลังล้นเหลือ
Time, doctor, I have an unfortunate excess of.เป็นสิ่งเดียวที่ข้ามีล้นเหลือเกินไป
Well, Neal is more of a romantic, and I'm a machiavellian puppet master, so what we're gonna be giving you is...game.ก็, นีลเป็นคนที่มีความรแมนติกล้นเหลือ และฉันก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชักใยที่แสนเจ้าเล่ห์ ดังนั้น เราก็ตั้งใจจะทำให้นายได้...
And you've gained more than enough experience here.และเจ้าได้รับยิ่งกว่าประสบการณ์ ที่ล้นเหลือจากที่นี่
God give you such a big heart, he couldn't give you an overabundance of brains now too, could he?พระเจ้าให้หลานมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่แล้ว ก็เลยให้สมองล้นเหลืออีกไม่ได้ จริงมั้ย
And now I really see that we only have so many days, you know?และตอนนี้ ครูก็รู้แล้วว่าเรามีเวลาล้นเหลือเกินไป
Myself. That's plenty of motivation, I can assure you.เพื่อตัวข้าเอง นั่นทำให้มีแรงใจล้นเหลือ ข้ารับประกันได้
Maybe it's my good looks and my charm.เพราะหน้าหล่อ ๆ กับเสน่ห์ล้นเหลือละมั้ง
He looks like something's lit a fire under him.เหมือนมีแรงผลักดันล้นเหลือ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ล้นเหลือ
Back to top