ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รับประกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รับประกัน*, -รับประกัน-

รับประกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับประกัน (v.) assure See also: guarantee
รับประกัน (v.) assure See also: guarantee, certify, warrant, ensure Syn. รับรอง, ยืนยัน
English-Thai: HOPE Dictionary
avouch(อะเวาชฺ') vt. รับประกัน,รับรอง,รับผิดชอบ,ยอมรับ,สารภาพ. -avoucher n.
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
guarantor(แก'เรินเทอะ) n. คนรับรอง,คนค้ำประกัน,ผู้รับประกัน, Syn. voucher
guaranty(แก'เรินที) n. การรับรอง,การค้ำประกัน,การรับประกัน,หนังสือรับรอง,สิ่งที่ใช้ค้ำประกัน. vt. รับรอง,รับประกัน, Syn. warranty
insurable(อินชัว'ระเบิล) adj. ประกันภัยให้ได้,รับประกันได้., See also: insurability n.
insure(อินชัวร์') vt. ประกันภัย,ประกัน vi. รับประกัน,ออกกรมธรรม์
insurer(อินชัว'เรอะ) n. บริษัทประกัน,ผู้รับรอง,ผู้รับประกัน
secure(ซีเคียว'เออะ) adj. มั่นคง,มั่นใจ,แน่นหนา,ปลอดภัย,ไว้ใจได้,เชื่อถือได้,วางใจได้,ไร้กังวล,แน่นอน vt. ได้มา,เอามา,ทำให้ได้ผล,ทำให้มั่นใจ,ทำให้ปลอดภัย,รับรอง,รับประกัน,จับกุม,มัดให้แน่น. vi. กลายเป็นปลอดภัย,เข้าเวรประจำการ, See also: securable adj.
underwrite(อันเดอะไรทฺ') vt.,vi. เขียนข้างใต้,เขียนข้างท้าย,รับประกัน,ลงนามประกัน,เห็นด้วย., See also: underwriting n.
underwriter(อัน'เดอะไรเทอะ) n. ผู้รับประกัน
vouch(เวาชฺ) vi.,vt.,n. (การ) รับรอง,รับประกัน,ค้ำประกัน,ประกัน,เป็นพยาน,สนับสนุน,ยืนยัน., Syn. support,guarantee
voucher(เวา'เชอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้รับประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ผู้ยืนยัน,หนังสือรับรอง, ใบสำคัญคู่จ่าย. vt. เตรียมใบรับรองให้,เตรียมหลักฐานให้
warrant(วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน,หลักฐาน,การยืนยัน,การมอบอำนาจ,การรับรอง,การอนุญาต,ใบอนุญาต,หมาย,คำมอบหมาย,หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน,หนังสือรับรองการซื้อหุ้น,เหตุผล vt. อนุญาต,อนุมัติ,ให้เหตุผล,มอบอำนาจ,รับประกัน,ยืนยัน,รับรอง,ออกหมาย คำศัพท์ย่อย:
English-Thai: Nontri Dictionary
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
avouch(vt) รับผิดชอบ,ยอมรับ,รับรอง,รับประกัน
ensure(vt) รับประกัน,ทำให้แน่ใจ,ทำให้แน่นอน,รับรอง,ทำให้มั่นใจ
guarantee(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หลักประกัน
guaranty(n) การรับประกัน,การรับรอง,การประกัน,การค้ำประกัน,หนังสือรับรอง
underwrite(vt) ประกันภัย,รับประกัน,สนับสนุน,ลงนาม
vouch(vi) รับประกัน,ยืนยัน,สนับสนุน,รับรอง
voucher(n) ผู้รับประกัน,ใบเสร็จรับเงิน,ผู้รับรอง,ใบสำคัญ,ใบรับรอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assuming companyบริษัทรับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
binder๑. หนังสือคุ้มครองชั่วคราว๒. หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
group underwritingการรวมกลุ่มรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
guaranteeการรับประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
guarantorผู้รับประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insure๑. รับประกันภัย๒. เอาประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
