ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ร่อนเร่พเนจร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ร่อนเร่พเนจร*, -ร่อนเร่พเนจร-

ร่อนเร่พเนจร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร่อนเร่พเนจร (v.) wander See also: be nomadic, have no permanent home Syn. พเนจร, เร่ร่อน, เร่ร่าย
ร่อนเร่พเนจร (v.) wander See also: tramp, roam, rove, drift
ร่อนเร่พเนจร (v.) wander See also: roam, rove, tramp Syn. ร่อนเร่
English-Thai: HOPE Dictionary
bedouin(เบด'ดูอิน) n. อาหรับในทะเลทราย,อาหรับที่ร่อนเร่พเนจร,นักพเนจร adj. พเนจร, See also: bedouinism n. ดูBedouin, Syn. Arab,nomad
beduin(เบด'ดูอิน) n. อาหรับในทะเลทราย,อาหรับที่ร่อนเร่พเนจร,นักพเนจร adj. พเนจร, See also: bedouinism n. ดูBedouin, Syn. Arab,nomad
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
immigrating (adj.) ซึ่งร่อนเร่พเนจร See also: ซึ่งอพยพ, ซึ่งโยกย้ายถิ่น Syn. seasonal, transient, impermanent
migratory (adj.) ซึ่งร่อนเร่พเนจร See also: ซึ่งอพยพ, ซึ่งโยกย้ายถิ่น Syn. seasonal, transient, impermanent, immigrating
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nomad is MC purgatory.ร่อนเร่พเนจรมันยิ่งสถานการณ์ที่เลวร้ายมากต่อคลับ
That's why Jax is talking nomad.นั่นแหละเเจ็คถึงจะออกไปร่อนเร่พเนจร
I'm joing the nomad charter of the Sons.ผมจะออกร่อนเร่พเนจร จาก the Sons
But I've heard you don't have a home for now, so why not work for us?ได้ยินว่าเจ้าต้องร่อนเร่พเนจร ทำไมเจ้าไม่อยู่ที่นี่ทำงานกับเราล่ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ร่อนเร่พเนจร
Back to top