ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

importunate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *importunate*, -importunate-

importunate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
importunate (adj.) ด่วน See also: เร่งด่วน, รีบด่วน, โดยด่วน Syn. urgent
importunate (adj.) ที่เรียกร้อง See also: ซึ่งรบเร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
importunate(อิมพอ' ชะนิท) adj. รีบด่วน, เร่งด่วน, รบเร้า, เรียกร้อง, พร่ำ, รบกวน., See also: importunately adv. importunateness n., Syn. insistent, persistent, eager
English-Thai: Nontri Dictionary
importunate(adj) ซึ่งคะยั้นคะยอ,รบเร้า,เร่งด่วน

importunate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn
押して[おして, oshite] (adv) forcibly; by compulsion; importunately
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P)
諄い[くどい, kudoi] (adj-i) (1) (uk) verbose; importunate; wordy; repetitious; long-winded; (2) heavy (taste); gaudy; loud; greasy; (P)

importunate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufdringlich; zudringlich {adj} | aufdringlicher; zudringlicher | am aufdringlichsten; am zudringlichstenimportunate | more importunate | most importunate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า importunate
Back to top