insurerผู้รับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inwards reinsuranceธุรกิจรับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
leadผู้รับประกันภัยนำ มีความหมายเหมือนกับ leading underwriter [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reinsurerผู้รับประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
underwriter๑. ผู้รับประกันภัย ดู assurer; carrier และ insurer๒. ผู้พิจารณาการรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Suretyship and guarantyการค้ำประกัน และการรับประกัน [เศรษฐศาสตร์]
Warrantyการรับประกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
guarantee (vt.) รับประกัน See also: ค้ำประกัน, ประกัน, รับรอง Syn. certify, warrant
insure against (phrv.) รับประกัน See also: ประกัน, รับรอง Syn. cover against, indemnify against
secure (vi.) รับประกัน See also: ทำให้มั่นใจ, ประกัน, รับรอง Syn. confirm, insure, assure, warrant, guarantee
underwrite (vt.) รับประกัน See also: ประกัน Syn. guarantee
underwrite (vi.) รับประกัน See also: ลงนามรับประกัน, ลงนามค้ำประกัน Syn. finance, indemnify, insure
voucher (vt.) รับประกัน See also: ค้ำประกัน Syn. guarantee
tell (vt.) รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้) See also: รับรอง, ทำให้มั่นใจ Syn. assure
guarantee against (phrv.) รับประกันสินค้าว่าจะไม่มีบางสิ่ง
guarantee for (phrv.) รับประกันเป็นเวลา
assurance (n.) การรับประกัน See also: การรับรอง, การทำให้เชื่อมั่น Syn. guaranty, insurance
guarantee (n.) ใบรับประกัน See also: หลักประกัน, สิ่งประกัน, ใบสัญญา, ใบรับรอง Syn. assurance, warrant
insurable (adj.) ซึ่งรับประกันได้ See also: ซึ่งสามารถคุ้มครองโดยการประกันภัยได้
insurer (n.) ผู้รับประกัน See also: บริษัทประกันภัย, คนขายประกัน
underwriter (n.) ผู้รับประกัน
unwarranted (adj.) ซึ่งไม่รับประกัน Syn. unfair, undue, illegal
warranty (n.) การรับประกัน See also: การรับรอง Syn. guarantee
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With no money down,guaranteed,or we'll make your first two payments...ไม่ต้องวางเงินดาวน์ รับประกัน หรือจะให้เราจ่ายสองงวดแรก
Bangs out a solid tune. Guaranteed not to split and a very good price.ทำจากไม้จริง รับประกัน ไม่มีการแตกปริแถมราคาน่าสนใจด้วย
'Cause I promise you I will bust you up.รับประกัน ว่าชั้นจะเล่นแกให้เละ
I promise you... it's unlike any other place you've ever seen.รับประกัน ไม่เหมือนที่ไหนที่เจ้าเคยเห็น
Guarantee, this is the ball.รับประกัน, ลูกนั้นแน่นอน
There's no 100% guarantee...รับประกัน100 เปอร์เซน... . เออ
Satisfaction guaranteed.รับประกันความพึงพอใจ
We'll take responsibility for the taste!รับประกันความอร่อยค่า
Money back guarantee, dude. We'll even pick it up for you.รับประกันคืนเงิน เรายินดีไปขนถึงที่ด้วย
Guaranteed seven figures in the first 18 months.รับประกันตัวเลขเจ็ด ใน 18 เดือนแรก.
Guaranteed eight figures in the first three years.รับประกันตัวเลขแปด ในสามปีแรก.
All guaranteed, of course, by your new President.รับประกันทั้งหมดของหลักสูตร โดยประธานาธิบดีคนใหม่ของคุณ.
