ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รีบด่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รีบด่วน*, -รีบด่วน-

รีบด่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รีบด่วน (adv.) very fast Syn. เร็วมาก Ops. ช้า, เอื่อย
รีบด่วน (adj.) emergency See also: crisis, exigent, urgent, critical Syn. เร่งด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน Ops. ปกติ
English-Thai: HOPE Dictionary
burning(เบิร์น'นิง) adj. ลุกไหม้,เผาไหม้,ร้อนจัด,สว่างมาก,ลุกช่วง,เร่าร้อน,สำคัญ,รีบด่วน n. การเผาไหม้,ความเลวร้ายมาก, ปัญหาสำคัญ
clamant(เคล'เมินทฺ) adj. อึกทึก,เสียงดัง,รีบด่วน,ฉุกเฉิน
exigent(เอค'ซิเจินทฺ) adj. ฉุกเฉิน,รีบด่วน,เป็นเรื่องด่วน, Syn. urgent
hasty(เฮส'ที) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ใจเร็ว,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,โกรธง่าย, See also: hastily adv. hastiness n., Syn. ill-advised,hurried
importunate(อิมพอ' ชะนิท) adj. รีบด่วน, เร่งด่วน, รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน., See also: importunately adv. importunateness n., Syn. insistent, persistent, eager
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
instancy(อิน'สเทินซี) n. ความรีบด่วน,ความเร่งด่วน, Syn. urgency
instant(อิน'สเทินทฺ) adj.,adv. รีบด่วน,เร่งด่วน,ชั่วประเดี๋ยว,ทันทีทันใด,ของเดือนนี้., Syn. immediate
instantly(อิน'สเทินทฺลี) adv.,conj. ทันทีทันควัน,ฉับพลัน,รีบด่วน ้,โดยตรง, Syn. directly,immediately
precipitate(พรีซิพ'พิเทท) vt. เร่งให้เกิดขึ้น,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้ฝนตก,ผลัก,ส่ง,ทุ่ม,โยน. vi. ตกตะกอน, (ฝน) ตก,ถลำเข้าสู่. adj. พุ่งลง,รีบด่วน,หุนหัน,ใจร้อน. n. ตะกอน, See also: precipitateness n. precipitative adj. precipitator n.
pressing(เพรส'ซิง) adj. ด่วน,รีบด่วน., See also: pressingness n.
stare(สแทรฺ) vi.,vt.,n. (การ) จ้องมอง,จ้อง,จ้องเขม็ง,ถลึงตา,เด่นชัด,เตะตา,โต้ง ๆ , (ขน) ตั้งชัน. stare down จ้องให้กลัว -Phr. (stare one in the face รีบด่วน,ฉุกเฉิน) ., Syn. glare,gaze,eye
stringency(สทริน'เจนซี่) n. ความเข้มงวด,ความเคร่งระเบียบ,ความแน่นหนา,ความตึง,ความรีบด่วน,ความฉุกละหุก, Syn. strictness,severity
stringent(สทริน'เจินทฺ) adj. เข้มงวด,กวดขัน,เคร่งระเบียบ,แน่นหนา,รุนแรง,รีบด่วน,ฉุกละหุก,มีน้ำหนัก., Syn. strict,severe,exacting
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ,ความเร่งเร้า,ความเร่าร้อน,ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน,urgencies ความรีบด่วน,เรื่องรีบด่วน
urgent(เออ'เจินทฺ) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ฉุกเฉิน,เร้าร้อน., Syn. compelling,pressing
English-Thai: Nontri Dictionary
exigent(adj) ด่วน,ฉุกเฉิน,เร่งด่วน,รีบด่วน
hasten(vi) เร่งรีบ,รีบ,ฉับไว,รีบด่วน,เร่งเร้า
hurry(n) ความรีบเร่ง,ความรีบ,ความรีบด่วน,ความรีบร้อน
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น
stringent(adj) กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,รีบด่วน,ฉุกละหุก
urgency(n) ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exigence; exigencyความจำเป็นรีบด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exigency; exigenceความจำเป็นรีบด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urgency๑. ภาวะรีบด่วน๒. ภาวะปวดปัสสาวะฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
instant (adj.) รีบด่วน See also: ทันที, ฉับพลัน
pressing (adj.) รีบด่วน Syn. urgent, importunate
instancy (n.) ความรีบด่วน See also: ความเร่งด่วน, สถาวะที่เร่งด่วน
pressingly (adv.) อย่างรีบด่วน Syn. urgently
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't normally use it for services like these because it's not urgent.สำหรับงานประเภทนี้ ปกติเราจะไม่ใช้สัญญาณไฟ เพราะว่ามันไม่รีบด่วน
Right there, you made a judgment call.นั่นไง เห็นไม๊ ? นายรีบด่วนตัดสิน
Let's just wait till Doctor Hatcher comes back with something, before you go jumping the Kalashnikov.รอ ดร แฮชเชอร์กลับมาก่อน ก่อนนายจะรีบด่วนสรุปอะไร
Not our most pressing problem now.ไม่ใช่ปัญหารีบด่วนเลยตอนนี้
You need to hurry. We're running out of time.คุณต้องรีบด่วน เวลาเรากำลังจะหมด
I need to speak to Arthur as a matter of urgency.ข้าจำเป็นต้องคุยกับอาเธอร์อย่างรีบด่วน
But I guess we had some concerns that seemed more pressingแต่ผมเดาว่าเราน่าจะ มีเรื่องอื่นที่ดูรีบด่วน
Before we jump to any conclusions, we need to verify the witness signatures.ก่อนที่เราจะรีบด่วนสรุป เราต้องตรวจลายมือชื่อพยานก่อน
Don't jump to any conclusions.อย่าเพิ่งรีบด่วนสรุป
But in my effort to help quickly,แต่เพราะความพยายามของผมที่จะช่วยอย่างรีบด่วน
Is it something urgent? Perhaps meeting your girlfriend?มีธุระรีบด่วนเหรอคะ หรือว่าอาจารย์นัดคนรักไว้
And this is a pressing question because...และนี่เป็นคำถามที่รีบด่วน เพราะว่า...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รีบด่วน
Back to top