ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รั้งรอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รั้งรอ*, -รั้งรอ-

รั้งรอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รั้งรอ (v.) hesitate See also: delay, wait Syn. รีรอ, รีๆ รอๆ Ops. เร่งรัด
English-Thai: HOPE Dictionary
wait(เวท) vi. คอย,รอคอย,หวัง,รอ,รั้งรอ,เลื่อนไป,ช้าไป,เสียเวลา,รับใช้,ปรนนิบัติ vt. คอย,รอคอย -Phr. (wait on (upon) รับใช้ปรนนิบัติรอคอย) n. การคอย,การรอคอย,การดักซุ่ม -Phr. (lie in wait ซุ่มคอย ดักซุ่ม), Syn. linger,await
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wait (vi.) รั้งรอ See also: หยุดหรือทำช้าๆ เพื่อให้ผู้อื่นตามทัน Syn. bide, linger, pause Ops. continue, proceed, progress
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even how he... believes in how he cuts his toenails.โดยปราศจากการรั้งรอ แม้แต่ เอ่อ... การตัดเล็บเท้าของเขา...
You're gonna stop whining, for one. You got a month, right?เธอก็ไม่ต้องรั้งรอ เธอมีเวลาหนึ่งเดือนใช่ไม๊?
Then he must've been waiting.แล้วเขาไม่รั้งรออีกด้วย
Let us not delay the proceedings any further.อย่ารั้งรอ ให้้พิธีล่าช้าต่อไปอีกเลย
"Omitted, all the voyage of their life "is bound in shallows and in miseries.""หากรั้งรอลีลาจนพลั้งพลาด ชีวันอาจเกยฝั่งนาวาพาระทม"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รั้งรอ
Back to top