Results are 100% guaranteed.รับประกันผลร้อยเปอร์เซ็นต์
Guaranteed undetectable. What do you say?รับประกันว่าตรวจสอบไม่ได้ นายว่าไง
Guaranteed breakup. Guaranteed ugliness.รับประกันว่าทะเลาะกันแน่ รับประกันว่าน่าเกลียด
I will be sure to have all these forms back to you by tomorrow.รับประกันว่าทั้งหมดนี้จะคืนถึงมือคุณภายในพรุ่งนี้
I guarantee you every watch and clock in this place says the exact same thing.รับประกันว่านาฬิกาทุกเรือนที่นี่ คงบอกเวลาเหมือนกัน
Guarantee you it pays better.รับประกันว่าเขาจ่ายให้มากกว่า ที่ได้ตอนนี้
I assure you we are working in good faith.รับประกันเลยว่า เราเล่นกันแบบโปร่งใสแน่นอน
I assure you, it won't burn up.รับประกันเลยว่าไม่ไหม้ขาดแน่ๆ
Insurance. Boy, he's getting desperate.รับประกันได้ เด็กๆ เขากำลังสิ้นหวัง
Can you guarantee that these will run in Europe and Asia?รับประกันได้มั้ยว่านี่จะกระจายไปทั่วยุโรปและเอเชีย
I guarantee someone's ending up dead.รับประกันได้ว่าต้องมีคนตาย
I guarantee early sales will be strong.รับประกันได้ว่ายอดขายก่อนเวลาจะพุ่ง
I guarantee, you'll run out of Repo Men before I run out of ways of killing them.รับประกันได้ว่าเรโปเมนของนายจะหมด ก่อนที่ฉันจะหมดวิธีฆ่าพวกมัน
I can promise you that. Oh, hello.รับประกันได้เลย หวัดดี
This is guaranteed to make you feel better.รับประกันได้เลยว่า จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น
I will guarantee this company's solvency, and under my leadership, we will move on Nolcorp and triple our net worth inside a year.รับประกันได้เลยในเรื่องการชำระหนี้ทั้งหมดของบริษัท และภายใต้ภาวะผู้นำของผม พวกเราจะเปลี่ยนแปลงโนลคอร์พไปในทางที่ก้าวหน้าขึ้น และรายได้สุทธิของพวกเราเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่า\ในหนึ่งปี
Can't condone it much myself, but it is a short haul.รับประกันไม่ได้ แต่ก็ประมาณนั้น
I can't guarantee it's a metaphor.รับประกันไม่ได้ว่านั่นคือการเปรียบเปรย
They've been going in and out of style, But they're guaranteed to raise a smileพวกเขาได้รับไปในและนอกรูปแบบ แค่พวกเขาจะรับประกันที่จะเพิ่ม รอยยิ้ม
If you're worried about security, the Tattaglias will guarantee it.หากคุณกังวลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย Tattaglias จะรับประกันว่า
What's most important to me is that I have a guarantee.สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผม คือว่าผมมีการรับประกัน ไม่มีความพยายามมากขึ้นในชีวิตของพ่อของฉัน
What guarantees can I give you?สิ่งที่รับประกันฉันจะให้คุณ?
We are here today to guarantee the personal freedom of every American.เรามาที่นี่ ในวันนี้ เพื่อรับประกัน อิสรภาพของอเมริกันชนทุกคน
Oh, that's it, Chambers. You just signed your own death warrant.โอ้ คงงั้น แชมเบอร์ นายเพิ่งลงนามรับประกันซี้แหงไป
I guarantee the sale will go through.แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคณะกรรมการจะประชุม... วันนี้ครับ! ผมรับประกันว่า การขายห้างจะต้องไปได้ฉลุย...
This is prime stuff. Guaranteed fresh.ของชั้นหนึ่ง รับประกันความสด
I don't want to be intimate with anything that has a 90-day warranty.ฉันไม่กล้าต่อกรกับของ ที่รับประกัน 90 วันหรอก
With Abercrombie and Blair, your friend's book is virtually guaranteed to appear in total secrecy.หนังสือของเพื่อนของคุณมีการรับประกันจริงที่จะปรากฏในความลับทั้งหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รับประกัน
Back to top